• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Apel Prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski o pomoc dla mieszkańców Bejrutu

We wtorek dnia 4 sierp­nia br. cały świat obiegły wstrząsające relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji mate­ri­ałów wybu­chowych. Wydarze­nie okazało się trag­iczne w skutkach, a skala zniszczeń – poraża­jąca. 150 ofiar śmiertel­nych (a liczba cią­gle wzrasta), ponad 5 tys. ran­nych i szkody mate­ri­alne opiewa­jące na mil­iardy dolarów.

Cier­piący mieszkańcy Bejrutu potrze­bują naszej mod­l­itwy oraz wspar­cia mate­ri­al­nego. Jako Koś­ciół w Polsce uru­chomil­iśmy naty­ch­mi­ast dostępne środki pomo­cowe za pośred­nictwem Car­i­tas Pol­ska. Potrzeby są jed­nak dużo więk­sze. Podob­nie jak przy­chodzil­iśmy z pomocą ofi­arom innych tragedii, również teraz chcemy pokazać nasze szla­chetne pol­skie serca i w sposób konkretny dać wyraz naszej brater­skiej miłości.

Zwracam się więc z gorą­cym apelem, aby niedziela 16 sierp­nia br. stała się Dniem sol­i­darności z mieszkań­cami Bejrutu. Proszę, aby we wszys­t­kich koś­ciołach i kapli­cach w Polsce, w mod­l­itwie powszech­nej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofi­ary tragedii. Proszę również, aby tego dnia, przed wszys­tkimi koś­ciołami i kapli­cami w Polsce, po wszys­t­kich Mszach Świę­tych zor­ga­ni­zować zbiórkę środ­ków finan­sowych, które za pośred­nictwem Car­i­tas Pol­ska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

Dziękuję wszys­tkim za pomoc już ofi­arowaną, zwłaszcza pol­skim strażakom i medykom, którzy naza­jutrz po tragedii udali się na miejsce wypadku, aby świad­czyć doraźną pomoc i wal­czyć o zdrowie i życie ofiar tragedii. Dziękuję już dziś wszys­tkim, którzy sol­i­darnie i dobro­dusznie wesprą ofi­ary wydarzeń w Bejrucie.

Wszys­tkim z serca błogosławię,

+ Stanisław Gądecki

Arcy­biskup Met­ro­polita Poznański

Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r. +

  1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00 2. Dzisiaj Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727