• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Mod­l­itwy, które odmawia Papież Fran­ciszek pod­czas trans­misji Mszy Świętej, poma­ga­jące wiernym w przyję­ciu Komu­nii Duchowej:

I Mod­l­itwa pod­czas Komu­nii Duchowej

O mój Jezu, wierzę, żejesteśprawdzi­wieobecny w Najświęt­szym Sakra­men­cie Ołtarza. Kocham cię ponad wszys­tko i pragnę Cię zgłębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakra­men­tal­nie, przyjdź przy­na­jm­niej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę­Cięi cały zjed­noczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

II Mod­l­itwa pod­czas Komu­nii Duchowej

Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofi­aruję Ci żal mojego skrus­zonego serca, które się uniża w swo­jej nicości przed Two­jąświętą obec­noś­cią. Uwiel­biam Cię w Sakra­men­cie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharys­tii. Prag­nę­Cię przyjąć w tym ubogim mieszka­niu, które ofi­aruje Ci moje serce. Oczeku­jąc na szczęś­cie płynące zKo­mu­nii sakra­men­tal­nej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym jamógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość roz­pali całe moje ist­nie­nie za życia i pośmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham cię. Niech tak się stanie. Amen

(„Obrzędy bło­gosław­ieństw dos­tosowane do zwycza­jów diecezji pol­s­kich”, t. 2, Katow­ice 2001, nry 13471350)

Ojciec rodziny lub prze­wod­niczący zapala świecę umieszc­zoną na stole i mówi:

Chrys­tus zmartwych­w­stał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdzi­wie zmartwych­w­stał. Alleluja.

Następ­nie ktoś z uczest­ników odczy­tuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 1618: Zawsze się radujcie.

Bra­cia i siostry, posłucha­j­cie słów świętego Pawła Apos­toła do Tesaloniczan.

Zawsze się radu­j­cie, nieustan­nie się módl­cie. W Każdym położe­niu dzięku­j­cie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrys­tusie wzglę­dem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszcz­cie się zbyt­nio i nie mów­cie: co będziemy jeść?

Bra­cia i siostry, posłucha­jmy słów Ewan­gelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszcz­cie się zbyt­nio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Prze­cież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszys­tkiego potrze­bu­je­cie. Stara­j­cie się naprzód o królestwo Boga i o Jego spraw­iedli­wość, a to wszys­tko będzie wam dodane”.

Po odczy­ta­niu tek­stu prze­wod­niczący mówi:

Módlmy się.

Z radoś­cią wysław­iamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwych­w­sta­niu ukaza­łeś się uczniom przy łama­niu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdz­ięcznoś­cią spoży­wać będziemy te dary, i jak dzisiaj w bra­ci­ach przyj­mu­jemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesi­ad­ników w Twoim królest­wie. Który żyjesz i królu­jesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub prze­wod­niczący mówi:

Uczniowie poz­nali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łama­niu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radoś­cią i podob­nie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrys­tus przez swoją śmierć i zmartwych­w­stanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

W koś­ciele w Michowie z wys­taw­ie­niem Najświęt­szego Sakra­mentu, śpiewem sup­likacji o ustanie epi­demii koronawirusa.

Zapraszamy

Rozpoczę­cie mod­l­itw w Uroczys­tość ZWIAS­TOWA­NIA PAŃSKIEGO o godz. 00 z wtorku na środę.

Mod­l­itwa będzie pole­gała na godzin­nym trwa­niu przy Bogu. Cała doba będzie podzielona na 24osoby, które będą trwały na mod­l­itwie. Może być to różaniec lub inna dobrowolna odmaw­iana w domu.

Chętni proszę się zapisy­wać na parafi­al­nym Face­booku i u P. Janiny Wicha z Michowa Tel. 607 573 868.

Jak długo będzie trwał ten mod­litewny szturm do nieba będzie zależało tylko od nas. Dobrze byłoby, gdyby ta nieustanna mod­l­itwa trwała cały tydzień. Jeżeli będzie za mało chęt­nych to cho­ciaż 3 doby.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727