• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

PIEL­GRZYMKOWY WYJAZD DO CHIN 29.04. – 09.05.2019

1 dzień: Warszawa Spotkanie grupy na Między­nar­o­dowym Lot­nisku im. F. Chopina w Warsza­wie – hala odlotów. Przelot do Pekinu ( z prze­si­adką w por­cie europejskim)

2 dzień: Pekin Przy­lot do Pekinu. Po lot­niskowych for­mal­noś­ci­ach rozpoczy­namy zwiedzanie fas­cynu­jącej stol­icy Chin – Let­niego Pałacu Cesarskiego (UNESCO), który jest jed­nym z najws­panial­szych zabytków Pekinu. W trak­cie zwiedza­nia – obiad. Po połud­niu zwiedz­imy Świą­tynie Nieba z Paw­ilonem Mod­łów o Pomyślne Zbiory – sym­bole Pekinu. Trans­fer do hotelu, nocleg.

3 dzień: Pekin – Wielki Mur Chiński – Grobowce Mingów – Pekin Śni­adanie. Dzień zaczniemy od zwiedza­nia słyn­nej nekropolii Cesarzy z Dynas­tii Ming (UNESCO) i spaceru rytu­alną „Drogą Duchów” do cesars­kich grobow­ców. Następ­nie prze­jedziemy do BADAL­ING, gdzie zna­j­dują się najlepiej zachowane frag­menty Wielkiego Muru Chińskiego (UNESCO) – najbardziej rozpoz­nawal­nej wiz­ytówki Chin i świata. Wiz­yta w Cen­trum Hodowli Pereł wraz z krótką prezen­tacją i możli­woś­cią zakupów. Powrót do Pekinu, z przys­tankiem po drodze na tere­nie obiek­tów olimpi­js­kich (m.in. sta­dion „Ptasie Gni­azdo”). Na kolację słynna Kaczka po Pekińsku, noc­leg w Pekinie.

4 dzień: Pekin – Xian Śni­adanie. Dal­sze zwiedzanie miasta: zobaczymy Tianan­men – Plac Bramy Niebi­ańskiego Spokoju, który jest bramą do Zakazanego Miasta i najwięk­szym placem pub­licznym na świecie. Następ­nie prze­jdziemy do Zimowego Pałacu Cesarskiego czyli słyn­nego Zakazanego Miasta, które przez wieki było niedostępne dla zwykłych śmiertel­ników. Odwiedz­imy też dziel­nice hutongów. Są to trady­cyjne chińskie zespoły szczel­nie połąc­zonych za sobą parterowych budynków. Budowane były na planie pros­tokąta, z wąskimi uliczkami, do których przyle­gają bramy wejś­ciowe do siheyuan, czyli małych, wspól­nych dziedz­ińców, wokół których ulokowane są parterowe zabu­dowa­nia z nieo­tynkowanej cegły. Hutongi były sys­tem­aty­cznie wyburzane, dziś pozostało już ich niewiele. Doskonale odd­ają jed­nak obraz życia dawnych Chin. Kolacja. Prze­jazd noc­nym pociągiem do Xian (miejsca syp­i­alne, przedzi­ały 4 osobowe, klimatyzacja).

5 dzień: Xian Przy­jazd do Xi’an. Trans­fer do hotelu i śni­adanie. Zwiedzanie najsłyn­niejszego muzeum na tere­nie Chin – ARMII TER­AKO­TOWEJ (UNESCO). Armia to ponad 6000 glini­anych figur żołnierzy, koni i wozów, które miały towarzyszyć cesar­zowi Qin Shi­huang w życiu poza­grobowym. Wiz­yta w lokalnej fab­ryce glini­anych fig­urek pro­dukowanych tak jak przed ponad 2 tysią­cami lat. Kolacja – słynny bankiet pierożkowy. Nocleg.

6 dzień: Xian – Suzhou Śni­adanie. Zwiedzanie XIAN – dawnej stol­icy Chin, będącej głównym miastem na Szlaku Jed­wab­nym i Wielkiego Meczetu położonego w XIV wiecznym cen­trum dziel­nicy islam­skiej. Spacer uliczkami pełnymi małych sklepików z wyrobami chińskiego rzemiosła ludowego. Czas wolny na lokalnym targu przy Wieży Bęb­nów. Spacer po śred­niowiecznych murach miejs­kich otacza­ją­cych miasto. Zwiedzanie Lasu Steli – kami­en­nych tablic pełnią­cych funkcję obwieszczeń i memo­ri­ałów m.in. stela Nesto­rian – pier­wszych chrześ­ci­jan przy­byłych do Chin już w I w. n. e. Następ­nie spacer po parku i zwiedzanie Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi – świą­tyni bud­dyjskiej w cen­trum miasta. Kolacja. Trans­fer na stację i prze­jazd noc­nym pociągiem do Suzhou (miejsca syp­i­alne, przedzi­ały 4 osobowe).

7 dzień: Suzhou – Hangzhou Przy­jazd do Suzhou. Trans­fer na śni­adanie. Zwiedzanie przepięknego Ogrodu Poko­rnego Zarządcy – znakomitego przykładu per­fekcji w chińskiej sztuce pro­jek­towa­nia ogrodów. Po połud­niu odwiedz­imy Fab­rykę Jed­wabiu, gdzie obe­jrzymy od początku do końca pro­cesu pro­dukcji tego wspani­ałego mate­ri­ału i będziemy mogli dokonać zakupów w przy­fab­rycznym sklepie. Obiad. Prze­jazd autokarem do Hangzhou. Zak­wa­terowanie w hotelu. Wiec­zorem (fakul­taty­wnie): udział w bar­wnym, muzy­cznym spek­taklu, w scenerii noc­nego jeziora Zachod­niego. Nocleg.

8 dzień: Hangzhou Śni­adanie. Zwiedzanie tarasów Lon­jing wraz z plan­tacją herbaty i Wieży Sześ­ciu Har­monii. Rejs łodzią po Jeziorze Zachod­nim, stanow­ią­cym główną atrakcję miasta. Krótki spacer wzdłuż brzegów jeziora. Kolacja. Nocleg.

9 dzień: Hangzhou – Wuzhen – Szang­haj Śni­adanie. Prze­jazd do Wuzhen – urokli­wej, zabytkowej „wod­nej wioski” (shuix­i­ang), gdzie można poczuć atmos­ferę „starych” Chin. Spacer wybrukowanymi kami­en­nymi pły­tami uli­cami, oglą­danie domów położonych nad kanałami. Obiad. Prze­jazd do Szang­haju. Trans­fer do hotelu. Zak­wa­terowanie. Nocleg.

10 dzień: Szang­haj Śni­adanie. Zwiedzanie tego najbardziej „europe­jskiego” miasta nazy­wanego niegdyś „Paryżem Ori­entu”. Ogrody Yu Yuan i Stare Miasto. Ulica Nan­jing Road. Obiad. Spacer majes­taty­cznym bul­warem Bund. Prze­jazd pod­wod­nym tunelem do nowoczes­nej dziel­nicy Pudong. Możli­wość wjazdu (atrakcja fakul­taty­wna) na taras widokowy wieży telewiz­yjnej zwanej Perłą Ori­entu. Kolacja. Prze­jazd najszyb­szym pociągiem świata – Maglev. Trans­fer do hotelu. Nolceg.

11 dzień: Warszawa Po śni­ada­niu, trans­fer na lot­nisko. Prze­jazd najszyb­szym pociągiem świata – Maglev. Przy­lot do Warszawy (przelot z prze­si­adką). Przy­lot do Warszawy.

Cena od osoby: 6690 PLN Dla min: 32 pas. CENA OBE­J­MUJE: • przelot na trasie Warszawa – Pekin, Szang­haj – Warszawa (z prze­si­adką) • prze­jazdy pociągami; Pekin – Xi’an – Suzhou/​sleeping, przedzi­ały 4-​osobowe/​przejazdy autokarem z kli­matyza­cją zgod­nie z pro­gramem, • zak­wa­terowanie w hotelach 3* w poko­jach 2 os. z łazienkami i kli­matyza­cją • śni­ada­nia w więk­szości w formie bufetu, obi­ady lub kolacje zgod­nie z pro­gramem z wlic­zoną w cenę jedną szk­lanką napoju, wizę do Chin • opiekę pilota B.P. Opal Travel na całej trasie oraz pilotów lokalnych, ubez­piecze­nie (KL, NNW, bagaż) CENA NIE OBE­J­MUJE: • biletów wstępu do zwiedzanych obiek­tów (około 160 USD płatne po przy­locie do Pekinu) • dodatkowych napo­jów do wlic­zonego posiłku, opłat za atrakcje fakul­taty­wne • zwycza­jowych napi­wków dla kierow­ców, prze­wod­ników, bagażowych ok. 4 USD dzi­en­nie Dopłata do pokoju jed­noosobowego: 730 PLN Zapisy u ks. Jana Brodzi­aka z Michowa t. 608 439 263. Wpłaty na konto: 09 8191 1068 2001 0000 0912 0001. Ter­miny wpłat. Zal­iczka w kwocie 500 zł do 25.10.2018 r., 100015​.11​.br., 1000 15​.12​.br., 100015.01.2019, 100015.02.2019, 100015.03.2019; 15.04.2019 pozostałą kwotę.

Piel­grzymka Jor­da­nia — Ziemia Święta (8 dni) 1017.02.2019

1 dzień: WARSZAWATEL AWIW Spotkanie w Warsza­wie na lot­nisku Okę­cie przy stanowisku PATRON TRAVEL o godz. 12:30. Wylot do Tel Awiwu o godz.15:05. Przy­lot na miejsce o godz. 19:50. Po przy­locie na miejsce prze­jazd do hotelu w Galilei. Nocleg.

2 dzień: CEZAREA NAD­MORSKAGÓRA KARMELNAZARETKANA GALILE­JSKA Śni­adanie. Prze­jazd do Cezarei – rzym­skiej stol­icy Palestyny z Nowego Tes­ta­mentu: miasto krzyżow­ców, słynny rzym­ski akwe­dukt oraz amfiteatr. Wiz­yta na Górze Karmel: Grota Eliasza oraz Koś­ciół Najświęt­szej Pani Karmelu. Prze­jazd do Nazaretu: Bazy­lika Zwias­towa­nia, Grota Zwias­towa­nia, koś­ciół św. Józefa. Kana Galile­jska – odnowie­nie przysięgi małżeńskiej. Prze­jazd do hotelu w Galilei. Obi­adoko­lacja. Nocleg.

3 dzień: TABORJEZIORO GALILE­JSKIE –– MAG­DALAGÓRA BŁO­GOSŁAW­IEŃSTWTABGAKAFAR­NAUM Śni­adanie. GÓRA TABOR – Góra Przemie­nienia. Rejs statkiem po Jeziorze Galile­jskim. MAG­DALA — miejsce, z którego pochodz­iła Maria Mag­dalena. Prze­jazd na GÓRĘ BŁO­GOSŁAW­IEŃSTW. Wiz­yta w TABGA – Koś­ciół Rozm­noże­nia Chleba i Ryb oraz Koś­ciół Pry­matu Św. Pio­tra. Wiz­yta w KAFAR­NAUM. Prze­jazd na prze­jś­cie graniczne Izrael/​Jordania. Kolacja i noc­leg w Ammanie.

4 dzień: JERASHMAD­ABAGÓRA NEBOBETA­NIA Wyjazd do JERASH, zwanego „Pom­pe­jami Wschodu”: owalne forum, dwa teatry, nim­feum, imponu­jącą świą­tynię Artemidy – patronki miasta, hipo­drom, łuk tri­um­falny oraz ruiny kilku­nastu koś­ciołów z cza­sów Bizancjum, z pięknymi mozaikami podło­gowymi. Prze­jazd do MAD­ABY – słynącej z niezwykłej mozaiki z cza­sów bizan­tyjs­kich, w tym pochodzącej z VI w n.e. mapy Palestyny i Dol­nego Egiptu w koś­ciele Św. Jerzego. BETA­NIA – Miejsce Chrztu Jezusa. Wiz­yta na GÓRZE NEBO. Kolacja i noc­leg w Petrze.

5 dzień: PETRA Po śni­ada­niu zwiedzanie PETRY — „różowego miasta Nabate­jczyków”: Skar­biec, amfiteatr, Grobowce Królewskie. Prze­jazd na granicę z Izraelem. Kolacja i noc­leg w Betlejem.

6 dzień: BETLE­JEMJERO­ZOLIMA Po śni­ada­niu zwiedzanie BETLE­JEM – wiz­yta w Bazylice Nar­o­dzenia Pańskiego i Gro­cie Św. Hieron­ima. Grota Mleczna. Następ­nie prze­jazd na POLE PASTERZY. W ciągu dnia grupa odwiedzi w JERO­ZOLIMIE: Koś­ciół Pater Nos­ter, miejsce Wniebow­stąpi­enia, Koś­ciół Domi­nus Fle­vit. Spacer wzdłuż drogi Pal­mowej Niedzieli do Ogrodu Get­se­mani i Koś­cioła Wszys­t­kich Nar­o­dów. Kolacja i nocleg.

7 dzień: JERO­ZOLIMAMORZE MARTWE Zwiedzanie Starego Miasta w JERO­ZOLIMIE – wiz­yta w Koś­ciele Św. Anny, kon­wen­cie Ecce Homo, prze­jś­cie Drogą Krzyżową (Via Dolorosa) Bazy­lika Grobu Bożego, prze­jś­cie na Górę Syjon do Opactwa Zaśnię­cia i Wiecz­ernika oraz pod Ścianę Płaczu. Następ­nie prze­jazd nad Morze Martwe. Postój nad Morzem Martwym. Prze­jzd do hotelu.Kolacja i nocleg.

8 dzień: TEL AWIWWARSZAWA Śniadanie.Transfer na lot­nisko w Tel Awi­wie. Wylot do Pol­ski o godz. 11:50. Lądowanie w Warsza­wie na lot­nisku Okę­cie o godz. 14:50.

PRO­GRAM RAMOWY. KOLE­JNOŚĆ ZWIEDZA­NIA i GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMI­ANIE. CENA 3550ZAW­IERA: przelot samolotem; opłaty lot­niskowe; trans­fery autokarem; 7 noclegów w hotelach 2*/3* (pokoje 2-​, 3-​osobowe); 7 śni­adań i 6 obi­adoko­lacji; opiekę prze­wod­nika; ubez­piecze­nie KL i NNW; składkę do Turysty­cznego Fun­duszu Gwaran­cyjnego . CENA NIE ZAW­IERA: biletów wstępu i innych opłat związanych z real­iza­cją pro­gramu tj. 170USD/​os. (płatne kon­tra­hen­towi w Izraelu); posiłków i napo­jów na pokładzie samolotu; napo­jów do obi­adoko­lacji; dodatkowego ubez­pieczenia kosztów rezy­gnacji (2,5% lub 7,5% ceny); dopłaty do pokoju jed­noosobowego (700PLN); wydatków osobistych

UWAGA: Na czas wyjazdu należy posi­adać pasz­port ważny min­i­mum 6 miesięcy od daty powrotu z piel­grzymki. Pasz­port nie może zaw­ierać pieczątek m.in. syryjs­kich i libańs­kich! Zapisy u ks. Jana Brodzi­aka t. 608 439 263. Zal­iczka w kwocie 500 zł do 06.10.2018 r., 1000 zł do 6.11.br., 1000 zł do 6.12.br. Pozostałą kwotę do 6.01.2019 r. nr konta 09 8191 1068 2001 0000 0912 0001.Pielgrzymkę orga­nizuje Fran­ciszkańskie Biuro Turysty­czno – Piel­grzymkowe Patron z Warszawy tel. +48 (22) 635 97 75 www​.patron​travel​.pl.

W przyszłym roku są planowane dwie piel­grzymki: pier­wsza — 1017.02.2019 r. do Jor­danii i Ziemi Świętej ( w okre­sie ferii zimowych). Druga do Chin 29.04.- 09.05.2019 r. Trwają zapis.

Legion Maryi orga­nizuje piel­grzymkę do Częs­to­chowy w dni­ach 78 wrześ­nia 2018 roku ( piątek – sob­ota ). Wyjazd w piątek, powrót w sobotę około godziny 20.00. Koszt około 60 zło­tych. Zapisy przyj­mują Panie z Legionu Maryii.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727