• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2
Dnia 6 grud­nia 2016 r. św Mikołaj odwiedził dzieci zgro­mad­zone na mszy św. o godz. 16. Dla wszys­t­kich dzieci przyniósł plus­zowe upominki oraz słody­cze. W ich roz­dawa­niu poma­gał wikar­iusz ks. Marek

PIEL­GRZYMKA DO FATIMY

100-​LECIE OBJAW­IEŃ SANK­TU­ARIA MARYJNE EUROPY

Piel­grzymka Marzeń

Trasa: Tachov — Ein­siedeln — Genewa — Clermont-​Ferrand — Tuluza — Lour­des — Saragossa — Madryt — Sala­manka — Fatima — Val­in­hos — Aljus­trel — Batalha — Alcobaça — Nazare — Fatima — Lizbona

w ter­minie: 30.0709.08.2017

/​11 dni — autokar + samolot/

Pro­gram

:

01/​— Michów — zbiórka o godz. 04.00 rano — całodzi­enny prze­jazd przez Pol­skę do Czech do Tachova — obi­adoko­lacja — nocleg

02/​— Tachov — śni­adanie — prze­jazd przez Niemcy do Szwa­j­carii do Ein­siedeln — zwiedzanie: Klasz­tor Benedyk­tynów z Bazy­liką Czarnej Madonny — ważny ośrodek kultu maryjnego w Szwa­j­carii — prze­jazd do hotelu k/​Lungern — obi­adoko­lacja, nocleg

03/​— Lungern — śni­adanie — prze­jazd do Genewy — miasta słyn­nego z pro­dukcji zegarków — spacer nad Jeziorem Lemańskim, Fontanna Jet d’eau, Park Ang­iel­ski, Kat­e­dra — prze­jazd do Francji do hotelu k/​Clermont Fer­rand — obi­adoko­lacja, nocleg

04/​— Cler­mont Fer­rand — śni­adanie — prze­jazd na połud­nie Francji do Tuluzy — zwiedzanie śred­niowiecznego starego miasta z czer­wonej cegły, Bazy­lika Saint Sernin z XI w. — zabytek UNESCO — prze­jazd do Lour­des — obi­adoko­lacja — nocleg

05/​— Lour­des — śni­adanie — zwiedzanie miasta śladami św. Bernadetty Soubirous: Koś­ciół parafi­alny, Cachot, Młyn Boly, Grota, Droga Krzyżowa — wolny czas na kąpiel lub pry­watną mod­l­itwę — obi­adoko­lacja — Różaniec i Pro­cesja Światła — nocleg

06/​— Lour­des — śni­adanie — prze­jazd przez Pireneje do Saragossy — zwiedzanie: Kat­e­dra Zabaw­iciela XI-​XVIII w., Bazy­lika del Pilar — wg leg­endy Maryja objaw­iła się tu na kolum­nie św. Jakubowi Apos­tołowi w 40 r. n.e. — obi­adoko­lacja — nocleg

07/​— Saragossa — śni­adanie — prze­jazd do Madrytu — spacer po ścisłym cen­trum: Plaza del Ori­ente, Pałac Królewski (z zewnątrz), Kat­e­dra Almu­dena, Plaza Mayor, Puerta del Sol — po połud­niu prze­jazd do hotelu k/​Salamanki — obi­adoko­lacja, nocleg

08/​— Sala­manka — śni­adanie — zwiedzanie: Stara i Nowa Kat­e­dra Wniebowz­ię­cia NMP, Uni­w­er­sys­tet — najs­tarsza uczel­nia w Hisz­panii, Dom Mus­zli — prze­jazd do Por­tu­galii do Fatimy — obi­adoko­lacja — Różaniec, Pro­cesja Światła — nocleg

09/​— Fatima — śni­adanie — zwiedzanie: Kaplica Objaw­ień, Bazy­lika MB Królowej Różańca z grobami Pas­tuszków, Koś­ciół św. Trójcy — spacer do Val­in­hos — Droga Krzyżowa — Aljus­trel — zwiedzanie rodzin­nej miejs­cowości Hia­cynty, Fran­ciszka i Łucji — powrót — po połud­niu wolny czas w Sank­tu­ar­ium w Fatimie — obi­adoko­lacja — Różaniec, Pro­cesja Światła — nocleg

10/​— Fatima — śni­adanie — prze­jazd do Batalha — zwiedzanie: Klasz­tor MB Zwycięskiej — prze­jazd do Alcobaça — zwiedzanie: Koś­ciół i Klasz­tor Cys­ter­sów — prze­jazd do Nazaré — Koś­ciół MB Patronki Rybaków — wolny czas na spac­ery, kąpiel lub plażowanie nad Oceanem Atlanty­ckim — powrót do Fatimy — obi­adoko­lacja — Różaniec, Pro­cesja Światła — nocleg

11/​— Fatima — wczesne śni­adanie — prze­jazd autokarem na lot­nisko im. Vasco da Gama w Lizbonie — odprawa bagażowa — ok. godz. 11.20 wylot do Warszawy — przy­lot ok. 16.15 — prze­jazd autokarem do Michowa w godz­i­nach wieczornych.

Cena: 2300 zł + 395 euro/​os

(grupa min. 43 osoby)

Cena obe­j­muje opłaty za:

- prze­jazd kom­for­towym autokarem z kli­matyza­cją wg programu,

- trans­fer z lot­niska Okę­cie do Michowa,

- przelot samolotem TAP Por­tu­gal Lizbona — Warszawa, opłaty lotniskowe,

- zak­wa­terowanie: 10 noclegów w hotelach **/​***, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami,

- wyży­wie­nie: 2 x dzi­en­nie: 10 śni­adań kon­ty­nen­tal­nych, 10 obiadokolacji,

- ubez­piecze­nie SIG­NAL IDUNA KL (10.000 euro), NNW (15.000 zł) i bagażu (1000 zł),

- opiekę pilota,

Cena nie obe­j­muje opłat za:

- bilety wstępu, prze­wod­ników lokalnych, słuchawki, razem ok. 60 euro/​os,

- napoje do obiadokolacji,

- ubez­pieczenia od kosztów rezy­gnacji, opcjon­al­nie dla chętnych,

- ubez­pieczenia od następstw chorób przewlekłych.

UWAGA: PILOT NIE OPROWADZA WEWNĄTRZ ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.

PRO­GRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMI­ANIE W ZALEŻNOŚCI OD GODZIN WYLOTU.

Przy zapisie zal­iczka 500 zł do 15.01.2017, kole­jna wpłata 395 euro do 20.04.2017, dopłata 1800 zł do 30.06.2017 r. Bank PKO BP S.A. I Oddz. Lublin, nr konta złotówkowego 57 1020 3147 0000 8402 0092 3144, nr konta euro 08 1020 3147 0000 8802 0092 3151. Możliwe wpłaty w gotówce w Biurze Podróży OLIMP, pon-​pt 09.0016.00.

Zmi­ana imienia i nazwiska pasażera po wys­taw­ie­niu biletów (10 dni przed wylotem) podlega opła­cie w wysokości 300 zł. Prosimy przy zapisie o poprawne dane osobowe zgodne z danymi w pasz­por­cie. Każdy uczest­nik powinien posi­adać pasz­port lub dowód oso­bisty ważny min. 3 miesiące ponad okres trwa­nia piel­grzymki. Należy upewnić się, że doku­ment nie był uprzed­nio zgłos­zony jako zagu­biony lub skradziony, ponieważ automaty­cznie fig­u­ruje on na liś­cie INTER­POLU i przy kon­troli może zostać ode­brany a właś­ci­ciel zatrzy­many. Limit bagażowy na przelot powrotny samolotem: bagaż podręczny max 8 kg, bagaż główny max 23 kg. Piel­grzymkę orga­nizuje Biuro Olimp z Lublina

Zapisy u ks. Jana Brodzi­aka w Parafii Michów t. 81 856 60 27 lub 608 439 263.

W Y P O M I N K I — 2016

02.listopada 2016r. ( środa )

godz­ina 11.30 — cmen­tarz parafi­alny w Michowie — ( Trzciniec, Łukaw­ica, Gródek )

godz­ina 15.30 — Koś­ciół parafi­alny w Michowie — ( Kol. Rudzienko biskupie i krótkie )

03.listopada 2016r. ( czwartek )

godz­ina 16.00 — Koś­ciół parafi­alny w Michowie — ( ul. Szkolna I i Szkolna II )

04.listopada 2016r. ( piątek )

godz­ina 16.00 — Koś­ciół parafi­alny w Michowie — ( ul. Zacisze, Sportowa, Podwalna )

05.listopada 2016r. ( sobota )

godz­ina 14.30 — ( Ciotcza )

godz­ina 16.00 — ( Wyp­nicha — rem­iza OSP )

godz­ina 16.00 — Koś­ciół par. w Michowie — ( ul. Spoko­jna, Koszykowa, Krótka i Cicha )

06.listopada 2016r. ( niedziela )

godz­ina 7.30 — ( Dębiny )

godz­ina 10.00 — ( kaplica w Mesznie )

godz­ina 15.30 — Koś­ciół parafi­alny w Michowie — ( Rudzienko I )

07.listopada 2016r. ( poniedziałek )

godz­ina 16.00 — Koś­ciół par. w Michowie — ( ul. Par­tyzancka, Wia­traczna, Łąkowa, Piaskowa )

08.listopada 2016r. ( wtorek )

godz­ina 16.00 — Koś­ciół parafi­alny w Michowie — ( ul. Bara­nowska, Skład­owska, Sta­wowa, Rynek I, Rynek II )

09 listopada 2016r. ( środa )

godz­ina 16.00 — ( Miastkówek, Budki )

godz­ina 16.00 — ( Natalin )

10 listopada 2016r. ( czwartek ) )

godz­ina 16.00 — Koś­ciół parafi­alny w Michowie — ( ul. Zasad­nia, Tysią­cle­cia, Północna, Strażacka )

11 listopada 2016r. ( piątek )

godz­ina 11.30 — za zmarłych zapisanych pod­czas kwesty na cmentarzu,

wypominki bez daty i przynie­sione w ostat­nim czasie

13 listopada 2016r. ( niedziela )

godz­ina 10.00 — w kapl­icy w Mesznie — ( Meszno i Kurzyna )

PRO­GRAM MISJI ŚWIĘTYCH

prowad­zonych przez Mis­jonarzy Świętej Rodziny

w parafii Wniebowz­ię­cia N M P w Michowie

w dni­ach 916 października 2016 r.Niedziela ? 9 października ? Rozpoczę­cie Misji świę­tych

9.00 ? Dębiny? Msza św. na rozpoczę­cie Misji Świę­tych z nauką misyjną dla wszys­t­kich

9.00 ? Uroczysta Msza Święta na rozpoczę­cie Misji Świę­tych ? pow­i­tanie mis­jonarzy, przekazanie mis­jonar­zom władzy, wręcze­nie kluczy, nałoże­nie stuł i wręcze­nie Ewangeliarza.

11.00 ? Meszno ? Msza św. na rozpoczę­cie Misji Świę­tych z nauką dla wszystkich

12.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

17.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszys­t­kich. Po Mszy Świętej ? SPOTKANIE MISYJNE DLA MŁODZIEŻY ZAKOŃC­ZONE Apelem Maryjnym ? przynosimy lampionyPoniedzi­ałek ? 10 października ? Dzień oso­bis­tej refleksji

8.45 ? Mod­l­itwy poranne

9.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

10.00 ? Meszno ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

10.30 ? Spotkanie misyjne dla Szkoły Podstawowej

12.00 ? Spotkanie misyjne dla Gimnazjum

18.00 ? Dębiny? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

18.00 ? Nabożeństwo misyjne ? Ado­racja Najświęt­szego Sakramentu

19.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszys­t­kich . Po Mszy Świętej ? SPOTKANIE MISYJNE DLA KOBIET zakońc­zone Apelem Maryjnym ? przynosimy lampionyWtorek ? 11 października ? Dzień żywej wiary ? na Msze Święte przynosimy świece — odnowie­nie przyrzeczeń chrz­ciel­nych i sakra­mentu bierzmowania

8.45 ? Mod­l­itwy poranne 9.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

10.00 ? Meszno ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

10.30 ? Spotkanie misyjne dla Szkoły Podstawowej

12.00 ? Spotkanie misyjne dla Gimnazjum

18.00 ? Dębiny ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

18.00 ? Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu ? Nabożeństwo Misyjne

19.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszys­t­kich Po Mszy Świętej ? SPOTKANIE MISYJNE DLA MĘŻCZYZN zakońc­zone Apelem Maryjnym ? przynosimy lampiony.

Środa ? 12 października ? Dzień prze­baczenia i pojed­na­nia ? DZień rozpoczę­cia spowiedzi? Spowiedź od 8,30 z prz­er­wami na czas kazania

8.45 ? Mod­l­itwy poranne 9.00 ? Msza św. z udzi­ałem chorych z udzie­le­niem sakra­mentu chorych i bło­gosław­ieńst­wem misyjnym chorych

10.00 ? Dębiny ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

11.00 ? Msza Święta Misyjna dla Szkoły Pod­sta­wowej i GimnazjumŚroda c.d.

18.00 ? Meszno ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

18.00 ? Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu ? Nabożeństwo Misyjne

19.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszys­t­kich. Po Mszy Świętej ? II SPOTKANIE MISYJNE DLA MŁODZIEŻY zakońc­zone Apelem Maryjnym ? przynosimy lampionyCzwartek ? 13 października ? Dzień rodziny chrześcijańskiej

8.45 ? Mod­l­itwy poranne. 9.00 ? Msza św. z nauką misyjną i UROCZYS­TOŚĆ MISYJNA DLA MAŁŻONKÓW ? odnowie­nie przyrzeczeń małżeńskich

10.00 ? Dębiny ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

18.00 ? Meszno ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

18.00 ? Ado­racja Najśw. Sakra­mentu ? NABOŻEŃSTWO DO ŚWIĘTEJ RODZINY

19.00 ? Msza św. z nauką dla rodz­iców UROCZYS­TOŚĆ MISYJNA DLA MAŁŻONKÓW ? odnowie­nie przyrzeczeń małżeńs­kich zakończe­nie Apelem Maryjnym-​przynosimy lampionyPiątek ? 14 października ? DZIEŃ PAMIĘCI O NIEOBEC­NYCH ? DZIEŃ KRZYŻA

8.45 ? Mod­l­itwy poranne.9.00 ? Msza św. z nauką dla wszys­t­kich. Naboż. Drogi Krzyżowej

18.00 ? Mod­l­itwy na cmen­tarzu — NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH i pro­cesja do Kościoła

19.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszys­t­kich, po Mszy Świętej Nabożeństwo Ekspi­a­cyjne ? wyna­gradza­jące za grzechy i zniewagi wyrząd­zone Majes­ta­towi Bożemu, zakońc­zone Apelem Maryjnym ? przynosimy lampionySob­ota ? 15 października ? Dzień poświę­cony Świętej Rodzinie z nazaretu

8.45 ? Mod­l­itwy poranne. 9.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

11.00 ? SPOTKANIE DLA RODZ­ICÓW Z DZIEĆMI PRZED­SZKOL­NYMI z bło­gosław­ieńst­wem dzieci i matek w stanie błogosławionym

18.00 ? Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu ? Nabożeństwo Misyjne

19.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszys­t­kich, po Mszy Świętej c.d ado­racji Najświęt­szego Sakra­mentu zakońc­zonej uroczystym zaw­ierze­niem Parafii Najświęt­szej Rodzinie z Nazaretu w godzinie Apelu Maryjnego o godz. 20.30. /​Procesja z lam­pi­onami wokół Kościoła/Niedziela ? 16 października ? Zakończe­nie Misji świętych

Na 18.00 pod Krzyż Misyjny przynosimy krzyże domowe, które zostaną na nowo poświęcone

9.00 ? Dębiny? Msza św. na zakończe­nie Misji Świę­tych z nauką misyjną dla wszystkich

9.00 ? Msza Święta z nauką misyjną dla wszystkich

11.00 ? Meszno ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

12.00 ? Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

17.00 ? Msza św. z nauką misyjną kończącą Misje Św. Po Mszy Św. uroczyste nabożeństwo zakończenia Misji Świę­tych pro­cesja do Krzyża Misyjnego ? odnowie­nie przyrzeczeń Krzyżowi Świętemu ? ADO­RACJA KRZYŻA MISYJNEGO ? Bło­gosław­ieństwo Apos­tol­skie ? przekazanie Ewan­geliarza, stuł i kluczy od Koś­cioła Księdzu Pro­boszc­zowi parafii. Pożeg­nanie misjonarzy.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727