• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

02.11.20 r. poniedz. Dzień Zaduszny

godz. 11,30 – Cmen­tarz grzeb. w Michowie – Trzciniec, Natalin,

Łukaw­ica, Gródek

godz. 15,30 – Koś­ciół w Michowie –Rudzienko Kol.,

Rudzienko Bpie i Krótkie

03.11.20 r. wtorek godz. 16,00 ul. Szkolna I, Szkolna II

04.11.20 r. środa godz. 10,00 Wyp­nicha w kościele

14,30 Ciotcza w kościele

16,00 w koś­ciele Par­tyzancka, Wia­traczna, Łąkowa, Piaskowa

05.11.20 r. czwartek godz. 16,00 ul. Zacisze, Sportowa, Podwalna,

Kurowska , Krań­cowa

07.11.20 r. sob­ota godz. 9,00– Łukawka w kościele

14,00 Miastkówek i Budki w kościele

08.11.20 r. niedziela godz. 7,30 — Dębiny

godz. 10,00 w koś­ciele w Mesznie – Zagóźdź, Składów

godz. 15,30 w koś­ciele w Michowie — Rudzienko I

9.11.20 r. poniedz. godz.16,00 ul. Bara­nowska, Skład­owska, Sta­wowa ‚Rynek I, Rynek II

10.11.20 r. wtorek godz. 16,00 Spoko­jna, Koszykowa, Krótka, Cicha,

12.11.20 r. czwartek godz. 16,00 w koś­ciele ul. Zasad­nia, 1000-​lecia, Północna, Strażacka

13.11.20 r. piątek godz. 16,00 w koś­ciele – za zmarłych zapisanych pod­czas kwesty na cmen­tarzu grze­bal­nym i za tych gdzie na kartce wypominkowej brakowało konkret­nej daty oraz dla tych którzy donieśli kartki już po wyz­nac­zonej dacie

15.11.20 r. niedz. godz. 10,00 w kapl­icy w Mesznie – Meszno i Kruszyna

Zaprosze­nie Met­ro­pol­ity Lubel­skiego na uroczys­tości Maryjne
Umiłowani w Chrys­tusie Panu!

Po raz kole­jny zwracam się do Was z zaprosze­niem na uroczys­tości Maryjne do naszych głównych sank­tu­ar­iów. Prze­maw­ia­jąc na Jas­nej Górze, papież Fran­ciszek mówił do piel­grzymów: „Wam, którzy nieustan­nie do Niej przy­chodzi­cie, niech Maryja nadal wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu, poko­rną i prostą treść Ewan­gelii. Prośmy o łaskę abyśmy sobie przys­woili Jej wrażli­wość, Jej wyobraźnię w służ­bie potrze­bu­ją­cym, pię­kno poświęce­nia swo­jego życia dla innych, bez szuka­nia pier­wszeństwa i dzie­le­nia. Niech Ona, Przy­czyna naszej radości, która wnosi pokój pośród nawału grzechu i zawirowań his­torii, wyprasza nam obfi­tość Ducha Świętego, abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi.”

Tegorocznym uroczys­toś­ciom Maryjnym w Wąwol­nicy w niedzielę 6 wrześ­nia o godz. 12.00 będzie prze­wod­niczył Arcy­biskup Gnieźnieński i Pry­mas Pol­ski Woj­ciech Polak. W święto Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny we wtorek 8 wrześ­nia o godz. 11.30, zgro­madz­imy się wokół Bazy­liki Mari­ack­iej na Górze Chełm­skiej. Naszej mod­l­itwie prze­wod­niczył będzie Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

W niedzielę, 4 października, o godz. 12.00 spotkamy się w Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Laty­c­zowskiej, Patronki Nowej Ewan­ge­liza­cji. Odpus­towej Eucharys­tii będzie prze­wod­niczył Biskup Pomoc­niczy naszej Archi­diecezji Adam Piotr Bab.

Zachę­cam do udzi­ału w trady­cyjnych piel­grzymkach pieszych do Wąwol­nicy i do Chełma, przy zachowa­niu wszys­t­kich przepisów bez­pieczeństwa obow­iązu­ją­cych w cza­sie pan­demii. W obu tych sank­tu­ar­i­ach pobło­gosław­ione zostaną wieńce dożynkowe jako wyraz wdz­ięczności wobec Stwórcy za tegoroczne plony.

Wdz­ięczni za dar św. Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin i w oczeki­wa­niu na beat­y­fikację Czcigod­nego Sługi Bożego Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego uczmy się, tak jak Pry­mas Tysią­cle­cia, służyć samemu Bogu – Soli Deo odd­a­jąc się całkowicie pod opiekę Matki Najświęt­szej – zgod­nie z papieskim zawołaniem Totus Tuus – Cały Twój!

Wszys­tkim z serca bło­gosławię Wasz Biskup Stanisław

We wtorek dnia 4 sierp­nia br. cały świat obiegły wstrząsające relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji mate­ri­ałów wybu­chowych. Wydarze­nie okazało się trag­iczne w skutkach, a skala zniszczeń – poraża­jąca. 150 ofiar śmiertel­nych (a liczba cią­gle wzrasta), ponad 5 tys. ran­nych i szkody mate­ri­alne opiewa­jące na mil­iardy dolarów.

Cier­piący mieszkańcy Bejrutu potrze­bują naszej mod­l­itwy oraz wspar­cia mate­ri­al­nego. Jako Koś­ciół w Polsce uru­chomil­iśmy naty­ch­mi­ast dostępne środki pomo­cowe za pośred­nictwem Car­i­tas Pol­ska. Potrzeby są jed­nak dużo więk­sze. Podob­nie jak przy­chodzil­iśmy z pomocą ofi­arom innych tragedii, również teraz chcemy pokazać nasze szla­chetne pol­skie serca i w sposób konkretny dać wyraz naszej brater­skiej miłości.

Zwracam się więc z gorą­cym apelem, aby niedziela 16 sierp­nia br. stała się Dniem sol­i­darności z mieszkań­cami Bejrutu. Proszę, aby we wszys­t­kich koś­ciołach i kapli­cach w Polsce, w mod­l­itwie powszech­nej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofi­ary tragedii. Proszę również, aby tego dnia, przed wszys­tkimi koś­ciołami i kapli­cami w Polsce, po wszys­t­kich Mszach Świę­tych zor­ga­ni­zować zbiórkę środ­ków finan­sowych, które za pośred­nictwem Car­i­tas Pol­ska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

Dziękuję wszys­tkim za pomoc już ofi­arowaną, zwłaszcza pol­skim strażakom i medykom, którzy naza­jutrz po tragedii udali się na miejsce wypadku, aby świad­czyć doraźną pomoc i wal­czyć o zdrowie i życie ofiar tragedii. Dziękuję już dziś wszys­tkim, którzy sol­i­darnie i dobro­dusznie wesprą ofi­ary wydarzeń w Bejrucie.

Wszys­tkim z serca błogosławię,

+ Stanisław Gądecki

Arcy­biskup Met­ro­polita Poznański

Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727