• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

1. Dam im wszys­tkie łaski potrzebne w ich stanie.

Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie nic nie może­cie uczynić.

J 15,5

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

Pozostaw­iam wam pokój, obdarzam was moim poko­jem. Ale Ja nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat. Nie pozwól­cie, aby wasze serca były wstrząśnięte i nie lęka­j­cie się.

J 14,27

3. Będę ich pocieszał we wszys­t­kich ich strapieniach.

Przyjdź­cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteś­cie. Ja dam wam wytch­nie­nie. Weź­cie na siebie moje jarzmo i ucz­cie się ode Mnie, że jestem łagodny i poko­rny sercem. Zna­jdziecie uko­je­nie dla waszych dusz​.Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki.

Mt 11,2830

4. Będę ich bez­pieczną ucieczką za życia, a szczegól­nie przy śmierci.

W domu mego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przy­go­tować wam miejsce. A jeśli pójdę i przy­go­tuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyś­cie byli tam, gdzie Ja jestem. A zna­cie drogę tam, dokąd idę.

J 14,23

5. Wyleję obfite bło­gosław­ieństwa na wszys­tkie ich przedsięwzięcia.

Niech będzie bło­gosław­iony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa!On udzielił nam z wyżyn niebies­kich­wszelkiego bło­gosław­ieństwa duchowego w Chrystusie.

Ef 1,3

6. Grzesznicy zna­jdą w mym Sercu źródło nieskońc­zonego miłosierdzia.

Idź­cie i stara­j­cie się zrozu­mieć, co znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofi­ary. Bo nie przyszedłem powoły­wać spraw­iedli­wych, ale grzeszników.

Mt 9,13

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Złodziej przy­chodzi tylko po to, aby coś ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja nato­mi­ast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni.

J 10,10

8. Dusze gor­liwe dojdą szy­bko do wysok­iej doskonałości.

Bądź­cie więc tak doskon­ali, jak doskon­ały jest wasz Ojciec Niebieski.

Mt 5,48

9. Bło­gosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszc­zony i czczony.

Dziś zbaw­ie­nie stało się udzi­ałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abra­hama. Syn Człowieczy przyszedł prze­cież szukać i zbawić to, co zginęło.

Łk 19,910

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

Uzdraw­ia­j­cie chorych, wskrzesza­j­cie umarłych, oczyszcza­j­cie trę­dowatych i wyrzu­ca­j­cie demony. Darmo otrzy­mal­iś­cie, darmo dawajcie.

Mt 10,8

11.Imiona tych, co rozsz­erzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

Także zwycięzca będzie nosił białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia. Imię jego wyz­nam przed moim Ojcem i przed Jego aniołami.

Ap 3,5

12.Przyrzekam w nad­mi­arze miłosierdzia Serca mojego, że wszech­mocna miłość moja udzieli tym wszys­tkim, którzy komu­nikować będą w pier­wsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostate­cznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakra­men­tów i że Serce moje stanie się dla nich bez­pieczną ucieczką w godz­inę śmierci.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokol­wiek będzie spoży­wał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

W związku ze zniesie­niem lim­itu uczest­ników zgro­madzeń religi­jnych w koś­ciołach, co daje fak­ty­cznie możli­wość udzi­ału w liturgii wszys­tkim wiernym, począwszy od Niedzieli Zesła­nia Ducha Świętego, przy­pada­jącej 31 maja 2020 r., zgod­nie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanon­icznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dys­pensę od obow­iązku uczest­nictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Wszech­mogący Boże, w obliczu pan­demii, która dotknęła ludzkość,

z nową gor­li­woś­cią odnaw­iamy akt zaw­ierzenia Twemu miłosierdziu,

doko­nany przez św. Jana Pawła II.

Tobie, miłosierny Ojcze, zaw­ierzamy losy świata i każdego człowieka.

Do Ciebie z pokorą wołamy. Spraw, aby ustała pan­demia koronawirusa.

Bło­gosław wszys­tkim, którzy trudzą się,

aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem.

Przy­wróć zdrowie dotknię­tym chorobą, dodaj cier­pli­wości przeży­wa­ją­cym kwarantannę,

a zmarłych przyjmij do swego domu.

Umoc­nij w ludzi­ach zdrowych

poczu­cie odpowiedzial­ności za siebie i innych,

aby przestrze­gali koniecznych ograniczeń,

a potrze­bu­ją­cym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile

przeży­wali z Chrys­tusem, Twoim Synem,

który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat,

aby ci, których zjed­noczyła walka z chorobą,

zjed­noczyli się także w uwiel­bi­e­niu Ciebie,

Stwórcy wszechświata i gor­li­wie wal­czyli również z wirusem grzechu,

który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przed­wieczny,

dla bolesnej męki i zmartwych­w­sta­nia Two­jego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módl­cie się za nami.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727