Wydrukuj tę stronę

29 Niedz. Zw. 18 października 2020 r.

1. KOMU­NIKAT PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POL­SKI WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SAN­I­TARNYCH POD­CZAS ZGRO­MADZEŃ RELIGI­JNYCH

Wobec zwięk­sza­jącej się gwał­townie liczby zakażeń koron­awirusem i nowych obostrzeń san­i­tarnych, doty­czą­cych udzi­ału wiernych w zgro­madzeni­ach religi­jnych – 1 osoba na 4m2 w stre­fie żółtej i 1 osoba na 7m2 w stre­fie czer­wonej – zwracam się do wszys­t­kich wiernych z prośbą o przyję­cie ze zrozu­mie­niem i cier­pli­woś­cią nałożonych ograniczeń.

Aktu­alna sytu­acja epi­demiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszys­t­kich, ale musimy pamię­tać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

Zachę­cam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagroże­niem życia i zdrowia wszys­t­kich Polaków – udzielali stosownych dys­pens od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na tere­nie swoich diecezji. Wiernym przy­pom­i­nam, że sko­rzys­tanie z dys­pensy oznacza, iż nieobec­ność na Mszy Świętej nie jest grzechem.

W tych okolicznoś­ci­ach niech nam towarzyszy ufna mod­l­itwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stra­cili swoich najbliższych. Pamię­ta­jmy także o tych osobach, które poświę­cają swoje życie i zdrowie w służ­bie społecznej – za pra­cown­ików służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaan­gażowanych w dusz­pasterstwa parafi­alne i aka­demickie, proszę o bez­pieczną pomoc osobom starszym i potrze­bu­ją­cym. Nie zapom­i­na­jmy o tym, że zwykła roz­mowa tele­fon­iczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharys­tii, spowiedź, ado­racja, mod­l­itwa Słowem Bożym, również w ciągu tygod­nia – z zachowaniem wszel­kich wymogów bez­pieczeństwa san­i­tarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

Matce Bożej, Różań­cowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupst­wie, kapłanów i osoby życia kon­sekrowanego oraz wszys­t­kich wiernych, zapew­ni­a­jąc o duchowej bliskości i mod­l­itwie.

+ Stanisław Gądecki
Arcy­biskup Met­ro­polita Poz­nański
Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski

2. W związku z sytu­acją epi­demiczną oraz ograniczeni­ami doty­czą­cymi liczby uczest­ników zgro­madzeń religi­jnych Arcy­biskup Met­ro­polita Lubel­ski udzielił dys­pensy od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszys­tkim wiernym archi­diecezji lubel­skiej i osobom prze­by­wa­ją­cym w tym cza­sie na jej tere­nie. Sko­rzys­tanie z dys­pensy oznacza, że nieobec­ność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem. Dys­pensa obow­iązuje od niedzieli 18 października do odwoła­nia.
Korzys­ta­ją­cych z dys­pensy zachę­camy do udzi­ału we Mszy świętej w dni powszed­nie, z zachowaniem roztrop­ności, wza­jem­nej troski o siebie i wszys­t­kich przepisów san­i­tarnych. Zachę­camy również, aby osoby korzys­ta­jące z dys­pensy trwały na oso­bis­tej i rodzin­nej mod­l­itwie, a także do duchowej łączności ze wspól­notą Koś­cioła poprzez trans­misje radiowe, telewiz­yjne i inter­ne­towe.

ks. Adam Jaszcz
wicekan­clerz Kurii Met­ro­pol­i­tal­nej w Lublinie

3. Dzisiaj rozpoczyna się 94Tydzień Misyjny „Oto Ja. Poślij mnie”. Z tej racji gościmy w naszej parafii Siostry Wik­torię i Mał­gorzatę ze Zgro­madzenia Sióstr Mimisjonarek NMP Królowej Afryki (Siostry Białe). Przy­bliżą nam tem­atykę misyjną. Mis­jonarze to najwięksi ambasadorowie Pol­ski na całym świecie. Aktu­al­nie na świecie pracuje 1883 mis­jonarzy i mis­jonarek. Bóg zapłać za ofi­ary na tace przez­nac­zone na Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary czyli na misje święte. Będą również składane ofi­ary do puszki na „Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego”. U Sióstr możemy nabyć różańce i inne mate­ri­ały misyjne.

4. Bóg zapłać P. Ewie Zielińskiej za przy­go­towanie przed­staw­ienia misyjnego i dzieciom za piękne przedstawienie.

5. We wtorek będzie różaniec misyjny w różnych językach.

6. 22 X 1893 nasz koś­ciół w Michowie kon­sekrował ks. bp Fran­ciszek Jaczewski. 22 X obchodz­imy 127 rocznicę kon­sekracji koś­cioła w Michowie, który otrzy­mał tytuł Wniebowz­ię­cia NMP.

7. W czwartek 22 X wspom­nie­nie św. Jana Pawła II o godz. 17,00 rozpoczną się mod­l­itwy za wstaw­i­en­nictwem św. Jana Pawła II. Najpierw będzie Msza św.

8. 22. X. przy­pada również rocznica ingresu abpa Stanisława Budzika do naszej Lubel­skiej archi­diecezji. Pole­camy pasterza diecezji naszym modlitwom.

9. W przyszłą niedziele można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

10. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych codzi­en­nie na nabożeństwa różań­cowe, które będą odpraw­iane po Mszy św. o godz. 17,00.

11. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła rodzinie nowożeńców. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Zasad­niej. Dobrze byłoby kupić chryzantemy.

12. Zapowiedzi, intencje, prasa. Niedz (wywiad z nowym min­istrem oświaty pochodzą­cym z Lublina Prze­mysławem Czarnkiem „W szkole nie ma miejsca dla sekse­duka­torów” ; „Bło­gosław­iona położna”, Goś­cia Niedz Frag­ment auto­bi­ografii znanego kazn­odziei ks. Pio­tra Pawlukow­icza”, Tęcza – nowy numer.

13. Proszę aby radni zgłaszali się po kartki wypominkowe.

14. Trwają prace pry parkanie koś­cioła i wyposaża­niu zakrys­tii w nowe meble dębowe. Bóg zapłać za złożone ofi­ary: bez z Abramowa 100 zł.

15. Pomod­limy się za zmarłą Mar­i­annę Węgorowską Michowa l. 89 i zmarłych, których rocznica śmierci będzie w tym tygod­niu: 19.10.2015 Zofia Bicka; 20.10.2017 Mirosław Bar­toń i Jakub Wło­dr­czyk; 22.10. 2018 Czesław Sykut, 24.10. 2016 Genowefa Jarzyna; 25.10. 2016 Teofil Fatyga.