Wydrukuj tę stronę

30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r.

1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00

2. Dzisiaj można będzie dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,1512 i po sumie.

3. W środę 28 paźdz. św. Apos­tołów Szy­mona i Judy Tadeusza, patrona od spraw beznadziejnych.

4. W sobotę 31 paźdz. zakończe­nie miesiąca różań­cowego. Zapraszamy dzieci z wyklejankami.

5. W przyszłą niedzielę 1 listopada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze św. o godz. 9,15 i 12,00 w koś­ciele. i o 16,00. Po sumie o godz. 12,00jeżeli będą chętni indy­wid­u­alne poświęce­nie nowych pom­ników. Decyzją Ks. Arc. Stanisława Budzika w Uroczys­tość nie będzie Mszy św. na cmen­tarzu grze­bal­nym, ani pro­cesji. W kapli­cach będą Msze św. 1 listopada tak jak w każdą niedzielę czyli Dębiny o godz. 8,00. Meszno o 10,30. W kapli­cach 1 listopada są wolne intencje.

6. W związku z Uroczys­toś­cią Wszys­t­kich Świę­tych i Dniem Zadusznym należy zachę­cać wiernych do indy­wid­u­al­nego naw­iedza­nia cmen­tarzy, rozkłada­jąc odwiedziny grobów swoich blis­kich na cały listopad. Pen­i­tenc­jaria Apos­tol­ska rozsz­erzyła bowiem odpust zupełny w intencji zmarłych na cały miesiąc listopad br., wcześniej były to dni od 18.11.

7. W Dzień Zaduszny 2 listopada będą Msze św. również jak w każdą niedzielę zarówno w koś­ciele jak i w kaplicach.

8. Całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu będzie za dwa tygod­nie tj. 8 listopada podob­nie jak zmi­ana tajem­nic różańca świętego.

9. Zachę­cam do spowiedzi na uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dnia Zadusznego. Możemy ofi­arować odpust za 1 zmarłego każdego W TYM ROKU PRZEZ CAŁY LISTOPAD. Zmarli potrze­bują naszej pomocy, mod­l­itwy, dobrych uczynków. Zamaw­ia­jmy za nich Msze św., pole­ca­jmy ich mod­l­itwie wypominkowej K-​ła. Spowiedź codzi­en­nie przed Mszą św. wiec­zorową i w cza­sie różańca św. Kartki wypominkowe już otrzy­mal­iśmy lub otrzy­mamy. Ze względów epi­demicznych wypominki które miały być w wioskach Ciotcza, Miastkówek z Bud­kami, Łukawka będą w tych samych ter­mi­nach tylko w koś­ciele. Dla Wyp­nichy będą wypominki będą w środę 4 list. O godz. 10,00. Za zmarłych pole­conych mod­l­itwie wypominkowej będą również spra­wowane Msze św. Kto chce jeszcze jedną kartkę wypomionkową to wyłożone są na bocznych ołtarzach. Proszę o czytelne wyp­isy­wanie imion i nazwisk zmarłych. Trady­cyjnie możemy zamówić wypominki roczne. Ofi­ara na wypominki roczne taka jak stype­ndium Mszy św. niedzielnej.

10. Listopad to miesiąc szczegól­nej mod­l­itwy za zmarłych. Zachę­camy do zamaw­ia­nia Mszy św. w tym miesiącu za naszych zmarłych. Mod­ląc się za zmarłych pokazu­jemy, że nadal ich kochamy i mamy nadzieje na spotkanie z nimi.

11. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Zasad­niej. Na przyszłą niedziele proszę o to mieszkańców ul. Par­tyzanck­iej po stronie apteki.

12. Zapowiedzi, intencje, prasa. Gość Niedz., Mały Gość. Niedz. Niedz. Tęcza.

13. Trwają prace przy mal­owa­niu parkanu koś­ciel­nego i wyposaża­niu zakrys­tii w nowe meble. Bóg zapłać za złożone ofi­ary: Bez z Budek 100 zł; Bez z Łukawki 100 zł; Bez z Ciotczy 50 zł i lista z ul. Podwalnej.

14. Pomod­limy się za zmarłych: Zyg­munt Jankowski z Michowa l. 64;Elżbieta Jurecka Michowa l. 87; Walde­mar Jurecki z Rudz. Kol. 72 l. i zmarłych których rocznice śmieci będą w tym tygod­niu: 26.10. 2019 Czesław Więsyk; 28.10.2017 Genowefa Tar­gońska i 2019 Zbig­niew Sułek; 29.10. 2016 Iwona Iwan.