• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

18 Niedz Zw. 02.08.2020 r.

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakra­mentu do mszy św. wiec­zorowej. Zachę­cam do pry­wat­nej mod­l­itwy. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. W czwartek 6 sierp­nia święto Przemie­nienia Pańskiego. Msze św. o 9,15 i 17,00. W kapli­cach tak jak w każdą niedzielę. Będzie to również I Czwartek miesiąca. Będziemy mod­lić się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

3. W piątek I Piątek miesiąca. Spowiedź od 16,30. O 17,00 Msza św. W Mesznie spowiedź od 14,30 i później Msza św.

4. Zbliża się nasz odpust parafi­alny ku czci Wniebowz­ię­cia NMP. Już będziemy robić porządki na cmen­tarzu grze­bal­nym. Śmiecie proszę wynosić na wyz­nac­zone miejsce. 14 sierp o godz. 17. rozpocznie się różaniec wypominkowy i później Msza św. Ze względu na pan­demię różaniec i Msza św. będą w koś­ciele. Kartki wypominkowe można przynieść wcześniej. Po Mszy św. dla gości przy­byłych z daleka okazja do poświęce­nia nowych pom­ników na cmen­tarzu grzebalnym.

5. Na odpust sprzą­tają i deko­rują koś­ciół i ołtarz polowy mieszkańcy ul. Spokojnej.

6. W odpust parafi­alny będzie poświęce­nie tabl­icy pamiątkowej ku na 100-​lecie urodzin Karola Woj­tyły i Bitwy Warsza­wskiej z udzi­ałem Ochot­niczej Armii gen. Józefa Hallera.

7. Za dwa tygod­nie, w niedzielę po naszym odpuś­cie czyli 16 sierp­nia będą dożynki Gminno-​parafialne, ale tylko w koś­ciele i otocze­niu koś­cioła. Gospo­darzami dożynek będą mieszkańcy Rudzienka Kol. Wzorem lat ubiegłych będzie konkurs na wieńce dożynkowe. Przy składa­niu wieńców dożynkowych będzie prezen­tacja pro­gramów artystycznych.

8. W przyszłą niedzielę taca na pro­gramy pomo­cowe real­i­zowane przez Csritas.

9. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci,WPiS.

10. Intencje, zapowiedzi.

11. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł:

12. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Szkol­nej II. Za tydzień proszę o sprzą­tanie koś­cioła nowożeńców.

13. W tym tygod­niu mieliśmy kon­trolę prac dzwon­nicy naszego koś­cioła z Urzędu Marsza­łkowskiego w Lublinie.

14. Ze względu na odpust różaniec wypominkowy będzie dzisiaj.

15. Pomod­limy się za zmarłych: Helena Pisko­rska Michowa l. 97 i Stanisław Stanek wetery­narz, który pra­cował w Michowie, pogrzeb był w poniedzi­ałek w Chodlu l. 90 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 4.08.2018 Zyg­munt Wronowski; 5.08. 2016 Roman Fidut, Syl­wia Szabel­ska i Tytus Wronowski; 8.08.2017 Joanna Kowalczyk.

17 Niedz Zw. 26.07.2020 r.

1. Dzisiaj z racji patrona kierow­ców, którym jest św. Krzysztof odbędzie się poświęce­nie pojazdów mechan­icznych po każdej Mszy św. Kieru­jący otrzy­mają poświę­cone różańce lub breloki. Ofi­ary złożone z racji poświęce­nia pojazdów będą przez­nac­zone na środki trans­portów dla mis­jonarzy, Mszę św. która będzie odpraw­iona dzisiaj o godz. 17,00. na remont naszego koś­cioła. Akcję tę już rokrocznie orga­nizuje Miva Pol­ska, która co roku zakupuje środki trans­portu: samo­chody, motory, a nawet łodzie.

2. Dzisiaj można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie. Śmiecie cmen­tarne po raz kole­jny podrożały. Wcześniej o 130 % , teraz znowu o jakieś 30%. Dlat­ego od drugiej połowy roku czyli od lipca opłaty będą wynosić 2 zł od grobu miesięcznie czyli 24 zł na rok. Ci którzy mieli już wpła­cone wcześniej za ten rok czy następne nic nie muszą dopła­cać. Prosimy o zrozu­mie­nie. Firma odbier­a­jąca śmieci cmen­tarne powiedzi­ała, że będą jeszcze kole­jne podwyżki.

3. W środę 29.08. św. Marty.

4. W tym tygod­niu I Sob­ota miesiąca. Msza św. o 7,00 i później ado­racja I soboty. W Dębi­nach o 9,45.

5. W przyszłą niedzielę całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca świętego.

6. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

7. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Szkol­nej I. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Szkol­nej II.

9. W przyszłą niedzielę 2.08. można zyskać w koś­ciołach parafi­al­nych odpust zupełny zwany Por­cjunkula pod zwykłymi warunkami.

10. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 28.07.2015 Genowefa Chruś­ci­cka; 29.07.2019 Maria Wierzyńska; 31.07. 2017 Bolesław Grabowski; 1.08. 2015 Woj­ciech Szyszko; 2.08. 2015 Władysław Sobiesiek.

16 Niedz. Zw. 19 lipca 2020 r.

1. Dzisiaj rozpoczyna się XXI Tydzień św. Krzysztofa „Umoc­nieni Eucharys­tią niesiemy Chrys­tusa”. W przyszłą niedzielę z racji patrona kierow­ców, którym jest św. Krzysztof odbędzie się poświęce­nie pojazdów mechan­icznych po każdej Mszy św. Każdy pojazd będzie świę­cony indy­wid­u­al­nie. Kieru­jący otrzy­mają breloki z wiz­erunk­iem św. Krzysztofa, lub poświę­cone różańce i obrazki z mod­l­itwą kierowcy. Ofi­ary złożone z racji poświęce­nia pojazdów będą przez­nac­zone na środki trans­portów dla mis­jonarzy, Mszę św. która będzie odpraw­iona w przyszłą niedzielę o godz. 17,00 i na remont naszego koś­cioła. Akcję tę już rokrocznie orga­nizuje Miva Pol­ska, która co roku zakupuje środki trans­portu: samo­chody, motory, a nawet łodzie. „Akcja św. Krzysztof 2020 – podz­iękuj Bogu za bez­piecznie prze­jechane kilo­m­e­try ofi­aruj 1 gr za 1 km na misyjne pojazdy.

2. W czwartek 23 VII św. Bry­gidy, patronki Europy, w piątek 24 św. Kingi, sobotę 25 VII św. Jakuba Apostoła,

3. W przyszłą niedzielę 26 VII św. Rodz­iców NMP Joachima i Anny. Odpust w Lubar­towie. Szczegóły na plaka­cie zamieszc­zonym na tabl­icy ogłoszeń.

4. W przyszła niedziele można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne, po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

5. Prace przy tynkowa­niu parkanu koś­cioła zostały prz­er­wane ze względu na żniwa i prace, które muszą w innym miejscu wykonać. Prace rozpoczęły się zaraz po świę­tach wielka­noc­nych i trwały do 16 lipca.

6. Bóg zapł za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com rodzi­nom nowożeńców . Za tydzień proszę o to mieszkańców Szkolna I.

7. Zapowiedzi intencje, prasa.

8. Pomod­limy się za zmarłych: Zofia Anto­niak z Zagoździa 93 l., Hen­ryk Zdunek z Kruszyn l. 88, i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 24.07.2019 Genowefa Iwan; 25.07.2018 Irena Cienkusz, 26.07. 2016 Krzysztof Krzykowski, 2019 Ewa Piskorska.

15 Niedz Zw. 12.07.2020 r.

1. Sejm RP 22 lipca 2016 ustanowił 11 lipca Nar­o­dowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa doko­nanego przez ukraińs­kich nacjon­al­istów na oby­wa­telach II RP. W niedzielę 11 lipca 1943 roku odd­zi­ały UPA dokon­ały sko­or­dynowanego ataku na 99 pol­s­kich miejs­cowości na Wołyniu. Badacze obliczają, że tylko tego jed­nego, lip­cowego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i star­ców. Lud­ność pol­ska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w koś­ciołach pod­czas Mszy św. i nabożeństw. Sza­cuje się, że w jej wyniku w lat­ach 19431945 zamor­dowano ok. 100 tys. Polaków.

2. W poniedzi­ałek 13 lipca Czuwanie Fatim­skie o godz. 19,00 Msza św., różaniec i pro­cesja z fig­urką Matki Boskiej Fatim­skiej wokół koś­cioła. Proszę przynieść ze sobą świece.

3. We czwartek 16 lipca NMP z Góry Karmel– Matki Boskiej Szkaplerznej. Szkaplerz to dwa kawałki mate­ri­ału połąc­zone ze sobą sznurkami, z wiz­erunk­iem Matki Boskiej Szkaplerzne lub meda­lik nos­zony na szyi z wiz­erunk­iem Matki Boskiej Szkaplerznej. Nosze­nie szkaplerza to znak szczegól­nej miłości do Matki Boskiej i jed­nocześnie Jej szczególna opieka dla każdego kto nosi szkaplerz. Odpust w Abramowie.

4. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu naszego kościoła.

5. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez (była parafi­anka z Zagoździa 200 zł).

6. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

7. Intencje, zapowiedzi.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Cichej i Krótkiej. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Szkol­nej I.

9. Poświęce­nie pojazdów mechan­icznych będzie za dwa tygodnie.

10. W przyszłą niedzielę przy­jedzie do nas na sumę Ks. Bp Ryszard Karpiński i będzie spra­wował Msze św. za swo­jego zmarłego ojca Edwarda.

11. Bardzo proszę abyśmy w koś­ciele uczest­niczyli w maseczkach.

12. W najbliższą środę będzie można dokonać przeglądu gaśnic na parkingu przy koś­ciele w godz. 8,0016,00.

13. Pomod­limy się za śp. Krystyna Gałązka z Miastkówka l. 91 Ryszard Stańczyk z Wyp­nichy l. 57 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 14.07.2015 Stanisława Gomuła i Ste­fan Wawruch;15.07.2018 Ilona Wałach i Stanisława Czar­necka; 16.07. 2016 Jad­wiga Nowak;18 .07. 2016 Lucyna Goluch; 19. 07. 2015 Mieczysław Barszcz,2018 Zenon Stefaniak.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r. +

  1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00 2. Dzisiaj Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727