• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

5 Niedz Zw. 07 lutego 2021 r.

 1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańcowych.

 2. We czwartek 11 lutego wspom­nie­nie Matki Boskiej z Lour­des Świa­towy Dzień Chorych, który ustanowił Papież Jan Paweł II. Tak tłu­maczył celowości tego dnia: „ ma on na celu uwrażli­wie­nie Ludu Bożego i – w kon­sek­wencji – wielu katolic­kich insty­tucji dzi­ała­ją­cych na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeck­iej na konieczność zapewnienia lep­szej opieki chorym; poma­gania chorym w dowartoś­ciowa­niu cier­pi­enia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszys­tkim na płaszczyźnie nad­przy­rod­zonej; włącze­nie w dusz­pasterstwo służby zdrowia wspól­not chrześ­ci­jańs­kich, rodzin zakon­nych, popieranie coraz cen­niejszego zaan­gażowa­nia wol­un­tariatu”. Zapraszamy chorych, starszych na Mszę św. połąc­zoną z udzielaniem namaszczenia chorych na godz. 12,00. Proszę rodziny o dowiezie­nie osób starszych i chorych na tę Mszę św.

 3. Koś­ciół katolicki w Polsce jest zaan­gażowany w opiekę nad chorymi na wielu płaszczyz­nach. Prowadzi szpi­tale i hos­picja oraz różnorodne porad­nie. Wspo­maga osoby chore poprzez księży niosą­cych w parafii pomoc duchową oraz wolon­tar­iuszy ich odwiedza­ją­cych. Liczni zakon­nicy i zakon­nice pracują w placówkach służby zdrowia, a liczni kapłani pełnią posługę kapelanów w państ­wowych lub pry­wat­nych placówkach służby zdrowia. Insty­tucje koś­cielne prowadzą w Polsce m. in.: Dla osób starszych i chorych Koś­ciół prowadzi 169 domów pomocy społecznej i 9 domów dzi­en­nego pobytu. Dla osób niepełnosprawnych – 10 ośrod­ków reha­bil­i­ta­cyjnych, 9 domów dzi­en­nego pobytu, 102 warsz­taty ter­apii zaję­ciowej, 48 środowiskowych domów samopo­mocy, 18 zakładów akty­wności zawodowej oraz 136 wypoży­czalni sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego. Z kolei dla chorych dzieci –6 zakładów opiekuńczo-​leczniczych, 120 placówek opiekuńczo-​wychowawczych oraz 212 świ­etlic terapeutycznych.

 4. Bóg zapłać mieszkań­com Budek za sprzą­tanie koś­cioła i ofi­arę 60 zł na ogrze­wanie koś­cioła. Na następną niedzielę proszę o to mieszkańców Rudzienka I od Elż­bi­etowa do kapliczki. ul. Par­tyzancka po stronie kościoła.

 5. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez. z Trz­cińca 120 zl; Bez. z ul. Skład­owskiej 100 zł; Bez. Zasadnia100 zł; Bez z Ciotczy 100 zł; Bez. Ciotcza 100 zł; Bez. z Natalina 200 zł; Bez. Dębiny 100 zł; Bez. Meszno 100 zł.

 6. Zapowiedzi, intencje Mszy św., prasa katolicka: Gość Niedz.(Przyjaźń moc­niejsza niż śmierć; Niewys­panie, a chra­panie), Niedz. (Ludzie są po to, by ich kochać– opowiada Anna Dymna, Niewola, która staje się wol­noś­cią, Dlaczego młodzi są agresy­wni?) , Moje pismo Tęcza.

 7. Pomod­limy się za śp. Mieczysława Kusyk Łukawka l. 81; Irena Michałowska Michów l. 99,Bolesław Bar­tuzi Natalin l. 84. i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 9.02.2018 Helena Makowska i 2019 Hen­ryka Gry­mul­ska; 10.02.2018 Krystyna Czar­necka i 2019 Genowefa Kołodyńska; 11.02. 2016 Ryszard Pisko­rski; 12.02.2020 Zyg­munt Kusyk; 13.02.2020 Maria Ste­fa­niak; 14.02.2020 Adela Socha.

IV Niedz Zw. 31.01.2021 r.

 1. Dzisiaj można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie.
 2. We wtorek 2 lutego Święto Ofi­arowa­nia Pańskiego Matki Boskiej Grom­nicznej. Msze św. o 9,15, 12,00 , 17,00. W kapli­cach jak w niedzielę. Będzie to Dzień Życia Kon­sekrowanego. W Polsce pracuje ok. 32 tysiące sióstr zakon­nych oraz zakon­ników. Najwięk­szą grupę osób kon­sekrowanych w Polsce stanowią kobi­ety. Liczba sióstr zakon­nych w Polsce wynosi ogółem ok. 20240, z czego 1290 to siostry żyjące w klasz­torach kon­tem­pla­cyjnych. Siostry zakonne prowadzą m.in. niemal 400 przed­szkoli; 115 szkół pod­sta­wowych, pon­ad­pod­sta­wowych i spec­jal­nych; 79 świ­etlic; 64 placówki opiekuńczo-​wychowawcze (w tym domy dziecka); 31 okien życia; 29 domów opieki; 33 stołówki dla bied­nych. 2 lutego to również rocznica święceń biskupich ks. Bpa Mieczysława Cisło.
 3. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o 7,00 będzie wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakr. i mod­l­itwy o powoła­nia kapłańskie i zakonne. 3 Lutego to również wspom­nie­nie św. Błażeja, patrona od chorób gardła. Po Mszy św. O 7,00 i będzie bło­gosław­ieństwo św. Błażeja.
 4. W piątek I Piątek miesiąca. Msza św. o godz. 16. Spowiedź od 15,15. W Dębi­nach o 14,00.5 lutego św. Agaty. Poświęce­nie chleba i soli na Mszy św. O 7,00 i o 16,00.
 5. W sobotę I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. O godz. 7,00. Meszno 9,30.
 6. Za tydzień I Niedziela miesiąca. Przez całą niedzielę ado­racja Najświęt­szego Sakramentu.
 7. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com Miastkówka. Złożyli oni ofi­arę n ogrze­wanie koś­cioła …..Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Budek.
 8. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez z Ciotczy 100 zł; Bez. Łukawki 100 zł; Bez z Dębin 100 zł i 120 zł; Bez z Rynku II 100 zł; Bez z ul. Zasad­niej 100 zł.
 9. Zapowiedzi, intencje, prasa Niedziela ( Dia­beł odciąga od Mszy św., Jak czcić św. Józefa), GN (Baranki z łobuzi­aków– o wychowa­niu młodych) Mały Gość Niedz. Moje Pismo Tęcza
 10. Zapraszam do roze­bra­nia deko­racji bożonar­o­dzeniowej chęt­nych w środę na 10,00.
 11. Bóg zapłać Stanisła­wowi Bochyńskiemu soł­tysowi za odśnieże­nie chod­nika pro­cesyjnego wokół koś­cioła, chod­nika przy parkanie koś­cioła przy ulicy i parkingu przy kościele.
 12. Pomod­limy się za zmarłych: Jan Białek Zagoźdź l.90; Bar­bara Nankiewicz Budki l. 65, Zbig­niew Wrzos Michów l. 76 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 1.02.2016 Zofia Chu­dowol­ska i 2018 Ewa Targońska-​Pytka; 2.02.2017Lucyna Sztkowska i 2020Tadeusz Rola; 4.02. 2017 Marek Karpiński; 5.02.2018 Zofia Kubajka.

II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r.

 1. Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz.

 2. W czwartek 21 I św. Agnieszki.

 3. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Rudzienka Bpiego i Krótkiego. Złożyli oni 110 zł na ogrze­wanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Rudzienka Kol.

 4. Zapowiedzi, intencje, prasa GN (Stany Zjed­noc­zone Ameryki), Mały Gość Niedz i Niedz (Przeła­mać zmowę mil­czenia – o kard. Pelu niesłusznie oskarżonemu o ped­ofilię), Tęcza.

 5. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

 6. Jeżeli kto chce złożyć ofi­arę na koś­ciół można to uczynić przez konto parafi­alne. Nr konta parafi­al­nego jest na stronie inter­ne­towej i na sto­liku z prasą.

 7. Pomod­limy się zmarłe dziecko Dawid Grzech­nik Składów l. 5 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 19.01.2018 Leoka­dia Tatar­czak, 20.01.2017 Stanisława Pisko­rska; 22.01. 2017 Mieczysław Kuba­jka; 23.01. 2018 Krzysztof Rola.

Chrzest Jezusa 10 sty­cz­nia 2021 r.

1. Dzisiaj obchodz­imy święto Chrztu Chrys­tusa, które kończy litur­giczny obchód Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Zwycza­jowo okres Świąt Bożego Nar­o­dzenia trwa do 2 lutego, do święta Matki Boskiej Gromnicznej.

2. W imie­niu alum­nów, wychowaw­ców i nas kapłanów składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofi­ary na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

3. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła miesza­ń­com Trz­cińca. Złożyli oni na ogrze­wanie koś­cioła 195 zł Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Rudzienka Biskupiego i Krótkiego.

4. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

5. Kto chce złożyć ofi­ary na konto parafi­alne to nr jest na stronie inter­ne­towej i na sto­liku z prasą.

6. Intencje Mszy św. zapowiedzi, intencje, prasa GN (Książeczka z mod­l­it­wami do św. Józefa, Pod­nieść prestiż nauczy­ciela) ‚ Niedziela (Kim są nawróceni ? Szczepić się czynie szczepić?). Tęcza

7. Pomod­limy się za zmarłych: których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 13.01. 2016 Stanisław Ostrowski, 2017 Jan Rojek, Wiesław Aftyka; 14.01. 2017 Wacława Czar­necka; 15.01. 2018 Leoka­dia Górzyńska, 2019 Dar­iusz Więsyk; 16.01. 2017 Ryszard Dudek.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727