• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

II Niedz. po Nar­odz. Pańskim 3 stycz 2021 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. W środę 6 sty­cz­nia Uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego, 3 Króli. Msze św. jak w każdą niedzielę. Poświęce­nie kredy, kadzidła. Taca na Kra­jowy Fun­dusz Misyjny.

3. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy ona litur­giczny obchód Świąt Nar­o­dzenia Pańskiego. Zwycza­jowo okres Świąt Bożego Nar­o­dzenia trwa do 2 lutego Matki Boskiej Gromnicznej.

4. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. O 7,00 ado­racja i mod­l­itwy o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

5. Przez cały okres Bożego Nar­o­dzenia będzie trwała zbiórka ofiar do puszek na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego. Na ten cel będą przez­nac­zone ofi­ary z Aniołka.

6. W przyszłą niedzielę Niedziela Chrztu Pana Jezusa, która kończy litur­giczny obchód Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Zwycza­jowo okres Świąt Bożego Nar­o­dzenia trwa do 2 lutego.

7. W tym roku ze względu na pan­demię wiz­yty dusz­paster­skiej w takiej formie jak doty­chczas nie będzie. Zapraszamy na Mszę św. do koś­cioła daną część parafii, w której miała być wiz­yta dusz­paster­ska. W intencji Waszej będzie odpraw­iana Msza św. , bło­gosław­ieństwo kolę­dowe i otrzy­ma­cie obrazek kolę­dowy i sami pokrop­icie Wasze mieszka­nia. Kto nie ma wody świę­cone j w domu to proszę przynieść but­eleczkę i będzie można zaopa­trzyć się w wodę świę­coną. Zachę­cam do złoże­nia ofi­ary na potrzeby parafii, tak jak składa­cie ofi­arę pod­czas kolędy. Można te ofi­ary przynieść do rad­nych lub na tę Mszę św. Można też złożyć ofi­arę na konto parafi­alne. Nr konta jest zamieszc­zony na stronie parafi­al­nej 09 8191 1068 2001 0000 0912 0001 i zna­j­duje się na ławce przy gaze­tach. Jeżeli jest gdzieś do poświęce­nia nowy dom to przyjdziemy z wiz­ytą dusz­paster­ską na poświęce­nie domu po wcześniejszym umówie­niu się z kapłanem. Porządek Mszy św. Kolę­dowych w tym tygodniu:

4.01. (poniedzi­ałek) o 10,00 Łukawka, Łukaw­ica, Gródek, o 16,00 Bara­nowska i Partyzancka.

5.01 (wtorek) o 10,00 Natalin i Trzciniec.

8. Bóg zapłać za wspólne mod­l­itwy i ofi­ary złożone na koś­ciół z racji Mszy świę­tych kolędowych.

9. W przyszłą niedzielę taca na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

10. Pomod­limy się za śp. zmarłych: Kaz­imierz Szwar­goliński z Michowa l. 67;Janina Mizio z Natalina 87; Stanisław Więsyk z Meszna l. 61; Czesław Jurecki z Miatkówka l. 90; Ewelina Mizio z Budek l.32 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 4.01.2017Jan Wawerek.

IV Ndz Adwentu 20 grud­nia 2020 r.

1. W czwartek 24.12. Wig­ilia Świąt Bożego Nar­o­dzenia. O godz. 9,00 będzie odpraw­iona Msza św. za zmarłych, którzy odes­zli do Pana od ostat­niej wig­ilii. Rodziny z których Pan powołał kogoś do wieczności proszę, aby przyniosły kartkę z wyp­isanym imie­niem i nazwiskiem zmarłego wraz z datą jego śmierci i dołąc­zoną ofi­arę na Mszę św. zbiorową. Po Mszy św. pójdziecie na cmen­tarz grze­balny i w ten sposób rozpoczniecie Wig­ilie Bożego Nar­o­dzenia łącząc się mod­litewnie z tymi których zabrakło przy wig­ili­jnym stole. Zapraszamy na roraty jeszcze jest ostat­nia szansa dla tych, którzy jeszcze nie byli w pon. wtorek, środa, czwartek 6,00. Do spowiedzi zapraszamy codzi­en­nie na ranne Msze św.

- Wiec­zorem zasiądziemy do wiecz­erzy wig­ili­jnej w gronie swoich blis­kich. Zachowa­jmy religi­jny charak­ter tego wig­ili­jnego spotka­nia. Nie staw­ia­jmy na stół alko­holu. Porządek wiecz­erzy wig­ili­jnej przed­stawia się następu­jąco: śpiew kolędy „Wśród noc­nej ciszy” lub „Bóg się rodzi”, mod­l­itwa rodzinna, odczy­tanie frag­mentu Ewan­gelii o nar­o­dze­niu Jezusa Łk 2, 114, złoże­nie sobie wza­jem­nie życzeń i podzie­le­nie się opłatkiem. Dzień Wig­ilii Bożego Nar­o­dzenia i święta są okazją do pojed­na­nia się w gronie rodziny, sąsiedztwie. Pamię­ta­jmy w ten dzień o samot­nych z rodziny, sąsiedztwa. Zaprośmy ich na wieczór wig­ili­jny. Pasterka w Michowie o 24,00. W kapli­cach Mesznie i Dębi­nach o 22,00.Ofiary tacowe z Pasterki są przez­nac­zone na Fun­dusz Obrony Życia. Tak jak Maryja wraz z Józe­fem nie mogli znaleźć miejsca w Betle­jem ponad 2000 lat temu, tak obec­nie są matki, które nie mogą znaleźć miejsca na urodze­nie swo­jego dziecka. Dlat­ego są Domy Samot­nych Matek np. w Lublinie prowad­zony przez Siostry Pasterki.

2. W piątek 25 grud­nia Boże Nar­o­dze­nie. Msze św. w dzień o 9,15 i 12,00 i dodatkowa w tym roku o 16,00. W kapli­cach tak jak w każdą niedzielę. Ci którzy przyjmą komu­nię św. na Pasterce mogą również przyjąć Pana Jezusa w Boże Narodzenie.

3. W sobotę 26 grud­nia drugi dzień świąt BN św. Szczepana pier­wszego męczen­nika. Poświęce­nie owsa na Mszach św. o 9,15 i 12 , 16. Taca na KUL Jana Pawła II. Chrzest dzieci na sumie.

4. Przyszła niedziela 27 XII Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Stara­jmy się przyjść całymi rodz­i­nami. Będzie bło­gosław­ieństwo poszczegól­nych rodzin.

5. Od 24 XII przez całe Boże Nar­o­dze­nie zbiórka ofiar przy żłóbku na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego.

6. Ofi­ary z opłatka: Rudzienko Kol. 370; Trzciniec 350 zł; Zagóźdź 270 zł. Bóg zapł. wszys­tkim którzy przyjęli opłatek. Kto jeszcze nie ma opłata to proszę się zgłaszać do zakrystii.

7. Bóg zapł. za ofi­ary na koś­ciół. Bez z Cichej 50 zł; Bez z Ciotczy 100 zł; Bez z Pod­wal­nej 70 zł; Bez Rudzienka Bpiego 120 zł;Bez Szkolna II 100 zł.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła na tę niedzielę mieszkań­com Ciotczy. Złożyli oni ofi­arę na ogrze­wanie koś­cioła 225 zł. W środę na 14,30 czyli po pogrze­bie proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców Natalina.

9. Zapowiedzi, intencje, prasa Niedz , Gość Niedz. Mały Gość Niedz. nowy nr z mate­ri­ałami do zro­bi­enia domowej szopki, Tęcza dla dzieci również jest do wyko­na­nia szopka .

10. Są jeszcze do naby­cia świece Car­i­tas i kalen­darze na 2021 r.

11. W tym roku ze względu na pan­demię wiz­yty dusz­paster­skiej w takiej formie jak doty­chczas nie będzie. Zapraszamy na Mszę św. do koś­cioła daną część parafii, w której miała być wiz­yta dusz­paster­ska. W intencji Waszej będzie odpraw­iana Msza św. , bło­gosław­ieństwo kolę­dowe i otrzy­ma­cie obrazek kolę­dowy i sami pokrop­icie Wasze mieszka­nia. Zachę­cam do złoże­nia ofi­ary na potrzeby parafii, tak jak składa­cie ofi­arę pod­czas kolędy. Można te ofi­ary przynieść do rad­nych lub na tę Mszę św. Można też złożyć ofi­arę na konto parafi­alne. Nr konta jest zamieszc­zony na stronie parafi­al­nej 09 8191 1068 2001 0000 0912 0001. Jeżeli jest gdzieś do poświęce­nia nowy dom to przyjdziemy z wiz­ytą dusz­paster­ską na poświęce­nie domu po wcześniejszym umówie­niu się z kapłanem . Porządek Mszy św. kolędowych:

28.12. (poniedz.) Dębiny o 10,00 Msza św. w kapl­icy. 28.12. o 16,00 Skład­owska, Spoko­jna, Cicha i Krótka;

29.12. (wtorek)10,00 Meszno, Zagoźdź, Składów o 10,00 w kapl­icy i w koś­ciele o 10,00 Budki i Miastkówek, o 16,00 Pod­walna, Kurowska, Krań­cowa, Rynek I, Strażacka;

30.12. (środa) i o 10,00 Wyp­nicha i Ciotcza w koś­ciele o 16,00 Szkolna I i Szkolna II.

31.12, (czwartek) godz. 10,00 Rudzienko B-​pie, Krótkie i Rudzienko Kol.

2.01. (sob­ota) 2021 godz. 10,00 Rudzienko I i o16,00 Rynek II, Północna, Tysią­cle­cia, Zasadnia.

4.01. (poniedzi­ałek) o 10,00 Łukawka, Łukaw­ica, Gródek, o 16,00 Bara­nowska i Partyzancka.

5.01 (wtorek) o 10,00 Natalin i Trzciniec.

12. Bóg zapłać za świąteczny wys­trój koś­cioła ks. Grze­gor­zowi i wszys­tkim którzy mu poma­gali: strażakom„ dzieciom i młodzieży i innym. Za ofi­arowanie choinek: 2 choinki Bogu­mił Skwarek z Ciotczy, i po jed­nej Grze­gorz Górny i Strażacy.

Pomod­limy się za śp. Zbig­niew Krzykowski l. 67, Hen­ryk Mazurek z Ciotczy l. 88. Zamówiono 20 Mszy św. Jako wie­niec mod­l­itwy i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 21.12.2018 Stanisława Szpakowska; 2019 Krystyna Fur­tak; 22.12.2016 Irena Kruczek i Jan Wrzos, 2018 Stanisława Sienkiewicz; 26 XII 2016 Hen­ryk Gry­mul­ski; 27.XII 2017 Irena Bicka.

I Ndz Adwentu 29 listopada 2020 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2. Dzisiaj rozpoczy­namy nowy rok litur­giczny Adwent. Okres Adwentu ma pod­wójny charak­ter. Jest cza­sem przy­go­towa­nia do uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego pod­czas której czcimy pier­wsze przyjś­cie Syna Bożego do ludzi. Jest też cza­sem w którym uwaga nasza zostaje skierowana przez tę pamiątkę na oczeki­wanie powtórnego przyjś­cia Chrys­tusa przy końcu świata. Z obu tych powodów okres Adwentu przeży­wamy jako czas pobożnego i rados­nego oczeki­wa­nia. Msze św. w niedziele Adwentu o 6,00, 9,15, 12,00; 16,00 Zewnętrznym prze­jawem naszej gotowości na spotkanie z Panem są roraty. Jest to Msza św. o Matce Bożej, która najlepiej przy­go­towała się na przyjś­cie Pana. Msze św. rorat­nie codzi­en­nie o 6,00. Bóg zapłać ks. Grze­gor­zowi za przy­go­towanie deko­racji adwen­towej i P. Wiesławie Bogusz za zro­bi­e­nie wieńca adwen­towego. Zachę­camy do przyjś­cia na roraty z lampionami.

3. Jutro 30 listopada św. Andrzeja Apostoła.

4. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Ado­racja i mod­l­itwa o powoła­nia kapłańskie i zakonne po roratch. I Piątek miesiąca. Msza św. o 16,00. Spowiedź od 15,15. W Mesznie o 14,00 Msza św. I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po rorat­ach. W Dębi­nach 9,00.

5. Za tydzień I-​sza niedziela miesiąca i całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu Po sumie zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Mod­l­itwa wypominkowa będzie teraz w I-​sze niedziele miesiąca.

6. Dzisiaj są zbier­ane ofi­ary do puszek na „Gwiazdkę Nadziei”.

7. W przyszłą niedzielę 6 XII zbiórka ofiar do puszek na Pomoc Koś­ciołowi na Wschodzie.

8. Trwają kon­fer­encje przed­małżeńskie. Spotka­nia odby­wają się o godz. 15,00.

9. Dzięki Bogu zakończyliśmy w tym roku prace przy remon­cie parkanu koś­cioła od starej ple­banii do furtki wejś­ciowej od parkingu koś­cioła. Teraz parkan i bryła koś­cioła tworzą jedną całość i wyglą­dają bardzo okazale.

10. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł: ul. Szkolna I 325 zł; z Łukawki Stanisława Madej 100 zł, Krystyna Cen­cura 50zł; Helena Lalak 80 zł, Zofia Aftyka 50zł.

11. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła mieszkań­com Łukawki. Złożyli oni na ogrze­wanie koś­cioła 150 zł. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Wypnichy.

12. Ze względu na pan­demię nie będzie w tym roku w całym naszym dekana­cie rekolekcji adwen­towych. Okazja do spowiedzi będzie przez cały adwent.

13. Zapowiedzi, intencje, prasa GN, Mały Gość Niedz., Niedz ‚Tęcza.

14. Opłatki zostały poświę­cone. Będziemy się nimi dzielić w gronie swoich blis­kich. Nie kupu­jmy opłatków w mar­ke­tach, gdyż są niepoświę­cone. Kto może z Rad­nych to proszę o zgłaszanie się po opłatki do kance­larii parafi­al­nej dzisiaj po Mszach św. Jeżeli ktoś z rad­nych obawia się roznosić opłatki to proszę się zgłaszać po opłatki do zakrys­tii koś­cioła lub do kance­larii parafialnej.

15. Od dzisiaj będzie można już naby­wać świece Car­i­tas, które będą na naszych stołach wigilijnych.

16. Pomod­limy się za zmarłych: Jan Szyszko z Rudzienka l. 67, Piotr Wronowski z Michowa l.60,StanisławWięsykz Puław l. 71,Stafania Kar­wowska z Michowa l.76 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 30.11.2018 Tadeusz Marzec; 2019 Czesława Pisko­rska; 1.12.2016 Czesław Borzęcki; 2.12.2015 Teresa Szczepaniak.

34 Niedz. Zw. Urocz Chrys­tusa Króla 22 listopada 2020 r.

1. Dzisiejsza uroczys­tość Chrys­tusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku litur­gicznego przed adwen­towym wycisze­niem. Została wprowad­zona przez papieża Piusa XI w 1925 r. Obchodzi się ją w ostat­nią niedzielę roku koś­ciel­nego dla pod­kreśle­nia, że wszys­tko ma swój początek i będzie miało swoje uko­ronowanie w Chrys­tusie. W tę niedzielę obchodz­imy patronalne święto KSM. Dzisiaj na sumie Akt Przyję­cia Jezusa za Króla i Pana.

2. Bóg zapłać za ofi­ary na tacę na budown­ictwo sakralne w naszej archidiecezji.

3. Za tydzień j można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

4. Za tydzień I Niedziela Adwentu. Msze św. 6,00, 9,15; 12,00; 16,00. Godzinki przed Mszą św. o 6,00. Andrze­jki stara­jmy się kończyć przed północą. Zapraszamy na Roraty codzi­en­nie na godz. 6,00. Proszę przy­chodzić z lampionami.

5. Tydzień temu rozpoczęły się kon­fer­encje przed­małżeńskie dla narzec­zonych. Dzisiaj nauki będą głos­zone o godz. 15. Zapraszamy chętnych.

6. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła mieszkań­com Łukaw­icy. Złożyli oni na koś­ciół 100zł. Za tydzień proszę o to mieszkańców Łukawki.

7. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł:

8. Zapowiedzi, intencje, prasa: Niedz. „; Gość Niedz. Moje pismo Tęcza .

9. W przyszłą niedzielę proszę aby radni zgłaszali się po poświę­cone opłatki po wszys­t­kich Mszach św.

Pomod­limy się za śp. Michal­inę Pisko­rską z Michowa l. 90; Stanisława Tar­gońska z Michowa l. 82; Piech Mar­i­anna l. 90; Jerzy Biaduń z Łukawki l. 58 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25.11.2019 Marek Karpiński; 28 XI 2015 Czesław Kukier;29 XI 2015 Władysława Molenda i 2018 Krystyna Krawczyk.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727