• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

32 Niedz. Zw. 08 listopada 2020 r.

1. Dzisiaj obchody XII Dnia Sol­i­darności z Koś­ciołem w Repub­lice Środ­kowej Afryki.

2. 11listopada rocznica odzyska­nia Niepodległości. O 9,15 Msza za Ojczyznę.

3. Dzisiaj po sumie śpiew pieśni patriotycznych

4. W przyszła niedzielę rozpoczy­namy kon­fer­encje dla narzec­zonych o godz. 15.00. Zapraszamy wszys­t­kich którzy planują zawar­cie sakra­mentu małżeństwa w przyszłym roku na te konferencję.

5. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez. Z Ciotczy 100 zł; Bez z Dębin 100 zł; Bez z ul. Szkol­nej I 60 zł.

6. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Par­tyzanck­iej po stronie koś­cioła. Za tydzień proszę o to mieszkańców Gródka..

7. Zapowiedzi, intencje, prasa.(Gość Niedz., –;Niedziela, Mały Gość Niedz. Tecza i WPiS. Są do naby­cia kalen­darze na przyszły rok.

Pomod­limy się za śp. Janusz Fatyga l.61 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 12.11.2018 Danuta Fir­lej; 13. 11. 2015 Zofia Ciołek; 14.11.I 2016 Marek Kutnik;

31 Ndz. 01.LISTOPADA 2020 r. Wszys­t­kich Świętych

1. Dzisiaj porządek Mszy św. niedzielny. Podob­nie w dniu jutrze­jszym. Od dzisiejszej niedzieli Msze św. wiec­zorowe będą o godz. 16,00.

2. Listopad to miesiąc szczegól­nej mod­l­itwy za zmarłych. Zachę­camy do zamaw­ia­nia Mszy św. w miesiącu tym miesiącu.

3. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła mieszkań­com Michowa ul. Par­tyzanck­iej po stronie apteki. Na przyszła niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Par­tyzanck­iej po stronie kościoła.

4. Mamy teraz pięknie odnowiony parkan koś­cioła. Dba­jmy o to żeby, przez jakieś nierozważne dzi­ałanie np. opar­cie nogi o parkan nie zniszczyć tego pięknego dzieła. Widz­imy, że nasi­lają się ataki na koś­ciół. Brońmy swo­jego kościoła.

5. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł: Helena i Jan Aftyka z Rudz. Kol. 100 zł, Helena Nowak z Dębin 100 zł; Elż­bi­eta Szmul z Dębin 100 zł.

6. Zapowiedzi, intencje, prasa: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedz. WPiS, Tęcza dla dzieci.

7. Za 2 tygod­nie czyli 13 XI rozpoczną się kon­fer­encje dla narzec­zonych o godz. 15,30.

8. Zachę­cam do ofi­arowa­nia odpust zupełny za jed­nego zmarłego (czyli darownie kary za grzechy juz odpuszc­zone) jeżeli przyjmiemy komu­nię św., naw­iedz­imy cmen­tarz grze­balny i pomod­limy się Ojcze nasz, jakąś mod­l­itwę w intec­jach papies­kich. Ten odpust możemy zyski­wać przez cały miesiąc listopad.

9. Ter­miny wypominek są na stronie inter­ne­towej i w gablocie przed kościołem.

10. Od dzisiaj do 8 listopada trwa Różaniec do Granic Nieba. Ideą „Różańca do Granic Nieba” jest to, by katol­icy w Polsce między 1 a 8 listopada, w oktawie Uroczys­tości Wszys­t­kich Świę­tych, na cmen­tarzach w koś­ciołach lub w swoich domach odmówili mod­l­itwy w trzech intenc­jach. Po pier­wsze: w intencji pokut­nej za wszys­tkie grzechy abor­cji doko­nane w his­torii Pol­ski. Po drugie: prosząc dusze czyść­cowe o mod­l­itwę i ofi­arowu­jąc za nie odpusty. Po trze­cie: by przeprosić dzieci nien­ar­o­d­zone (te znane i te niez­nane) zabite w cza­sie abor­cji w naszych rodz­i­nach we wszys­t­kich pokole­ni­ach wstecz, by przyjąć je do naszych rodzin i prosić je o mod­l­itwę za nas. Dlaczego jest to tak ważne, a zwłaszcza dlaczego tak istotna jest trze­cia intencja. Otóż abor­cja jest najwięk­szym grzechem we współczes­nych cza­sach nie tylko dlat­ego, że giną bezbronne dzieci (ponieważ one i tak zostaną zbaw­ione), ale dlat­ego, że osoby, które w tym uczest­niczą, są naj­moc­niej narażone na wieczne zatrace­nie duszy. Liczby są gigan­ty­czne: około 50 mil­ionów abor­cji rocznie na całym świecie

Pomod­limy się zmarłego śp. Tadeusza Chmielewskiego z Rudz. Kol. L. 57 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 2.11.2018 Jan­ina Kołodyńska 4.11. 2016 Leoka­dia Wis­zowata; 6.11.2019 Zofia Tatar­czak, 7.11. 2015 Zofia Tro­jak i Hen­ryk Mazurek, 2017 Bar­bara Wierze­jska; 8.11. 2015Władysław Grzesiak

30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r.

1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00

2. Dzisiaj można będzie dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,1512 i po sumie.

3. W środę 28 paźdz. św. Apos­tołów Szy­mona i Judy Tadeusza, patrona od spraw beznadziejnych.

4. W sobotę 31 paźdz. zakończe­nie miesiąca różań­cowego. Zapraszamy dzieci z wyklejankami.

5. W przyszłą niedzielę 1 listopada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze św. o godz. 9,15 i 12,00 w koś­ciele. i o 16,00. Po sumie o godz. 12,00jeżeli będą chętni indy­wid­u­alne poświęce­nie nowych pom­ników. Decyzją Ks. Arc. Stanisława Budzika w Uroczys­tość nie będzie Mszy św. na cmen­tarzu grze­bal­nym, ani pro­cesji. W kapli­cach będą Msze św. 1 listopada tak jak w każdą niedzielę czyli Dębiny o godz. 8,00. Meszno o 10,30. W kapli­cach 1 listopada są wolne intencje.

6. W związku z Uroczys­toś­cią Wszys­t­kich Świę­tych i Dniem Zadusznym należy zachę­cać wiernych do indy­wid­u­al­nego naw­iedza­nia cmen­tarzy, rozkłada­jąc odwiedziny grobów swoich blis­kich na cały listopad. Pen­i­tenc­jaria Apos­tol­ska rozsz­erzyła bowiem odpust zupełny w intencji zmarłych na cały miesiąc listopad br., wcześniej były to dni od 18.11.

7. W Dzień Zaduszny 2 listopada będą Msze św. również jak w każdą niedzielę zarówno w koś­ciele jak i w kaplicach.

8. Całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu będzie za dwa tygod­nie tj. 8 listopada podob­nie jak zmi­ana tajem­nic różańca świętego.

9. Zachę­cam do spowiedzi na uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dnia Zadusznego. Możemy ofi­arować odpust za 1 zmarłego każdego W TYM ROKU PRZEZ CAŁY LISTOPAD. Zmarli potrze­bują naszej pomocy, mod­l­itwy, dobrych uczynków. Zamaw­ia­jmy za nich Msze św., pole­ca­jmy ich mod­l­itwie wypominkowej K-​ła. Spowiedź codzi­en­nie przed Mszą św. wiec­zorową i w cza­sie różańca św. Kartki wypominkowe już otrzy­mal­iśmy lub otrzy­mamy. Ze względów epi­demicznych wypominki które miały być w wioskach Ciotcza, Miastkówek z Bud­kami, Łukawka będą w tych samych ter­mi­nach tylko w koś­ciele. Dla Wyp­nichy będą wypominki będą w środę 4 list. O godz. 10,00. Za zmarłych pole­conych mod­l­itwie wypominkowej będą również spra­wowane Msze św. Kto chce jeszcze jedną kartkę wypomionkową to wyłożone są na bocznych ołtarzach. Proszę o czytelne wyp­isy­wanie imion i nazwisk zmarłych. Trady­cyjnie możemy zamówić wypominki roczne. Ofi­ara na wypominki roczne taka jak stype­ndium Mszy św. niedzielnej.

10. Listopad to miesiąc szczegól­nej mod­l­itwy za zmarłych. Zachę­camy do zamaw­ia­nia Mszy św. w tym miesiącu za naszych zmarłych. Mod­ląc się za zmarłych pokazu­jemy, że nadal ich kochamy i mamy nadzieje na spotkanie z nimi.

11. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Zasad­niej. Na przyszłą niedziele proszę o to mieszkańców ul. Par­tyzanck­iej po stronie apteki.

12. Zapowiedzi, intencje, prasa. Gość Niedz., Mały Gość. Niedz. Niedz. Tęcza.

13. Trwają prace przy mal­owa­niu parkanu koś­ciel­nego i wyposaża­niu zakrys­tii w nowe meble. Bóg zapłać za złożone ofi­ary: Bez z Budek 100 zł; Bez z Łukawki 100 zł; Bez z Ciotczy 50 zł i lista z ul. Podwalnej.

14. Pomod­limy się za zmarłych: Zyg­munt Jankowski z Michowa l. 64;Elżbieta Jurecka Michowa l. 87; Walde­mar Jurecki z Rudz. Kol. 72 l. i zmarłych których rocznice śmieci będą w tym tygod­niu: 26.10. 2019 Czesław Więsyk; 28.10.2017 Genowefa Tar­gońska i 2019 Zbig­niew Sułek; 29.10. 2016 Iwona Iwan.

29 Niedz. Zw. 18 października 2020 r.

1. KOMU­NIKAT PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POL­SKI WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SAN­I­TARNYCH POD­CZAS ZGRO­MADZEŃ RELIGI­JNYCH

Wobec zwięk­sza­jącej się gwał­townie liczby zakażeń koron­awirusem i nowych obostrzeń san­i­tarnych, doty­czą­cych udzi­ału wiernych w zgro­madzeni­ach religi­jnych – 1 osoba na 4m2 w stre­fie żółtej i 1 osoba na 7m2 w stre­fie czer­wonej – zwracam się do wszys­t­kich wiernych z prośbą o przyję­cie ze zrozu­mie­niem i cier­pli­woś­cią nałożonych ograniczeń.

Aktu­alna sytu­acja epi­demiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszys­t­kich, ale musimy pamię­tać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

Zachę­cam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagroże­niem życia i zdrowia wszys­t­kich Polaków – udzielali stosownych dys­pens od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na tere­nie swoich diecezji. Wiernym przy­pom­i­nam, że sko­rzys­tanie z dys­pensy oznacza, iż nieobec­ność na Mszy Świętej nie jest grzechem.

W tych okolicznoś­ci­ach niech nam towarzyszy ufna mod­l­itwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stra­cili swoich najbliższych. Pamię­ta­jmy także o tych osobach, które poświę­cają swoje życie i zdrowie w służ­bie społecznej – za pra­cown­ików służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaan­gażowanych w dusz­pasterstwa parafi­alne i aka­demickie, proszę o bez­pieczną pomoc osobom starszym i potrze­bu­ją­cym. Nie zapom­i­na­jmy o tym, że zwykła roz­mowa tele­fon­iczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharys­tii, spowiedź, ado­racja, mod­l­itwa Słowem Bożym, również w ciągu tygod­nia – z zachowaniem wszel­kich wymogów bez­pieczeństwa san­i­tarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

Matce Bożej, Różań­cowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupst­wie, kapłanów i osoby życia kon­sekrowanego oraz wszys­t­kich wiernych, zapew­ni­a­jąc o duchowej bliskości i mod­l­itwie.

+ Stanisław Gądecki
Arcy­biskup Met­ro­polita Poz­nański
Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski

2. W związku z sytu­acją epi­demiczną oraz ograniczeni­ami doty­czą­cymi liczby uczest­ników zgro­madzeń religi­jnych Arcy­biskup Met­ro­polita Lubel­ski udzielił dys­pensy od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszys­tkim wiernym archi­diecezji lubel­skiej i osobom prze­by­wa­ją­cym w tym cza­sie na jej tere­nie. Sko­rzys­tanie z dys­pensy oznacza, że nieobec­ność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem. Dys­pensa obow­iązuje od niedzieli 18 października do odwoła­nia.
Korzys­ta­ją­cych z dys­pensy zachę­camy do udzi­ału we Mszy świętej w dni powszed­nie, z zachowaniem roztrop­ności, wza­jem­nej troski o siebie i wszys­t­kich przepisów san­i­tarnych. Zachę­camy również, aby osoby korzys­ta­jące z dys­pensy trwały na oso­bis­tej i rodzin­nej mod­l­itwie, a także do duchowej łączności ze wspól­notą Koś­cioła poprzez trans­misje radiowe, telewiz­yjne i inter­ne­towe.

ks. Adam Jaszcz
wicekan­clerz Kurii Met­ro­pol­i­tal­nej w Lublinie

3. Dzisiaj rozpoczyna się 94Tydzień Misyjny „Oto Ja. Poślij mnie”. Z tej racji gościmy w naszej parafii Siostry Wik­torię i Mał­gorzatę ze Zgro­madzenia Sióstr Mimisjonarek NMP Królowej Afryki (Siostry Białe). Przy­bliżą nam tem­atykę misyjną. Mis­jonarze to najwięksi ambasadorowie Pol­ski na całym świecie. Aktu­al­nie na świecie pracuje 1883 mis­jonarzy i mis­jonarek. Bóg zapłać za ofi­ary na tace przez­nac­zone na Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary czyli na misje święte. Będą również składane ofi­ary do puszki na „Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego”. U Sióstr możemy nabyć różańce i inne mate­ri­ały misyjne.

4. Bóg zapłać P. Ewie Zielińskiej za przy­go­towanie przed­staw­ienia misyjnego i dzieciom za piękne przedstawienie.

5. We wtorek będzie różaniec misyjny w różnych językach.

6. 22 X 1893 nasz koś­ciół w Michowie kon­sekrował ks. bp Fran­ciszek Jaczewski. 22 X obchodz­imy 127 rocznicę kon­sekracji koś­cioła w Michowie, który otrzy­mał tytuł Wniebowz­ię­cia NMP.

7. W czwartek 22 X wspom­nie­nie św. Jana Pawła II o godz. 17,00 rozpoczną się mod­l­itwy za wstaw­i­en­nictwem św. Jana Pawła II. Najpierw będzie Msza św.

8. 22. X. przy­pada również rocznica ingresu abpa Stanisława Budzika do naszej Lubel­skiej archi­diecezji. Pole­camy pasterza diecezji naszym modlitwom.

9. W przyszłą niedziele można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

10. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych codzi­en­nie na nabożeństwa różań­cowe, które będą odpraw­iane po Mszy św. o godz. 17,00.

11. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła rodzinie nowożeńców. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Zasad­niej. Dobrze byłoby kupić chryzantemy.

12. Zapowiedzi, intencje, prasa. Niedz (wywiad z nowym min­istrem oświaty pochodzą­cym z Lublina Prze­mysławem Czarnkiem „W szkole nie ma miejsca dla sekse­duka­torów” ; „Bło­gosław­iona położna”, Goś­cia Niedz Frag­ment auto­bi­ografii znanego kazn­odziei ks. Pio­tra Pawlukow­icza”, Tęcza – nowy numer.

13. Proszę aby radni zgłaszali się po kartki wypominkowe.

14. Trwają prace pry parkanie koś­cioła i wyposaża­niu zakrys­tii w nowe meble dębowe. Bóg zapłać za złożone ofi­ary: bez z Abramowa 100 zł.

15. Pomod­limy się za zmarłą Mar­i­annę Węgorowską Michowa l. 89 i zmarłych, których rocznica śmierci będzie w tym tygod­niu: 19.10.2015 Zofia Bicka; 20.10.2017 Mirosław Bar­toń i Jakub Wło­dr­czyk; 22.10. 2018 Czesław Sykut, 24.10. 2016 Genowefa Jarzyna; 25.10. 2016 Teofil Fatyga.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727