• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

V Niedz Wielk. 10.05.2020 r.

1. Dzisiaj obchodz­imy dzień patrona kapl­icy w Mesznie św. Stanisława BM. W Mesznie będzie Msza św. o godz. 12,00. W koś­ciele parafi­al­nym Msze św. dzisiaj będą o 9,15, 10,30, 17,00.

2. W środę 13 maja wspom­nie­nie Matki Bożej Fatim­skiej. O godz.19,00 rozpoczniemy czuwa­nia fatim­skie w naszej parafii. Będą trwały od maja do października 13 każdego miesiąca. Msza św. różaniec pokutny i Lita­nia Lore­tańska. Na zakończe­nie pro­cesja z fig­urką Matki Bożej Fatim­skiej wokół kościoła.

3. 14 maja święto św. Macieja Apos­toła. 16maja św. Andrzeja Boboli, patrona Polski.

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9,15 spotkanie z rodzi­cami dzieci kl. III w sprawie I Komu­nii Św.

5. Dzięku­jemy Bogu za tak potrzebny deszcz dla naszych pól. Wszys­tkim nam zależy na szczęśli­wych urodza­jach dlat­ego zapraszamy na poświęce­nia pól: poniedzi­ałek o 15,00 Trzciniec; wtorek o 15,00 Dębiny; środa o 15,00 Ciotcza i 16,30 Wyp­nicha i w środę o 15,00 Budki i Miastkówek, w środę o 17,00 Rudzienko Bpie i Krótkie, w czwartek o 15,00 Kol. Rudzienko, piątek o 18,00 Michów .

6. Za 3 tygod­nie dobieg­nie końca okres Wielka­nocy W tym cza­sie każdy kato­lik powinien być u spowiedzi i komu­nii św. wielka­noc­nej. Pomimo epi­demii stara­jmy się w tym cza­sie wyspowiadać i przyjąć Komunę św.

7. Prasa: Gość Niedz ‚Niedziela, Mały Gość Niedz, Moje pismo Tęcza dla dzieci.

8. Intencje, zapowiedzi.

9. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Rudzienka Biskupiego. Na przyszłą niedziele proszę o to mieszkańców Kol. Rudzienko.

10. Trwają prace przy remon­cie fig­urki Matki Bożej Niepokalanej na dzwon­nicy koś­cioła. Teraz korona Matki Bożej ma 12 gwiazdek, tak jak jest zan­otowane w Piśmie Świę­tym (wie­niec z gwiazd 12). Doty­chcza­sowa korona miała 7gwiadek. Planu­jemy również podświ­etle­nie tej fig­urki (koronę możemy zobaczyć przy stoisku z prasą). Wczo­raj w dzień Matki Bożej jakim jest sob­ota rozpoczęliśmy prace przy tynkowa­niu parkanu kościoła.

11. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez z ul. 1000-​lecia 200zł ‚bez z Dębin na fig­urkę Matki Bożej 100

12. Pomod­limy się za zmarłych: zmarłych, których rocznice śmierci będą w przyszłym tygod­niu: 11.05.2015 Stanisław Mil­czek, 2016Czesława Wój­tow­icz, Szy­mon Grze­siak, 2019 Sła­womir Jankowski; 12.05.2019 Adam Mróz; 15.05.2018 Witold Dudek;16.05.2016 Janusz Górzyński; 17.05. 2018 Zyg­munt Kołodyński, 2019 Jan Stefaniak.

IV Niedz Wielk. 03.05.2020 r.

1. Dzisiaj w 4-​tą Niedziele Wielka­nocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna się w całym K-​le Tydzień Mod­l­itw o Powoła­nia do służby w K-​le, kapłańskie i zakonne. Na Mszy św. o godz. 9,15 modlil­iśmy się w intencji strażaków z racji święta ich patrona, którym jest św. Florian.

2. Jutro 4.05. św. Flo­ri­ana, patrona strażaków.

3. W środę 6.05. św. Apos­tołów Fil­ipa i Jakuba.

4. W czwartek 7.05. I Czwartek miesiąca, mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

5. W piątek 8.05. uroczys­tość św. Stanisława Bpa i męczen­nika, głównego patrona Pol­ski i naszej Archi­diecezji Lubel­skiej. Dzień imienin Pasterza Archi­diecezji Lubel­skiej Ks. Arc. Stanisława Budzika i wielu innych sol­enizan­tów. Ze względu na uroczys­tość nie obow­iązuje post.

6. W przyszłą niedzielę będzie odpust ku czci św. Stanisława Bpa męczen­nika w Mesznie. Porządek Mszy św. w Michowie: 9,15, 10,30, 17,00. O 12,00 będzie Msza św. w Mesznie.

7. Zapraszam na nabożeństwa majowe. O godz. 17,00 Msza św. i później „majówka”. Kto nie może to proszę mod­lić się Litanią Lore­tańską w domu.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Trz­cińca. Na przyszłą niedzielę proszę to mieszkańców Rudzienka Biskupiego.

9. Prasa: Gość Niedz., Mały Gość Niedz. Niedziela, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

10. Intencje, zapowiedzi.

11. Trwają prace przy odnowie­niu fig­urki Matki Bożej na dzwon­nicy naszego kościoła.

12. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bóg zapłać za ofi­ary tacowe na konto parafi­alne: Z Budek 50 zł,20 zł z Poz­na­nia, 100 zł ze Świniarska.

13. W tym tygod­niu rozpoczniemy mod­l­itwy o szczęśliwe urodzaje „poświęce­nia pól”. W piątek w Mesznie w kapl­icy o 15,00 dla Meszna, Kruszyny, Zagoździa i Skład­owa. W sobotę o 9,00 w Łukawce i o 9,00 w Łukaw­icy dla Łukaw­icy i Gródka. W sobotę o 15,00 w Natal­inie i w sobotę po nabożeńst­wie majowym w Rudzienku I.

Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Roman Mitura z Michowa l. 63; Alek­sander Tatar­czak z Rudzienka I. 86 i zmarłych rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 4.05.2015 Zofia Bar­toń, 2016 Alina Ligęza; 8.05.2017 Kaz­imiera Grze­siak; 9.05.2016 Kaz­imierz Kołodyński, Jan Tro­jak, Tadeusz Socha; 10.05.2016 Kle­mens Kuci, 2017 Mar­i­anna Kołodziejczyk, Helena Lepianka.

III Niedz. Wielk. 26. 04.2020 r.

1. Dzisiaj rozpoczyna się 12 Tydzień Bib­li­jny, który ma nas uwrażli­wić na czy­tanie i rozważanie słowa Bożego zawartego w Piśmie Świę­tym. Dzisiaj Czwarty Nar­o­dowy Dzień Czy­ta­nia Pisma Świętego „Kto we Mnie wierzy, będzie spoży­wał chleb życia wiecznego”. W tym roku w sposób szczególny rozważamy Księgę Syracha ze Starego Tes­ta­mentu i Ewan­gelię św. Mateusza. W naszej parafii będziemy czy­tać w dniu dzisiejszym frag­ment ewan­gelii św. Mateusza przed każdą Mszą św. Wychodząc z koś­cioła otrzy­mamy karteczki na których będą napisane poszczególne rozdzi­ały do przeczy­ta­nia i rozważe­nia z Ewan­gelii św. Mateusza i Księgi Syracha. Zachę­cam do przeczy­ta­nia i rozważa­nia przez tydzień tych frag­men­tów cz nawet przez cały rok. Zachę­cam przeczy­tać sobie całą ewan­gelię św. Mateusz i Księgę Syracha ze Starego Testamentu.

2. W środę 29 kwiet­nia św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.

3. W piątek rozpoczyna się miesiąc maj poświę­cony Matce Bożej. Zachę­cam do gro­madzenia się na nabożeńst­wach majowych. W Michowie „majówki” będą po Mszy św. o godz. 17,00. Zachę­cam do odmaw­ia­nia „majówek” w domach. Jest to również I Piątek miesiąca. Spowiedź od 16,30. O 17,00 Msza św. i nabożeństwo majowe. W Mesznie o 15,00.

4. W sobotę I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. o godz. 7,00. W Dębi­nach o 9,15. Matka Boża ukazała się św. Łucji już po śmierci Fran­ciszka i Hia­cynty, 10 grud­nia 1925 r., w Pon­teve­dra (Hisz­pa­nia), tym razem z Dzieciątkiem Jezus. Po raz kole­jny Maryja zwró­ciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoc­zone cier­ni­ami, a Jezus powiedział: „Współczuj Sercu swo­jej Najświęt­szej Matki, które jest uko­ronowane cier­ni­ami, jakie przez cały czas niewdz­ięczni ludzie weń wbi­jają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyr­wać”. Wtedy Matka Boża wezwała do pod­ję­cia wyna­gradza­jącego nabożeństwa pier­wszych sobót miesiąca: „Spójrz, moja córko, na moje Serce uko­ronowane cier­ni­ami, które niewdz­ięczni ludzie bez ustanku wbi­jają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdz­ięczności. Przy­na­jm­niej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godz­inę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzeb­nymi do zbaw­ienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pier­wsze soboty odprawia spowiedź, przyjmą Komu­nię św., odmówią jeden różaniec i przez pięt­naś­cie minut rozmyśla­nia nad pięt­nastu tajem­ni­cami różań­cowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

5. W przyszłą niedzielę Uroczys­tość Najświęt­szej Maryi Królowej Pol­ski . Na Mszy św. o godz. 9,15 mod­limy się w intencji Strażaków z racji święta ich patrona św. Flo­ri­ana i w intencji naszej Ojczyzny o potrzebny deszcz. Będzie to I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu i ado­racja. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

6. Na uroczys­tość św. Flo­ri­ana został zaku­pi­ony ornat z wiz­erunk­iem tego świętego. Bóg zapłać Marii i Janowi i Karpińs­kich z Michowa za ten dar.

7. O sprzą­tanie k-​ła proszę mieszkańców Trzcińca.

8. Zachę­cam do przy­chodzenia na Mszę św. do koś­cioła. W naszym koś­ciele wewnątrz może być 38 osób. Na zewnątrz może być nieogranic­zona ilość osób. Mamy tylko zachowywać odległość 2 m od siebie. Można na zewnątrz przynieść sobie jakieś składane krzesełko.

9. Trwają prace przy remon­cie fig­urki Matki Bożej Niepokalanej na dzwon­nicy naszego kościoła.

10. Bóg zapłać za odpowiedź na apel ks. Arcy­biskupa i mój, aby wspo­ma­gać parafię na jej bieżące funkcjonowanie przez złożone ofi­ary tacowe do mnie i na konto parafi­alne: z Rudzienka 100 zł, Z Dębin 100 zł, z Ciotczy 50 zł.

11. Zapowiedzi przedślubne, intencje Mszy św. Prasa: Niedziela, Mały Gość Niedz., Tęcza.

12. Pomod­limy się za zmarłych: Jan Kostyła z Trz­cińca l. 82. I zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 27.04.2015 Marta Winiar­czyk, 2019 Wanda Mikos;28.04.2016 Helena Czar­necka, 2017 Roman Karczmarz;29.04.2016 Jan Kukier i Jan­ina Augusty­niak; 1.05.2017 Salomeja Parzyszek; 3.05.2015 Szczepan Karczmarz.

II Niedz Wielka­nocy Miłosierdzia Bożego 19.04.2020 r.

1. Dzisiejsza niedziela obchod­zona jest w całym Koś­ciele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kończy ona obchód oktawy Świąt Wielka­nocy. Pan Jezus powiedział: „Pragnę, aby święto Bożego Miłosierdzia było ucieczką i schronie­niem dla wszys­t­kich dusz, szczegól­nie dla grzeszników. W tym dniu otwarte są wszys­tkie upusty Boże, przez które płyną łaski”. Pan Jezus obiecał, że jeśli w tym dniu ktoś odbędzie spowiedź (może to uczynić wcześniej) i przyjmie Komu­nię św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tej wyjątkowej sytu­acji epi­demii możemy uczynić to duchowo i wyspowiadać się późnij, gdy będzie to możliwe. Boże Miłosierdzie jest więc nieog­a­r­nione. Po każdej Mszy św. będziemy odmaw­iać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

2. Dzisiaj Msza św. wiec­zorowa o godz. 15,00. Odmówimy najpierw Koronkę do Bożego Miłosierdzia i później Msza św.

3. Dzisiaj rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Dzisiaj w Uroczys­tość Święta Bożego Miłosierdzia Car­i­tas obchodzi swoje patronalne święto.

4. W czwartek 23.04. św. Woj­ciecha, głównego Patrona Pol­ski. W sobotę 25.04.św. Marka Ewangelisty.

5. Od dnia jutrze­jszego tj. od 20 kwiet­nia liczba uczest­ników na Mszach św. i nabożeńst­wach w koś­ciołach to 1 uczest­nik na 15m2. W naszej świą­tyni może uczest­niczyć maksy­mal­nie 38 osób. Pozostali mogą prze­by­wać na zewnątrz, zachowu­jąc odległość 2 m od siebie. Rodz­ina, która mieszka w jed­nym domu może stać obok siebie

6. Epi­demia koron­awirusa postaw­iła nas wobec sytu­acji i trud­ności, z którymi nigdy dotąd nie przyszło nam się zmierzyć w naszym życiu i w naszej kapłańskiej posłudze. Dzięku­jemy za wszelkie wyrazy sol­i­darności. Pozosta­jemy z Wami w mod­litewnej jed­ności. Pod­czas każdej Eucharys­tii włączamy wszys­t­kich naszych parafian, wszys­tkie rodziny do wspól­noty mod­l­itwy i prosimy Miłosierdzie Boże o odd­alanie epi­demii. Parafia od 15 marca ( od kiedy wprowad­zono limit uczest­niczą­cych we mszy św.) nie ma dochodów, które dzięki ofi­arom na tacę pokry­wały bieżące wydatki. Zwracamy się więc z gorącą prośbą o pomoc przez złoże­nie dobrowol­nej ofi­ary na bieżące potrzeby Parafii, można to uczynić przez wpłatę na konto parafialne:

Bank Spółdziel­czy w Cycowie o/​Michów;

09 8191 1068 2001 000 0912 0001

Dzięku­jemy za te wpłaty, które już zostały doko­nane na konto, a które w miejsce zwycza­jowej tacy pomogą w płyn­nym funkcjonowa­niu parafii. Serdeczne Bóg zapłać!

7. Rozpoczął się remont fig­urki Matki Bożej Niepokalanej na dzwon­nicy naszego kościoła.

8. Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców Trzcińca.

9. Prasa: Gość Niedz., Niedziela Tęcza, intencje Mszy św., zapowiedzi

10. Pomod­limy się za zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: Sła­womir Kostyła z Wyp­nichy l. 55 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 20.04.2015 Mar­ian Kaznowski; 21.04.2018 Fran­ciszek Kukiełka i Wacław Madoń, 2019 Mar­i­anna Grze­siak; 23.04.2017 Helena Kruczek; 25.04.2017 Mar­i­anna Gro­bel; 26.04.2018 Edward Dużyński.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r. +

  1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00 2. Dzisiaj Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727