• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

28 Niedz. Zw. 11 października 2020 r.

1. Dzisiaj odpust w Dębi­nach ku czci Matki Boskiej Różań­cowej. Porządek Mszy św. w Michowie: 9,15, 10,30, 17,00. O 12,00 w Dębinach.

2. Dzisiaj XX Dzień Papieski. Msze, pro­cesje, kon­certy, pokazy odbędą się z okazji Dnia Papieskiego, który w tym roku jest obchod­zony pod hasłem: „Totus Tuus”. Orga­ni­za­torem XX już Dnia Papieskiego jest Fun­dacja Dzieło Nowego Tysią­cle­cia. Stype­ndyści otrzy­mują pomoc do czasu ukończenia studiów. Dzień ten przeży­wamy w łączności ze św. Papieżem, Janem Pawłem II i w duchu sol­i­darności. Będą zbier­ane ofi­ary do puszek na stype­n­dia dla młodzieży z ubogich terenów Pol­ski. Młodzież naszej parafii włącza się w tę ogólnopol­ską akcję i zbiera ofi­ary na ten cel.

3. We wtorek 13 października o godz. 17,00 ostat­nie Czuwanie Fatim­skie. Po różańcu pro­cesja z fig­urką Matki Boskiej Fatim­skiej. Proszę przyjść ze świecami.

4. W dni­ach 1518 października 2020 r. na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim Jana Pawła II odbędzie się VI Kon­gres Kul­tury Chrześ­ci­jańskiej pod hasłem „Przestrze­nie dia­logu. Chrześ­ci­jańskie inspiracje kul­tury spotka­nia”.
Wśród gości Kon­gresu zna­jdą się kard. Kurt Koch, który otrzyma dok­torat hon­oris causa, kard. Ger­hard L. Müller, kard. St. Dzi­wisz, bp Ser­afin Amiel­czenkow, Rocco Buttiglione i wiele innych osób.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w kon­gre­sie i w wydarzeni­ach kul­tur­al­nych, które będą towarzyszyć obradom. Debaty będą też trans­mi­towane drogą inter­ne­tową. Wszelkie infor­ma­cje można znaleźć na stronie www​.kon​gres​.lublin​.pl

5. W piątek 16 X 42 rocznica wyboru na Stolicę Apos­tol­ską św. Jana Pawła II.

6. W niedzielę 18 X św. Łukasza Ewan­ge­listy, patrona służby zdrowia. Zapraszamy do prowadzenia różańca św. pra­cown­ików służby zdrowia.

7. W przyszłą niedziele taca na misje i ogólnopol­skie licze­nie wiernych obec­nych na Mszy św. i przys­tępu­ją­cych do komu­nii św.

8. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Tysią­cle­cia za sprzą­tanie koś­cioła i przy­oz­do­bi­e­nie kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Za tydzień proszę o to rodz­inę nowożeńców.

9. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Już widać jak będzie wyglą­dał nasz parkan. Kolory kom­ponują się z koś­ciołem. Również popraw­iamy cokół fron­tonu koś­cioła. Jeszcze raz skuto tynk do siatki met­alowej i został położony nowy tynk i wykon­awca daje gwarancję, że nic nie będzie odpadało. Cieszymy się, że zakrys­tii naszego koś­cioła są już nowe dębowe meble. Nie ma jeszcze wszys­t­kich ele­men­tów mebli, ale już widać jak się teraz będzie prezen­towała zakrys­tia. Bóg zapłać za składane ofi­ary na ten cel.

10. Intencje, prasa. Niedz .(Nas­to­latek zadzi­wia świat – Carlo Acustik, geniusz kom­put­erowy, zmarł na białaczkę w wieku 15 lat) Gość Niedz. (z płytą ziemia Maryi). Są do naby­cia kalen­darze na przyszły rok.

11. Pomod­limy się za zmarłych: Mar­i­anna Mazurek z Rudz. Kol. L. 63, Jad­wiga Barszczewska z Michowa l. 77, Bog­dan Aftyka z Trz­cińca l. 79, Anna Wój­tow­icz z Wyp­nichy l. 79 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 15.10.2016 Hen­ryka Kuba­jka, 2017 Edward Pisko­rski, 2018 Leoka­dia Janisz;16.10.2019 Danuta Wój­cik, 17 .10. 2018 Anna Rola.

27 Ndz. Zwykła 04 października 2020 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Zna­jdźmy chwilę czasu na oso­biste spotkanie z Panem Jezusem ukry­tym w Najświęt­szym Sakra­men­cie. Od 1516,00 będzie prz­erwa w ado­racji ze względu na ślub. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca świętego.

3. W poniedzi­ałek 5 paźdz. św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

4. W środę 7 paźdz. Dzisiaj Matki Bożej Różań­cowej. Po różańcu pro­cesja z fig­urką Matki Bożej Fatim­skiej wokół koś­cioła. Przynieśmy ze sobą lampiony.

5. W przyszłą niedzielę 11 paźdz. XX Dzień Papieski „Totus Tuus”. Młodzież naszej parafii będzie zbierać ofi­ary do puszek na Fun­dusz Dzieło Nowego Tysią­cle­cia”- czyli stype­n­dia dla zdol­nej, ale ubo­giej młodzieży. Stype­ndyści otrzy­mują pomoc do czasu ukończenia studiów. Dzień ten przeży­wamy w łączności ze św. Papieżem, Janem Pawłem II i w duchu solidarności.

6. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odpust w Dębi­nach ku czci Matki Bożej Różań­cowej. Porządek Mszy św. w Michowie: 9,15; 10,30; 17,00.

7. Trwa miesiąc październik poświę­cony mod­l­itwie różań­cowej. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych codzi­en­nie na nabożeństwa różań­cowe, które będą odpraw­iane po Mszy św. o godz. 17,00.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła nowożeń­com i mieszkań­com Rynku II. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Tysiąclecia.

9. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Bóg zapłać za złożone ofi­ary: Bez z Wyp­nichy 200zł (Krystyna Wój­tow­icz), Bez. Z ul. Szkol­nej I 100zł (Bogusz Jerzy); Teresa Pisko­rska z ul. Cichej 100 zł.

10. Zapowiedzi intencje, prasa Niedziela– „Różaniec po męsku”; ”Gra na całe życie” o jubileuszu 55 lecia małżeństwa byłego tren­era reprezen­tacji pol­skiej w piłce nożnej Antoniego Piech­niczka; Gość Niedzielny –„Ogień i krew” o św. Fran­ciszku z Asyżu, spec­jalny dodatek o lecze­niu sana­to­ryjnym, Tęcza dla dzieci.

11. Są do naby­cia kalen­darze na przyszły rok.

12. Pomod­limy się za zmarłych: śp. Zofia Tar­gońska z Michowa l. 91, i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygodniu:5.10.2019 Zbig­niew Pisko­rski; 9.10. 2017 Wacława Jarzyna i 2018 Ste­fa­nia Ochal­ska; 10.10. 2016 Mieczysław Litwinek 2017 Mieczysław Chlipalski.

25 Ndz zw. 20 IX 2020 r.

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17,00 spotkanie z rodzi­cami młodzieży, która przys­tąpi do bierzmowania.

2. Jutro 21.09 św. Mateusza Apos­toła. W środę 23.09.wspomnienie św. Ojca Pio.

3. W przyszłą niedzielę można dokonać opłat cmen­tarnych . Proszę przynosić ze sobą poprzed­nie kartki ze wpłatami.

4. W przyszłą niedzielę będzie pier­wsze spotkanie z dziećmi przed I Komu­nią św. po Mszy św. o godz. 9,15.

5. Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

6. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Te prace rozpoczęły się po Wielka­nocy i trwa łydo połowy lipca. Od 9 wrześ­nia zostały wznowione. Obec­nie są uzu­peł­ni­ane ubytki w parkanie koś­cioła i mal­owanie grun­tem i mal­owanie farbą pod­kład­ową daszków parkanu. Wyko­rzys­tu­jemy najlep­sze mate­ri­ały jakie są obec­nie na rynku firmy Schenker Keim. Chcemy aby parkan był dobrze zro­biony. Tylko w tym roku wydal­iśmy na sam parkan, nie licząc dzwon­nicy 30 741 zł. Eta­pami wyposażamy zakrys­tię koś­cioła w nowe dębowe meble. Doty­chczas dałem zadatek na meble do zakrys­tii w kwocie 30 000 zł. Razem daje nam to ponad 60000. Rozpoczęliśmy również na cmen­tarzu grze­bal­nym odnowie­nie pom­nika ks. Władysława Grabow­icza. Prace przy parkanie potr­wają jeszcze dość długo. Potrzebne będą środki finan­sowe. Dlat­ego zwracam się do naszych parafian o przeprowadze­nie zbiórki na prowadze­nie dal­szych prac przy parkanie koś­cioła, wyposaża­niu mebli w zakrys­tii i renowację pom­nika ks. Władysława Grabow­icza. Myślę, że zbiórkę trzeba przeprowadzić teraz, gdyż jesienią może być nawrot pan­demii. Dziękuję za zrozumienie.

7. Ofi­ary na koś­ciół: Stanisława Cienkusz z Łukawki 120 zł.

8. Zapowiedzi intencje, prasa: „Niedziela” , „Gość Niedz.” , „Mały Gość Niedz.”, „Moje pismo Tęcza” - nowy numer.

 1. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Micha­lak Hen­ryka z Michowa l. 75, Euge­niusz Bojanowski z Natalina 92 l., Witold Cienkusz z Łukawki l. 57. Za zmarłych zamówiono kilka­naś­cie mszy św. Oga­r­ni­amy mod­l­itwą zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 23.09.2018 Mag­dalena Sternik; 24.09.2018 Stanisław Łojek; 25.09.2017 Jan Władysław Jarzyna; 26 09. 2018 Bog­dan Korzeniowski, Mar­ian Zając, Czesław Grzechnik.

25 Ndz zw. 20 IX 2020 r.

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17,00 spotkanie z rodzi­cami młodzieży, która przys­tąpi do bierzmowania.

2. Jutro 21.09 św. Mateusza Apos­toła. W środę 23.09.wspomnienie św. Ojca Pio.

3. W przyszłą niedzielę można dokonać opłat cmen­tarnych . Proszę przynosić ze sobą poprzed­nie kartki ze wpłatami.

4. W przyszłą niedzielę będzie pier­wsze spotkanie z dziećmi przed I Komu­nią św. po Mszy św. o godz. 9,15.

5. Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

6. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Te prace rozpoczęły się po Wielka­nocy i trwa łydo połowy lipca. Od 9 wrześ­nia zostały wznowione. Obec­nie są uzu­peł­ni­ane ubytki w parkanie koś­cioła i mal­owanie grun­tem i mal­owanie farbą pod­kład­ową daszków parkanu. Wyko­rzys­tu­jemy najlep­sze mate­ri­ały jakie są obec­nie na rynku firmy Schenker Keim. Chcemy aby parkan był dobrze zro­biony. Tylko w tym roku wydal­iśmy na sam parkan, nie licząc dzwon­nicy 30 741 zł. Eta­pami wyposażamy zakrys­tię koś­cioła w nowe dębowe meble. Doty­chczas dałem zadatek na meble do zakrys­tii w kwocie 30 000 zł. Razem daje nam to ponad 60000. Rozpoczęliśmy również na cmen­tarzu grze­bal­nym odnowie­nie pom­nika ks. Władysława Grabow­icza. Prace przy parkanie potr­wają jeszcze dość długo. Potrzebne będą środki finan­sowe. Dlat­ego zwracam się do naszych parafian o przeprowadze­nie zbiórki na prowadze­nie dal­szych prac przy parkanie koś­cioła, wyposaża­niu mebli w zakrys­tii i renowację pom­nika ks. Władysława Grabow­icza. Myślę, że zbiórkę trzeba przeprowadzić teraz, gdyż jesienią może być nawrot pan­demii. Dziękuję za zrozumienie.

7. Ofi­ary na koś­ciół: Stanisława Cienkusz z Łukawki 120 zł.

8. Zapowiedzi intencje, prasa: „Niedziela” , „Gość Niedz.” , „Mały Gość Niedz.”, „Moje pismo Tęcza” - nowy numer.

 1. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Micha­lak Hen­ryka z Michowa l. 75, Euge­niusz Bojanowski z Natalina 92 l., Witold Cienkusz z Łukawki l. 57. Za zmarłych zamówiono kilka­naś­cie mszy św. Oga­r­ni­amy mod­l­itwą zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 23.09.2018 Mag­dalena Sternik; 24.09.2018 Stanisław Łojek; 25.09.2017 Jan Władysław Jarzyna; 26 09. 2018 Bog­dan Korzeniowski, Mar­ian Zając, Czesław Grzechnik.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727