• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

20 Ndz. Zw. 16 sierp­nia 2020 r.

1. Zgod­nie z zapowiedzią Prze­wod­niczącego KEP Arc. Stanisława Gądeck­iego dzisiaj jest Dzień sol­i­darności z mieszkań­cami Bejrutu. Zbier­amy ofi­ary do puszek, które za pośred­nictwem Car­i­tas Pol­ska zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

2. Dzisiaj Dożynki Gminno-​Parafialne w naszej wspól­no­cie parafi­al­nej. Dzięku­jemy Bogu i Rol­nikom za zebrane plony. Wyrazem wdz­ięczności są te uwite wieńce. Bóg zapłać gospo­dar­zom dożynek za przy­go­towanie otoczenia koś­cioła na dzisiejszą uroczys­tość. Pięknie przy­oz­do­bili plac koś­cielny, podium. Starostami dożynek są: Hanna Kom­sta i Mirosław Kom­sta. Bóg zapłać wszys­tkim za przy­go­towane wieńce i pro­gramy artystyczne.

3. W poniedzi­ałek 17.08.św. Jacka, w sobotę 22.08.Matki Bożej Królowej i Msza św. zbiorowa za wstaw­i­en­nictwem św. Jana Pawła II. Początek mod­l­itw o godz. 17,00.

4. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Spoko­jnej i Rudzienka Kol. Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie k-​ła mieszkańców ul. Kurowska, Krań­cowa. Podwalna.

5. Ofi­ary na koś­ciół: Bez z Lubar­towa 100 zł.

6. APEL POLICJI

Ostrzegamy przed oszus­tami, którzy dzwonią na tele­fon stacjonarny domowy i powołują się na polic­janta lub twierdzą że są krewnym: wnuczkiem, synem, siostrzeńcem. Taki oszust często płacze do słuchawki, że stała mu się trage­dia, że jest wypadek, że są ranni, a on pójdzie do więzienia. Potem pada prośba o pieniądze.

Oszust cza­sami twierdzi, że jest z Policji i ściga sza­jkę przestępców okrada­ją­cych mieszka­nia. Przed­stawia się bardzo wiary­god­nie. Wmawia że złodzieje to pra­cown­icy poczty lub banku. Oszust mówi, że aby uchronić oszczęd­ności to z domu zabierze je polic­jant na prze­chowanie. Często osoba jest instruowana gdzie ma zostawić pieniądze, np. w śmiet­niku, na parkingu a nawet wyrzu­cić je przez balkon.

Gorąco apelu­jemy by zachować ostrożność. Polic­janci nigdy nie proszą mieszkańców o pieniądze. Przestrze­ga­jmy się nawza­jem, powiedzmy starszym członkom rodziny o tych oszus­tach, i naty­ch­mi­ast powiadami­a­jmy Policję

7. Zapowiedzi intencje, prasa.

Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Edward Rutkowski z Rudzienka Biskupiego l. 85 i zmarłych, których rocznice będą w tym tygod­niu: 18.08.2015 Helena Pisko­rska i Jan Kusyk; 21.08.2019 Jan Gomuła; 22.08. 2015 Wiesław Tar­goński i 2018 Jad­wiga Droz­dowska; 23.08. 2015 Andrzej Wrótny.

19 Niedz Zw. 09.08.2020 r.

1. Dzisiaj taca na pro­gramy pomo­cowe real­i­zowane przez Caritas.

2. W czwartek 13 sierp­nia Czuwanie Fatim­skie. O 19,00 Msza św, różaniec pokutny i pro­cesja z fig­urka Matki Boskiej Fatim­skiej wokół koś­cioła. Na zakończe­nie Apel Jasnogórski.

3. W piątek 14 sierp­nia wig­ilia odpustu ku czci Wniebowz­ię­cia NMP. O godz. 17,00 różaniec wypominkowy w koś­ciele i później Msza św. Kartki wypominkowe są wyłożone na ołtarzach bocznych. Okazja do spowiedzi. Po Mszy św. dla gości przy­byłych z daleka będzie możli­wość poświęce­nia nowych pomników.

4. Przy­pomnę, że na odpust sprzą­tają koś­ciół i podium mieszkańcy ul. Spoko­jnej. Główne uroczys­tości odpus­towe 15 sierp­nia. Porządek Mszy św.: 8,00, 9,30 12,00. Proszę aby w pro­cesji wzięły udział dzieci kl. IV i V w stro­jach komu­ni­jnych. Dziew­czynki będą sypały kwiatki, starsze dzieci do niesienia poduszek. Proszę strażaków o czynny udział w pro­cesji odpus­towej. Nie będzie Mszy św. w kaplicach.

5. W odpust parafi­alny będzie odsłonię­cie i poświęce­nie tabl­icy pamiątkowej na 100-​lecie urodzin Karola Woj­tyły i Bitwy Warsza­wskiej z udzi­ałem Ochot­niczej Armii gen. Józefa Hallera. Tablicę ufun­dowali członkowie Towarzystwa Przy­jaciół Michowa. O 11,45 będzie wprowadze­nie w poświęce­nie tej tabl­icy i przy­bliże­nie postaci Gen. Józefa Hallera.

6. Towarzystwo Przy­jaciół Michowa otrzy­mało środki z Urzędu Marsza­łkowskiego z Lublina na renowację zabytkowych nagrobków na naszym cmen­tarzu grze­bal­nym: śp Antoniego Strz­eleck­iego i Rodziny Żelkowskich.

7. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł: Brat Jan z Dębin 100 zł.

8. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały Gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci, nowy nr.

9. Intencje, zapowiedzi.

10. W przyszłą niedzielę Dożynki Gminno– Parafi­alne. Gospo­darzem tegorocznych dożynek są mieszkańcy Rudzienka Kol. Staros­towie Dożynek, del­e­gacje z wień­cami gro­madzą się o 11,45 przed koś­ciołem. Będzie poświęce­nie chleba, wieńców i w korowodzie dożynkowym udamy się do podium ołtar­zowego na zewnątrz koś­cioła, gdzie poszczególne del­e­gacje będą składać wieńce oraz prezen­tować pro­gramy artystyczne.

11. Pomod­limy się za zmarłych: Zyg­munt Kołodyński z Michowa l. 64 i zmarłych , których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 10.08.2017 Michał Jaworski; 12.08. 2018 Hen­ryk Mitura, 2019 Maria Skrzy­p­iec; 13 VIII 2016 Wanda Sochaj.

18 Niedz Zw. 02.08.2020 r.

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakra­mentu do mszy św. wiec­zorowej. Zachę­cam do pry­wat­nej mod­l­itwy. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. W czwartek 6 sierp­nia święto Przemie­nienia Pańskiego. Msze św. o 9,15 i 17,00. W kapli­cach tak jak w każdą niedzielę. Będzie to również I Czwartek miesiąca. Będziemy mod­lić się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

3. W piątek I Piątek miesiąca. Spowiedź od 16,30. O 17,00 Msza św. W Mesznie spowiedź od 14,30 i później Msza św.

4. Zbliża się nasz odpust parafi­alny ku czci Wniebowz­ię­cia NMP. Już będziemy robić porządki na cmen­tarzu grze­bal­nym. Śmiecie proszę wynosić na wyz­nac­zone miejsce. 14 sierp o godz. 17. rozpocznie się różaniec wypominkowy i później Msza św. Ze względu na pan­demię różaniec i Msza św. będą w koś­ciele. Kartki wypominkowe można przynieść wcześniej. Po Mszy św. dla gości przy­byłych z daleka okazja do poświęce­nia nowych pom­ników na cmen­tarzu grzebalnym.

5. Na odpust sprzą­tają i deko­rują koś­ciół i ołtarz polowy mieszkańcy ul. Spokojnej.

6. W odpust parafi­alny będzie poświęce­nie tabl­icy pamiątkowej ku na 100-​lecie urodzin Karola Woj­tyły i Bitwy Warsza­wskiej z udzi­ałem Ochot­niczej Armii gen. Józefa Hallera.

7. Za dwa tygod­nie, w niedzielę po naszym odpuś­cie czyli 16 sierp­nia będą dożynki Gminno-​parafialne, ale tylko w koś­ciele i otocze­niu koś­cioła. Gospo­darzami dożynek będą mieszkańcy Rudzienka Kol. Wzorem lat ubiegłych będzie konkurs na wieńce dożynkowe. Przy składa­niu wieńców dożynkowych będzie prezen­tacja pro­gramów artystycznych.

8. W przyszłą niedzielę taca na pro­gramy pomo­cowe real­i­zowane przez Csritas.

9. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci,WPiS.

10. Intencje, zapowiedzi.

11. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł:

12. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Szkol­nej II. Za tydzień proszę o sprzą­tanie koś­cioła nowożeńców.

13. W tym tygod­niu mieliśmy kon­trolę prac dzwon­nicy naszego koś­cioła z Urzędu Marsza­łkowskiego w Lublinie.

14. Ze względu na odpust różaniec wypominkowy będzie dzisiaj.

15. Pomod­limy się za zmarłych: Helena Pisko­rska Michowa l. 97 i Stanisław Stanek wetery­narz, który pra­cował w Michowie, pogrzeb był w poniedzi­ałek w Chodlu l. 90 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 4.08.2018 Zyg­munt Wronowski; 5.08. 2016 Roman Fidut, Syl­wia Szabel­ska i Tytus Wronowski; 8.08.2017 Joanna Kowalczyk.

17 Niedz Zw. 26.07.2020 r.

1. Dzisiaj z racji patrona kierow­ców, którym jest św. Krzysztof odbędzie się poświęce­nie pojazdów mechan­icznych po każdej Mszy św. Kieru­jący otrzy­mają poświę­cone różańce lub breloki. Ofi­ary złożone z racji poświęce­nia pojazdów będą przez­nac­zone na środki trans­portów dla mis­jonarzy, Mszę św. która będzie odpraw­iona dzisiaj o godz. 17,00. na remont naszego koś­cioła. Akcję tę już rokrocznie orga­nizuje Miva Pol­ska, która co roku zakupuje środki trans­portu: samo­chody, motory, a nawet łodzie.

2. Dzisiaj można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie. Śmiecie cmen­tarne po raz kole­jny podrożały. Wcześniej o 130 % , teraz znowu o jakieś 30%. Dlat­ego od drugiej połowy roku czyli od lipca opłaty będą wynosić 2 zł od grobu miesięcznie czyli 24 zł na rok. Ci którzy mieli już wpła­cone wcześniej za ten rok czy następne nic nie muszą dopła­cać. Prosimy o zrozu­mie­nie. Firma odbier­a­jąca śmieci cmen­tarne powiedzi­ała, że będą jeszcze kole­jne podwyżki.

3. W środę 29.08. św. Marty.

4. W tym tygod­niu I Sob­ota miesiąca. Msza św. o 7,00 i później ado­racja I soboty. W Dębi­nach o 9,45.

5. W przyszłą niedzielę całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca świętego.

6. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

7. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Szkol­nej I. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Szkol­nej II.

9. W przyszłą niedzielę 2.08. można zyskać w koś­ciołach parafi­al­nych odpust zupełny zwany Por­cjunkula pod zwykłymi warunkami.

10. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 28.07.2015 Genowefa Chruś­ci­cka; 29.07.2019 Maria Wierzyńska; 31.07. 2017 Bolesław Grabowski; 1.08. 2015 Woj­ciech Szyszko; 2.08. 2015 Władysław Sobiesiek.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727