• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Niedz. Zmartwych­w­sta­nia 04 IV 2021 r.

1. Zmartwych­w­stał Pan – Alleluja. Te radosną wieść głosi dzisiaj uroczyś­cie Koś­ciół. po całej ziemi ze szczególną mocą. To najwięk­sze święto w chrześ­ci­jańst­wie. Pusty grób to fakt Jego zwycięstwa nad śmier­cią, to źródło nadziei chrześ­ci­jańskiej, radości, pokoju. Uroczys­tość Zmartwych­w­sta­nia to dzień szczegól­nej radości. W duchu tej radości składamy sobie wza­jem­nie życzenia. W imie­niu nas kapłanów składam życzenia wszys­tkim naszym Drogim Parafi­anom, i Goś­ciom. Życzę aby tajem­nica Zmartwych­w­sta­nia była dla nas wszys­t­kich źródłem odrodzenia wiary, umoc­nienia nadziei i zwycięstwa miłości, pomimo panu­jącej epi­demii. Bło­gosław­ionych, rados­nych zdrowych Świąt Wielka­noc­nych. Dzisiaj będzie dodatkowo Msza św. Wiec­zorowa o 17,00.

2. Jutro drugi dzień świąt Wielka­nocy. Msze św. według porządku niedziel­nego o 9,15 i 12,00, 17,00. Trady­cyjnie ofi­ary z dnia jutrze­jszego przez­naczamy na potrzeby KUL.

3. Do przyszłej niedzieli trwa oktawa świąt Wielka­nocy. Z tego względu w piątek post nie obowiązuje.

4. Przyszła niedziela obchod­zona jest w całym Koś­ciele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W ten dzień jest możli­wość uzyska­nia „duchowej amnestii” czyli darowa­nia grzechów i kar za grzechy. By sko­rzys­tać z tej wielkiej szansy. Trzeba być w stanie łaski uświę­ca­jącej. Po każdej Mszy św. będziemy odmaw­iać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Msza św. wiec­zorowa będzie o 15,00 i rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia, lita­nia do Bożego Miłosierdzia i Msza św. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego jest to równocześnie patronalne święto Car­i­tas. Przez cały dzień będzie wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu i adoracja.

5. Nie sposób w tej uroczys­tej chwili nie skierować słów wdz­ięczności w sto­sunku do tych, którzy w jakikol­wiek sposób przy­czynili się do przy­go­towa­nia i uświet­nienia tych świąt. Za deko­rację grobu, ciem­nicy ks. Grze­gor­zowi i Agnieszce i Zbig­niewowi Jezior. Wiesławie Bogusz P. koś­ciel­nemu. P. Organiś­cie za śpiewy, wszys­tkim którzy adorowali Pana Jezusa przy gro­bie czy ciemnicy.

6. Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do grobu Jezusa: ul. Strażacka 45 zł, Bara­nowska 220 zł, Meszno 200 zł.

7. Bóg zapłać za sprząt­nie koś­cioła mieszkań­com ul. Szkol­nej II. Na przyszłą niedzielę Na przyszła niedziele proszę o to mieszkańców ul. Pod­wal­nej, Krań­cowej, Kurowskiej.

8. Intencje, prasa, Niedziela (Co się stało w chwili śmierci Chrys­tusa? Nasze zmartwych­w­stanie) Gość Niedz. (Wielka­noc z Andreą Bocel­lim). Nowy nr Tęczy dla dzieci.

9. Odwiedza­jąc siebie wza­jem­nie w rodz­i­nach poz­draw­iamy się słowami „Chrys­tus zmartwych­w­stał” i odpowiadamy: „Prawdzi­wie zmartwychwstał”.

10. 10. Pomod­limy się za zmarłych: Wacław Piecyk z Ciotczyl. 88 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu; 8.04.2020 Sła­womir Kostyła; 9.04.2017 Eliza Bylina; 10.04.2019 Kaz­imierz Tarnowski.

11. Na radosne świę­towanie przyjmi­jmy bło­gosław­ieństwo Chrys­tusa zmartwychwstałego.

Niedziela Pal­mowa 28.03.2021 r.

1. Niedziela Pal­mowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Został on ustanowiony w celu przeży­cia przez Koś­ciół męki, śmierci i zmartwych­w­sta­nia Jezusa. Przeżyjmy ten czas w sposób szczególny. Zna­jdźmy w przedświątecznej krzą­taninie czas na mod­l­itwę, reflek­sję i trans­misje telewiz­yjne lub radiowe. W niedzielę Pal­mową obchodz­imy pamiątkę uroczys­tego wjazdu Jezusa do Jero­zolimy. Witano Go wów­czas gałązkami palm i śpiewano Hosanna Królowi Daw­id­owemu. W Wielki Piątek ten sam tłum krzy­czał ukrzyżuj Go. Bóg zapłać za deko­rację koś­cioła pal­mami Koło Gospodyń Wiejs­kich z Michowa i Towarzystwo Przy­jaciół Michowa. Dzisiaj obchodz­imy również Świa­towy Dzień Młodzieży obchod­zony w wymi­arze diecez­jal­nym. Dzisiaj Msza św. wiec­zorowa o 16,00, a od niedzieli Wielka­noc­nej o 17,00.

2. Cen­trum obchodów litur­gicznych całego roku stanowi święte Triduum Paschalne, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek, a kończy w Wielką Sobotę Niesz­po­rami Niedzieli Paschal­nej. Ten niezwykły czas, w którym przeży­wamy w litur­giczny sposób mis­te­ria naszego odkupi­enia, doko­nanego przez Mękę, Śmierć i Zmartwych­w­stanie Chrys­tusa, poprzedzał czter­dziestod­niowy okres przy­go­towa­nia Paschy — Wielki Post. Podob­nie jak niedziela jest szczytem całego tygod­nia tak Święte Triduum jest najważniejsze w całym roku litur­gicznym. Zachę­cam abyśmy łączyli się przez media w obchodach Triduum Paschal­nego. Msza św. Wiecz­erzy Pańskiej o 17, Wielki Piątek o 16,00 droga krzyżowa, Wielka Sob­ota o 18. Wielki Czwartek – to pamiątka ustanowienia Eucharys­tii i Kapłaństwa, to święto każdego kapłana. Po Mszy św. prze­niesiemy Najświęt­szy Sakra­ment do ciem­nicy i tam będzie ado­racja na pamiątkę mod­l­itwy Jezusa w Ogrójcu. W Wielki Czwartek komu­nia św. będzie roz­dawana pod dwoma posta­ci­ami: ciała i krwi Jezusa. Po liturgii zapraszam do ado­racji Będzie to również I Czwartek mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

3. Wielki Piątek – to dzień śmierci Jezusa na krzyżu. Tego dnia nie sprawuje się ofi­ary Mszy św. tylko liturgię Wielkiego Piątku składa­jącą się z ado­racji krzyża, liturgii słowa, Komu­nii św. Jezus Zbaw­iciel przy­pom­ina słowa: „A ja gdy nad ziemię zostanę wywyżs­zony pociągnę wszys­t­kich do siebie”. W Wielki Piątek ofi­ary zbier­ane przy krzyżu przez­nac­zone są na utrzy­manie miejsc świę­tych w Jero­zolimie . Obow­iązuje w ten dzień post ścisły. Droga krzyżowa o 16,00. Po drodze krzyżowej ok. 16,30 Litur­gia Wielkiego Piątku. W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia. Proszę, aby Koronka do Bożego Miłosierdzia przez cały czas nowenny była odmaw­iana w koś­ciele o 15,00 o ustanie epi­demii koron­awirusa. Proszę o ado­rację zwłaszcza mieszk. Michowa już od godz. 8,00 rano w Wielki Piątek o ado­rację: 810,00 Legion Maryi, 1012,00 Rynek I i Rynek II, Pod­walna z przyległymi uliczkami; 1214,00 ul. Bara­nowska, Krań­cowa, Kurowska, 1416,00 ul Strażacka, Północna, Skład­owska; po liturgii do 19,00 ul. Cicha, Krótka, Spoko­jna. Od 1920 mieszkańców ul. Szkol­nej I i Szkol­nej II. Będzie to również I Piątek miesiąca. Młodzież przys­tępu­jąca do bierz­mowa­nia ma przys­tąpić w ten dzień do komu­nii św. Spowiedź będzie od godz. 15,00.

4. Wielka Sob­ota – to dzień zstąpi­enia do piekieł tych którzy umarli w grzechach. Dzień wyciszenia, Pan Jezus prze­bywa w gro­bie Litur­gia Wielkiej Soboty rozpoczyna się o 18,00 od poświęce­nia paschału, wody chrz­ciel­nej, odnowie­nie przyrzeczeń chrz­ciel­nych. Będzie to I Sob­ota miesiąca. Ado­rację będą prowadzić panie z Legionu Mary od godz. 17 do 18,00.

1. Serdecznie zapraszam do ado­racji Grobu Pana Jezusa wszys­t­kich parafian i przy­byłych gości: W wodę świę­coną można się zaopa­trzyć w sobotę już od rana. Poświęce­nie pokar­mów: Wyp­nicha od 9,00, Ciotcza 9,15, Trzciniec 9,30, Natalin 9.45, Dębiny 10,00 (samochód z Trz­cińca na 8,40); 2 ksiądz Łukawka od 9,00, Gródek 9,15, Łukaw­ica 9,30, Meszno 9,45, Miastkówek 10,00(samochód 8,40 z Łukaw­icy). W wioskach – w miejs­cach poświęce­nia zbier­ane są ofi­ary na Wielko­postne dzieło pomocy Dar Nadziei – jał­mużna wielko­postna. Proszę czuwać, aby wskazać miejsce poświęce­nia. Poświęce­nie pokar­mów dla Michowa i okolicznych wiosek: w koś­ciele o godz. od 11 do 14 co pół godz. jak w lat­ach ubiegłych będą wys­taw­ione kosze na świę­cone dla samot­nych i potrzebujących.

Niedziela Zmartwych­w­sta­nia Rezurekcja o godz. 6,00. Pro­cesja będzie wokół koś­cioła ze służbą litur­giczną . Następne Msze św. o 8,00 w Dębi­nach o 9,15 i 12,00, Dodatkowa Msza św, o 17,00. w Michowie. Mesznie o 10,30. Ado­racja I Niedzieli i zmi­ana tajem­nic różańca św. będzie za tydzień w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

5. W poniedzi­ałek wielka­nocny Msze św. tak jak w każdą niedzielę 9,15, 12,00 17,00.

6. W piątek i święta Wielka­nocy zad­ba­jmy o należyty wygląd krzyży i figur przydrożnych.

7. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com: ul. Szkol­nej I. Na święta proszę o to mieszkańców ul. Szkol­nej II. w czwartek od 9,00 i proszę 2 osoby w sobotę na 14,30, aby poza­mi­atać kościół.

8. Intencje Mszy św. i zapowiedzi. Zachę­cam do prasy katolick­iej: Gość Niedz , Niedz i Tęcza dla dzieci

10. Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu: Dębiny 301 zł; Meszno 190 zł; Łukaw­ica 50 zł.

11. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez. z Rudzienka i 100 zł; Bez z Rudzienka I 120zł; Bez. z Wyp­nichy 100 zł; Bez. ze Stoczka Łukowskiego 100 zł.

12. Spowiedź codzi­en­nie przed Mszą św.

13. Dzisiaj można uiszczać opłaty cmen­tarne po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

14. Pomod­limy się za śp. za zmarłych: Dar­iusz Rola z Wyp­nichy l. 52 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 30.03.2020 Natalia Sienkiewicz; 31.03.2020 r. Czesława Fatyga 2019 r; 1.04.2016 Heironim Barszcz; 2.04.2020 Bar­bara Kom­sta; 3.04.2019 Marek Skwarek; 4.04.2020 Mar­i­anna Gomuła.

V Niedz Wielkiego Postu 21 marca 2021 r.

1. Od dzisiejszej niedzieli krzyże są poza­sła­ni­ane. Będą osłonięte w Wielki Piątek.

2. W czwartek 25marca Zwias­towanie NMP. Msze św. W koś­ciele parafi­al­nym o 9,15, 12,00 17,00. W kapli­cach tak jak w każdą niedzielę.

3. Od 19,03 trwa nowenna o świę­tość życia. Codzi­en­nie na Mszy św. O godz. 7,00 mod­limy się za wstaw­i­en­nictwem św. Józefa.

4. Za tydzień Niedziela Pal­mowa, która rozpocznie Wielki Tydzień. Poświęce­nie palm na każdej Mszy św. Godziny Mszy św. w przyszłą niedziele pozostaną bez zmian pomimo zmi­any czasu o 9,15, 12,00, 16,00.

5. Zapowiedzi, intencje, prasa GN (Ci co zau­fali Panu) Mały Gość Niedz i Niedz (Czy w Polsce prześladuje się kato­lików?) Tęcza dla dzieci.

6. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Cichej i Krótkiej za sprzą­tanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Szkol­nej I.

7. Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu : Par­tyzancka 140 zł, Rynek I 101 zł, Spoko­jna 145 zł, Cicha i Krotka 300 zł; ul. Tysią­cle­cia 60 zł.

8. Proszę o zebranie ofiar w pozostałych miejs­cowoś­ci­ach naszej parafii.

9. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: bez ul. Szkolna i 100 zł; bez ul. Skład­owska 100 zł; bez. Trzciniec 100 zł, bez. z Pod­wal­nej 200 zł; bez. z Natalina 100 zł.

10. Bóg zapłać za ufun­dowanie ornatu fio­le­towego rodzinie z Michowa.

11. Kon­fer­encja przed chrztem dla rodz­iców dzieci, rodz­iców chrzest­nych i tych którzy chrzest­nymi będą w innych parafi­ach będzie w najbliższą sobotę o godz. 18,00 w .budynku nowej ple­banii. Przy­chodzą rodz­ice dzieci, i chrzestni, którzy będą chrzest­nymi w innej parafii.

12. Pomod­limy się za zmarłych których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Bro­nisława Goluchz Ciotczy l. 74,Kazimierz Czer­ski z Łukawki l. 82 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tty­god­niu: 22.03.2019 Mar­i­anna Karpińska; 25.03.2019 Kaz­imiera Bed­nar­czyk 2019 i 2020 Zbig­niew Kołodyński; 26.03.2019 Zdzisław Ochalski.

IV Niedz Wielkiego Postu 14 marca 2021 r.

1 Bóg zapłać za ofi­ary na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2 Dzisiaj rozpoczy­nają się rekolekcje wielko­postne w naszej parafii. Serdecznie witam Rekolekcjon­istę Ks. kan. Krzysztofa Adamowskiego obec­nie pro­boszcza i dziekana dek Tur­obin, byłego wikar­iusza z Michowa w lat­ach 19911994. Życzę mu, aby posiew Bożego słowa przyniósł jak najlep­sze owoce w naszej parafii. Pro­gram rekolekcji przed­stawia się następu­jąco: Ofi­ary z ostat­niego dnia rekolekcji będą wyrazem podz­iękowa­nia Ks. Rekolekcjoniście.

3 Dzisiaj składamy życzenia imieni­nowe ks. Grze­gor­zowi i P. Organiście.

4 Proszę zgłaszać chorych, których będziemy odwiedzać w środę17.03. zarówno wioski i Michów od 10,00.

5 W piątek 19 marca św. Józefa, patrona całego Koś­cioła Świętego i Michowa. Msze św. O godz. 7,00; 9,15 i po drodze krzyżowej o 16,30.

6 Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: drogi krzyżowej i gorzkie żale. Drogi krzyżowe są odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św.; Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr. Nabożeństwa Gorz­kich Żali gro­madzą coraz więcej wiernych. Zdoby­wają pop­u­larność nie tylko w Polsce, ale i w innych kra­jach. W Polsce nabożeństwo Gorz­kich Żali odpraw­iono po raz pier­wszy w I Niedziele Wielkiego Postu w 1707 r. w Warszawie.

7 Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu : ul. Tysią­cle­cia 60 zł; Spoko­jna 145 zł. Proszę o zebranie ofiar we wszys­t­kich miejs­cowoś­ci­ach naszej parafii. Można puś­cić woreczek i każdy będzie przekazy­wał woreczek do sąsiada.

8 Zapowiedzi, intencje, prasa: Niedz, Mały Gość Niedz; dla dzieci „Moje pismo Tęcza”.

9 Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Spoko­jnej. Na przyszła niedziele proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców ul. Cichej i Krótkiej.

10 Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: bez. z ul. Bara­nowskiej 100 zł; bez. z Rudz. Kol. 80 zł; bez. z Rudz. 100 zł; bez. z Ciotczy 100 zł.

11 Rozlicz swój PIT i przekaż 1 % podatku pac­jen­tom lubar­towskiego Hos­picjum. KRS: 0000229422 Bank PEKOAO SA I O/​Lubartów 80 1240 2409 1111 0010 0572 8713.

12 Pomod­limy się za zmarłych: Władysław Tar­goński z Michowa l. 81 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 15.03.2019 Jan Leśkiewicz; 16.03.2019 Irena Kołodyńska; 17.03 2016 Czesław Kowal­ski i 2020 Adam Cienkusz; 20.03.2016 Euge­nia Więsyk i 2018 Alfreda Par­tyka; 21.03 2017 Kaz­imierz Karpiński i Mar­ian Korzeniowski, 2020 Zbig­niew Meksuła.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727