• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

25 Ndz zw. 20 IX 2020 r.

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17,00 spotkanie z rodzi­cami młodzieży, która przys­tąpi do bierzmowania.

2. Jutro 21.09 św. Mateusza Apos­toła. W środę 23.09.wspomnienie św. Ojca Pio.

3. W przyszłą niedzielę można dokonać opłat cmen­tarnych . Proszę przynosić ze sobą poprzed­nie kartki ze wpłatami.

4. W przyszłą niedzielę będzie pier­wsze spotkanie z dziećmi przed I Komu­nią św. po Mszy św. o godz. 9,15.

5. Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

6. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Te prace rozpoczęły się po Wielka­nocy i trwa łydo połowy lipca. Od 9 wrześ­nia zostały wznowione. Obec­nie są uzu­peł­ni­ane ubytki w parkanie koś­cioła i mal­owanie grun­tem i mal­owanie farbą pod­kład­ową daszków parkanu. Wyko­rzys­tu­jemy najlep­sze mate­ri­ały jakie są obec­nie na rynku firmy Schenker Keim. Chcemy aby parkan był dobrze zro­biony. Tylko w tym roku wydal­iśmy na sam parkan, nie licząc dzwon­nicy 30 741 zł. Eta­pami wyposażamy zakrys­tię koś­cioła w nowe dębowe meble. Doty­chczas dałem zadatek na meble do zakrys­tii w kwocie 30 000 zł. Razem daje nam to ponad 60000. Rozpoczęliśmy również na cmen­tarzu grze­bal­nym odnowie­nie pom­nika ks. Władysława Grabow­icza. Prace przy parkanie potr­wają jeszcze dość długo. Potrzebne będą środki finan­sowe. Dlat­ego zwracam się do naszych parafian o przeprowadze­nie zbiórki na prowadze­nie dal­szych prac przy parkanie koś­cioła, wyposaża­niu mebli w zakrys­tii i renowację pom­nika ks. Władysława Grabow­icza. Myślę, że zbiórkę trzeba przeprowadzić teraz, gdyż jesienią może być nawrot pan­demii. Dziękuję za zrozumienie.

7. Ofi­ary na koś­ciół: Stanisława Cienkusz z Łukawki 120 zł.

8. Zapowiedzi intencje, prasa: „Niedziela” , „Gość Niedz.” , „Mały Gość Niedz.”, „Moje pismo Tęcza” - nowy numer.

 1. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Micha­lak Hen­ryka z Michowa l. 75, Euge­niusz Bojanowski z Natalina 92 l., Witold Cienkusz z Łukawki l. 57. Za zmarłych zamówiono kilka­naś­cie mszy św. Oga­r­ni­amy mod­l­itwą zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 23.09.2018 Mag­dalena Sternik; 24.09.2018 Stanisław Łojek; 25.09.2017 Jan Władysław Jarzyna; 26 09. 2018 Bog­dan Korzeniowski, Mar­ian Zając, Czesław Grzechnik.

25 Ndz zw. 20 IX 2020 r.

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 17,00 spotkanie z rodzi­cami młodzieży, która przys­tąpi do bierzmowania.

2. Jutro 21.09 św. Mateusza Apos­toła. W środę 23.09.wspomnienie św. Ojca Pio.

3. W przyszłą niedzielę można dokonać opłat cmen­tarnych . Proszę przynosić ze sobą poprzed­nie kartki ze wpłatami.

4. W przyszłą niedzielę będzie pier­wsze spotkanie z dziećmi przed I Komu­nią św. po Mszy św. o godz. 9,15.

5. Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

6. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Te prace rozpoczęły się po Wielka­nocy i trwa łydo połowy lipca. Od 9 wrześ­nia zostały wznowione. Obec­nie są uzu­peł­ni­ane ubytki w parkanie koś­cioła i mal­owanie grun­tem i mal­owanie farbą pod­kład­ową daszków parkanu. Wyko­rzys­tu­jemy najlep­sze mate­ri­ały jakie są obec­nie na rynku firmy Schenker Keim. Chcemy aby parkan był dobrze zro­biony. Tylko w tym roku wydal­iśmy na sam parkan, nie licząc dzwon­nicy 30 741 zł. Eta­pami wyposażamy zakrys­tię koś­cioła w nowe dębowe meble. Doty­chczas dałem zadatek na meble do zakrys­tii w kwocie 30 000 zł. Razem daje nam to ponad 60000. Rozpoczęliśmy również na cmen­tarzu grze­bal­nym odnowie­nie pom­nika ks. Władysława Grabow­icza. Prace przy parkanie potr­wają jeszcze dość długo. Potrzebne będą środki finan­sowe. Dlat­ego zwracam się do naszych parafian o przeprowadze­nie zbiórki na prowadze­nie dal­szych prac przy parkanie koś­cioła, wyposaża­niu mebli w zakrys­tii i renowację pom­nika ks. Władysława Grabow­icza. Myślę, że zbiórkę trzeba przeprowadzić teraz, gdyż jesienią może być nawrot pan­demii. Dziękuję za zrozumienie.

7. Ofi­ary na koś­ciół: Stanisława Cienkusz z Łukawki 120 zł.

8. Zapowiedzi intencje, prasa: „Niedziela” , „Gość Niedz.” , „Mały Gość Niedz.”, „Moje pismo Tęcza” - nowy numer.

 1. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Micha­lak Hen­ryka z Michowa l. 75, Euge­niusz Bojanowski z Natalina 92 l., Witold Cienkusz z Łukawki l. 57. Za zmarłych zamówiono kilka­naś­cie mszy św. Oga­r­ni­amy mod­l­itwą zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 23.09.2018 Mag­dalena Sternik; 24.09.2018 Stanisław Łojek; 25.09.2017 Jan Władysław Jarzyna; 26 09. 2018 Bog­dan Korzeniowski, Mar­ian Zając, Czesław Grzechnik.

24 Niedz. Zw. 13 wrześ­nia 2020 r.

1. Dzisiaj poświece­nie tor­nistrów i przy­borów szkol­nych dla dzieci kl. I na Mszy św. o godz. 9,00. Nato­mi­ast po Mszy św. o godz. 12,00 spotkanie z rodzi­cami dzieci kl. III w sprawie I Komu­nii św.

2. Dzisiaj nabożeństwo Fatim­skie na Mszy św. wiec­zorowej o godz. 17,00. Po Mszy św. różaniec pokutny i pro­cesja z fig­urką Matki Bożej Fatim­skiej wokół kościoła.

3. Dzisiaj odpust Pod­wyższenia Krzyża Św. w Rudnie.

4. Dzisiaj 53 Dzień Środ­ków Społecznego Przekazu. Są zbier­ane ofi­ary do puszek na: „Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w Środ­kach Społecznego Przekazu”.

5. Od dzisiaj do 20.09. trwają kwartalne dni mod­l­itwa dzieci, młodzież i wychowawców.

6. Jutro 14.09. święto Pod­wyższenia Krzyża świętego. We wtorek 15.09. Matki Boskiej Bolesnej, patronki Legionu Maryi w naszej parafii.

7. W piątek 18,09 święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci, młodzież na Mszę św. o godz. 17,00, aby ucz­cić swego patron i przez jego wstaw­i­en­nictwo mod­lić się w intencji dzieci i młodzieży.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła nowożeń­com Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

9. W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie z rodzi­cami młodzieży przys­tępu­jącej do sakra­mentu bierz­mowa­nia. Po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 17,00.

10. W tym tygod­niu zostały wznowione prace przy remon­cie parkanu koś­cioła. Bóg zapłać za ofi­arę na remont parkanu w kwocie 100 zł. bez­imi­enna z ul. Rynek I zł .

11. Zapowiedzi intencje, prasa: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały. Gość Niedz. i Moje Pismo Tęcza.

12. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 14.09.2015 Elż­bi­eta Nankiewicz, 17.09.2016 Zofia Ciołek; 19 . 09. 2015 Zyg­munt Syta .

23 Niedz. Zw. 06 wrześ­nia 2020 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Zachę­camy do ado­racji. Po sumie spotkanie z Kółkami różańcowymi.

2. We wtorek 8 wrześ­nia Święto Nar­o­dzenia NMP Matki Bożej Siewnej. Msze św. jak w każdą niedzielę, również w kapli­cach. Poświęce­nie ziarna siewnego. Na Mszy św. o godz. 12,00 uroczys­tość 25– lecia dzi­ałal­ności Towarzystwa Przy­jaciół Michowa.

3. W przyszłą niedzielę poświęce­nie tor­nistrów i przy­borów szkol­nych dla dzieci kl. I Szkoły Pod­sta­wowej na Mszy św. o godz. 9,15.

4. W przyszłą niedzielę spotkanie z rodzi­cami dzieci kl. III w sprawie I Komu­nii św. po sumie o godz. 12,00.

5. W przyszłą niedzielę odpust w Rud­nie Pod­wyższenia Krzyża Św.

6. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Bara­nowskiej za sprzą­tanie koś­cioła i przy­oz­do­bi­e­nie go kwiatami. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

7. Zapowiedzi intencje, prasa.

8. Cieszymy się że do zakrys­tii naszego koś­cioła są już zro­bione 2 nowe szafy dębowe.

9. Pomod­limy się za zmarłych: Piotr Stęblski z Michowa l. 67 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 7.09.2016 Zbig­niew Tatar­czak i 2017 Dar­iusz Janek; 8.09. 2017 Zdzisław Kukier i 2018Bartłomiej Dębek; 9.09. 2019 Ks. Euge­niusz atar­czak i Krzysztof Woliński; 12. 09. 2016 Tadeusz Kuba­jka i 2017 Mar­i­anna Kędziora; 13.09. 2015 Krystyna Durak.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r. +

  1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00 2. Dzisiaj Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727