• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

IV Niedziela Wielkiego Postu 22 marca 2020 r.

 1. Dzisiaj miały rozpocząć się rekolekcje wielko­postne w naszej parafii. Ze względu na epi­demię rekolekcje są odwołane. Msze św. będą odpraw­iane według niedziel­nego porządku. Zachę­cam do przeży­wa­nia rekolekcji wielko­post­nych w medi­ach: telewizji, radiu, internecie.
 2. Msze św. w naszej parafii będą odpraw­iane według wcześniej ustalonego porządku. Jedynie w poniedzi­ałek i wtorek w tym tygod­niu będą zmienione godziny.
 3. Mod­limy się codzi­en­nie ustanie choroby koron­awirusa, w intencji służby zdrowia, wszys­t­kich służb, chorych na tę epi­demię. Jest to akcja ogólnopol­ska. Zapraszam na różaniec codzi­en­nie o godz. 20,30 do naszego koś­cioła parafi­al­nego. Porządek nabożeństwa jest następu­jący: wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu, różaniec, śpiew sup­likacji Święty Boże…, bło­gosław­ieństwo Najświęt­szym Sakra­mentem na cztery strony świata i kończymy śpiewem Apelu Jasnogórskiego. Pon­adto codzi­en­nie mod­limy się w tej intencji po Mszy św. o godz. 7,00 za wstaw­i­en­nictwem św. Józefa patrona Michowa przed obrazem św. Józefa. Zachę­cam naszych Parafian tych, którzy mogą i mieszkają blisko koś­cioła na codzi­enny różaniec do koś­cioła o 20,30. Tych którzy nie mogą przy­być do koś­cioła do mod­l­itwy o 20,30 w naszych domach. Wielki Post w tym roku to czas rekolekcji dla całego świata. Te świa­towe rekolekcje wzy­wają nas DO ZAU­FA­NIA PANU BOGU. Zda­jemy sobie sprawę, że bez Boga sami sobie nie poradz­imy. Jeżeli będziemy wierni Bogu to z tej trud­nej sytu­acji wyjdziemy umoc­nieni. Dzięku­jemy Bogu że mamy taki rząd, który robi wszys­tko, aby skutki tej epi­demii były jak najmniejsze.
 4. Dal­szy prze­bieg tej choroby zależy również od nas. Przestrze­ga­jmy zale­ceń powołanych służb. Kto ma kwaran­tannę to sto­su­jmy się do tych zale­ceń dla naszego wspól­nego dobra.
 5. Dzisiaj Świa­towy Dzień Wody. Pol­ska posi­ada najm­niejsze nat­u­ralne zasoby wodne ze wszys­t­kich kra­jów Europy. Woda jest żywiołem, z którym należy roztrop­nie się obchodzić, a kwes­tia odpowiedzial­nego pode­jś­cia do prob­lematyki wody ma wymiar moralny.
 6. W środę 25 marca Zwias­towanie NMP. Msze św. o 9,15, 12,00,17,00. W kapli­cach tak jak w każdą niedzielę.
 7. W związku z trwaniem epi­demii koron­awirusa rozpoczniemy w Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego nieustanny mod­litewny szturm do nieba. Będziemy prosić Boga przez wstaw­i­en­nictwo patronki naszej parafii o Boże miłosierdzie i zatrzy­manie roz­woju tej pan­demii, o siłę i dla posługu­ją­cych chorym zwłaszcza służby zdrowia i wszys­tkim służb, dla chorych o łaskę zdrowia. Rozpoczę­cie mod­l­itw o godz. 00 z wtorku na środę. Mod­l­itwa będzie pole­gała na godzin­nym trwa­nia przy Bogu dla wyz­nac­zonej osoby. Cała doba będzie podzielona na 24osoby, które będą trwały na mod­l­itwie. Może być to różaniec lub inna dobrowolna odmaw­iana w domu. Chętni proszę się zapisy­wać u P. Janiny Wicha z Michowa Tel. 607 573 868. Jak długo będzie trwał ten mod­litewny szturm do nieba będzie zależało tylko od nas. Dobrze byłoby, gdyby trwała cały tydzień. Jeżeli będzie za mało chęt­nych to cho­ciaż 3 doby.
 8. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: drogi krzyżowej i gorzkie żale. Drogi krzyżowe są odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św.; Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr. Nabożeństwa Gorz­kich Żali gro­madzą coraz więcej wiernych. Zdoby­wają pop­u­larność nie tylko w Polsce, ale i w innych kra­jach. W Polsce nabożeństwo Gorz­kich Żali odpraw­iono po raz pier­wszy w I Niedziele Wielkiego Postu w 1707 r. w Warsza­wie. Kto nie jest w koś­ciele to zapraszamy do odpraw­ie­nie drogi krzyżowej w piątki w domu i gorz­kich żali w niedzielę w naszych domach.
 9. Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu .Proszę o zebranie ofiar we wszys­t­kich miejs­cowoś­ci­ach naszej parafii. Można puś­cić woreczek i każdy będzie przekazy­wał woreczek do sąsiada.
 10. Zapowiedzi, intencje, prasa: Niedz, Mały Gość Niedz; dla dzieci „Moje pismo Tęcza.
 11. Na przyszła niedziele proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców Ciotczy od strony Wypnichy.
 12. W tym roku na stół wielka­nocny będą świece, pascha­liki rozprowadzane przez Car­i­tas. Świece można już naby­wać w cenie 6 zł.
 13. Rozlicz swój PIT i przekaż 1 % podatku pac­jen­tom lubar­towskiego Hos­picjum. KRS: 0000229422 Bank PEKOAO SA I O/​Lubartów 80 1240 2409 1111 0010 0572 8713.
 14. Pomod­limy się za zmarłych: Jan Leśkiewicz z Łukawki l. 61 i Adam Cienkusz z Michowa l. 70 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 24.03.2016 Kaz­imierz Wrzos; 25.03.2019 Kaz­imiera Bed­nar­czyk; 26.03.2019 Zdzisław Ochalski.

III Niedziela Wielkiego Postu 15 marca 2020 r.

 1. W czwartek św. Józefa, patrona Koś­cioła Świętego i patrona Michowa. Msze św. o 9,15 i o 17,00. Dzień imienin bpa Józefa Wróbla. Będziemy mod­lić się za wszys­t­kich solenizantów.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: drogi krzyżowej i gorzkie żale. Za udział w tych nabożeńst­wie można zyskać odpust zupełny. Drogi krzyżowe są odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św.; Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr.
 3. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszk. Wyp­nichy. Złożyli oni ofi­arę na ogrze­wanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Ciotczy od strony Wypnichy.
 4. Bóg zapłać za ofi­arę na kwiaty do Bożego grobu od mieszkańców Łukawki 150 zł. Proszę o zebranie ofiar na kwiaty do Bożego Grobu z innych miejscowości.
 5. Rekolekcje wielko­postne w naszej parafii, które miały się rozpocząć w przyszłą niedzielę, ze względu na epi­demię koron­awirusa będą odwołane. Poczekamy na dal­szy rozwój tej sytu­acji. Może przed świę­tami będzie tylko dzień spowiedzi. Msze św. w przyszłą niedzielę będą nor­mal­nie jak w każdą niedzielę.
 6. Infor­mu­jemy pon­adto, że Arcy­biskup Lubel­ski udzielił wspom­ni­anej dys­pensy dla wiernych Archi­diecezji. Pon­adto w związku z wprowadze­niem stanu epi­demicznego w Polsce, sto­su­jąc się do roz­porządzeń organów państ­wowych i do zalece­nia Prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, Ksiądz Arcy­biskup prosi kapłanów i wiernych, aby pod­czas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz koś­cioła prze­by­wało 50 osób.
 7. Infor­mu­jemy także o telewiz­yjnych trans­mis­jach Mszy Świę­tych: W niedziele: o 7.00 w TVP 1, o 9.30 w Telewizji TRWAM, o 10.00 w TVP3 Lublin, o 11.00 w TVP 1, o 13.00 w TV POLO­NIA oraz w 1. pro­gramie Pol­skiego Radia o 9.00 i 19.00. W dni powszed­nie tygod­nia trans­misja Mszy Świętej o godz. 7.00 w TVP 1 i 20.00 w TVP 3. Równocześnie zachę­camy o włącze­nie się w domach w zapro­ponowaną przez Prze­wod­niczącego KEP mod­l­itwę różań­cową o godz. 20.30 „w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medy­cznych i san­i­tarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia”.
 8. Epi­demia koron­awirusa to nie powód do paniki, ale wezwanie do duchowej odnowy naszego życia i zaw­ierzenia Bogu. Zachę­cam wiernych do przeży­wa­nia trudów związanych z zagroże­niem epi­demią przede wszys­tkim z per­spek­tywy wiary i zau­fa­nia do Bożego miłosierdzia. — Wiara pozwala chrześ­ci­janom spo­jrzeć szerzej na zagroże­nie epi­demią, nie tylko w kon­tekś­cie zdrowia, ale życia wiecznego, które jest celem naszej doczes­nej egzys­tencji. To, co dla niewierzą­cych jest głupst­wem, my trak­tu­jemy z powagą, i dlat­ego zas­tanaw­iamy się, czego oczekuje od nas Bóg w tej sytu­acji. Jaka powinna być nasza odpowiedź? Obecna sytu­acja przy­pom­ina nam o kru­chości ludzkiego zdrowia i życia, lecz człowiek wierzący zawsze powinien żyć w zau­fa­niu do Bożej Opa­trzności. Choć bowiem wielu mieszkańców zlaicy­zowanego świata zapom­ni­ało, że Stwórca jest Panem nieba i ziemi, to w Nim musimy pokładać nadzieje. Wszak On jest naszą mocą i tar­czą. Być może więc pan­demia i towarzysząca jej reflek­sja stanie się dla ludzkości okazją do nawróce­nia. Ze względu na prze­by­wanie w domach mamy więcej czasu na mod­l­itwę, czy­tanie Pisma św. prasy katolick­iej, dobrej książki. Wyko­rzys­ta­jmy ten czas na odnowie­nie więzi rodzin­nych. Bądźmy też wrażliwi na pomoc innych zwłaszcza starszych. Może potrzeba im zro­bić zakupy.
 9. Intencje, zapowiedzi, prasa Niedz (Patron mężczyzn o św. Józe­fie, dodatek– broszura dobra spowiedź), Gość niedz(Bój się grzechu, wywiad z min­istrem zdrowia) Mały Gość Niedz. Tęcza.
 10. Pomod­limy się za zmarłych z Michowa, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Genowefa Jasińska z Dębin l. 85 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 16.03.2019 Irena Kołodyńska; 17.03.2016 Czesław Kowal­ski; 20.03.2016 Euge­nia Więsyk i 2018 Alfreda Par­tyka; 21.03.2017 Kaz­imierz Karpiński i Mar­ian Korzeniowski; 22.03.2019 Mar­i­anna Karpińska.

II Niedz Wielkiego Postu 08.03. 2020 r.

 1. Dzisiaj Między­nar­o­dowy Dzień Kobiet. Pan­iom życzymy obfi­tości Bożego Bło­gosław­ieństwa, głębok­iej wiary na wzór tej najpiękniejszej kobi­ety, którą jest Matka Boża i wszelkiej pomyślności.
 2. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na Kra­jowy Fun­dusz Misyjny „Ad Gentes”. Ofi­ary te służą finan­sowa­niu pro­jek­tów misyjnych i dzi­ałal­ności Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Pol­ski ds. Misji. Poprzez nasze ofi­ary wspier­amy pol­s­kich mis­jonarzy w ich posłudze ewan­ge­liza­cyjnej, chary­taty­wnej, medy­cznej i eduka­cyjnej. Obec­nie na mis­jach pracuje 2065 kapłanów, sióstr i braci zakon­nych oraz świec­kich. Ponad tysiąc kapłanów i sióstr posługuje na Wschodzie.
 3. Bóg zapłać za ofi­ary tacowe na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.
 4. W wielko­post­nej poku­cie i przemi­anie serca pomocą będą nam nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa i gorzkie żale, na które serdecznie zapraszamy. Drogi krzyżowe będą odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św. Gorzkie żale w niedziele Wielkiego Postu. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr.
 5. Zapowiedzi, intencje, prasa GN Mały Gość Niedz i Niedz , Tęcza.
 6. Bóg zapłać za sprząt­nie koś­cioła mieszkań­com Łukawki. Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców Wypnichy.
 7. Wczo­raj odbyły się w Kamionce roz­gry­wki min­is­tran­tów dekanatu michowskiego w piłce nożnej halowej. Miło jest mi zako­mu­nikować, że nasi min­is­tranci zwyciężyli w trzech kat­e­go­ri­ach: lek­torzy starsi, lek­torzy młodsi i min­is­tranci i będą reprezen­tować dekanat michowski w roz­gry­wkach diecez­jal­nych w Lublinie. Grat­u­luję i dziękuję min­is­tran­tom, opiekunowi min­is­tran­tów ks. Grze­gor­zowi, rodz­i­com. W sposób szczególny dziękuję P. Wój­towi Gminy Michów Janus­zowi Jankowskiemu za udostęp­nie­nie autokaru na wyjazd do Kamionki.
 8. 12 marca będą imieniny ks. Grze­gorza jak również naszego P. Organ­isty. Sol­enizan­tom będzie można złożyć życzenia w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9,15.
 9. Mod­limy się za chorych na koron­awirusa. Przestrze­ga­jmy higieny i jak najczęś­ciej myjmy ręce wodą z mydłem.
 10. Pomod­limy się za śp. Mar­i­annę Fil­ipek z Wyp­nichy l. 96 i Fran­ciszek Kut­nik z Trz­cińca l. 80 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 13.03.2016 Irena Lewtak.

1 Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu — 10 marca 2019 r.

1. Dzisiaj zbiórka do puszek na Wielko­postne Dzieło Pomocy „Jał­mużna wielkopostna”.

2. W Środę Popiel­cową rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Wielki Postu trwa 40 dni i kończy się przed Mszą św. Wiecz­erzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Jest to czas, w którym Koś­ciół zaprasza chrześ­ci­jan, aby jeszcze bardziej zdali sobie sprawę z odkupieńczego dzieła Chrys­tusa, które wysłużył nam Zbaw­iciel. W tym okre­sie Lud Boży karmi się obfi­ciej Słowem Bożym, aby umoc­nić się w wierze. Sym­bo­l­ika 40 dni jest bogata w Piśmie Świę­tym: tyle trwał potop, który zakończył się zawar­ciem przymierza Boga z Noem, tyle też prze­by­wał Mojżesz na Górze Synaj, zanim otrzy­mał od Boga dar tablic z Dziesię­ciorgiem Przykazań. Okres Wielkiego Postu chce nas przede wszys­tkim zaprosić do przeży­wa­nia z Jezusem czter­dzi­estu dni spęd­zonych przez Niego na pustyni, gdy mod­lił się. W naszej wielko­post­nej czu­jności nie może zabraknąć mod­l­itwy, zachowa­nia postu i otwar­cia serc na potrzeby braci. Rozważa­jąc Słowo Boże wraz z Matką Bolesną, wpa­tru­jmy się w krzyż Zbaw­iciela, by na zakończe­nie tego okresu z czystym sercem i odnowionym duchem przeży­wać radość Świąt Wielka­noc­nych. W Koś­ciele katolickim dni­ami i okre­sami pokuty są poszczególne piątki całego roku oraz właśnie czas Wielkiego Postu.

3. W wielko­post­nej poku­cie i przemi­anie serca pomocą będą nam nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa i gorzkie żale, na które serdecznie zapraszam. Za udział w tych nabożeńst­wie można zyskać odpust zupełny. Drogi krzyżowe są odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św. Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr. Wielki Post to czas zad­umy nad włas­nym życiem i czas robi­enia dobrych postanowień i wyrzeczeń. Zachę­cam do zro­bi­enia sobie dobrych postanowień lub wyrzeczeń kto jeszcze tego nie uczynił.

4. Rekolekcje wielko­postne będą w dni­ach 31.0302.04. 2019 r.

5

. Za tydzień zbiórka ofiar do puszek na Kra­jowy Fun­dusz Misyjny „Ad gentes”.

6. Bóg zapł.za ofi­ary na koś­ciół: Bocian Krystyna z ul Sportowej 100 zł.

7. Bóg zapł. za sprzą­tanie k-​ła mieszk. Rudzienko od Elż­bi­etowa do kapliczki. Złożyli oni ofi­arę na ogrze­wanie k-​ła zł Za tydzień proszę o to mieszkańców Rudzienka I do drogi Kurowskiej.

8. Zachę­cam do prasy katolick­iej – Goś­cia Niedziel­nego, Niedzieli, Małego Goś­cia Niedziel­nego i Mojego Pisma Tęcza dla dzieci, WPiS.

9. Bóg zapłać ks. Markowi za przy­go­towanie deko­racji wielkopostnej.

10. Wczo­raj pod­czas wichury została zła­mana duża gałąź z uschniętego drzewa na placu koś­ciel­nym. Teraz zgłoszę do Kon­serwacji Zabytków o jego całkowite usuniecie.

11. Wczo­raj odbyły się w Lublinie X Mis­tr­zostwa Archi­diecezji Lubel­skiej LSO w piłce halowej. Min­is­tranci z naszej parafii reprezen­towali nasz dekanat michowski w trzech kat­e­go­ri­ach: min­is­tranci, lek­torzy młodsi i lek­torzy starsi. Na ok. 900 min­is­tran­tów nasi min­is­tranci zajęli drugie miejsce w kat­e­gorii min­is­tran­tów. Lek­torzy młodsi zajęli 4 miejsce. Grat­u­luję min­is­tran­tom, Ks. Markowi i Rodz­i­com. Dziękuję wszys­tkim którzy wspier­ali naszych ministrantów.

12. Pomod­limy się za zmarłych: śp. Teresa Kowal­ska z Meszna l.87 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 13.03.2016 Irena Lew­tak, 15.03.2013 Hen­ryk Gradz­iński ;16.03.2014 Józefa Wrzos; 17.03.2016 Czesław Kowalski.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r. +

  Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz. W czwartek Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727