• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

14 Niedz Zw. 5.07.2020 r.

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakra­mentu i okazja do omod­le­nia wszys­t­kich spraw naszego życia. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. W sobotę 11 VII św. Benedykta, patrona Europy.

3. W przyszła niedzielę II tura wyborów prezy­denc­kich w naszej Ojczyźnie. Przy­toczę zdanie Pry­masa Tysią­cle­cia Ste­fana Kar­dy­nała Wyszyńskiego: „Albo Pol­ska będzie wierna Bogu, albo wcale jej nie będzie” i św. Siostry Faustyny Kowal­skiej: „Pol­skę szczegól­nie umiłowałem i pragnę ją wywyższyć w potrze­bie świę­tości jeśli będzie posłuszna i wierna woli Bożej”.

4. Trwają prace przy tynkowa­niu kościoła.

5. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Radosław i Agnieszka Skwarek z racji chrztu dziecka100 zł.

6. Intencje, zapowiedzi.

7. Bóg zapłać za mieszkań­com ul. Skład­owskiej za sprzą­tanie koś­cioła i przy­ozd­abi­anie go kwiatami. Na przyszłą niedzielę proszę to mieszkańców ul. Cichej i Krótkiej. Na odpust będą sprzą­tać koś­ciół i przys­tra­jać mieszkańcy ul. Spokojnej.

8. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały Gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

9. Pomod­limy się za ks. prob. z Abramowa Woj­ciecha Szla­chetkę l. 57 i zmarłych, których rocznice śmierci będziemy obchodzić w tym tygod­niu: 7.07.2016 Stanisław Bogusz; 8.07. 2017 Stanisław Pisko­rski; 9.07.2017 Mar­i­anna Nankiewicz; 10 V.07. 2019 Ireneusz Molenda.

XIII Niedz Zw. 28.06.2020 r.

Komu­nikat Met­ro­pol­ity Lubel­skiego o święce­ni­ach nowego biskupa pomocniczego

Umiłowani w Chrys­tusie Panu Siostry i Bracia!

Jak już wcześniej Was infor­mowałem, Papież Fran­ciszek mianował nowego biskupa pomoc­niczego dla naszej archi­diecezji w oso­bie ks. dr Adama Pio­tra Baba. W najbliższy poniedzi­ałek, w uroczys­tość Świę­tych Apos­tołów Pio­tra i Pawła, o godz. 11.00, w Archikat­e­drze Lubel­skiej otrzyma on święce­nia biskupie. Serdecznie Was zapraszam do udzi­ału w tym ważnym wydarze­niu, a tych, którzy nie mogą przy­być oso­biś­cie, proszę o duchową łączność poprzez Telewizję Trwam, TVP 3 Lublin, Radio Plus Lublin i trans­misję inter­ne­tową. Pole­ca­jąc Waszej gorącej mod­l­itwie biskupa Adama, z serca wszys­tkim bło­gosławię. Wasz biskup Stanisław.

1. Dzisiaj wybory prezy­denckie w naszej Ojczyźnie. Zachę­cam wszys­t­kich do udzi­ału w tak ważnych wyborach.

2. Pragnę poin­for­mować parafian , że nasz Rodak ks. Cezary Kowal­ski został mianowany pro­boszczem w parafii św. Pawła w Lublinie. Grat­u­lu­jemy i życzymy sukcesów.

3. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie.

4. Jutro Uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w Michowie o 9,15 i 17,00. W kapli­cach w Dębi­nach i Mesznie o 8,00.

5. W czwartek 2 lipca św. I Czwartek miesiąca. Mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

6. W tym tygod­niu w piątek 3.07. Tomasza Apos­toła i rocznica „cudu lubel­skiego”, łez, które płynęły z obrazu Matki Bożej Częs­to­chowskiej w Kat­e­drze Lubel­skiej w 1949 r. Będzie to I Piątek Miesiąca. Msza św. o 17,00. Spowiedź od 16,30. W Mesznie o 15,00.

7. W sobotę 4 lipca I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. o 7,00.

8. Za tydzień I Niedz. Miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakr. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

9. Trwa nowenna przed zaw­ierze­niem Pol­ski św. Józe­fowi. Codzi­en­nie o 16,45. W środę 1.07. po Mszy św. o godz. 7,00. 2 lipca będzie zaw­ierze­nie Pol­ski św. Józe­fowi w Kaliszu.

10. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu koś­cioła. Od dzwon­nicy do bramy wjaz­dowej przy starej ple­banii parkan koś­cioła został otynkowany. Teraz tynkowany jest parkan od strony kościoła.

11. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały Gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

12. Intencje, zapowiedzi.

13. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com Rudzienka I od strony ul. Kurowskiej. Na przyszłą niedz. proszę o to mieszkańców ul. Składowskiej.

14. We wtorek, 4 sierp­nia 2020 r., wyruszy z 42. Lubel­ska Piesza Piel­grzymka na Jasną Górę. W tym roku będzie ona wyglą­dać nieco inaczej. Będzie to sztafeta mod­l­itwy. Każdego dnia inni piel­grzymi wyruszą na szlak. Zgod­nie z rekomen­dac­jami sanepidu, w trasę jed­nocześnie może wyjść 150 osób. Każdego dnia iść będziemy w trzech gru­pach po 50 osób w każdej. Po dojś­ciu na miejsce, pąt­nicy wracają do domów, a następ­nego dnia, na trasę wyjdą kole­jni piel­grzymi. Dzięki wymi­anie piel­grzymów, na lubel­skiej piel­grzymce może być nawet ponad tysiąc osób. Zapisy ruszą 1 lipca i potr­wają do 10 lipca. Odby­wać się będą wyłącznie przez inter­net i prowad­zone będą przez księży prze­wod­ników grup – więcej na stronie piel­grzymki:
www​.piel​grzymka​.lublin​.pl W parafii lub przez stronę inter­ne­tową można składać ofi­ary z intenc­jami na Fun­dusz „Idę z Tobą”. Wysokość ofiar dowolna.

15. Pomod­limy się za śp. Anas­tazję Kowal­ską z Rudzienka I l. 95, Ryszard Zieliński z Wyp­nichy l.68 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 29.06.2015 Jerzy Wasiak i 2018 Wik­tor Wronowski; 30.06. 2016 Mar­iusz Chudziki 2019 Bolesław Kula; 1.07. 2017 Helena Mek­suła; 2.07. 2018 Teresa Dziar­maga; 3 V07. 2017 Jad­wiga Kobus.

XII Niedz Zw. 21.06.2020 r.

1. W najbliższy wtorek 23czerwca rozpocznie się nowenna bezpośred­nio przy­go­towu­jąca nas do Aktu Zaw­ierzenia Pol­ski i Koś­cioła w Polsce św. Józe­fowi. Zakończy się 1 lipca dzień przed uroczys­toś­cią zaw­ierzenia w Kaliszu. Codzi­en­nie od wtorku będziemy odmaw­iać litanię do św. Józefa i mod­l­itwę po litanii o 16,45czyli 15 min przed Mszą św. wieczorową.

2. W środę 24.06.Uroczystość Nar­o­dzin św. Jana Chrz­ci­ciela i odpust w Baranowie.

3. We wtorek min­ionego tygod­nia Urząd Wojew­ódzkiego Kon­ser­wa­tora Zabytków w Lublinie ode­brał prace przy dzwon­nicy koś­cioła w Michowie. W pro­tokole napisali, że prace były wyko­nane zgod­nie z przed­staw­ionym projektem.

4. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu kościoła.

5. Prasa: Gość Niedz Niedziela, Mały Gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci; WPiS.

6. Intencje, zapowiedzi.

7. Bóg zapłać mieszkań­com Rudzienka I od strony Elż­bi­etowa za sprzą­tanie koś­cioła. Za tydzień proszę o za sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców Rudzienka I od strony ul. Kurowskiej.

8. Bóg zapłać za ofi­arę 200 zł na odnowie­nie fig­urki Matki Bożej Niepokalanej 200 zł.

9. Za tydzień można ure­g­u­lować opłaty cmentarne

10. Pomod­limy się za zmarłych i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 22​.VI 2016 Leoka­dia Miller, 2017 Kaz­imiera Tar­gońska; 23​.VI 2015 Jan­ina Targońska,2017 Euge­niusz Syta; 26.06.2018 Tadeusz Pisko­rski; 27.06.2018 Genowefa Mis­i­urek i Leszek Mundzik.

XI Niedz. Zw. 14.06.2020 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2. 14 czer­wca 1940 r. z Tarnowa do piekła Auschwitz Niemcy wysłali pier­wszy trans­port 728 pol­s­kich więźniów poli­ty­cznych. W 80 rocznicę tego wydarzenia obchodz­imy Nar­o­dowy dzień Pamięci Ofiar Niemiec­kich Nazis­tows­kich Obozów Kon­cen­tra­cyjnych i Obozów Zagłady.

3. W środę 17.06. św. Alberta Chmielowskiego, patrona Puław.

4. Trwa Oktawa Bożego Ciała o godz. 17,00. Zapraszamy codzi­en­nie dzieci kl. III, IV dziew­czynki do sypa­nia kwiatków, chłopcy do niesienia wstążek chorągwi.

5. W czwartek zakończe­nie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. o 17,00 pro­cesja do czterech ołtarzy wokół koś­cioła. Poszczególne ołtarze przy­go­towują: I – Legion Maryi i Kółka Różań­cowe; II– Rada Dusz­paster­ska, III Rodz­ice dzieci kl III, IV – strażacy. Po pro­cesji bło­gosław­ieństwo małych dzieci. Rodz­ice, którzy przyniosą dzieci do bło­gosław­ieństwa otrzy­mają spec­jalne ulotki o znacze­niu bło­gosław­ieństwa rodzi­ciel­skiego. Zapraszam mamy z pociechami do błogosławieństwa.

6. W piątek Urocz Najść. Serca P. Jezusa. Nie obow­iązuje post w tym dniu ze względu na Uroczys­tość, która przy­pada w tym dniu

7. W sobotę wspom­nie­nie Niepokalanego Serca Maryi.

8. Przez cały czer­wiec czcimy Najść. Serce P.J. i odpraw­iają się nabożeństwa czer­w­cowe na które zapraszam wszys­t­kich na godz. 17,00.

9. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu koś­cioła w Michowie.

10. Bóg zapłać za ofi­arę na koś­ciół Sebas­t­ian Zlot z ul. Cichej 100 zł z racji chrztu dziecka; 100 zł Fotograf z racji I Komu­nii św.

11. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały Gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

12. Intencje, zapowiedzi.

13. Bóg zapł. za sprzą­tanie k-​ła rodz­i­com dzieci kl. IV. Za tydzień proszę o to mieszkańców Rudzienka I od strony Elżbietowa.

14. W przyszła niedzielę mod­l­itwa wypominkowa przed sumą.

15. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 15.06.2016 Mieczysław Szwa­grzak; 16.06.2017 Jan­ina Wrzos;18.06.2019 Lud­wik Kosacki; 19. 06. 2015 Tadeusz Kołodyński; 21.06. 2015 Ste­fan Ciołek.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727