• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

8 Niedziela Zwykła — 03 marac 2019 rok

VIII Ndziela Zwykła — 03 marca 2019 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. Dzisiaj zbier­amy ofi­ary do puszki na Fun­dusz Wschodni.

3. Jutro 4.03. św. Kaz­imierza Królewicza

4. W poprzed­nią niedzielę rozpoczęły się kon­fer­encje przed­małżeńskie. Dzisiaj kole­jne spotkanie o godz. 15,00.

5. W środę Popiel­cową od posy­pa­nia głów popi­ołem rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Jest to czas przy­go­towa­nia do najwięk­szych świąt w chrześ­ci­jańst­wie, Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego. Okres Wielkiego Postu trwa 40 dni i kończy się przed Mszą św. Wiecz­erzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Celem Wielkiego Postu jest nasze wewnętrzne nawróce­nie do Boga, które dokonuje się przez uczynki wielko­postne: mod­l­itwę, post, jał­mużnę. W Środę Popiel­cową Msza św. z posy­paniem głów popi­ołem będzie odpraw­iona o godz. 9.15 i 17. W Dębi­nach o 8,00 i w Mesznie 10,45. Przyj­mu­jąc szczyptę popi­ołu na nasze głowy przy­pom­i­namy sobie jak kruche jest życie człowieka i jak bardzo potrzeba nam pokuty za zło przez nas i innych uczynione. Zachę­cam przyjdźmy w Środę Popiel­cową jeszcze liczniej niż w lat­ach poprzed­nich. Weźmy popiół dla domown­ików i sąsi­adów i posypmy im w domu głowy popi­ołem. Pod­czas obrzędu posy­pa­nia głów popi­ołem wygłaszane są dwie for­muły: słowa z Księgi Rodzaju „Pamię­taj, człowieku, że prochem jesteś i w proch się obró­cisz” oraz wezwanie z Ewan­gelii św. Marka „Nawraca­j­cie się i wierz­cie w Ewan­gelię”. Wezwa­nia te uświadami­ają nam kru­chość ziem­skiego życia i potrzebę ciągłego nawraca­nia się. — Niech ten znak uświadomi nam, że na rzeczy­wis­tość, która nas otacza, zwłaszcza na potrzeby bliźnich, należy patrzyć oczyma miłosiernego Chrys­tusa. Stara­jmy się, by w naszej wielko­post­nej czu­jności nie zabrakło mod­l­itwy, zachowa­nia postu i otwar­cia serc na potrzeby braci. — Rozważa­jąc Słowo Boże wraz z Matką Bolesną, wpa­tru­jmy się w krzyż Zbaw­iciela, by na zakończe­nie tego okresu z czystym sercem i odnowionym duchem przeży­wać radość Świąt Wielka­noc­nych. W Koś­ciele katolickim dni­ami i okre­sami pokut­nymi są poszczególne piątki całego roku oraz właśnie czas Wielkiego Postu. „Wstrzemięźli­wość od spoży­wa­nia mięsa lub innych pokar­mów, zgod­nie z zarządze­niem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, należy zachowywać we wszys­tkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przy­pada jakaś uroczys­tość. Nato­mi­ast wstrzemięźli­wość i post czyli post ścisły obow­iązują w Środę Popiel­cową oraz w Wielki Piątek” (kan. 1251). Jest to post ścisły: jakoś­ciowy i iloś­ciowy. Spoży­wamy 3 posiłki (1 do syta i 2 skrom­niejsze) i bezmięsne. Obow­iązuje wszys­t­kich między 18. a 60. rok­iem życia. WSTRZEMIĘŹLI­WOŚĆ OD POKAR­MÓW MIĘS­NYCH czyli taki post jak w każdy piątek, obow­iązuje wszys­t­kich, którzy ukończyli 14. rok życia. POW­STRZYMY­WANIE SIĘ OD ZABAW obow­iązuje w cza­sie całego Wielkiego Postu. W wielko­post­nej poku­cie i przemi­anie serca pomocą będą nam nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa i gorzkie żale, na które serdecznie zapraszam​.Za udział w tych nabożeńst­wie można zyskać odpust zupełny. Drogi krzyżowe będą odpraw­iane w piątki Wielkiego postu o 16, później Msza św. Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr. Wielki Post to czas zad­umy nad włas­nym życiem i czas robi­enia dobrych postanowień i wyrzeczeń. Warto już u progu Wielkiego Postu pomyśleć jakie zro­bię sobie postanowie­nie lub wyrzecze­nie. Od Środy Popiel­cowej rozpoczyna się Tydzień mod­l­itw o trzeź­wość naszego nar­odu i ducha pokuty.

6. W piątek rozpoczął się miesiąc marzec. Codzi­en­nie po Mszy św. będziemy odmaw­iać litanię do św. Józefa, patrona Michowa.

7. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Msza św. o 7,00. Mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

8. Za tydzień zbiórka do puszek na „Jał­mużnę wielkopostną”.

9. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszk. Miastkówka. Złożyli oni ofi­arę na ogrze­wanie k-​ła 60 zł Na przyszła niedz. proszę o to mieszkańców Rudzienka I od Elż­bi­etowa do kapliczki.

10. Zachę­cam do prasy katolick­iej – Gość Niedzielny, Niedz, Maly Gość Niedz. Tęcza i WPiS; intencje Mszy św. na bieżący tydzień.

11. Pomod­limy się za śp. Stanisław Kraw­czyk z Łukawki l.99 i Stanisława Kukier z Rudz. 85 l. i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 6 III 2017 Bar­bara Wolińska; 7.03.2014 Maria Ścibiorska i 2018 Tadeusz Kowalski.

7 Niedziela Zwykła — 24.02.2019 rok

VII Niedziela Zwykła — 24 lutego 2019 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary na tacę na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

3. Dzisiaj rozpoczy­nają się kon­fer­encje przed­małżeńskie o godz. 15,00 w sali kat­e­chety­cznej w nowej plebanii.

4. W tym tygod­niu I Piątek miesiąca. Spowiedź od 15,15. W Dębi­nach o 14,00.

5. I Sob­ota miesiąca. Ado­racja I Soboty po Mszy św. o 7,00.

6. W przyszłą niedzielę I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień ado­racja Najświęt­szego Sakr i po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

7. Bóg zapł. mieszkań­com Budek za sprzą­tanie k-​ła. Złożyli oni ofi­arę na ogrze­wanie koś­cioła w kwocie 100 zł. Na przyszła niedz. proszę o to mieszkańców Miastkówka.

8. Intencje Mszy św. , zapowiedzi przedślubne. Zachę­cam do prasy katolick­iej – Mały Gość Niedzielny, Gość Niedz, Niedziela, WPiS, Tęcza.

9. Słyszymy niekiedy, że księża nie płacą podatków. W tym tygod­niu otrzy­małem wymiar podatku na 2019 r. i wynosi on 2536 zł z racji pełnionej funkcji pro­boszcza parafii.

10. Pomod­limy się za zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25 II 2015 Mar­ian Sienkiewicz; 26 II 2016 Wanda Zdunek, 2017 Mieczysława Wałach; 2017 Tadeusz Banaś; 28.II 2014 Adof Szulej i 2015 Anna Kos; 1 III 2018 Czesława Bober.

V Niedziela Zwykła — 10.02.2019 rok.

V Niedziela Zwykła — 10 lutego 2019 r.

1. Jutro 11 lutego wspom­nie­nie Matki Boskiej z Lour­des Świa­towy Dzień Chorych, który ustanowił Papież Jan Paweł II. Tak tłu­maczył celowości tego dnia: „ ma on na celu uwrażli­wie­nie Ludu Bożego i – w kon­sek­wencji – wielu katolic­kich insty­tucji dzi­ała­ją­cych na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeck­iej na konieczność zapewnienia lep­szej opieki chorym; poma­gania chorym w dowartoś­ciowa­niu cier­pi­enia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszys­tkim na płaszczyźnie nad­przy­rod­zonej; włącze­nie w dusz­pasterstwo służby zdrowia wspól­not chrześ­ci­jańs­kich, rodzin zakon­nych, popieranie coraz cen­niejszego zaan­gażowa­nia wol­un­tariatu”. Zapraszamy chorych, starszych na Mszę św. połąc­zoną z udzielaniem namaszczenia chorych na godz. 12,00. Proszę rodziny o dowiezie­nie osób starszych i chorych na tę Mszę św.

2. W czwartek 14 lutego św. Cyryla i Metodego, patronów Europy. Msza św. o godz. 7,00.

3. Bóg zapłać mieszkań­com Rudzienka Biskupiego i Krótkiego za sprzą­tanie koś­cioła i ofi­arę 120 zł zł. na ogrze­wanie koś­cioła. Na następną niedzielę proszę o to mieszkańców Rudzienka Kol.

4. Zapowiedzi, intencje Mszy św., prasa katolicka: Gość Niedz. , Niedz. Moje pismo Tęcza WPiS– nowy numer.

5. Za 2 tygod­nie rozpoczną się kon­fer­encje przed­małżeńskie o godz. 15,00.

6. Pomod­limy się za śp. zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 11 II 2016 Ryszard Pisko­rski; 15 II 2014 Roman Kołodyński, 2017 Józef Gol; 16 II 2015 Stanisław Tar­goński; 17 II 2017 Mar­i­anna Babkiewicz.

4 Niedziela Zwykła — 03.02.2019 rok

IV Niedziela Zwykła — 03 lutego 2019 r.

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca. Całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu i po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. We wtorek 5 lutego św. Agaty. Poświęce­nie chleba i soli na Mszy św. o 7,00

3. W czwartek I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o 7,00 będzie wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakr. i mod­l­itwy o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

4. Bóg zapł. za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com Trz­cińca. Złożyli oni ofi­arę na ogrze­wanie koś­cioła 202 zł. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Rudzienka biskupiego i Krótkiego.

5. Zapowiedzi, intencje, prasa GN Mały Gość Niedz. Moje Pismo Tęcza

6. Ofi­ary na koś­ciół: Piotr Wronowski z ul. 1000-​lecia 70 zł; Lemieszek Zbig­niew z Rudzienka 170 zł.

7. Bóg zapłać ks. Markowi, młodzieży za roze­branie deko­racji bożonar­o­dzeniowej i wszys­tkim którzy pomagali.

8. Pomod­limy się za zmarłych: Genowefa Kukier z Rudzienka 86 l, Lucyna Kucio Łukaw­ica 77, Danuta Kos z Wólki Michowskiej l. 66 (zamówiono 11 Mszy św.) i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 4 II 2017 Marek Karpiński; 5.II2018 Zofia Kuba­jka; 6 II 2014 Regina Pawlak; 9 II 2018 Helena Makowska; 10 II2018 Krystyna Czarnecka.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r. +

  Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz. W czwartek Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727