• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Niedziela Trójcy Św. 07.06.2020 r.

1. Dzisiaj obchodz­imy Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej. Trójca Przena­jświęt­sza to fun­da­men­talna prawda naszej wiary, która przy­pom­ina, że jest Jeden Bóg w trzech osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Św. Dzisiaj kończy się okres spowiedzi i Komu­nii św. wielkanocnej.

2. Dzisiaj dzień I Komu­nii św. w naszej parafii. 19 Dzieci przyjęło po raz pier­wszy Pana Jezusa do swoich serc. Cieszą się w szczególny sposób rodz­ice, rodz­ice chrzestni, rodz­ina, my kapłani, kat­e­checi, nauczy­ciele, cała nasza wspól­nota parafi­alna. Bóg zapłać rodz­i­com, rodz­i­com chrzest­nym za trud wychowa­nia dzieci i doprowadzenia ich do I Komu­nii św. i życzę by dalej nie szczędzić czasu do dal­szego wychowa­nia swoich dzieci i przy­go­towa­nia ich do życia dorosłego. Bóg zapłać rodz­i­com za ufun­dowanie korony z 12 gwiazd­kami do fig­urki Matki Bożej na dzwon­nicy koś­cioła. Dokład­nie 1500 zł kosz­towała ta korona nie licząc podświ­etle­nia. Bóg zapłać rodz­i­com za przy­go­towanie świą­tyni i otocz­nia koś­cioła na dzisiejszą uroczys­tość, deko­racje, prace porząd­kowe, kosze­nie trawy. Bóg zapłać za postawę rodzi­ciel­ską pełną odpowiedzial­ności. Po Komu­nii św. będę zapraszał do pomocy rodz­iców do różnych prac. Bóg zapłać ks. Grze­gor­zowi za wygłos­zone słowo Boże, P. Kat­e­chetce mgr Ewie Zielińskiej za przy­go­towywanie dzieci do dnia I Komu­nii św., P. Organiś­cie za przy­go­towanie śpiewów, P. Koś­ciel­nemu, min­is­tran­tom, lek­torom. Zapraszam dzieci, rodz­iców na „Biały Tydzień” o godz. 17. Poszczególne dni „Białego Tygod­nia” będą poświę­cone wdz­ięczności różnym osobom za doprowadze­nie dzieci do dnia I Komu­nii św.: poniedzi­ałek - mamom, wtorek — tatu­siom, środa –nauczy­cielom i wychowaw­com (dar dzieci komu­ni­jnych na misje), czwartek — kapłanom i kat­e­chetom, piątek – bab­ciom, dzi­adziom, chrzest­nym, w sobotę rodzeństwu i rodzinie.

3. Dzisiaj zbier­amy ofi­ary do puszek na Świą­tynię Bożej Opa­trzności w Warszawie.

4. W czwartek Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Jezusa — Boże Ciało. Msza św. o 8,00; 9,30; o 11,00 uroczysta suma z pro­cesją do 4 ołtarzy wokół koś­cioła. Poszczególne ołtarze będą przy­go­towywać ci sami, którzy przy­go­towują ołtarze na pro­cesję po uli­cach Michowa (I– Rynek I i Bara­nowska, II ul. Strażacka, III– Rynek II, IV mieszk. ul. Tysią­cle­cia. Taca z Bożego Ciała przez­nac­zona jest Cen­trum Jana Pawła II. Dzieci komu­ni­jne proszę o sypanie kwiatków, strażaków proszę niesie­nie bal­dachimu, krzyża pro­cesyjnego i chorągwi. Obrazy i chorąg­wie, które będą nie­sione w pro­cesji należy wcześniej przygotować.

5. Próba sypa­nia kwiatków w poniedzi­ałek po czer­w­cówce o 17,45. Przy­chodzą dzieci kl III i IV.

6. Już po raz 18, będzie miał miejsce KON­CERT CHWAŁY w Lublinie. Tegoroczna edy­cja kon­certu, „Totus Tuus”, będzie trans­mi­towana z Cen­trum Spotka­nia Kul­tur przez TVP3 w paśmie ogólnopol­skim i online. Zapraszamy do wirtu­al­nego udzi­ału w wieczór Bożego Ciała, 11 czer­wca 2020 r., od godz. 19.00.

7. Komu­nia Święta Roczni­cowa będzie w przyszłą niedzielę na sumie. Gdyby ktoś jeszcze nie był u spowiedzi z dzieci, czy rodz­iców to proszę się spowiadać przed Mszami świę­tymi w pon, wtorek, środa. Koś­ciół sprzą­tają na przyszłą niedzielę rodz­ice dzieci kl. IV.

8. W przyszła niedzielę całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

9. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu koś­cioła. Bóg zapłać za ofi­arę 100 zł z Rudzienka Bpiego.

10. Prasa: Gość Niedz, Niedziela, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

11. Intencje, zapowiedzi przedślubne.

12. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 8.06.2011 Ks. Dziekan Zbig­niew Schab,2017 Tadeusz Szwar­goliński i Tadeusz Kom­sta; 11.06. 2015 Mirosław Kruczek i 2018 Wik­to­ria Socha i Ryszard Gry­mul­ski; 12.06.2016 Mar­ian Wad­owski i 2018 Alek­san­dra Robak.

Niedz. Zesła­nia Ducha Św. 31 maja 2020 r.

1. Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. W hier­ar­chii świąt jest to najważniejsze święto po Zmartwych­w­sta­niu Jezusa i Nar­o­dze­niu Pańskim. Duch św. umac­nia swoją mocą, światłem cały Koś­ciół i każdego z nas. To trze­cia osoba Boska daje nam dobre natch­nienia, uzdal­nia nas do mod­l­itwy. Wzy­wa­jmy często Jego światła i mocy. Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego nazy­wana jest również Zielonymi Świątkami. Jest to święto rol­ników. Rol­nikom życzymy obfi­tych plonów i satys­fakcji ze swo­jej pracy.

2. Jutro w poniedzi­ałek, 01.06 drugi dzień Święta Zesła­nia Ducha Św. – Matki Koś­cioła i Dzień Dziecka. Będziemy mod­lić się za wszys­tkie dzieci. Msze św. o 9,15, 17,00 . Kaplice: Dębiny 8,00, Meszno 10,30.

3. Jutro rozpoczyna się czer­wiec. Zapraszamy na „czer­w­cówki” codzi­en­nie o godz. 17,00 Msza św. i później nabożeństwo czerwcowe.

4. W czwartek nowe litur­giczne święto Jezusa Chrys­tusa Najwyższego Wiecznego Kapłana. Oczy­wiś­cie jest to dzień pracu­jący. Będzie to również I Czwartek miesiąca. Będziemy mod­lić się o powoła­nia kapłańskie i zakonne. W gablocie jest wywies­zony plakat powołani owy. Zachę­cam do mod­l­itwy o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

5. W I Piątek miesiąca spowiedź od 16,30. W Mesznie o 15,00. I Sob­ota miesiąca o 7,00 Msza św. i później ado­racja I Soboty miesiąca. W Dębi­nach o 15,00.

6. W przyszłą niedzielę Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej. Za tydzień kończy się okres spowiedzi wielka­noc­nej, który trwa od Środy Popiel­cowej do Niedzieli Trójcy Przena­jświęt­szej. W tym cza­sie każdy kato­lik powinien przys­tąpić do spowiedzi i Komu­nii Świętej wielka­noc­nej. Ze względu na epi­demię nie było w tym roku rekolekcji wielko­post­nych, ale tonie zwal­nia nas ze spowiedzi i komu­nii św. wielkanocnej.

7. W przyszłą dzień I Komu­nii św. w naszej parafii. Dzieci przyjmą po raz pier­wszy Pana Jezusa do swoich serc. Spowiedź dzieci, rodz­iców i chrzest­nych w sobotę o godz.9,15. Będzie to również spowiedź dla dzieci kl IV i rodz­iców przed komu­nią Świętą Roczni­cową . Będą obcy księża zachę­cam przyjdź­cie do spowiedzi i ci, którzy jeszcze nie byli w tym cza­sie Wielka­nocy. Proszę rodz­iców dzieci kl. III o deko­rację świą­tyni i otoczenia, wokół pos­esji parafi­al­nej z kosze­niem trawy włącznie obok koś­cioła, ple­banii i starej ple­banii. Bardzo proszę rodz­iców, aby przyję­cia komu­ni­jne odby­wały się bez alko­holu. I Komu­nia św. rozpocznie się o godz. 10.30.Dzieci gro­madzą się przed koś­ciołem o 10,15. Następna Msza św. o 12,00. Ze względu na I Komu­nię św. Msza św. w Mesznie w przyszłą niedzielę będzie o 8,00.

8. Od tej niedzieli nie ma już lim­itów w koś­ciele. Mamy tylko zachować bez­pieczną odległość między sobą.

9. Komu­nikat Ks. Arc. Stanisław Budzika…

10. Ze względu na I Komu­nię Św. całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu będzie za dwa tygod­nie tj. 14 czer­wca podob­nie jak zmi­ana tajem­nic różańca św.

11. Bóg zapłać za przy­wiezie­nie brzózek na Zielone Świątki: Rodz­ice dzieci I Komu­ni­jnych Jarosław Cwa­jda z Rudzienka i Roman Zyga z Katarzyna i Pan koś­cielny. Jeszcze koś­ciół i otocze­nie nie było tak przy­oz­do­bione brzózkami.

12. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu kościoła.

13. Intencje, zapowiedzi, prasa: Niedziela, Gość Niedz., Tęcza.

14. Pomod­limy się za śp. Genowefę Gryta z Wyp­nichy l. 89 i Alinę Miller z Natalina 89 l. i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 1.06.2015 Ale­sander Mizio,2018 Krystyna Wis­zowata, Syl­wester Jurkowski; 2.06.2018 Bog­dan Gomuła; 3.06.2015 Szczepan Kar­cz­marz i 2019 Jan­ina Kula; 4.06.2015 Zofia Brtoń i 2017 Bro­nisława Węgorowska; 6.06.2016 Zyg­munt Tar­goński; 7.06. 2018 Emilia Karpińska.

Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 24 maja 2020 r.

Komu­nikat Met­ro­pol­ity Lubel­skiego o nom­i­nacji nowego biskupa pomocniczego

Umiłowani w Chrys­tusie Panu Siostry i Bracia!

Z radoś­cią przyj­mu­jemy decyzję Ojca Świętego Fran­ciszka o mianowa­niu nowego biskupa pomoc­niczego dla archi­diecezji lubel­skiej. Jest nim Ksiądz dr Adam Piotr Bab, wikar­iusz biskupi ds. młodzieży i pro­boszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Nom­i­nacja została pod­pisana i ogłos­zona 22 maja br. dokład­nie w dzień 21. rocznicy jego święceń kapłańskich.

Urodził się 30 grud­nia 1974 r. w Lublinie i jest aktu­al­nie najmłod­szym bisku­pem w Polsce. Wzras­tał w Niedrzwicy Koś­ciel­nej, w rodzinie strzegącej naj­cen­niejszych wartości i przy­wiązanej do Koś­cioła. Jego bliskim krewnym był biskup łomżyński Stanisław Ste­fanek, zmarły cztery miesiące temu w Lublinie. Po maturze w II Liceum im. Jana Zamoyskiego rozpoczął for­ma­cję do kapłaństwa w Sem­i­nar­ium Duchownym w Lublinie.

Przyjąwszy święce­nia prezbit­er­atu pra­cował przez rok jako wikar­iusz w parafii gar­ni­zonowej w Lublinie, a następ­nie pod­jął stu­dia spec­jal­isty­czne z kat­e­chetyki na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim, które zostały uwieńc­zone dok­toratem. W trak­cie studiów mieszkał i pra­cował przy koś­ciele Świętego Ducha w Lublinie jako dusz­pasterz młodzieży, a od roku 2002 był koor­dy­na­torem piel­grzymek na Świa­towe Dni Młodzieży. W ciągu ostat­nich dwudzi­estu lat uczest­niczył, razem z młodzieżą z archi­diecezji, we wszys­t­kich spotka­ni­ach młodych z Następcą św. Pio­tra na kilku kontynentach.

Doświad­cze­nie dusz­paster­skie zdoby­wał najpierw jako rek­tor koś­cioła Świętego Ducha w Kraśniku w lat­ach 20052010, następ­nie jako pro­boszcz w Końskowoli w lat­ach 20102014, a przez ostat­nie sześć lat w parafii św. Józefa w Lublinie. Należy do Kolegium Kon­sul­torów Archi­diecezji Lubel­skiej oraz Rady Kapłańskiej. Jest kon­sul­torem Rady ds. dusz­pasterstwa młodzieży Kon­fer­encji Episkopatu Polski.

Ufam, że liczne dary, jakie otrzy­mał od Boga oraz bogate doświad­cze­nie Biskupa Nom­i­nata pomogą mu dobrze wypełnić zadanie, jakie postawił przed nim Duch Święty i Koś­ciół. Pole­cam go Waszej gorącej mod­l­itwie. Niech go wspiera macierzyńskie wstaw­i­en­nictwo Królowej Nieba, radu­jącej się ze Zmartwych­w­sta­nia i Wniebow­stąpi­enia swo­jego Syna.

Z serca wszys­tkim bło­gosławię
Wasz biskup Stanisław Lublin, 22 maja 2020 r.

1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym celem naszego życia jest niebo.

2. Zapraszam rodz­iców dzieci kl. IV na spotkanie w sprawie Komu­nii św. roczni­cowej w najbliższy poniedzi­ałek 25.05 po majówce.

3. Za tydzień Niedziela Zesła­nia Ducha św. Zielone Świątki.

4. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Budek. Złożyli oni ofi­arę na koś­ciół 60 zł. Za tydzień proszę to mieszkańców Miastkówka.

5. Intencje, zapowiedzi, prasa GN, Niedziela, Mały Gość Niedz., Tęcza.

6. Prace przy remon­cie dzwon­nicy zostały już prawie zakońc­zone. Sam nie spodziewałem się, że tak wspaniale dzwon­nica zostanie odnowiona. Po pra­cach tynkars­kich dzwon­nica została dwukrot­nie poma­lowana, dzwony oczyszc­zone, fig­urka Matki Boskiej Niepokalanej na dzwon­nicy była bardzo zniszc­zona i została odrestau­rowana przez Zbig­niewa Jezior, założono nowe korony nad głową Matki Bożej w licz­bie 12. Fig­urka została podświ­et­lona. Bóg zapłać P. Zyg­muntowi Jankowskiemu za wys­tawanie spec­jal­nej plat­formy do zain­stalowa­nia oświ­etle­nia, P. Tomas­zowi Pisko­rskiemu za podświ­etle­nie. W tym tygod­niu P. Jarosław Cwa­jda z Rudzienka wyp­i­askował i poma­lowana bramę dzwon­nicy koś­cioła. Wygląda teraz jak nowa. Bóg zapłać.

7. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu kościoła.

8. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez z Michowa 200zł, Katarzyna Cen­cura z Miastkówka 50 zł, Bez z Ciotczy 50 zł.

9. W przyszłą niedzielę będzie można ure­g­u­lować opłaty cmentarne.

10. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Mar­ian Berliński z Michowa l. 73 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 26.05.2019 Zofia Pisko­rska, 28.05.2016 Zdzisław Białucha, 29.05. 2016 Mar­i­anna Bed­nar­czyk, 2017 Kaz­imierz Grabek, 2018 Chruś­ci­cki Bog­dan; 31.05.2016 Leonarda Kowalska.

VI Niedz Wielk. 17.05.2020 r.

1. Dzisiaj spotkanie z rodzi­cami dzieci kl. III w sprawie I Komu­nii św.

2. Jutro w poniedzi­ałek 100-​lecie urodzin św. Jana Pawła II. Karol Woj­tyła urodził się 18.05.1920 r. w Wad­ow­icach. Jest najwięk­szym z rodu Polaków. His­to­ria nadała mu imię Jan Paweł II Wielki. Zapraszam do koś­cioła na godz. 17,00 i na nabożeństwo majowe. W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pier­wszy Pro­gram Telewizji Pol­skiej oraz Pol­skie Radio wyemi­tują w poniedzi­ałek 18 maja br. o godzinie 18:00 wid­owisko muzy­czne Santo subito – Pro­rok naszych cza­sów, pod­czas którego zaprezen­towane zostaną utwory ważne dla pol­skiej kul­tury, przy­bliża­jące syl­wetkę i nauczanie Papieża Polaka.

3. W przyszłą niedzielę Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie.

4. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Rudzienka Kol. Na przyszłą sobotę proszę o mieszkańców Budek.

5. „Wobec zapowiedzianej możli­wości uczest­nictwa w zgro­madzeni­ach religi­jnych więk­szej liczby osób, zachę­cam wszys­t­kich wiernych, aby korzys­tali coraz odważniej z parafi­al­nej posługi dusz­paster­skiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przys­tępowali do sakra­mentu spowiedzi i Komu­nii świętej, jeszcze w cza­sie wielka­noc­nym. Aby zaspokoić głód eucharysty­czny i głód Słowa Bożego, zachę­cam do uczest­nictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszed­nie, przy zachowa­niu należy­tych środ­ków bez­pieczeństwa san­i­tarnego” – pod­kreśla prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski abp Stanisław Gądecki.

6. Zachę­cam do spowiedzi i komu­nii św. wielka­noc­nej. Do zakończenia tego czasu pozostało jeszcze 3 tygod­nie, do niedzieli Trójcy Przenajświętszej.

7. Prasa: Gość Niedz. Niedziela, Tęcza.

8. Prace przy odnowie­niu Fig­urki Matki Bożej na dzwon­nicy koś­cioła zostały ukońc­zone. Fig­urka była bardo zniszc­zona. Zamieszc­zone zdję­cia na stronie inter­ne­towej to obrazują. Fig­urka jest podświ­et­lana w nocy. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu kościoła.

9. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół

10. Intencje, zapowiedzi.

11. Pomod­limy się za zmarłych, zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 18.05.2015 Stanisław Białek; 20.05.2016 Woj­ciech Wrótny,2018 Kos Helena; 23.05.2015 Józef Grot­nik, 2017 Jad­wiga Karpińska; 24.05.2015 Stanisław Gugała,2016 Roman Molenda.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727