• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

22 Niedz. Zw. 30 sierp­nia 2020 r.

1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmentarne

2. We wtorek 1 wrześ­nia uroczyste rozpoczę­cie Roku Szkol­nego. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodz­iców, nauczy­cieli i wychowaw­ców na Mszę św. o godz. 8,00.

3. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o 7,00 mod­limy się o powoła­nia kapłańskie zakonne. I Piątek miesiąca. Spowiedź od 16,15 i o 17,00 Msza św. Zapraszamy zwłaszcza dzieci i młodzież do spowiedzi na rozpoczę­cie roku szkol­nego. W Mesznie o 14,30 spowiedź i Msza św. I Sob­ota miesiąca Msza św. I Soboty o 7,00, później ado­racja I Soboty. W Dębi­nach o 9,15.

4. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Zacisze, Sportowa, Rynek I za sprzą­tanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Baranowskiej.

5. Ofi­ary na k-​ł:

6. Zapowiedzi intencje, prasa.

7. W przyszłą niedzielę I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu i po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

8. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 1.09.2015 Teodora Gil, 2017 Euge­niusz Więsyk; 2.09.2019 Jarosław Wójtowicz.

21 Niedz. Zw. 23 sierp­nia 2020 r.

 1. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na przy­bory szkolne dla dzieci „Tor­nister pełen uśmiechu”.
 2. Jutro 24.08.św. Bartłomieja Apostoła.
 3. W środę 26.08. Uroczys­tość Matki Boskiej Częs­to­chowskiej. Msze św. o 9,15 i o 17,00. W kapli­cach Mszy św. nie będzie.
 4. We czwartek 27.08 św. Moniki, piątek 28 VIII św. Augustyna, w sobotę 29 VIII męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
 5. W przyszła niedzielę ofi­ary do puszek na Fun­dusz Nauki Chrześcijańskiej
 6. W przyszłą niedzielę można ure­g­u­lować opłaty cmentarne.
 7. Gospo­darzami dożynek w przyszłym roku będą mieszkańcy Trzcińca.
 8. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Kur­p­wskiej, Krań­cowej i Pod­wal­nej za sprzą­tanie koś­cioła. Za tydzień proszę o to mieszkańców Zacisze, Sportowa, Rynek I.
 9. Na pomoc dla mieszkańców Bejrutu zebral­iśmy do puszek w ubiegłą niedzielę 1300 zł.
 10. Zapowiedzi intencje, prasa.
 11. Ofi­ary na kościół:
 12. 0506 wrześ­nia uroczys­tości odpus­towe w Wąwolnicy.
 13. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25.08.2017 Alek­sander Saw­icki, 2018 Zofia Grzesiak;27 VIII 2015 Czesław Tar­goński i 2016 Helena Koziej, 2017 Teodora Wój­tow­icz; 28 VIII 2017 Stanisława Górzyńska. 29.08.2019 Genowefa Machul. 30 VIII 2015 Krystyna Karpińska.

20 Ndz. Zw. 16 sierp­nia 2020 r.

1. Zgod­nie z zapowiedzią Prze­wod­niczącego KEP Arc. Stanisława Gądeck­iego dzisiaj jest Dzień sol­i­darności z mieszkań­cami Bejrutu. Zbier­amy ofi­ary do puszek, które za pośred­nictwem Car­i­tas Pol­ska zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

2. Dzisiaj Dożynki Gminno-​Parafialne w naszej wspól­no­cie parafi­al­nej. Dzięku­jemy Bogu i Rol­nikom za zebrane plony. Wyrazem wdz­ięczności są te uwite wieńce. Bóg zapłać gospo­dar­zom dożynek za przy­go­towanie otoczenia koś­cioła na dzisiejszą uroczys­tość. Pięknie przy­oz­do­bili plac koś­cielny, podium. Starostami dożynek są: Hanna Kom­sta i Mirosław Kom­sta. Bóg zapłać wszys­tkim za przy­go­towane wieńce i pro­gramy artystyczne.

3. W poniedzi­ałek 17.08.św. Jacka, w sobotę 22.08.Matki Bożej Królowej i Msza św. zbiorowa za wstaw­i­en­nictwem św. Jana Pawła II. Początek mod­l­itw o godz. 17,00.

4. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Spoko­jnej i Rudzienka Kol. Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie k-​ła mieszkańców ul. Kurowska, Krań­cowa. Podwalna.

5. Ofi­ary na koś­ciół: Bez z Lubar­towa 100 zł.

6. APEL POLICJI

Ostrzegamy przed oszus­tami, którzy dzwonią na tele­fon stacjonarny domowy i powołują się na polic­janta lub twierdzą że są krewnym: wnuczkiem, synem, siostrzeńcem. Taki oszust często płacze do słuchawki, że stała mu się trage­dia, że jest wypadek, że są ranni, a on pójdzie do więzienia. Potem pada prośba o pieniądze.

Oszust cza­sami twierdzi, że jest z Policji i ściga sza­jkę przestępców okrada­ją­cych mieszka­nia. Przed­stawia się bardzo wiary­god­nie. Wmawia że złodzieje to pra­cown­icy poczty lub banku. Oszust mówi, że aby uchronić oszczęd­ności to z domu zabierze je polic­jant na prze­chowanie. Często osoba jest instruowana gdzie ma zostawić pieniądze, np. w śmiet­niku, na parkingu a nawet wyrzu­cić je przez balkon.

Gorąco apelu­jemy by zachować ostrożność. Polic­janci nigdy nie proszą mieszkańców o pieniądze. Przestrze­ga­jmy się nawza­jem, powiedzmy starszym członkom rodziny o tych oszus­tach, i naty­ch­mi­ast powiadami­a­jmy Policję

7. Zapowiedzi intencje, prasa.

Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Edward Rutkowski z Rudzienka Biskupiego l. 85 i zmarłych, których rocznice będą w tym tygod­niu: 18.08.2015 Helena Pisko­rska i Jan Kusyk; 21.08.2019 Jan Gomuła; 22.08. 2015 Wiesław Tar­goński i 2018 Jad­wiga Droz­dowska; 23.08. 2015 Andrzej Wrótny.

19 Niedz Zw. 09.08.2020 r.

1. Dzisiaj taca na pro­gramy pomo­cowe real­i­zowane przez Caritas.

2. W czwartek 13 sierp­nia Czuwanie Fatim­skie. O 19,00 Msza św, różaniec pokutny i pro­cesja z fig­urka Matki Boskiej Fatim­skiej wokół koś­cioła. Na zakończe­nie Apel Jasnogórski.

3. W piątek 14 sierp­nia wig­ilia odpustu ku czci Wniebowz­ię­cia NMP. O godz. 17,00 różaniec wypominkowy w koś­ciele i później Msza św. Kartki wypominkowe są wyłożone na ołtarzach bocznych. Okazja do spowiedzi. Po Mszy św. dla gości przy­byłych z daleka będzie możli­wość poświęce­nia nowych pomników.

4. Przy­pomnę, że na odpust sprzą­tają koś­ciół i podium mieszkańcy ul. Spoko­jnej. Główne uroczys­tości odpus­towe 15 sierp­nia. Porządek Mszy św.: 8,00, 9,30 12,00. Proszę aby w pro­cesji wzięły udział dzieci kl. IV i V w stro­jach komu­ni­jnych. Dziew­czynki będą sypały kwiatki, starsze dzieci do niesienia poduszek. Proszę strażaków o czynny udział w pro­cesji odpus­towej. Nie będzie Mszy św. w kaplicach.

5. W odpust parafi­alny będzie odsłonię­cie i poświęce­nie tabl­icy pamiątkowej na 100-​lecie urodzin Karola Woj­tyły i Bitwy Warsza­wskiej z udzi­ałem Ochot­niczej Armii gen. Józefa Hallera. Tablicę ufun­dowali członkowie Towarzystwa Przy­jaciół Michowa. O 11,45 będzie wprowadze­nie w poświęce­nie tej tabl­icy i przy­bliże­nie postaci Gen. Józefa Hallera.

6. Towarzystwo Przy­jaciół Michowa otrzy­mało środki z Urzędu Marsza­łkowskiego z Lublina na renowację zabytkowych nagrobków na naszym cmen­tarzu grze­bal­nym: śp Antoniego Strz­eleck­iego i Rodziny Żelkowskich.

7. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł: Brat Jan z Dębin 100 zł.

8. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały Gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci, nowy nr.

9. Intencje, zapowiedzi.

10. W przyszłą niedzielę Dożynki Gminno– Parafi­alne. Gospo­darzem tegorocznych dożynek są mieszkańcy Rudzienka Kol. Staros­towie Dożynek, del­e­gacje z wień­cami gro­madzą się o 11,45 przed koś­ciołem. Będzie poświęce­nie chleba, wieńców i w korowodzie dożynkowym udamy się do podium ołtar­zowego na zewnątrz koś­cioła, gdzie poszczególne del­e­gacje będą składać wieńce oraz prezen­tować pro­gramy artystyczne.

11. Pomod­limy się za zmarłych: Zyg­munt Kołodyński z Michowa l. 64 i zmarłych , których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 10.08.2017 Michał Jaworski; 12.08. 2018 Hen­ryk Mitura, 2019 Maria Skrzy­p­iec; 13 VIII 2016 Wanda Sochaj.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r. +

  1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00 2. Dzisiaj Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727