• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

III Niedz Wielkiego Postu 07 marca 2021 r.

 • Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.
 • Jutro Między­nar­o­dowy Dzień Kobiet. Panie już dzisiaj oga­r­ni­amy naszą modlitwą.
 • Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: drogi krzyżowej i gorzkie żale. Za udział w tych nabożeńst­wie można zyskać odpust zupełny. Drogi krzyżowe są odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św.; Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr.
 • 12.03 będą imieniny ks. Grze­gorza i Pana organ­isty. W najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 9,15 będziemy mogli złożyć życzenia Solenizantom.
 • Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Skład­owskiej. Złożyli oni ofi­arę 100 zł na potrzeby koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Spokojnej.
 • Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu mieszkań­com ul. Skład­owskiej 350 zł. Proszę o zebranie ofiar na kwiaty do Bożego grobu z pozostałych części naszej parafii.
 • W przyszłą niedzielę rozpoczną się Rekolekcje wielko­postne w naszej parafii. Nauki rekolek­cyjne będzie głosił były wikar­iusz z Michowa ks. kan. Krzysztof Adamowski dziekan dek. Tur­obin. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.
 • W przyszłą niedzielę taca na sem­i­nar­ium duchowne w Lublinie.
 • W poprzed­nim tygod­niu otrzy­mal­iśmy ostatni ele­ment mebli do zakrys­tii naszego koś­cioła. Fir­mie Stolmich zapłaciłem ostat­nią ratę. Łącznie za meble do zakrys­tii koś­cioła w Michowie zapłaciłem kwotę 54 tys. zł.
 • Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Krzysztof Szk­lar­czyk z ul. Cichej 100 zł; Bez. Gródka100 zł (Bar­bara Krakowiak); Krystyna Kołodyńska ul. Skład­owska 100 zł.
 • Intencje, zapowiedzi, prasa Niedz (Czy wszyscy wrócą?), Gość niedz (O pod­pale­niu koś­cioła w Lublinie, czym są nowenny? Nowenna do św. Józefa); Mały Gość Niedz. Tęcza.
 • Prośba policji, abyśmy nie dali się nabrać oszus­tom metodą na wnuczka, polic­janta, inkasenta prądu, czy nowej umowy tele­fon­icznej. W przy­padku wąt­pli­wości należy prz­er­wać roz­mowę i zadz­wonić na policję lub nr 112. W gablocie przed koś­ciołem jest plakat infor­mu­jący o tym.
 • Pomod­limy się za zmarłych z Michowa, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Lucyna Firl­rej z Rudzienka l.70 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 9.03.2020 Genowefa Jasińska; 13.03.2016 Irena Lewtak.

II Niedz Wielkiego Postu 28.02. 2021 r.

 • Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na Kra­jowy Fun­dusz Misyjny „Ad Gentes”. Ofi­ary te służą finan­sowa­niu pro­jek­tów misyjnych i dzi­ałal­ności Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Pol­ski ds. Misji. Poprzez nasze ofi­ary wspier­amy pol­s­kich mis­jonarzy w ich posłudze ewan­ge­liza­cyjnej, chary­taty­wnej, medy­cznej i eduka­cyjnej. Obec­nie na mis­jach pracuje ponad 2tys. kapłanów, sióstr i braci zakon­nych oraz świec­kich. Ponad tysiąc kapłanów i sióstr posługuje na Wschodzie.
 • Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmentarne.
 • Jutro 1 marca Nar­o­dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych, którzy wal­czyli z komu­nisty­cznym reżimem.
 • W wielko­post­nej poku­cie i przemi­anie serca pomocą będą nam nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa i gorzkie żale, na które serdecznie zapraszamy. Drogi krzyżowe będą odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św. Gorzkie żale w niedziele Wielkiego Postu. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr.
 • Jutro rozpocznie się miesiąc marzec poświę­cony czci św. Józefa. W roku św. Józefa będziemy codzi­en­nie mod­lić się przy obra­zie św. Józefa odmaw­ia­jąc litanię i mod­l­itwę po litanii.
 • W czwartek 4 marca św. Kaz­imierza Królewicza i I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. O godz. 7,00 będziemy mod­lić się o powoła­nia kapłańskie i zakonne. I Piątek miesiąca Msza św. O 16,00. Spowiedź od 15,30. W Dębi­nach o 14,00. I Sob­ota miesiąca miesiąca. Po Mszy św. o 7,00 ado­racja I Soboty miesiąca. W Mesznie o 9,30. Za tydzień I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu do Mszy św. Wiec­zorowej. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.
 • Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez z ul. Skład­owskiej 120 zł; Bez z ul. Skład­owskiej 200zł; Bez. z Rynku II 120 zł Bez. z Natalina 100zł ; Bez. z Rudzienka I 50 zł.
 • Zapowiedzi, intencje, prasa GN Mały Gość Niedz i Niedz (Życie po covidzie) Tęcza.
 • Z okazji trwa­jącego Roku Św. Józefa redakcja przy­go­towuje spec­jalny nr Goś­cia Niedziel­nego poświę­cony w całości św. Józe­fowi. Opiekunowi św. Rodziny. Na 100 stronach zna­jdziemy wiele ciekawych treści o św. Józe­fie w cenie 9 zł. Proszę się zapisy­wać przy sto­liku z prasą na ten „Gość Niedzielny Extra”.
 • Na przyszłą niedzielę proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców ul. Składowskiej.
 • Pomod­limy się za śp. Bog­dan Nankiewicz z Michowa l.72 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 1.03.2018 Czesława Bober; 5.03.2020 Fran­ciszek Kut­nik; 7.03.2017 Bar­bra Wolińska i 2019 Teresa Kowal­ska; 7.03.2018 Tadeusz Kowalski.

I Niedz Wielkiego Postu 21 lutego 2021 r.

 • Dzisiaj zbiórka do puszek na Wielko­postne Dzieło Pomocy „Jał­mużna wielkopostna”.
 • W Środę Popiel­cową rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Wielki Postu trwa 40 dni i kończy się przed Mszą św. Wiecz­erzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Jest to czas, w którym Koś­ciół zaprasza chrześ­ci­jan, aby jeszcze bardziej zdali sobie sprawę z odkupieńczego dzieła Chrys­tusa, które wysłużył nam Zbaw­iciel. W tym okre­sie Lud Boży karmi się obfi­ciej Słowem Bożym, aby umoc­nić się w wierze. Sym­bo­l­ika 40 dni jest bogata w Piśmie Świę­tym: tyle trwał potop, który zakończył się zawar­ciem przymierza Boga z Noem, tyle też prze­by­wał Mojżesz na Górze Synaj, zanim otrzy­mał od Boga dar tablic z Dziesię­ciorgiem Przykazań. Okres Wielkiego Postu chce nas przede wszys­tkim zaprosić do przeży­wa­nia z Jezusem czter­dzi­estu dni spęd­zonych przez Niego na pustyni, gdy mod­lił się. W tym cza­sie w sposób szczególny prak­tyku­jemy uczynki wielko­postne: mod­l­itwę, post i jał­mużnę. Rozważa­jąc Słowo Boże wraz z Matką Bolesną, wpa­tru­jmy się w krzyż Zbaw­iciela, by na zakończe­nie tego okresu z czystym sercem i odnowionym duchem przeży­wać radość Świąt Wielka­noc­nych. W Koś­ciele katolickim dni­ami i okre­sami pokuty są poszczególne piątki całego roku oraz właśnie czas Wielkiego Postu.
 • W wielko­post­nej poku­cie i przemi­anie serca pomocą będą nam nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa i gorzkie żale, na które serdecznie zapraszam. Za udział w tych nabożeńst­wie można zyskać odpust zupełny. Dla dzieci konkurs. Drogi krzyżowe są odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św. Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr. Wielki Post to czas zad­umy nad włas­nym życiem i czas robi­enia dobrych postanowień i wyrzeczeń. Zachę­cam do zro­bi­enia sobie dobrych postanowień lub wyrzeczeń kto jeszcze tego nie uczynił.
 • Rekolekcje wielko­postne będą w dni­ach 14.0316.03. 2021 r.
 • W poniedzi­ałek 22 lutego święto Kat­edry św. Pio­tra Apos­toła i dzień mod­l­itw za wstaw­i­en­nictwem św. Jana Pawła II o godz. 16. Później Msza św. Zbiorowa i indy­wid­u­alne bło­gosław­ieństwo relik­wiami św. Jana Pawła II.
 • W przyszłą niedzielę można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. O 9,15 i po sumie.
 • Za tydzień zbiórka taca na sem­i­nar­ium duchowne w Lublinie.
 • Bóg zapł.za ofi­ary na koś­ciół: Bez z Ciotczy 100 zł; Bez z Rudzienka Kol. 100; Bez z ul. Cichej 200 zł .
 • Bóg zapł. za sprzą­tanie k-​ła mieszk. Rudzienka I od ul. Kurowskiej. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Składowskiej.
 • Zachę­cam do prasy katolick­iej – Niedzieli (Pokuta jak deska ratunku – jak znane osoby z mediów przeży­wają czas Wielkiego Postu; Ratunek w Ukrzyżowanym– o cud­ownych wiz­erunk­ach P. Jezusa w świecie; Czy świat doceni starość?;) Goś­cia Niedziel­nego (Post na wzrost – o różnych prak­tykach postu;), Małego Goś­cia Niedziel­nego, nowy nr i Mojego Pisma Tęcza dla dzieci, nowy nr.
 • Bóg zapłać ks. Grze­gor­zowi za przy­go­towanie deko­racji wielkopostnej.
 • Pomod­limy się za zmarłych: Mar­ian Zdunek z Rudzienka Biskupiego l. 71 zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 22.02.2020 Lucyna Pisko­rska; 23.02.2016 Gustaw Lalak;24.02.2017 Zyg­munt Szpakowski; 26.02.2016 Wanda Zdunek, 2017 Mieczysława Wałach, 2019 Stanisław Krawczyk;27.02.2019 Stanisława Kukier; 29.02.2020 Mar­i­anna Filipek.

VI Niedz zw Niedz Zw. 14 lutego 2021 r.

 • Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Mod­l­itw o Trzeź­wość Nar­odu. Każdego dnia będziemy mod­lić w innej intencji. Dzisiaj mod­limy się za ludzi pogrążonych w nało­gach o łaskę nawróce­nia i o dal­sze trzeźwe życie. Dzisiaj mod­limy się w intencji wszys­t­kich zakochanych.
 • Dzisiaj są zbier­ane ofi­ary do puszek na Fun­dusz Wschodni.
 • W środę Popiel­cową od posy­pa­nia głów popi­ołem rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Jest to okres przy­go­towa­nia do najwięk­szych świąt w chrześ­ci­jańst­wie, Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego. Okres Wielkiego Postu trwa 40 dni i kończy się przed Mszą św. Wiecz­erzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Celem Wielkiego Postu jest nasze wewnętrzne nawróce­nie do Boga, które dokonuje się przez uczynki wielko­postne: mod­l­itwę, post, jał­mużnę. W Środę Popiel­cową Msza św. z posy­paniem głów popi­ołem będzie odpraw­iona o godz. 9,15 i 17. W kapli­cach w Dębi­nach o 8,00 i Meszno o 10,30. Przyj­mu­jąc szczyptę popi­ołu na nasze głowy przy­pom­i­namy sobie jak kruche jest życie człowieka i jak bardzo potrzeba nam pokuty za zło przez nas i innych uczynione. Możemy wziąć popiół dla domown­ików i sąsi­adów i posypmy im w domu głowy popi­ołem. Pod­czas obrzędu posy­pa­nia głów popi­ołem wygłaszane są dwie for­muły: słowa z Księgi Rodzaju „Pamię­taj, człowieku, że prochem jesteś i w proch się obró­cisz” oraz wezwanie z Ewan­gelii św. Marka „Nawraca­j­cie się i wierz­cie w Ewan­gelię”. Wezwa­nia te uświadami­ają nam kru­chość ziem­skiego życia i potrzebę ciągłego nawraca­nia się. — Niech ten znak uświadomi nam, że na rzeczy­wis­tość, która nas otacza, zwłaszcza na potrzeby bliźnich, należy patrzyć oczyma miłosiernego Chrys­tusa. Stara­jmy się, by w naszej wielko­post­nej czu­jności nie zabrakło mod­l­itwy, zachowa­nia postu i otwar­cia serc na potrzeby braci. — Rozważa­jąc Słowo Boże wraz z Matką Bolesną, wpa­tru­jmy się w krzyż Zbaw­iciela, by na zakończe­nie tego okresu z czystym sercem i odnowionym duchem przeży­wać radość Świąt Wielka­noc­nych W Koś­ciele katolickim dni­ami i okre­sami pokut­nymi są poszczególne piątki całego roku oraz właśnie czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźli­wość od spoży­wa­nia mięsa należy zachowywać we wszys­tkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przy­pada jakaś uroczys­tość. Ten post obow­iązuje wszys­t­kich, którzy ukończyli 14 rok życia. Nato­mi­ast wstrzemięźli­wość i post czyli post ścisły obow­iązują w Środę Popiel­cową oraz w Wielki Piątek. Obow­iązuje wszys­t­kich między 18. a 60. rok­iem życia. Spoży­wamy jeden posiłek do syta i dwa skrom­niejsze. POW­STRZYMY­WANIE SIĘ OD ZABAW obow­iązuje we wszys­tkie piątki i w cza­sie całego Wielkiego Postu.
 • W wielko­post­nej poku­cie i przemi­anie serca pomocą będą nam nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa i gorzkie żale., na które serdecznie zapraszamy. Za udział w tych nabożeńst­wie można zyskać odpust zupełny. Drogi krzyżowe będą odpraw­iane w piątki Wielkiego postu o 16, później Msza św. Zapraszamy chętne grupy do prowadzenia drogi krzyżowej. Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr. Wielki Post to czas zad­umy nad włas­nym życiem i czas robi­enia dobrych postanowień i wyrzeczeń. Warto już u progu Wielkiego Postu pomyśleć jakie zro­bię sobie postanowie­nie lub wyrzeczeni.
 • Bóg zapłać mieszkań­com Rudzienka I za sprzą­tanie koś­cioła i złoże­nie ofi­ary na ogrze­wanie koś­cioła….. zł. Za tydzień proszę o to mieszkańców Rudzienka I od ul. Kurowskiej.
 • Bóg zapłać za złożone ofi­ary na koś­ciół: Bez. z ul. Par­tyzanck­iej 120 zł; Bez. ul. Zasad­nia 100zł; Bez z Rudzienka Biskupiego 100 zł.
 • Zapowiedzi, intencje, prasa GN (Nowa biła sukienka o dziew­czynie która wyśmiewała się z wiary i później się nawró­ciła, Opluta sutanna – o inżynierze, który został księdzem) Niedz Mały Gość Niedz. Niedz ( Pośred­niczka – o Maryi Pośred­niczce łask; O krok od Boga) , Tęcza – nowy nr
 • Pomod­limy się za zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 15.02.2017 Józef Gol; 17.02.2017 Mar­i­anna Babkiewicz; 19.02. 2018 Alek­sander Parzyszek; 20.02.2017 Marta Kukier, 2018 Józefa Robak; 21.02.2016 Wanda Korzeniowska.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727