Wydrukuj tę stronę

Posługujący

Pro­boszcz

ks. kan. dr Jan Brodziak
Data święceń prezbit­er­atu 17 grud­nia 1983 r.
Dok­tor teologii
Kanonik Hon­orowy Kapituły Chełm­skiej
Wicedziekan Dekanatu Michowskiego
Dekanalny dusz­pasterz rodzin, dekanalny ref­er­ent ds. litur­gicznych
Kat­e­cheta w Szkole Pod­sta­wowej w Michowie
Posługuje we wspól­no­cie parafi­al­nej od 2008 r.

Wikar­iusz

mgr lic.Grzegorz Lip­iński
święce­nia kapłańskie 7.06.2008
kat­e­cheta w Szkole Pod­sta­wowej w Michowie.
Posługuje we wspól­no­cie parafi­al­nej od 2019 r.

Organ­ista

Koś­cielny

Mar­ian Górny