• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Koła Różańcowe

Mod­l­itwa Różań­cowa znana jest w Koś­ciele od bardzo dawna i ma swoją głęboką trady­cję. Jest to mod­l­itwa Maryjna związana z rozmyślaniem Pisma Świętego na miarę możli­wości każdego człowieka.
Różaniec to rozważanie razem z Maryją pod­sta­wowych tajem­nic Ewan­gelii od Wcie­le­nia Syna Bożego poprzez Odkupi­e­nie na Krzyżu i Zmartwych­w­stanie Chrys­tusa aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę nieba, w której uczest­niczy Maryja przy boku swo­jego Syna.
Trady­cja głosi, że wzór odmaw­ia­nia różańca otrzy­mał od samej Maryi św. Dominik. On też rozpowszech­nił tę mod­l­itwę wśród wiernych. Mod­l­itwę różań­cową nazy­wamy ?Bib­lią ubogich?, bo dzięki niej nawet ludzie nieu­miejący czy­tać mogli poz­nać i zgłębić tajem­nice Ewan­gelii. Różaniec prowadzi do aut­en­ty­cznego zjed­noczenia z Jezusem Chrys­tusem przy pomocy Jego Matki. Jest to mod­l­itwa niezwykle skuteczna, zwycięża moce ciem­ności, dźwiga grzeszników, umac­nia chorych, pod­nosi upada­ją­cych na duchu, daje siłę w chwilach doświad­czeń, broni od nieprzy­jaciół.
Najświęt­sza Maryja Panna często ukazuje się z różańcem i oświad­cza, że miła jest Jej ta mod­l­itwa. W Lour­des, Fatimie, w La Salette czy Gietrzwałdzie prosi ?Odmaw­ia­j­cie różaniec?. W his­torii Różańca św. odz­naczyły się szczegól­nie trzy wielkie posta­cie, którzy byli wielkimi mis­jonarzami nabożeństw do Różańca św., to: św. Dominik Guz­man, Alan Rupe, św. Lud­wik Maria Grignion de Mont­fort. Wielkie znacze­nie tej mod­l­itwy pod­kreślali liczni Papieże. Wśród papieży naszych cza­sów, którzy wyróżnili się w pro­mowa­niu różańca był bł. Jan XXIII i przede wszys­tkim papież Paweł VI, który zgod­nie z inspiracją Soboru Watykańskiego II pod­kreślił ewan­geliczny charak­ter różańca i jego ukierunk­owanie chrys­to­log­iczne.
?Różaniec to łańcuch bez­pieczeństwa na stromej skale szczytów górs­kich. Nie wolno się zatrzy­mać na żad­nej tajem­nicy, trzeba iść dalej. Bo peł­nia życia jest u szczytu? (Kard. S. Wyszyński).
Ojciec Św. Jan Paweł II mówi ?Różaniec to przedzi­wna mod­l­itwa, którą bardzo ukochałem od młodzieńczych lat. Mod­l­itwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświad­czenia. Zaw­ierzyłem mu wiele trosk, dzięki niemu zawsze doz­nawałem otuchy. Przedzi­wna mod­l­itwa w swej pros­to­cie i głębi zarazem. W Różańcu prze­suwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrys­tusa. Układają się w całok­sz­tałt tajem­nic rados­nych, bolesnych, chwaleb­nych. Aby rozwinąć chrys­to­log­iczny wymiar różańca stosowne było uzu­pełnie­nie, które poz­woliło objąć także tajem­nice życia pub­licznego między chrztem w Jor­danie a męką. Po przy­pom­nie­niu Wcie­le­nia i ukry­tego życia Chrys­tusa (radosne) rozważać pewne momenty życia pub­licznego o szczegól­nej wadze (tajem­nice światła). To uzu­pełnie­nie o nowe tajem­nice ma sprawić, że będzie to mod­l­itwa przeży­wana w duchowości chrześ­ci­jańskiej jako rzeczy­wiste wprowadze­nie w głę­bie Serca Jezusa Chrys­tusa ? oceanu radości, światła, boleści i chwały. Z okazji zbliża­jącej się sto dwudzi­estej rocznicy ogłoszenia encyk­liki Leona XIII, Ojciec Św. prag­nie, aby mod­l­itwę różań­cową pro­ponowano w szczególny sposób przez cały rok, ukazy­wano jej wartość w różnych wspól­no­tach chrześ­ci­jańs­kich. ?Ogłaszam okres od października 2002 roku do października 2003 Rok­iem Różańca?. Słowa Ojca Św. ?Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Proszę Was odmaw­ia­j­cie Różaniec?.
Żywy Różaniec oznacza:
 1. Życie według Ewan­gelii, który jest fun­da­mentem i źródłem życia chrześ­ci­jańskiego. Jest mod­l­itwą ewan­geliczną, ponieważ zaw­iera Mod­l­itwę Pańską, Pozdrowie­nie Aniel­skie, oraz ewan­geliczne tajem­nice naszego odkupienia;
 2. Życie wiarą, nadzieją i miłoś­cią ? znaczy wierzyć w ist­nie­nie Boga i wierzyć Bogu, który prze­mawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbaw­ienia, oraz kochać Boga i dla Boga ludzi;
 3. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posi­ada 20 osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca połąc­zonego z rozważaniem.

Dyrek­torem Kół Różań­cowych jest nasz ks. Pro­boszcz Jan Brodziak, z czego się bardzo cieszymy.
Na czele każdej Róży stoi zela­tor. Nad wszys­tkimi Kołami rolę opiekuna sprawuje pier­wszy zela­tor (przełożona). Każda Róża obiera sobie patrona.
Członkowie Róż Różań­cowych naśladują gor­liwe cnoty Matki Bożej. Zamaw­iają Msze św., przys­tępują do sakra­men­tów świę­tych. Jest to jakby uroczys­tość imieni­nowa w Żywym Różańcu.
Po Mszy św. w każdą I Niedzielę miesiąca ks. Dyrek­tor podaje nam intencję mod­litewną, papieską, misyjną i parafi­alną. Wygłasza nam krótką prelekcję. Odmaw­iamy jeden dziesiątek różańca św. za zmarłych członków Koła Różań­cowego.
W każdej wspól­no­cie Różań­cowej powinna być Kro­nika Różańca, do której wpisane są poszczególne Koła i nazwiska członków. W Kro­n­ice umieszczamy ważne wydarzenia parafi­alne, święta, uroczys­tości (w naszej parafii kro­nikę prowadzi I zela­tor).
Obow­iązkiem każdego członka w Żywym Różańcu jest:
 1. Zapisanie imienia i nazwiska w księdze i odmaw­ianie codzi­en­nie jed­nego dziesiątka różańca w intenc­jach podanych przez Opiekuna;
 2. Udział w miesięcznej zmi­anie tajem­nic różańcowych;
 3. Częste przys­tępowanie do sakra­men­tów świę­tych oraz udział w procesjach;
 4. Rozsz­erzanie czci Maryi przykła­dem życia i dzi­ałal­noś­cią apostolską;
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Koś­cioła na wzór św. Dominika;
 6. Udział w pogrze­bie zmarłego członka Koła Różań­cowego oraz w mod­l­itwach za spokój jego duszy.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466