• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r.

1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00

2. Dzisiaj można będzie dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,1512 i po sumie.

3. W środę 28 paźdz. św. Apos­tołów Szy­mona i Judy Tadeusza, patrona od spraw beznadziejnych.

4. W sobotę 31 paźdz. zakończe­nie miesiąca różań­cowego. Zapraszamy dzieci z wyklejankami.

5. W przyszłą niedzielę 1 listopada Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Msze św. o godz. 9,15 i 12,00 w koś­ciele. i o 16,00. Po sumie o godz. 12,00jeżeli będą chętni indy­wid­u­alne poświęce­nie nowych pom­ników. Decyzją Ks. Arc. Stanisława Budzika w Uroczys­tość nie będzie Mszy św. na cmen­tarzu grze­bal­nym, ani pro­cesji. W kapli­cach będą Msze św. 1 listopada tak jak w każdą niedzielę czyli Dębiny o godz. 8,00. Meszno o 10,30. W kapli­cach 1 listopada są wolne intencje.

6. W związku z Uroczys­toś­cią Wszys­t­kich Świę­tych i Dniem Zadusznym należy zachę­cać wiernych do indy­wid­u­al­nego naw­iedza­nia cmen­tarzy, rozkłada­jąc odwiedziny grobów swoich blis­kich na cały listopad. Pen­i­tenc­jaria Apos­tol­ska rozsz­erzyła bowiem odpust zupełny w intencji zmarłych na cały miesiąc listopad br., wcześniej były to dni od 18.11.

7. W Dzień Zaduszny 2 listopada będą Msze św. również jak w każdą niedzielę zarówno w koś­ciele jak i w kaplicach.

8. Całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu będzie za dwa tygod­nie tj. 8 listopada podob­nie jak zmi­ana tajem­nic różańca świętego.

9. Zachę­cam do spowiedzi na uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dnia Zadusznego. Możemy ofi­arować odpust za 1 zmarłego każdego W TYM ROKU PRZEZ CAŁY LISTOPAD. Zmarli potrze­bują naszej pomocy, mod­l­itwy, dobrych uczynków. Zamaw­ia­jmy za nich Msze św., pole­ca­jmy ich mod­l­itwie wypominkowej K-​ła. Spowiedź codzi­en­nie przed Mszą św. wiec­zorową i w cza­sie różańca św. Kartki wypominkowe już otrzy­mal­iśmy lub otrzy­mamy. Ze względów epi­demicznych wypominki które miały być w wioskach Ciotcza, Miastkówek z Bud­kami, Łukawka będą w tych samych ter­mi­nach tylko w koś­ciele. Dla Wyp­nichy będą wypominki będą w środę 4 list. O godz. 10,00. Za zmarłych pole­conych mod­l­itwie wypominkowej będą również spra­wowane Msze św. Kto chce jeszcze jedną kartkę wypomionkową to wyłożone są na bocznych ołtarzach. Proszę o czytelne wyp­isy­wanie imion i nazwisk zmarłych. Trady­cyjnie możemy zamówić wypominki roczne. Ofi­ara na wypominki roczne taka jak stype­ndium Mszy św. niedzielnej.

10. Listopad to miesiąc szczegól­nej mod­l­itwy za zmarłych. Zachę­camy do zamaw­ia­nia Mszy św. w tym miesiącu za naszych zmarłych. Mod­ląc się za zmarłych pokazu­jemy, że nadal ich kochamy i mamy nadzieje na spotkanie z nimi.

11. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Zasad­niej. Na przyszłą niedziele proszę o to mieszkańców ul. Par­tyzanck­iej po stronie apteki.

12. Zapowiedzi, intencje, prasa. Gość Niedz., Mały Gość. Niedz. Niedz. Tęcza.

13. Trwają prace przy mal­owa­niu parkanu koś­ciel­nego i wyposaża­niu zakrys­tii w nowe meble. Bóg zapłać za złożone ofi­ary: Bez z Budek 100 zł; Bez z Łukawki 100 zł; Bez z Ciotczy 50 zł i lista z ul. Podwalnej.

14. Pomod­limy się za zmarłych: Zyg­munt Jankowski z Michowa l. 64;Elżbieta Jurecka Michowa l. 87; Walde­mar Jurecki z Rudz. Kol. 72 l. i zmarłych których rocznice śmieci będą w tym tygod­niu: 26.10. 2019 Czesław Więsyk; 28.10.2017 Genowefa Tar­gońska i 2019 Zbig­niew Sułek; 29.10. 2016 Iwona Iwan.

29 Niedz. Zw. 18 października 2020 r.

1. KOMU­NIKAT PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POL­SKI WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SAN­I­TARNYCH POD­CZAS ZGRO­MADZEŃ RELIGI­JNYCH

Wobec zwięk­sza­jącej się gwał­townie liczby zakażeń koron­awirusem i nowych obostrzeń san­i­tarnych, doty­czą­cych udzi­ału wiernych w zgro­madzeni­ach religi­jnych – 1 osoba na 4m2 w stre­fie żółtej i 1 osoba na 7m2 w stre­fie czer­wonej – zwracam się do wszys­t­kich wiernych z prośbą o przyję­cie ze zrozu­mie­niem i cier­pli­woś­cią nałożonych ograniczeń.

Aktu­alna sytu­acja epi­demiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszys­t­kich, ale musimy pamię­tać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

Zachę­cam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagroże­niem życia i zdrowia wszys­t­kich Polaków – udzielali stosownych dys­pens od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na tere­nie swoich diecezji. Wiernym przy­pom­i­nam, że sko­rzys­tanie z dys­pensy oznacza, iż nieobec­ność na Mszy Świętej nie jest grzechem.

W tych okolicznoś­ci­ach niech nam towarzyszy ufna mod­l­itwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stra­cili swoich najbliższych. Pamię­ta­jmy także o tych osobach, które poświę­cają swoje życie i zdrowie w służ­bie społecznej – za pra­cown­ików służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaan­gażowanych w dusz­pasterstwa parafi­alne i aka­demickie, proszę o bez­pieczną pomoc osobom starszym i potrze­bu­ją­cym. Nie zapom­i­na­jmy o tym, że zwykła roz­mowa tele­fon­iczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharys­tii, spowiedź, ado­racja, mod­l­itwa Słowem Bożym, również w ciągu tygod­nia – z zachowaniem wszel­kich wymogów bez­pieczeństwa san­i­tarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

Matce Bożej, Różań­cowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupst­wie, kapłanów i osoby życia kon­sekrowanego oraz wszys­t­kich wiernych, zapew­ni­a­jąc o duchowej bliskości i mod­l­itwie.

+ Stanisław Gądecki
Arcy­biskup Met­ro­polita Poz­nański
Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Polski

2. W związku z sytu­acją epi­demiczną oraz ograniczeni­ami doty­czą­cymi liczby uczest­ników zgro­madzeń religi­jnych Arcy­biskup Met­ro­polita Lubel­ski udzielił dys­pensy od obow­iązku uczest­nictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszys­tkim wiernym archi­diecezji lubel­skiej i osobom prze­by­wa­ją­cym w tym cza­sie na jej tere­nie. Sko­rzys­tanie z dys­pensy oznacza, że nieobec­ność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem. Dys­pensa obow­iązuje od niedzieli 18 października do odwoła­nia.
Korzys­ta­ją­cych z dys­pensy zachę­camy do udzi­ału we Mszy świętej w dni powszed­nie, z zachowaniem roztrop­ności, wza­jem­nej troski o siebie i wszys­t­kich przepisów san­i­tarnych. Zachę­camy również, aby osoby korzys­ta­jące z dys­pensy trwały na oso­bis­tej i rodzin­nej mod­l­itwie, a także do duchowej łączności ze wspól­notą Koś­cioła poprzez trans­misje radiowe, telewiz­yjne i inter­ne­towe.

ks. Adam Jaszcz
wicekan­clerz Kurii Met­ro­pol­i­tal­nej w Lublinie

3. Dzisiaj rozpoczyna się 94Tydzień Misyjny „Oto Ja. Poślij mnie”. Z tej racji gościmy w naszej parafii Siostry Wik­torię i Mał­gorzatę ze Zgro­madzenia Sióstr Mimisjonarek NMP Królowej Afryki (Siostry Białe). Przy­bliżą nam tem­atykę misyjną. Mis­jonarze to najwięksi ambasadorowie Pol­ski na całym świecie. Aktu­al­nie na świecie pracuje 1883 mis­jonarzy i mis­jonarek. Bóg zapłać za ofi­ary na tace przez­nac­zone na Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary czyli na misje święte. Będą również składane ofi­ary do puszki na „Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego”. U Sióstr możemy nabyć różańce i inne mate­ri­ały misyjne.

4. Bóg zapłać P. Ewie Zielińskiej za przy­go­towanie przed­staw­ienia misyjnego i dzieciom za piękne przedstawienie.

5. We wtorek będzie różaniec misyjny w różnych językach.

6. 22 X 1893 nasz koś­ciół w Michowie kon­sekrował ks. bp Fran­ciszek Jaczewski. 22 X obchodz­imy 127 rocznicę kon­sekracji koś­cioła w Michowie, który otrzy­mał tytuł Wniebowz­ię­cia NMP.

7. W czwartek 22 X wspom­nie­nie św. Jana Pawła II o godz. 17,00 rozpoczną się mod­l­itwy za wstaw­i­en­nictwem św. Jana Pawła II. Najpierw będzie Msza św.

8. 22. X. przy­pada również rocznica ingresu abpa Stanisława Budzika do naszej Lubel­skiej archi­diecezji. Pole­camy pasterza diecezji naszym modlitwom.

9. W przyszłą niedziele można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

10. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych codzi­en­nie na nabożeństwa różań­cowe, które będą odpraw­iane po Mszy św. o godz. 17,00.

11. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła rodzinie nowożeńców. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Zasad­niej. Dobrze byłoby kupić chryzantemy.

12. Zapowiedzi, intencje, prasa. Niedz (wywiad z nowym min­istrem oświaty pochodzą­cym z Lublina Prze­mysławem Czarnkiem „W szkole nie ma miejsca dla sekse­duka­torów” ; „Bło­gosław­iona położna”, Goś­cia Niedz Frag­ment auto­bi­ografii znanego kazn­odziei ks. Pio­tra Pawlukow­icza”, Tęcza – nowy numer.

13. Proszę aby radni zgłaszali się po kartki wypominkowe.

14. Trwają prace pry parkanie koś­cioła i wyposaża­niu zakrys­tii w nowe meble dębowe. Bóg zapłać za złożone ofi­ary: bez z Abramowa 100 zł.

15. Pomod­limy się za zmarłą Mar­i­annę Węgorowską Michowa l. 89 i zmarłych, których rocznica śmierci będzie w tym tygod­niu: 19.10.2015 Zofia Bicka; 20.10.2017 Mirosław Bar­toń i Jakub Wło­dr­czyk; 22.10. 2018 Czesław Sykut, 24.10. 2016 Genowefa Jarzyna; 25.10. 2016 Teofil Fatyga.

28 Niedz. Zw. 11 października 2020 r.

1. Dzisiaj odpust w Dębi­nach ku czci Matki Boskiej Różań­cowej. Porządek Mszy św. w Michowie: 9,15, 10,30, 17,00. O 12,00 w Dębinach.

2. Dzisiaj XX Dzień Papieski. Msze, pro­cesje, kon­certy, pokazy odbędą się z okazji Dnia Papieskiego, który w tym roku jest obchod­zony pod hasłem: „Totus Tuus”. Orga­ni­za­torem XX już Dnia Papieskiego jest Fun­dacja Dzieło Nowego Tysią­cle­cia. Stype­ndyści otrzy­mują pomoc do czasu ukończenia studiów. Dzień ten przeży­wamy w łączności ze św. Papieżem, Janem Pawłem II i w duchu sol­i­darności. Będą zbier­ane ofi­ary do puszek na stype­n­dia dla młodzieży z ubogich terenów Pol­ski. Młodzież naszej parafii włącza się w tę ogólnopol­ską akcję i zbiera ofi­ary na ten cel.

3. We wtorek 13 października o godz. 17,00 ostat­nie Czuwanie Fatim­skie. Po różańcu pro­cesja z fig­urką Matki Boskiej Fatim­skiej. Proszę przyjść ze świecami.

4. W dni­ach 1518 października 2020 r. na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim Jana Pawła II odbędzie się VI Kon­gres Kul­tury Chrześ­ci­jańskiej pod hasłem „Przestrze­nie dia­logu. Chrześ­ci­jańskie inspiracje kul­tury spotka­nia”.
Wśród gości Kon­gresu zna­jdą się kard. Kurt Koch, który otrzyma dok­torat hon­oris causa, kard. Ger­hard L. Müller, kard. St. Dzi­wisz, bp Ser­afin Amiel­czenkow, Rocco Buttiglione i wiele innych osób.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w kon­gre­sie i w wydarzeni­ach kul­tur­al­nych, które będą towarzyszyć obradom. Debaty będą też trans­mi­towane drogą inter­ne­tową. Wszelkie infor­ma­cje można znaleźć na stronie www​.kon​gres​.lublin​.pl

5. W piątek 16 X 42 rocznica wyboru na Stolicę Apos­tol­ską św. Jana Pawła II.

6. W niedzielę 18 X św. Łukasza Ewan­ge­listy, patrona służby zdrowia. Zapraszamy do prowadzenia różańca św. pra­cown­ików służby zdrowia.

7. W przyszłą niedziele taca na misje i ogólnopol­skie licze­nie wiernych obec­nych na Mszy św. i przys­tępu­ją­cych do komu­nii św.

8. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Tysią­cle­cia za sprzą­tanie koś­cioła i przy­oz­do­bi­e­nie kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Za tydzień proszę o to rodz­inę nowożeńców.

9. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Już widać jak będzie wyglą­dał nasz parkan. Kolory kom­ponują się z koś­ciołem. Również popraw­iamy cokół fron­tonu koś­cioła. Jeszcze raz skuto tynk do siatki met­alowej i został położony nowy tynk i wykon­awca daje gwarancję, że nic nie będzie odpadało. Cieszymy się, że zakrys­tii naszego koś­cioła są już nowe dębowe meble. Nie ma jeszcze wszys­t­kich ele­men­tów mebli, ale już widać jak się teraz będzie prezen­towała zakrys­tia. Bóg zapłać za składane ofi­ary na ten cel.

10. Intencje, prasa. Niedz .(Nas­to­latek zadzi­wia świat – Carlo Acustik, geniusz kom­put­erowy, zmarł na białaczkę w wieku 15 lat) Gość Niedz. (z płytą ziemia Maryi). Są do naby­cia kalen­darze na przyszły rok.

11. Pomod­limy się za zmarłych: Mar­i­anna Mazurek z Rudz. Kol. L. 63, Jad­wiga Barszczewska z Michowa l. 77, Bog­dan Aftyka z Trz­cińca l. 79, Anna Wój­tow­icz z Wyp­nichy l. 79 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 15.10.2016 Hen­ryka Kuba­jka, 2017 Edward Pisko­rski, 2018 Leoka­dia Janisz;16.10.2019 Danuta Wój­cik, 17 .10. 2018 Anna Rola.

27 Ndz. Zwykła 04 października 2020 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Całodzi­enne wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Zna­jdźmy chwilę czasu na oso­biste spotkanie z Panem Jezusem ukry­tym w Najświęt­szym Sakra­men­cie. Od 1516,00 będzie prz­erwa w ado­racji ze względu na ślub. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca świętego.

3. W poniedzi­ałek 5 paźdz. św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

4. W środę 7 paźdz. Dzisiaj Matki Bożej Różań­cowej. Po różańcu pro­cesja z fig­urką Matki Bożej Fatim­skiej wokół koś­cioła. Przynieśmy ze sobą lampiony.

5. W przyszłą niedzielę 11 paźdz. XX Dzień Papieski „Totus Tuus”. Młodzież naszej parafii będzie zbierać ofi­ary do puszek na Fun­dusz Dzieło Nowego Tysią­cle­cia”- czyli stype­n­dia dla zdol­nej, ale ubo­giej młodzieży. Stype­ndyści otrzy­mują pomoc do czasu ukończenia studiów. Dzień ten przeży­wamy w łączności ze św. Papieżem, Janem Pawłem II i w duchu solidarności.

6. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odpust w Dębi­nach ku czci Matki Bożej Różań­cowej. Porządek Mszy św. w Michowie: 9,15; 10,30; 17,00.

7. Trwa miesiąc październik poświę­cony mod­l­itwie różań­cowej. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych codzi­en­nie na nabożeństwa różań­cowe, które będą odpraw­iane po Mszy św. o godz. 17,00.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła nowożeń­com i mieszkań­com Rynku II. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Tysiąclecia.

9. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Bóg zapłać za złożone ofi­ary: Bez z Wyp­nichy 200zł (Krystyna Wój­tow­icz), Bez. Z ul. Szkol­nej I 100zł (Bogusz Jerzy); Teresa Pisko­rska z ul. Cichej 100 zł.

10. Zapowiedzi intencje, prasa Niedziela– „Różaniec po męsku”; ”Gra na całe życie” o jubileuszu 55 lecia małżeństwa byłego tren­era reprezen­tacji pol­skiej w piłce nożnej Antoniego Piech­niczka; Gość Niedzielny –„Ogień i krew” o św. Fran­ciszku z Asyżu, spec­jalny dodatek o lecze­niu sana­to­ryjnym, Tęcza dla dzieci.

11. Są do naby­cia kalen­darze na przyszły rok.

12. Pomod­limy się za zmarłych: śp. Zofia Tar­gońska z Michowa l. 91, i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygodniu:5.10.2019 Zbig­niew Pisko­rski; 9.10. 2017 Wacława Jarzyna i 2018 Ste­fa­nia Ochal­ska; 10.10. 2016 Mieczysław Litwinek 2017 Mieczysław Chlipalski.

Strona 1 z 72

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r. +

  1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00 2. Dzisiaj Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727