• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

18 Niedz Zw. 31.07.2022 r.

1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie.

2. We wtorek2 sierp­nia można zyskać odpust zupełny zwany „Por­cjunkulą”. Warunk­iem uzyska­nia odpustu czyli darowa­nia kary za grzechy już odpuszc­zone jest stan łaski uświę­ca­jącej, pobożne odmówie­nie mod­l­itwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga… i naw­iedze­nie koś­cioła parafi­al­nego lub sanktuarium.

3. Sier­pień w Koś­ciele w Polsce od wielu lat przeży­wany jest jako miesiąc absty­nencji, w którym nie tylko wiele osób pow­strzy­muje się całkowicie od spoży­wa­nia alko­holu, ale także pode­j­mowana jest szczególna reflek­sja nad przy­czy­nami prob­lemów uza­leżnień, zwłaszcza od alkoholu.

4. W czwartek 4 sierp­nia św. Jana Vian­neya, patrona pro­boszczów. Będzie to I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o godz.7,00 mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

5. W piątek I Piątek miesiąca. Msza św. o 17,00. Spowiedź od 16,30. W Mesznie o 15,00.

6. W sobotę 6 sierp­nia święto Przemie­nienia Pańskiego. Msze św. w Michowie o 7,00, 9,15 i 17,00. W kapli­cach w Mesznie o 10,30, w Dębi­nach 12,00. Będzie to również I Sob­ota miesiąca. Ado­racja I Soboty w Michowie po Mszy św. o godz.7,00, w Dębi­nach po Mszy św. o 12,00.

7. Zbliża się nasz odpust parafi­alny ku czci Wniebowz­ię­cia NMP. Już będziemy robić porządki na cmen­tarzu grze­bal­nym. Śmiecie proszę wynosić na wyz­nac­zone miejsce. 14 sierp., w niedzielę o godz. 17. rozpocznie się różaniec wypominkowy i później Msza św. Kartki wypominkowe można przynieść wcześniej. Po Mszy św. dla gości przy­byłych z daleka okazja do poświęce­nia nowych pom­ników na cmen­tarzu grzebalnym.

8. Na odpust sprzą­tają i deko­rują koś­ciół i ołtarz polowy mieszkańcy ul. Tysiąclecia.

9. Za trzy tygod­nie, czyli 21 sierp­nia będą dożynki parafi­alne. Gospo­darzami dożynek będą mieszkańcy Wyp­nichy. Przy składa­niu wieńców dożynkowych będzie prezen­tacja pro­gramów artysty­cznych. Proszę przy­go­tować krótkie 5 min części artystyczne.

10. Prasa: Niedziela (Zro­biłabym to samo, Cho­les­terol– czy zawsze zły?), Gość Niedz (Cuda to nie złuda), Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

11. Intencje, zapowiedzi.

12. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł: Bez. ul. Sportowa 200 zł.

13. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Strażack­iej . Za tydzień proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Rynek II.

14. Są jeszcze wolne miejsca na piel­grzymkę samolo­tową do Tur­cji w dni­ach 1018 października b.r.

15. Pomod­limy się za zmarłych: Tadeusz Żurek z Łukawki 66 l., Kukier Mar­iusz ze Sład­owa l. 47 i zmarłych , których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 2.08.2020 Zyg­munt Kołodyński; 4.08.2018 Zyg­munt Wronowski, Irena Nakonieczna 2021; 5.08. 2016 Roman Fidut, Syl­wia Szabel­ska i Tytus Wronowski.

17 Niedz Zw. 24.07.2022 r.

1. Dzisiaj z racji patrona kierow­ców, którym jest św. Krzysztof odbędzie się poświęce­nie pojazdów mechan­icznych po każdej Mszy św. Kieru­jący otrzy­mają poświę­cone różańce lub breloki. Ofi­ary złożone z racji poświęce­nia pojazdów będą przez­nac­zone na środki trans­portów dla mis­jonarzy, Mszę św. która będzie odpraw­iona dzisiaj o godz. 17,00. Akcję tę już rokrocznie orga­nizuje Miva Pol­ska, która co roku zakupuje środki trans­portu: samo­chody, motory, a nawet łodzie.

2. Dzisiaj II Świa­towy Dzień Babci Dzi­adka z racji obchodów Joachima i Anny babci i dzi­adka Pana Jezusa.

3. Jutro 25.07. św. Jakuba Apostoła.

4. We wtorek rodz­iców NMP Joachima i Anny. Odpust w Lubar­towie. Pro­gram w gablocie ogłoszeń.

5. Dzisiaj nie będą przyj­mowane opłaty cmentarne.

6. W piątek 29.08. św. Marty.

7. W przyszłą niedzielę można będzie dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie o godz. 12,00.

8. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

9. Prasa: Gość Niedz (Cena wiary) , Niedziela (Jesteśmy i robimy swoje – o posłudze dusz­paster­skiej na Ukrainie; Myśląc o odporności), Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

10. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Bara­nowskiej i deko­rację kwia­tową. Nowożeń­com za kwiaty. Sprzą­ta­jący wykosili również trawę wokół koś­cioła. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

11. Dożynki parafi­alne będą w tym roku 21.08. 2022 r. Gospo­darzami dożynek będą mieszkańcy Wyp­nichy. Dożynki Gminne będą w tym roku w Rudnie.

12. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25.07.2018 Irena Cienkusz; 26.07. 2019 Ewa Pisko­rska; 29.07.2019 Maria Wierzyńska; 31.07. 2017 Bolesław Grabowski.

16 Niedz. Zw. 17 lipca 2022 r.

1. Dzisiaj rozpoczyna się XXIII Tydzień św. Krzysztofa . W przyszłą niedzielę z racji patrona kierow­ców, którym jest św. Krzysztof odbędzie się poświęce­nie pojazdów mechan­icznych po każdej Mszy św. Każdy pojazd będzie świę­cony indy­wid­u­al­nie. Kieru­jący otrzy­mają breloki z wiz­erunk­iem św. Krzysztofa, lub poświę­cone różańce i obrazki z mod­l­itwą kierowcy. Ofi­ary złożone z racji poświęce­nia pojazdów będą przez­nac­zone na środki trans­portów dla mis­jonarzy, Mszę św. która będzie odpraw­iona w przyszłą niedzielę o godz. 17,00 . Akcję tę już rokrocznie orga­nizuje Miva Pol­ska, która co roku zakupuje środki trans­portu: samo­chody, motory, a nawet łodzie. „Akcja św. Krzysztof 2022 – podz­iękuj Bogu za bez­piecznie prze­jechane kilo­m­e­try ofi­aruj 1 gr za 1 km na misyjne pojazdy.

2. W piątek 22.07.św. Marii Mag­daleny i dzień mod­l­itw za wstaw­i­en­nictwem św. Jana Pawła II o godz. 17,00.

3. W sobotę 23 VII św. Bry­gidy, patronki Europy.

4. Zbliżają się uroczys­tości odpus­towe w Lubar­towie ku czci św. Rodz­iców NMP Joachima i Anny. Pro­gram jest wywies­zony w gablocie przed kościołem.

5. Ofi­ary na k-​ł:

6. Bóg zapł za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Zacisze, Sportowa, Rynek I. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Baranowska.

7. Zapowiedzi intencje, prasa” Niedziela (Moje dziecko jest narko­manem, Wrzawa wokół O. Pio, Plagi egip­skie: co na to nauka) Gość Niedz. (Trudne oczyszcze­nie pamięci– o zbrodni ludobójstwa na Polakach na Wołyniu), Mały Gość Niedz., Moje pismo Tęcza dla dzieci.2

8. Są jeszcze wolne miejsca na piel­grzymkę do kole­bki chrześ­ci­jaństwa Tur­cji 1018.10.2022 r. Szczegóły u ks. proboszcza.

9. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 19.07.2018 Zenon Ste­fa­niak; 24.07.2019 Genowefa Iwan, 2020 Helena Piskorska.

15 Niedz Zw. 10.07.2022 r.

1. Jutro 11.07. wspom­nie­nie św. Benedykta patrona Europy.

2. Sejm RP 22 lipca 2016 ustanowił 11 lipca Nar­o­dowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa doko­nanego przez ukraińs­kich nacjon­al­istów na oby­wa­telach II RP. W niedzielę 11 lipca 1943 roku odd­zi­ały UPA dokon­ały sko­or­dynowanego ataku na 99 pol­s­kich miejs­cowości na Wołyniu. Badacze obliczają, że tylko tego jed­nego, lip­cowego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i star­ców. Lud­ność pol­ska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w koś­ciołach pod­czas Mszy św. i nabożeństw. Sza­cuje się, że w jej wyniku w lat­ach 19431945 zamor­dowano ok. 100 tys. Polaków.

3. W środę 13 lipca Czuwanie Fatim­skie o godz. 19,00 Msza św., różaniec i pro­cesja z fig­urką Matki Boskiej Fatim­skiej wokół koś­cioła. Proszę przynieść ze sobą świece.

4. W sobotę 16 lipca NMP z Góry Karmel– Matki Boskiej Szkaplerznej. Szkaplerz to dwa kawałki mate­ri­ału połąc­zone ze sobą sznurkami, z wiz­erunk­iem Matki Boskiej Szkaplerzne lub meda­lik nos­zony na szyi z wiz­erunk­iem Matki Boskiej Szkaplerznej. Nosze­nie szkaplerza to znak szczegól­nej miłości do Matki Boskiej i jed­nocześnie Jej szczególna opieka dla każdego kto nosi szkaplerz. Odpust w Abramowie.

5. Trwa piel­grzymka Radia Maryja na Jasną Górę.

6. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

7. Prasa: Gość Niedz (płyta z tek­stami Bib­lii) , Niedziela (Pamiątki po Zbaw­icielu), Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

8. Intencje, zapowiedzi.

9. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Kurowskiej, Krań­cowej i Pod­wal­nej. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Zacisze, Sportowa, Rynek I. Proszę sprzą­ta­ją­cych o poza­mi­atanie chod­nika między ekranami ochron­nymi, a parkanem kościoła.

10. Poświęce­nie pojazdów mechan­icznych będzie za dwa tygodnie.

11. 44. Lubel­ska Piesza Piel­grzymka na Jasną Górę po pan­demii wraca do trady­cyjnej formy piel­grzy­mowa­nia i wyruszy w tym roku 3 sierp­nia. Zapisy w parafi­ach trwają do 25 lipca. Zachę­camy tych, którzy nie mogą oso­biś­cie piel­grzy­mować do składa­nia intencji w fun­duszu „Idę z Tobą”. Szczegóły na stronie www​.piel​grzmka​.lublin​.pl.

12. Zachę­cam do wzię­cia udzi­ału w piel­grzymce samolo­towej do Tur­cji w dni­ach 1018 października. Zapisy i szczegóły u ks. proboszcza.

13. Pomod­limy się za śp. Zbig­niew Kamela z Dębin l. 48; Anna Tar­gońska Meszna l. 50;Kazimierz Czer­ski z Ciotcza l. 89 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 11.07.2020 Zofia Antoniak;15.07.2018 Ilona Wałach i Stanisława Czar­necka, 2020 Hen­ryk Zdunek.

Strona 1 z 92

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 18 Niedz Zw. 31.07.2022 r. +

  1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie. 2. We wtorek2 sierp­nia można Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727