• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r.

1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym celem naszego życia jest niebo.

2. Dzisiaj dzień wiz­y­tacji kanon­icznej w naszej parafii przez ks. Bpa Adama Bab. Wiz­y­tacja kanon­iczna odbywa się raz na 5 lat. Ks. Bpowi dzięku­jemy za wspólne spotkanie w cza­sie wizytacji.

3. Zapraszam rodz­iców dzieci kl. IV na spotkanie w sprawie Komu­nii św. roczni­cowej w najbliższą środę 19.05 po majówce.

4. Za tydzień Niedziela Zesła­nia Ducha św. Zielone Świątki. Dzień I Komu­nii św. w naszej parafii. Komu­nia będzie na dodatkowej Mszy św. o 10,30. Na tę Mszę przy­chodzą tylko zain­tere­sowani. Dzieci ustaw­iają się przed koś­ciołem o 10,20. Spowiedź dzieci, rodz­iców, chrzest­nych będzie w sobotę o godz. 9,00. Proszę, aby rodz­ice dzieci komu­ni­jnych posprzą­tali koś­ciół i otoczenie.

5. Ze względu na I Komu­nię św. Masza św. w Mesznie będzie w przyszła niedzielę o godz. 8,00.

6. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com rodz­i­com młodzieży bierzmowanej.

7. Intencje, zapowiedzi, prasa GN, Niedziela, Mały Gość Niedz., Tęcza.

8. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół:

9. W tym tygod­niu rozpoczniemy poświęce­nia pól. Będziemy mod­lić się o szczęśliwe urodzaje. W poniedzi­ałek o 15,00 –Dębiny, We wtorek o 15,00 –Meszno Kruszyna, Składów, Zagóźdź, Środa o 15,00 –Wyp­nicha, Czwartek o 15,00-Ciotcza, piątek o 15,00 — Natalin, Sob­ota o 15,00 Trzciniec. Prosimy o pojazdy na poświęcenie.

10. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 17.05.2018 Zyg­munt Kołodyński, 2019 Jan Ste­fa­niak, 2020 Mar­ian Berliński; 20.05.2016 Woj­ciech Wrótny, 2018 Kos Helena; 21.05.2020 Genowefa Gryta; 23.05.2017 Jad­wiga Karpińska, 2020 Alina Miller.

VI Niedz Wielk. 09.05.2021 r.

1. Dzisiaj taca na sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Za złożone ofi­ary składam serdeczne Bóg zapłać.

2. Dzisiaj odpust w Mesznie ku czci św. Stanisława Biskupa Męczen­nika. Porządek Mszy św. dzisiaj o 9,15, 10,30, 17,00. O 12,00 będzie suma w Mesznie.

3. W czwartek 13 maja rozpoczy­namy w tym roku czuwa­nia Fatim­skie, które będą trwały do października. Zapraszam na 19,00 ze świecami. Po Mszy św. majówka, różaniec fatim­ski i pro­cesja z fig­urką Matki Bożej i świecami wokół kościoła.

4. W przyszłą niedzielę Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie i wiz­y­tacja naszej parafii przez ks. Bpa Adama Bab. Msze św. o 8,00 w Dębi­nach, 9,15 w koś­ciele parafi­al­nym, 11,00 w Mesznie i 12,30 w koś­ciele z udzielaniem sakra­mentu bierz­mowa­nia naszej młodzieży i o 17,00. Na Mszy św. o 9,15 ingres ks. Bpa. W drzwiach koś­cioła przekazanie kluczy, pow­i­tanie chlebem i solą, ucałowanie krzyża i pow­i­tanie ks. Bpa przez przed­staw­icieli rady Dusz­paster­skiej, spra­woz­danie ks. pro­boszcza. Na sumie o 12,30 ks. Bp udzieli młodzieży sakra­mentu bierz­mowa­nia. Na tę Mszę św. przy­chodzą tylko zain­tere­sowani bierz­mowaniem (młodzież, świad­kowie, rodz­ice). Wewnątrz koś­cioła proszę aby była tylko młodzież która przyjmie sakra­ment bierz­mowa­nia. Świad­kowie, rodz­ice będą stali na zewnątrz. Na samo udzielanie sakr. bierz­mowa­nia młodzież wyjdzie na zewnątrz kościoła.

5. Spowiedź młodzieży, rodz­iców, świad­ków będzie w piątek o 18,00. Proszę aby rodz­ice młodzieży bierz­mowanej posprzą­tali koś­ciół w sobotę od godz. 9,00 wykosili trawę wokół koś­cioła i ple­banii. Proszę, aby rodz­ice zgłaszali się do prac przy parafii w tym tygod­niu. Są prace dla pań i panów. Proszę się wcześniej umówić z ks. pro­boszczem. Rodz­ice mogą przyjść do pomocy z swoimi pociechami.

6. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Rynku II. Na przyszłą sobotę proszę o to rodz­iców młodzieży bierzmowanej.

7. Prasa: Niedziela, (Trzeba być znakiem sprze­ciwu, To nabożeństwo zmienia świat – o nabożeńst­wach fatim­s­kich, W intencji plonów — poświęce­ni­ach pól, Pycha, która zrodz­iła zbrod­nię – św. Stanisławie BM, przepisy na piecze­nie chleba domowego), Gość Niedz. (Obrazek z aktu­al­nym tek­stem litanii lore­tańskiej, Coraz starsi –Co dzisiaj ofer­uje państwo osobom starszym, dlaczego Maryja się objawia…) Tęcza.

8. Intencje, zapowiedzi.

9. Pomod­limy się za zmarłych: Alek­sander Gry­mul­ski Natalina l. 73, Teresa Kur­pas z Gródka l. 69 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 10.05.2017 Mar­i­anna Kołodziejczyk i 2018 Helena Lep­i­anka; 11.05.2016 Czesława Wój­tow­icz, 2017Szczepan Grze­siak, 2019 Sła­womir Jankowski; 12.05.2019 Adam Mróz; 15.05.2018 Witold Dudek; 16.05.2016 Janusz Górzyński.

V Niedz Wielk. 02.05.2021 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. Jutro w poniedzi­ałek 3 Maja NMP Królowej Pol­ski, głównej patronki Pol­ski i w 230 rocznica uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3-​go 3 Maja.

3. 4 maja wspom­nie­nie św. Flo­ri­ana, patrona Strażaków. W czwartek 6 maja św. Apos­tołów Fil­ipa i Jakuba. Będzie to również I Czwartek miesiąca. Będziemy się mod­lić o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

4. W Piątek I Piątek miesiąca. Spowiedź od 16,00 Msza św. o 17,00. W Dębi­nach o 15,00.

5. W sobotę 8 maja św. Stanisława Biskupa Męczennika.

6. W przyszłą niedzielę odpust ku czci św. Stanisława BM. Porządek Mszy św. w Michowie 9,15, 10,30, 17,00. O 12,00 w Mesznie.

7. Zapraszamy na nabożeństwa majowe. O 17,00 Msza św. i później „majówka”. Zachę­cam do odpraw­ia­nia nabożeństw majowych przy krzyżach, fig­u­rach. Przepisy san­i­tarne dopuszczają do gro­madzenia się na zewnątrz do 50 osób.

8. W czwartek 6 maja będzie I część wiz­y­tacji biskupiej. Przy­będzie do naszej parafii wiz­y­ta­tor diecez­jalny, który będzie sprawdzał całą dokumentację.

9. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Strażack­iej i Północ­nej. Na przyszłą sobotę proszę o mieszkańców ul. Rynek II.

10. W tym tygod­niu rozpoczęliśmy prace porząd­kowe przed wiz­y­tacją Ks. Bpa i I Komu­nia św. Na ręce P. Wójta Janusza Jankowskiego i P. Sekre­tarza Artura Karpińskiego składam serdeczne podz­iękowanie za wyrów­nanie i uzu­pełnie­nie tłuczniem parkingu przed koś­ciołem. Bóg zapłać P. Marek Opol­ski emu i Tadeuszowi Wój­tow­ic­zowi z Michowa za wyczyszcze­nie kar­cz­erem całego chod­nika pro­cesyjnego (rodzic bierz­mowany). Prace trwały 4 dni. Potrzeba jeszcze oczyś­cić kostkę k. ple­banii. Kto z rodz­iców komu­ni­jnych czy bierz­mowanych ma kar­cz­era to zapraszam. Jeżeli nikt się nie zgłosi, to będę prosił Panie i młodzież do tych prac. Bóg zapłać P. Doro­cie Kołodyńskiej za umy­cie okien w koś­ciele z zewnątrz – tee wysokie okna. Poma­gał jej Zbig­niew Jezior. Proszę aby rodz­ice komu­ni­jni umyli okna wewnątrz koś­cioła przed wiz­y­tacją biskupią. Będziemy mal­ować płot drew­ni­any przy ple­banii Proszę, aby rodz­ice zgłaszali się do mnie wcześniej, aby omówić te prace.

11. Będę w tym tygod­niu zamaw­iał ornat różowy do naszego koś­cioła. Można by jedną wysyłką zamówić inne drobne rzeczy np. ładną stułę maryjną, narzuty na ambonkę. Mam w zakrys­tii kat­a­log różnych propozy­cji. Zapraszam do wyboru.

12. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez. Z Lublina 200 zł (Więsyk Elż­bi­eta), Helena Tro­jak Rudzienko Kol. 100 zł; Celina Jankowska ul. Skład­owska 150 zł; Bez. Zagoździa 200 zł (Skwarek), Marek Wieszczeczyński z Ciotczy 50 zł.

13. Jutro 3 maja chci­ałbym się po sumie spotkać krotko z Radą Parafi­alną i Grupą Syn­odalną w kościele.

14. Intencje, zapowiedzi., prasa: Niedziela (Święty nie tylko dla mężczyzn), Gość Niedzielny (Do końca z pasażerami –o trwa­niu 3 księży na pokładzie statku „Tytanic” do końca. Żadem nie sko­rzys­tał szalupy ratunkowej).

15. Pomod­limy się za zmarłych: Alfreda Karpińska z Michowa l.78 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 4.05.2016 Alina Ligęza; 8.05.2017 Kaz­imiera Grze­siak; 9.05.2016 Kaz­imierz Kołodyński, Jan Tro­jak, Tadeusz Socha.

IV Niedz Wielk. 25.04.2021 r.

1. Dzisiaj w 4-​tą Niedziele Wielka­nocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna się w całym K-​le Tydzień Mod­l­itw o Powoła­nia do służby w K-​le, kapłańskie i zakonne.

2. W sobotę rozpoczyna się miesiąc maj poświę­cony Matce Bożej. Zachę­cam do gro­madzenia się na nabożeńst­wach majowych. W Michowie „majówki” będą po Mszy św. o godz. 17,00. Zachę­cam do odmaw­ia­nia „majówek” przy krzyżach i fig­u­rach i w domach.

3. Będzie to również W I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. o godz. 7,00. W Mesznie o 9,30. Matka Boża ukazała się św. Łucji już po śmierci Fran­ciszka i Hia­cynty, 10 grud­nia 1925 r., w Pon­teve­dra (Hisz­pa­nia), tym razem z Dzieciątkiem Jezus. Po raz kole­jny Maryja zwró­ciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoc­zone cier­ni­ami, a Jezus powiedział: „Współczuj Sercu swo­jej Najświęt­szej Matki, które jest uko­ronowane cier­ni­ami, jakie przez cały czas niewdz­ięczni ludzie weń wbi­jają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyr­wać”. Wtedy Matka Boża wezwała do pod­ję­cia wyna­gradza­jącego nabożeństwa pier­wszych sobót miesiąca: „Spójrz, moja córko, na moje Serce uko­ronowane cier­ni­ami, które niewdz­ięczni ludzie bez ustanku wbi­jają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdz­ięczności. Przy­na­jm­niej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godz­inę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzeb­nymi do zbaw­ienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pier­wsze soboty odprawia spowiedź, przyjmą Komu­nię św., odmówią jeden różaniec i przez pięt­naś­cie minut rozmyśla­nia nad pięt­nastu tajem­ni­cami różań­cowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

4. Za tydzień I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Zachę­cam do pry­wat­nej ado­racji. Tyle mamy różnych spraw. Powierzmy je Chrys­tu­sowi obec­nemu w Najświęt­szym sakra­men­cie. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańcowych.

5. W maju czeka nas wiele wydarzeń. 9 maja odpust w Mesznie. (Dlat­ego bardzo proszę przed odpustem o wykosze­nie trawy wokół świą­tyni, przed parkanem przed wejś­ciem do świą­tyni. 16 maja wiz­y­tacja kanon­iczna naszej parafii, której dokona Ks. Bp Adam Bab i sakra­ment bierz­mowa­nia naszej młodzieży kl. VII i VIII. Ks. Bp będzie również w Dębi­nach i Mesznie. 23. Maja I Komu­nia Święta.

6. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Jubi­laci z Wyp­nichy 150zł; Bez. z Zagoździa 100 zł; Bez z ul. Szkol­nej I 100 zł; Bez. z ul. Szkolna I 60 zł.

7. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Bara­nowskiej. Na przyszłą niedzielę proszę to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

8. Intencje, zapowiedzi. Prasa: Niedziela (Skąd się biorą dzisiaj powołani?), Gość Niedz.( Jesteś ważny – o12 dziew­czynce, która przeszła już 12 oper­acji), Mały Gość Niedz. (Nowy numer plakat św. Józefa) Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

9. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Mar­i­anna Barszcz – Bisek z Meszna l. 88 i zmarłych rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25.04.2017 Mar­lena Gro­bel; 26.04. 2018 Edward Dużyński; 27.04.2019 Wanda Mikos; 28.04.2016 Helena Czar­necka i 2017 Roman Kar­cz­marz; 29.04. 2016 Jan Kukier, Jan­ina Augusty­niak, 2020 Alek­sander Tatar­czak; 1.05.2017 Salomeja Parzyszek; 2.05.2020 Julia Ciołek.

Strona 1 z 78

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727