• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

24 Niedz. Zw. 13 wrześ­nia 2020 r.

1. Dzisiaj poświece­nie tor­nistrów i przy­borów szkol­nych dla dzieci kl. I na Mszy św. o godz. 9,00. Nato­mi­ast po Mszy św. o godz. 12,00 spotkanie z rodzi­cami dzieci kl. III w sprawie I Komu­nii św.

2. Dzisiaj nabożeństwo Fatim­skie na Mszy św. wiec­zorowej o godz. 17,00. Po Mszy św. różaniec pokutny i pro­cesja z fig­urką Matki Bożej Fatim­skiej wokół kościoła.

3. Dzisiaj odpust Pod­wyższenia Krzyża Św. w Rudnie.

4. Dzisiaj 53 Dzień Środ­ków Społecznego Przekazu. Są zbier­ane ofi­ary do puszek na: „Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w Środ­kach Społecznego Przekazu”.

5. Od dzisiaj do 20.09. trwają kwartalne dni mod­l­itwa dzieci, młodzież i wychowawców.

6. Jutro 14.09. święto Pod­wyższenia Krzyża świętego. We wtorek 15.09. Matki Boskiej Bolesnej, patronki Legionu Maryi w naszej parafii.

7. W piątek 18,09 święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci, młodzież na Mszę św. o godz. 17,00, aby ucz­cić swego patron i przez jego wstaw­i­en­nictwo mod­lić się w intencji dzieci i młodzieży.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła nowożeń­com Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

9. W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie z rodzi­cami młodzieży przys­tępu­jącej do sakra­mentu bierz­mowa­nia. Po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 17,00.

10. W tym tygod­niu zostały wznowione prace przy remon­cie parkanu koś­cioła. Bóg zapłać za ofi­arę na remont parkanu w kwocie 100 zł. bez­imi­enna z ul. Rynek I zł .

11. Zapowiedzi intencje, prasa: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały. Gość Niedz. i Moje Pismo Tęcza.

12. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 14.09.2015 Elż­bi­eta Nankiewicz, 17.09.2016 Zofia Ciołek; 19 . 09. 2015 Zyg­munt Syta .

23 Niedz. Zw. 06 wrześ­nia 2020 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Zachę­camy do ado­racji. Po sumie spotkanie z Kółkami różańcowymi.

2. We wtorek 8 wrześ­nia Święto Nar­o­dzenia NMP Matki Bożej Siewnej. Msze św. jak w każdą niedzielę, również w kapli­cach. Poświęce­nie ziarna siewnego. Na Mszy św. o godz. 12,00 uroczys­tość 25– lecia dzi­ałal­ności Towarzystwa Przy­jaciół Michowa.

3. W przyszłą niedzielę poświęce­nie tor­nistrów i przy­borów szkol­nych dla dzieci kl. I Szkoły Pod­sta­wowej na Mszy św. o godz. 9,15.

4. W przyszłą niedzielę spotkanie z rodzi­cami dzieci kl. III w sprawie I Komu­nii św. po sumie o godz. 12,00.

5. W przyszłą niedzielę odpust w Rud­nie Pod­wyższenia Krzyża Św.

6. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Bara­nowskiej za sprzą­tanie koś­cioła i przy­oz­do­bi­e­nie go kwiatami. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

7. Zapowiedzi intencje, prasa.

8. Cieszymy się że do zakrys­tii naszego koś­cioła są już zro­bione 2 nowe szafy dębowe.

9. Pomod­limy się za zmarłych: Piotr Stęblski z Michowa l. 67 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 7.09.2016 Zbig­niew Tatar­czak i 2017 Dar­iusz Janek; 8.09. 2017 Zdzisław Kukier i 2018Bartłomiej Dębek; 9.09. 2019 Ks. Euge­niusz atar­czak i Krzysztof Woliński; 12. 09. 2016 Tadeusz Kuba­jka i 2017 Mar­i­anna Kędziora; 13.09. 2015 Krystyna Durak.

22 Niedz. Zw. 30 sierp­nia 2020 r.

1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmentarne

2. We wtorek 1 wrześ­nia uroczyste rozpoczę­cie Roku Szkol­nego. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodz­iców, nauczy­cieli i wychowaw­ców na Mszę św. o godz. 8,00.

3. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o 7,00 mod­limy się o powoła­nia kapłańskie zakonne. I Piątek miesiąca. Spowiedź od 16,15 i o 17,00 Msza św. Zapraszamy zwłaszcza dzieci i młodzież do spowiedzi na rozpoczę­cie roku szkol­nego. W Mesznie o 14,30 spowiedź i Msza św. I Sob­ota miesiąca Msza św. I Soboty o 7,00, później ado­racja I Soboty. W Dębi­nach o 9,15.

4. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Zacisze, Sportowa, Rynek I za sprzą­tanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Baranowskiej.

5. Ofi­ary na k-​ł:

6. Zapowiedzi intencje, prasa.

7. W przyszłą niedzielę I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu i po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

8. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 1.09.2015 Teodora Gil, 2017 Euge­niusz Więsyk; 2.09.2019 Jarosław Wójtowicz.

21 Niedz. Zw. 23 sierp­nia 2020 r.

 1. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na przy­bory szkolne dla dzieci „Tor­nister pełen uśmiechu”.
 2. Jutro 24.08.św. Bartłomieja Apostoła.
 3. W środę 26.08. Uroczys­tość Matki Boskiej Częs­to­chowskiej. Msze św. o 9,15 i o 17,00. W kapli­cach Mszy św. nie będzie.
 4. We czwartek 27.08 św. Moniki, piątek 28 VIII św. Augustyna, w sobotę 29 VIII męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
 5. W przyszła niedzielę ofi­ary do puszek na Fun­dusz Nauki Chrześcijańskiej
 6. W przyszłą niedzielę można ure­g­u­lować opłaty cmentarne.
 7. Gospo­darzami dożynek w przyszłym roku będą mieszkańcy Trzcińca.
 8. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Kur­p­wskiej, Krań­cowej i Pod­wal­nej za sprzą­tanie koś­cioła. Za tydzień proszę o to mieszkańców Zacisze, Sportowa, Rynek I.
 9. Na pomoc dla mieszkańców Bejrutu zebral­iśmy do puszek w ubiegłą niedzielę 1300 zł.
 10. Zapowiedzi intencje, prasa.
 11. Ofi­ary na kościół:
 12. 0506 wrześ­nia uroczys­tości odpus­towe w Wąwolnicy.
 13. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25.08.2017 Alek­sander Saw­icki, 2018 Zofia Grzesiak;27 VIII 2015 Czesław Tar­goński i 2016 Helena Koziej, 2017 Teodora Wój­tow­icz; 28 VIII 2017 Stanisława Górzyńska. 29.08.2019 Genowefa Machul. 30 VIII 2015 Krystyna Karpińska.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727