• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Niedz. Zmartwych­w­sta­nia 12 IV 2020 r.

1. Zmartwych­w­stał Pan – Alleluja. Te radosną wieść głosi dzisiaj uroczyś­cie Koś­ciół. po całej ziemi ze szczególną mocą. To najwięk­sze święto w chrześ­ci­jańst­wie. Pusty grób to fakt Jego zwycięstwa nad śmier­cią, to źródło nadziei chrześ­ci­jańskiej, radości, pokoju. Uroczys­tość Zmartwych­w­sta­nia to dzień szczegól­nej radości. W duchu tej radości składamy sobie wza­jem­nie życzenia. W imie­niu nas kapłanów składam życzenia wszys­tkim naszym Drogim Parafi­anom, i Goś­ciom. Życzę aby tajem­nica Zmartwych­w­sta­nia była dla nas wszys­t­kich źródłem odrodzenia wiary, umoc­nienia nadziei i zwycięstwa miłości, pomimo panu­jącej epi­demii. Bło­gosław­ionych, rados­nych zdrowych Świąt Wielka­noc­nych. Dzisiaj nie ma Mszy św. wieczorowej.

2. Jutro drugi dzień świąt Wielka­nocy. Msze św. według porządku niedziel­nego o 9,15 i 12,00, 17,00. Trady­cyjnie ofi­ary z dnia jutrze­jszego przez­naczamy na potrzeby KUL-​u.

3. Do przyszłej niedzieli trwa oktawa świąt Wielka­nocy. Z tego względu w piątek post nie obowiązuje.

4. Przyszła niedziela obchod­zona jest w całym Koś­ciele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W ten dzień jest możli­wość uzyska­nia „duchowej amnestii” czyli darowa­nia grzechów i kar za grzechy. By sko­rzys­tać z tej wielkiej szansy. Trzeba być w stanie łaski uświę­ca­jącej. Po każdej Mszy św. będziemy odmaw­iać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Msza św. wiec­zorowa będzie o 15,00 i rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia, lita­nia do Bożego Miłosierdzia i Msza św. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego jest to równocześnie patronalne święto Caritas.

5. Nie sposób w tej uroczys­tej chwili nie skierować słów wdz­ięczności w sto­sunku do tych, którzy w jakikol­wiek sposób przy­czynili się do przy­go­towa­nia i uświet­nienia tych świąt. Za deko­rację grobu, ciem­nicy ks. Grze­gor­zowi i Agnieszce i Zbig­niewowi Jezior. P. koś­ciel­nemu. P. Organiś­cie za śpiewy, wszys­tkim którzy adorowali Pana Jezusa przy gro­bie czy ciemnicy.

- Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do grobu Jezusa: Rudzienko I od Elż­bi­etowa 100 zł, Natalin 135 zł.

6. Bóg zapłać za sprząt­nie koś­cioła mieszkań­com Natalina, którzy umyli również okna zakrys­tii koś­cioła. Posprzą­tali chór Na przyszła niedziele proszę o to mieszkańców Trzcińca.

9. Intencje, prasa, zapowiedzi.

9. Jest zwyczaj chrześ­ci­jański, że dzisiaj odwiedza­jąc siebie wza­jem­nie w rodz­i­nach poz­draw­iamy się słowami „Chrys­tus zmartwych­w­stał” i odpowiadamy: „Prawdzi­wie zmartwychwstał”

10. Pomod­limy się za śp. Bar­barę Kom­sta z Michowa l. 67 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu; 18.04.2015 Jan Wrzos; 19.04.2015 Ryszard Michna i 2018 Mar­ian Lalak

11 Na radosne świę­towanie przyjmi­jmy bło­gosław­ieństwo Chrys­tusa zmartwychwstałego.

Niedziela Pal­mowa 05.04.2020 r.

1. NAJWAŻNIEJSZE ZALECE­NIA DUSZ­PASTER­SKIE na czas trwa­nia stanu epi­demii ks. Arc. Stanisława Budzika

1. Spra­wowanie sakra­mentu pokuty i pojednania:

o Dusz­pasterze winni zachować dys­pozy­cyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

o Spowiedź może mieć miejsce w często dezyn­fekowanych otwartych kon­fesjon­ałach lub w osob­nych pomieszczeni­ach, umożli­wia­ją­cych spra­wowanie tego sakra­mentu z zachowaniem więk­szej odległości między pen­i­ten­tem a spowiednikiem.

o Osoby, które nie mają możli­wości przys­tąpi­enia do spowiedzi, należy pouczyć o możli­wości wzbudzenia aktu żalu doskon­ałego, którego moty­wem nie jest lęk przed karą, ale miłość do Pana Boga. Taki akt przy­wraca łaskę uświę­ca­jącą w razie niemożności spowiedzi. Pow­iązany być winien z moc­nym postanowie­niem wyz­na­nia grzechów przy najbliższej okazji.

Należy pamię­tać o zakazie odwiedza­nia osób będą­cych w kwaran­tan­nie domowej.

Cel­e­bracje Wielkiego Tygodnia

1. Upamięt­nie­nie wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy powinno być obchod­zone wewnątrz budynku sakralnego.

2. Pod­czas liturgii Świętego Triduum Paschal­nego należy przestrze­gać następu­ją­cych zasad:

o Pod­czas Mszy Wiecz­erzy Pańskiej należy opuś­cić obrzęd obmy­cia nóg (mandatum).

o Cześć Krzyżowi należy odd­awać przez przyk­lęknię­cie lub głęboki skłon, bez kon­taktu bezpośredniego.

o W celu umożli­wienia poszczegól­nym wiernym indy­wid­u­al­nej mod­l­itwy można podtrzy­mać zwyczaj tzw. „ciem­nicy” i „Grobu Pańskiego”.

o Pod­czas Wig­ilii Paschal­nej opuszcza się poświęce­nie ognia. W liturgii chrz­ciel­nej ma być zachowane jedynie odnowie­nie przyrzeczeń chrzcielnych.

o Zami­ast pro­cesji rezurek­cyjnej zaleca się, aby cel­e­brans na zakończe­nie liturgii udzielił bło­gosław­ieństwa Najświęt­szym Sakra­mentem przed bramą kościoła.

3. W parafi­ach nie należy orga­ni­zować poświece­nia pokar­mów na stół wielka­nocny. W tym roku tzw. „świę­conka” ma mieć charak­ter liturgii domowej. Przed śni­adaniem niedziel­nym bło­gosław­ieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła.

Ks.Arc. Stanisław Budzik– Met­ro­polita Lubelski

1. Niedziela Pal­mowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Został on ustanowiony w celu przeży­cia przez Koś­ciół męki, śmierci i zmartwych­w­sta­nia Jezusa. Zna­jdźmy w przedświątecznej krzą­taninie czas na mod­l­itwę, reflek­sję i trans­misje telewiz­yjne lub radiowe. W niedzielę Pal­mową obchodz­imy pamiątkę uroczys­tego wjazdu Jezusa do Jero­zolimy. Witano Go wów­czas gałązkami palm i śpiewano Hosanna Królowi Daw­id­owemu. W Wielki Piątek ten sam tłum krzy­czał ukrzyżuj Go. Bóg zapłać za deko­rację koś­cioła pal­mami Koło Gospodyń Wiejs­kich z Michowa. Dzisiaj obchodz­imy również Świa­towy Dzień Młodzieży obchod­zony w wymi­arze diecez­jal­nym. Dzisiaj Msza św. wiec­zorowa o 17,00.

2. Cen­trum obchodów litur­gicznych całego roku stanowi święte Triduum Paschalne, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek, a kończy w Wielką Sobotę Niesz­po­rami Niedzieli Paschal­nej. Ten niezwykły czas, w którym przeży­wamy w litur­giczny sposób mis­te­ria naszego odkupi­enia, doko­nanego przez Mękę, Śmierć i Zmartwych­w­stanie Chrys­tusa, poprzedzał czter­dziestod­niowy okres przy­go­towa­nia Paschy — Wielki Post. Podob­nie jak niedziela jest szczytem całego tygod­nia tak Święte Triduum jest najważniejsze w całym roku litur­gicznym. Zachę­cam abyśmy łączyli się przez media w obchodach Triduum Paschal­nego. Msza św. Wiecz­erzy Pańskiej o 17, Wielki Piątek o 16,00 droga krzyżowa, Wielka Sob­ota o 18. Wielki Czwartek – to pamiątka ustanowienia Eucharys­tii i Kapłaństwa, to święto każdego kapłana. Po Mszy św. prze­niesiemy Najświęt­szy Sakra­ment do ciem­nicy i tam będzie ado­racja na pamiątkę mod­l­itwy Jezusa w Ogrójcu. W Wielki Czwartek komu­nia św. będzie roz­dawana pod dwoma posta­ci­ami: ciała i krwi Jezusa. Po liturgii zapraszam do ado­racji zwłaszcza mieszkańców Michowa ul Par­tyzanck­iej po liturgii do 19. Od 1920 mieszk. ul. 1000-​lecia i Zasadniej.

3. Wielki Piątek – to dzień śmierci Jezusa na krzyżu. Tego dnia nie sprawuje się ofi­ary Mszy św. tylko liturgię Wielkiego Piątku składa­jącą się z ado­racji krzyża, liturgii słowa, Komu­nii św. Jezus Zbaw­iciel przy­pom­ina słowa: „A ja gdy nad ziemię zostanę wywyżs­zony pociągnę wszys­t­kich do siebie”. W Wielki Piątek ofi­ary zbier­ane przy krzyżu przez­nac­zone są na utrzy­manie miejsc świę­tych w Jero­zolimie . Obow­iązuje w ten dzień post ścisły. Droga krzyżowa o 16,00. Po drodze krzyżowej ok. 16,30 Litur­gia Wielkiego Piątku. W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia. Proszę o ado­rację zwłaszcza mieszk. Michowa już od godz. 8,00 rano w Wielki Piątek o ado­rację: 810,00 Legion Maryi, 1012,00 Rynek I i Rynek II, Pod­walna z przyległymi uliczkami; 1214,00 ul. Bara­nowska, Krań­cowa, Kurowska, 1416,00 ul Strażacka, Północna, Skład­owska; po liturgii do 19,00 ul. Cicha, Krótka, Spoko­jna. Od 1920 mieszkańców ul. Szkol­nej I i Szkol­nej II. Proszę, aby Koronka do Bożego Miłosierdzia przez cały czas nowenny była odmaw­iana w koś­ciele o 15,00 o ustanie epi­demii koronawirusa.

4. Wielka Sob­ota – to dzień zstąpi­enia do piekieł tych którzy umarli w grzechach. Dzień wyciszenia, Pan Jezus prze­bywa w gro­bie Litur­gia Wielkiej Soboty rozpoczyna się o 18,00 od poświęce­nia paschału, wody chrz­ciel­nej, odnowie­nie przyrzeczeń chrzcielnych.

5. Serdecznie zapraszam do ado­racji Grobu Pana Jezusa wszys­t­kich parafian i przy­byłych gości: W wodę świę­coną można się zaopa­trzyć w sobotę już od rana. Poświęce­nie pokar­mów: w tym roku w domach. Głowa Rodziny lub ktoś inny bło­gosławi pokarmy. For­mu­larz bło­gosław­ieństwa będzie dostępny na naszej stronie inter­ne­towej i facebook.

Niedziela Zmartwych­w­sta­nia Rezurekcja o godz. 6,00. Nie będzie pro­cesji tylko bło­gosław­ieństwo Najświęt­szym Sakra­mentem w bramie koś­cioła. Następne Msze św. o 8,00 w Dębi­nach o 9,15 i 12,00w Michowie. Mesznie o 10,30,. Mszy św. wiec­zorowej nie będzie.

6. W poniedzi­ałek wielka­nocny Msze św. tak jak w każdą niedzielę 9,15, 12,00 17,00.

7. W piątek i święta Wielka­nocy zad­ba­jmy o należyty wygląd krzyży i figur przydrożnych.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com: Ciotczy od strony Trz­cińca. Na święta proszę o to mieszkańców Natalina w czwartek od 9,00 i W tym roku zami­ast chle­bków dobroci są świece pasch liki.

9. Intencje Mszy św. i zapowiedzi. Zachę­cam do prasy katolick­iej: Gość Niedz , Niedz i Tęcza dla dzieci

10 Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu: Wyp­nicha 110 zł; Rudzienko Biskupie i Krótkie 160 zł; Ciotcza od sprzą­ta­ją­cych koś­ciół 190 zł; ul. Cicha 260 zł; Bara­nowska 90 zł.

11 Spowiedź codzi­en­nie przed Mszą św. i dzisiaj od 16,0017,00.

12 Pomod­limy się za śp. za zmarłych: Natalia Sienkiewicz z Wyp­nichy l. 98 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 7.04.2015 Mar­i­anna Lalak; 9.04.2017 Eliza Bylina; 10.04.2019 Kaz­imierz Tarnowski.

V Niedziela Wielkiego Postu 29 marca 2020 r.

1. Od dzisiejszej niedzieli krzyże są poza­sła­ni­ane. Będą osłonięte w Wielki Piątek. Dzisiaj Msza św. wiec­zorowa o 16,00. W przyszłą niedz. Msza św. wiec­zorowa o godz. 17,00.

2. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne po Mszy św. o 7,00.

3. I Piątek miesiąca. Od 15,00 do 16,00 będzie wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu i okazja do spowiedzi. O 16,00 Droga krzyżowa. O 16,30 Msza św. W Mesznie spowiedź o 14,00 i później Msza św. W piątek rocznica święceń biskupich ks. Arc. Stanisława Budzika i imieniny Ks. Bpa Ryszarda Karpińskiego.

4. I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. o godz. 7,00. W Dębi­nach o 9,15.

5. Za tydzień Niedziela Pal­mowa, która rozpocznie Wielki Tydzień. Poświęce­nie palm na każdej Mszy św. Oczy­wiś­cie nie będzie pro­cesji z pal­mami. Jest to I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu okazja do pry­wat­nej mod­l­itwy. Spowiedź będzie możliwa w przyszłą niedzielę pod­czas Mszy św. i od 16,00 do 17,00.

6. Zapowiedzi, intencje, prasa GN Mały Gość Niedz i Niedz Tęcza dla dzieci, WPiS.

7. Bóg zapłać mieszkań­com Ciotczy od strony Wyp­nichy za sprzą­tanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Ciotczy od strony Trz­cińca. Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu : Par­tyzancka po stronie koś­cioła 119 zł.

8. Proszę o zebranie ofiar w pozostałych miejs­cowoś­ci­ach naszej parafii.

9. Kon­fer­encji przed chrztem nie będzie. Zain­tere­sowanych proszę zgłaszać codzi­en­nie od 89 do kance­larii parafialnej

10. Z inic­jatywy św. Jana Pawła II Niedziela Pal­mowa przeży­wana jest w Koś­ciele jako Świa­towy Dzień Młodzieży.

11. Od 25.03 br. trwa mod­litewny szturm do nieba dzień i noc do środy tego tygod­nia. Dziękuję wszys­tkim którzy pod­jęli się tego zada­nia. W sposób szczególny dziękuję p. Jan­ina Wicha za koor­dy­nację tego tygod­nia nieustan­nej modlitwy.

12. Pomod­limy się za zmarłych: Zbig­niew Mek­suła z Michowa l. 64, Zbig­niew Kołodyński z Wyp­nichy 73 l. i których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 30.03.2015 Tadeusz Fur­tak i Kaz­imierz Kołodyński;31.03.2019 Czesława Fatyga; 1.04.2015 Wik­tor Szczepaniaki2016 Hieronim Barszcz, 2.04.2015Wanda Rojek; 3.04.2015 Zofia Mil­czek i 2016 Marek Skwarek.

NAJWAŻNIEJSZE ZALECE­NIA DUSZ­PASTER­SKIE na czas trwa­nia stanu epidemii


W związku z trwa­ją­cym stanem epi­demii i najnowszymi zarządzeni­ami organów państ­wowych oraz w naw­iąza­niu do Dekretu Kon­gre­gacji ds. Kultu Bożego i Dyscy­pliny Sakra­men­tów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezy­dium Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski z dnia 21 marca br. oraz Komu­nikatu prze­wod­niczącego KEP z dnia 24 marca br., pole­cam co następuje:

Spra­wowanie sakramentów

1. Spra­wowanie sakra­mentu pokuty i pojednania:

  • Należy udostęp­nić wiernym numer tele­fonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z dusz­pasterzem na indy­wid­u­alną spowiedź.
  • Dusz­pasterze winni zachować dys­pozy­cyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
  • Spowiedź może mieć miejsce w często dezyn­fekowanych otwartych kon­fesjon­ałach lub w osob­nych pomieszczeni­ach, umożli­wia­ją­cych spra­wowanie tego sakra­mentu z zachowaniem więk­szej odległości między pen­i­ten­tem a spowiednikiem.
  • Osoby, które nie mają możli­wości przys­tąpi­enia do spowiedzi, należy pouczyć o możli­wości wzbudzenia aktu żalu doskon­ałego, którego moty­wem nie jest lęk przed karą, ale miłość do Pana Boga. Taki akt przy­wraca łaskę uświę­ca­jącą w razie niemożności spowiedzi. Pow­iązany być winien z moc­nym postanowie­niem wyz­na­nia grzechów przy najbliższej okazji.
  • Po usta­niu epi­demii we wszys­t­kich parafi­ach zor­ga­ni­zować należy spowiedzi parafialne.
 1. Wiernym, którzy o to poproszą, można udzielać Komu­nii św. poza liturgią z wyjątkiem:
  • Wielkiego Piątku, kiedy to Komu­nii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym.
  • Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komu­nii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
 • Należy pamię­tać o zakazie odwiedza­nia osób będą­cych w kwaran­tan­nie domowej.

Cel­e­bracje Wielkiego Tygodnia

 1. Upamięt­nie­nie wjazdu Pana Jezusa do Jero­zolimy powinno być obchod­zone wewnątrz budynku sakralnego.
 2. Pod­czas liturgii Świętego Triduum Paschal­nego należy przestrze­gać następu­ją­cych zasad:
  • Pod­czas Mszy Wiecz­erzy Pańskiej należy opuś­cić obrzęd obmy­cia nóg (mandatum).
  • W Wielki Piątek w mod­l­itwie powszech­nej ma zostać dołąc­zone wezwanie w związku z panu­ją­cym stanem epi­demii. Stosowny tekst dotrze do parafii w ter­minie późniejszym.
  • Cześć Krzyżowi należy odd­awać przez przyk­lęknię­cie lub głęboki skłon, bez kon­taktu bezpośredniego.
  • W celu umożli­wienia poszczegól­nym wiernym indy­wid­u­al­nej mod­l­itwy można podtrzy­mać zwyczaj tzw. „ciem­nicy” i „Grobu Pańskiego”.
  • Pod­czas Wig­ilii Paschal­nej opuszcza się poświęce­nie ognia. W liturgii chrz­ciel­nej ma być zachowane jedynie odnowie­nie przyrzeczeń chrzcielnych.
  • Zami­ast pro­cesji rezurek­cyjnej zaleca się, aby cel­e­brans na zakończe­nie liturgii udzielił bło­gosław­ieństwa Najświęt­szym Sakra­mentem przed bramą kościoła.
 3. W parafi­ach nie należy orga­ni­zować poświece­nia pokar­mów na stół wielka­nocny. W tym roku tzw. „świę­conka” ma mieć charak­ter liturgii domowej. Przed śni­adaniem niedziel­nym bło­gosław­ieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła.
 4. W celu lep­szego przeży­cia mod­l­itwy w domach pod­czas Wielkiego Tygod­nia i Niedzieli Wielka­noc­nej przy­go­towane zostaną pomoce dusz­paster­skie dostępne na stronie inter­ne­towej Archidiecezji.

Pier­wsza Komu­nia Święta

 1. Do Wielka­nocy odwołane są wszys­tkie spotka­nia z dziećmi komu­ni­jnymi i ich rodzi­cami. Przyj­mu­jemy zasadę, że dopóki szkoły pozostaną zamknięte, nie orga­nizu­jemy dla dzieci żad­nych spotkań w parafii.
 2. Po Wielka­nocy:
  • Wari­ant I: Jeżeli stan epi­demii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszys­tkie I Komu­nie Święte w okre­sie trwa­nia stanu epidemii.
  • Wari­ant II: Jeżeli po Wielka­nocy dzieci wrócą do szkół i stan epi­demii zostanie odwołany, decyzję o ter­minie I Komu­nii Świętej pode­j­muje pro­boszcz w porozu­mie­niu z rodzicami.
 3. Dusz­pasterzy zachę­cam, by byli w stałym kon­tak­cie (jeśli nie oso­bistym, to tele­fon­icznym lub mailowym) z rodzi­cami dzieci komu­ni­jnych i wsłuchi­wali się w ich potrzeby, nie wyk­lucza­jąc możli­wości indy­wid­u­al­nej Komu­nii Świętej.
 4. Udzielanie sakra­mentu bierz­mowa­nia jest zaw­ies­zone do czasu odwoła­nia stanu epi­demii. Nowe ter­miny należy ustalić z bisku­pem szafarzem.

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznoś­ci­ach epi­demii, a wszys­tkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń państ­wowych i wynika­ją­cych z nich reg­u­lacji koś­ciel­nych. Wielka wdz­ięczność należy się lekar­zom, pielęg­niarkom i wolon­tar­ius­zom za ich ofi­arną, wręcz bohater­ską służbę. Ich wysiłkom ratowa­nia życia i zdrowia ludzkiego towarzyszy nasze duchowe wspar­cie. Mod­l­itwą oga­r­ni­amy chorych, prze­by­wa­ją­cych w szpi­ta­lach oraz tysiące ludzi odby­wa­ją­cych kwaran­tannę i niepewnych stanu swo­jego zdrowia.

Obecna pan­demia, o niespo­tykanych w his­torii kon­sek­wenc­jach dla życia codzi­en­nego oby­wa­teli oraz funkcjonowa­nia insty­tucji życia społecznego i gospo­dar­czego, szczegól­nie bolesna jest dla wiernych, pozbaw­ionych dostępu do Eucharys­tii i sakra­men­tów Koś­cioła. Ufamy, że Bóg miłosierny wyprowadzi dobro także z obec­nych trud­nych doświad­czeń, z których wyjdziemy odnowieni duchowo i umoc­nie­nie w wierze i miłości.

Z serca wszys­tkim bło­gosławię + Stanisław Budzik Arcyb. Metrop. Lubel­ski Lublin, 25 marca 2020 r.

Słowo Arcy­biskupa Met­ro­pol­ity Lubelskiego

Umiłowani w Chrys­tusie Panu Siostry i Bracia!

Pragnę Was poin­for­mować, że Pen­i­tenc­jaria Apos­tol­ska udzieliła spec­jal­nego odpustu wiernym dotknię­tym chorobą zakaźną spowodowaną koron­awirusem. Jest to wyraz troski papieża Fran­ciszka, który okazuje chorym swoją ojcowską bliskość i pon­awia zaprosze­nie do nieustan­nej mod­l­itwy w ich intencji. Odpust udzielony jest także pra­cown­ikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszys­tkim tym, którzy w jakimkol­wiek charak­terze, także poprzez mod­l­itwę, opiekują się chorymi. Jest to zachęta dla chorych, aby w tajem­nicy cier­pi­enia odkry­wali „odkupieńcze cier­pi­e­nie Chrys­tusa” (List apos­tol­ski Jana Pawła IISalv­i­fi­ci­do­loris 30). Udzie­le­nie odpustów ma pomóc przeżyć obecną epi­demię w duchu wiary i oso­bis­tego nawrócenia.

 1. Udziela się odpustu zupełnego wiernym cier­pią­cym z powodu koron­awirusa, którzy podle­gają kwaran­tan­nie w szpi­ta­lach lub domach, jeśli w duchu oder­wa­nia od jakiegokol­wiek grzechu, zjed­noczą się duchowo poprzez środki społecznego przekazu z cel­e­bracją Mszy Świętej, odmaw­ian­iem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową lub inną formą pobożności, a przy­na­jm­niej odmówią Wyz­nanie Wiary, Mod­l­itwę Pańską i mod­l­itwę do Najświęt­szej Maryi Panny, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakra­men­talna, Komu­nia eucharysty­czna i mod­l­itwa w intencji Ojca Świętego) tak szy­bko, jak będzie to możliwe.
 2. Pra­cown­icy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy za przykła­dem Dobrego Samary­tan­ina, naraża­jąc się na ryzyko zaraże­nia, opiekują się chorymi, otrzy­mują dar odpustu na tych samych warunkach.
 3. Odpust zupełny otrzy­mują także wierni, którzy ofi­arują naw­iedze­nie Najświęt­szego Sakra­mentu, ado­rację Eucharysty­czną lub lek­turę Pisma Świętego przez co najm­niej pół godziny w intencji prze­bła­gania Boga Wszech­mogącego, o koniec epi­demii, o ulgę dla tych, którzy cier­pią oraz za zbaw­ie­nie wieczne dla zmarłych. Pod­stawą do uzyska­nia odpustu jest także odmówiona cząstkę Różańca Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub odpraw­ie­nie Drogi Krzyżowej.
 4. Koś­ciół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakra­mentu namaszczenia chorych i wiatyku oraz udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunk­iem, że byli należy­cie dys­ponowani i zwykle modlili się za życia(w tym przy­padku Koś­ciół uzu­peł­nia trzy zwycza­jowe warunki).

Umiłowani Diecez­janie!

W związku z wprowadze­niem w Polsce stanu epi­demii, udzielam wszys­tkim wiernym dys­pensy od obow­iązku niedziel­nego uczest­nictwa we Mszy Świętej aż do odwoła­nia. Zachę­cam do duchowej łączności ze wspól­notą Koś­cioła przez trans­misje radiowe, telewiz­yjne oraz internetowe.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r. +

  1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00 2. Dzisiaj Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727