• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

IV Niedz Wielkiego Postu 10 marca 2024 r.

1 Dzisiaj rozpoczy­nają się rekolekcje wielko­postne w naszej parafii. Serdecznie witam Rekolekcjon­istę pro­boszcza parafii starościn ks. dr Woj­ciecha Różyka. Życzę mu, aby posiew Bożego słowa przyniósł jak najlep­sze owoce w naszej parafii. Pro­gram rekolekcji przed­stawia się następu­jąco: Ofi­ary z ostat­niego dnia rekolekcji będą wyrazem podz­iękowa­nia Księdzu Rekolekcjoniście.

2 Proszę zgłaszać chorych, których będziemy odwiedzać w środę 22.03. wioski i od 8,30 od 14,00.Michów.

3 Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: drogi krzyżowej i gorzkie żale. Drogi krzyżowe są odpraw­iane w piątki Wielkiego Postu o 16, później Msza św.; Gorzkie żale w niedziele W.P. po sumie z wys­taw­ie­niem Najść. Sakr. Nabożeństwa Gorz­kich Żali gro­madzą coraz więcej wiernych. Zdoby­wają pop­u­larność nie tylko w Polsce, ale i w innych kra­jach. W Polsce nabożeństwo Gorz­kich Żali odpraw­iono po raz pier­wszy w I Niedziele Wielkiego Postu w 1707 r. w Warszawie.

4 W min­iony piątek odbyła się ekstremalna droga krzyżowa z Lublina do Wąwol­nicy. W naszej parafii będzie w tym roku również ekstremalna droga krzyżowa w najbliższy piątek 15 Marca. Początek Mszą św. o godz. 18,00 w naszym koś­ciele parafi­al­nym. Następ­nie z ks. Zbig­niewem rozpocznie się ekstremalna droga krzyżowa. Trasa będzie wiodła z Michowa do kapl­icy Dębi­nach z Dębin do Meszna ok. 20 km. W ekstremal­nej drodze krzyżowej idziemy po kilka osób. Bierzemy ze sobą drew­ni­ane krzyż lub cho­ciaż krzyż na pier­si­ach, jakąś intencję tej drogi, latarki, wygodne buty, coś do picia, ewen­tu­al­nie kanapki. Tek­sty do rozważań drogi krzyżowej bierzemy z e smart fonów. Wpisu­jemy ekstremalna droga krzyżowa edy­cja 2024. Są tam rozważa­nia życia św. Jana Pawła II. Zapisy na tę drogę krzyżową w zakrys­tii, abyśmy wiedzieli ile osób zamierza się wybrać.

5 Od 16 marca rozpoczyna się 9 dniowa nowenna w intencji Ojczyzny, zgody nar­o­dowej i poszanowa­nia ludzkiego życia za wstaw­i­en­nictwem św. Andrzeja Boboli i błog. ks. Jerzego Popiełuszki.

6 Bóg zapłać za ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu : ul. Skład­owska 250 zł. Proszę o zebranie ofiar we wszys­t­kich miejs­cowoś­ci­ach naszej parafii.

7 Wczo­raj było poświęce­nie bardzo nowoczes­nych budynków pod hodowlę trzody chlewnej mieszczącej się w byłych budynków SKRU. Inwest­y­cja zakłada ok. 500 loch i 5 tys tuczników. Właś­ci­cielem jest Hen­ryk Amanowicz.

8 Zapowiedzi, intencje, prasa: Niedz (post Jezusa a nasz post, tru­jące dodatki do żywności), Gość Niedz.(Kobiety w Kościele).

9 Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Skład­owskiej. Poza­mi­atali chod­nik za parkanem koś­cioła. Przekazali 100 zł na parafię. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Spokojnej.

10 Są do naby­cia baranki Car­i­tas na stół wielka­nocny w cenie 12 zł.

11 W tym tygod­niu mod­limy się za sol­enizan­tów p. Organ­istę Grze­gorza i w niedzielę ks. Zbig­niewa. Sol­enizan­towi będziemy mogli złożyć życzenia w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9,15. W sobotę spowiadamy w Rudnie.

12 Pomod­limy się za zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygodniu:14.03.2021Kazimierzz Czer­ski, 2022 Mar­i­anna Sienkiewicz, 2023Janina Rutkowska; 15.03.2020 Jan Leśkiewicz; 16.03.Irena Kołodyńska; 17.03.2020 Adam Cienkusz.

Czy­tany 464 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466