• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2
Super User

Super User

ZAPY­TANIE OFERTOWE

doty­czące wyko­na­nia zada­nia pn. „ Prace remontowo-​budowlane zabytkowego budynku koś­cioła pw. Wniebowz­ię­cia NMP w Michowie” dofi­nan­sowanego z Rzą­dowego Pro­gramu Odbu­dowy Zabytków

załączniki do pobra­nia poniżej:

niedziela, 07 lip­iec 2024 14:17

13 Niedz Zw. 30.06.2024 r.

1. Komu­nikat Ks. Arcybiskupa -

2. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

3. Rozpoczyna się czas wakacji, urlopów i odpoczynku. Jest to okazja do pogłębia­nia relacji z Bogiem przez mod­l­itwę, lek­turę Pisma Świętego, czy uczest­nicze­nie w niedziel­nej Mszy Świętej.

4. Zbaw­iciel wylał swoją Krew dla obmy­cia człowieka z grzechu. Lip­iec jest poświę­cony rozważa­niu tej prawdy. Stąd też przez cały lip­iec będziemy odmaw­iali litanię do Przena­j­droższej Krwi Zbaw­iciela po Mszy św. o godz. 7,00 i w niedzielę po Mszy św. wieczorowej.

5. W środę 3 lipca św. Tomasza Apostoła.

6. W czwartek 4lipca św. I Czwartek miesiąca. Mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

7. W tym tygod­niu I Piątek Miesiąca. Msza św. o 17,00. Spowiedź od 16,30. W Mesznie o 15,00.

8. I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. o godz. 7,00. W Dębi­nach o 9,30.

9. Za tydzień I Niedz. miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu do Mszy św. wieczorowej.

10. Wypominki będą w przyszłą niedzielę przed Msza św. wieczorową.

11. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Par­tyzanck­iej po stronie apteki za sprzą­tanie koś­cioła i otoczenia, chod­nika pro­cesyjnego i chod­nika przy parkanie koś­cioła od strony ulicy. Na przyszła niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Par­tyzanck­iej po stronie kościoła.

12. Bóg zapłać za bez­imi­enną ofi­arę 100 zł.

13. Prasa: Niedziela (Rodz­icu ufaj, ale czuwaj; Jak nie wpaść w sieci sekty; Lecze­nie św. Hilde­gardy ) Gość Niedz (Krew, która woła), Mały Gość Niedz.

14. Intencje, zapowiedzi.

15. Kole­jne ławki zostały odnowione w tym tygodniu.

16. Przegląd gaśnic wszelkiego rodzaju będzie w najbliższą środę 3 lipca od 8,0016,00 koło kościoła.

17. Dożynki Gminno-​Parafialne będą w tym roku 11 sierp­nia na Mszy św. o godz. 12,00. Gospo­darzami dożynek będą mieszkańcy Michowa.

18. W przyszłą niedzielę będzie piknik rodzinny w Dębi­nach. Początek o godz. 14,00 przy budynku OSP w Dębi­nach. Dochód z tego pikniku był przez­nac­zony na Hos­picjum św. Anny w Lubartowie.

19. Pomod­limy się za zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 1.07.2022 Zbig­niew Kamela; 2.07.2018 Teresa Dziar­maga i 2021 Jan Szy­manek; 6.07.2020 Ryszard Stańczak i 2021 Wiesława Kozdrój;7.07.2020 Krystyna Gałązka, 2021 Wik­tor Kut­nik, 2022 Anna Tar­gońska i Kaz­imierz Chruścicki

Komu­nikat Met­ro­pol­ity Lubelskiego

Umiłowani w Chrys­tusie Panu – Siostry i Bracia!

75 lat temu na obra­zie Matki Bożej Częs­to­chowskiej w Kat­e­drze Lubel­skiej pojawił się znak, który dla wiernych – żyją­cych w smut­nej i wro­giej dla Koś­cioła rzeczy­wis­tości Pol­ski rząd­zonej przez komu­nistów – stał się znakiem nadziei. Umoc­nił ich wiarę w Bożą obec­ność w dzie­jach nar­odu i bliskość wstaw­i­en­niczej opieki Matki Bożej.

Zapraszam Was wszys­t­kich w dniu 3 lipca br. na Mszę Świętą odpus­tową o godz. 19.00, której prze­wod­niczyć będzie i kazanie wygłosi Biskup Siedlecki Kaz­imierz Gurda. Po liturgii wyruszy trady­cyjna pro­cesja różań­cowa. Uroczys­tość zakończymy Apelem Jasnogórskim na Placu Kat­e­dral­nym. Święto Matki Bożej Płaczącej poprzedzą 5-​dniowe rekolekcje w ramach których codzi­en­nie czuwać będziemy do godziny 21.00.

Miesiąc później, 3 sierp­nia, wyruszy 46. Lubel­ska Piesza Piel­grzymka do Częs­to­chowy pod hasłem „Pokój i dobro”. Kon­fer­encje i rozważa­nia w cza­sie piel­grzymki głosić będą Bra­cia Mniejsi Kapucyni, którzy przeży­wają w tym roku trzech­setną rocznicę przy­by­cia do Lublina. Idąc ku Jas­nej Górze będziemy się mod­lić o powoła­nia kapłańskie i zakonne. Jak co roku piel­grzymkę rozpocznie Eucharys­tia spra­wowana w Kat­e­drze o godzinie 8.30.

Piel­grzymi zapisują się w parafi­ach do 28 lipca. Od 29 lipca zapisy będą prowad­zone w sekre­taria­cie przed lubel­ską Archikat­e­drą. Kon­tynu­u­jemy wari­ant uczest­nictwa pod hasłem „Ile możesz”, pozwala­jący prze­być frag­ment piel­grzymiej drogi. Zapisy w takim przy­padku tylko drogą elek­tron­iczną. Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć na stronie www​.piel​grzymka​.lublin​.pl.

Zaprasza­jąc na Święto Maryjne oraz na piel­grzymi szlak ku Jas­nej Górze, z serca wszys­tkim błogosławię.

Wasz biskup Stanisław

Lublin, 29 VI 2024 r.

Strona 1 z 36

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466