• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

IV Niedz Wielk. 21.04.2024 r.

 1. Dzisiaj w 4-​tą Niedziele Wielka­nocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna się w całym K-​le 61Tydzień Mod­l­itw o Powoła­nia do służby w K-​le, kapłańskie i zakonne. Zachę­camy do mod­l­itwy w tej intencji.
 2. Dzisiaj druga tura wyborów samorzą­dowych. Pójdźmy wszyscy uprawnieni na wybory.
 3. Jutro 22.kwietnia dzień mod­l­itw za wstaw­i­en­nictwem św. Jana Pawła II. Zapraszamy na godz. 17,00.
 4. We wtorek 23 kwiet­nia Głównego Patrona Polski.
 5. W czwartek 25 św. Marka ewangelisty.
 6. XXI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, czyli tzw. Bisku­piak, zaprasza uczniów kończą­cych naukę w szkołach pod­sta­wowych na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się w środę 24 kwiet­nia i rozpocznie się o godz. 12.00. Pod­czas tego spotka­nia będzie można zapoz­nać się z ofertą szkoły na nowy rok szkolny oraz spotkać się z nauczy­cielami i ucz­ni­ami liceum.
 7. Fun­dacja Dwanaś­cie Kroków serdecznie zaprasza na I Ogólnopol­skie Sym­pozjum poświę­cone pro­gramowi duchowego i psy­cho­log­icznego wspar­cia „12 kroków ku pełni życia — Wresz­cie żyć”, które odbędzie się w auli Car­i­tas Lublin w dniu 27 kwiet­nia w godz. 10.0017.00. Jest to wydarze­nie dla osób szuka­ją­cych zarówno wspar­cia psy­chicznego i duchowego, jak i dla poszuku­ją­cych metody by skutecznie poma­gać innym. Szczegółowe infor­ma­cje oraz pro­gram znaleźć można na plaka­cie, a także na stronie inter­ne­towej: 12krokow​.net
 8. W przyszłą niedzielę można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o 9,15 i po sumie.
 9. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Zacisze, Sportowa, Rynek I. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Baranowskiej.
 10. Prasa: Niedziela (Póki wierzę, nic mnie nie złamie; Po co nam ciało w niebie?), Gość Niedz. (Czy Francja odzyskuje wiarę? Ponad 5tys. Fran­cuzów w wieku od11-​17 lat przyjęło sakr chrztu pod­czas tegorocznych świąt wielka­nocy), Gość Nied. His­to­ria (Kim była żydowska dziew­czyna która została Matką Boga? Kulisy I Piel­grzymki papieża Jana Pawła II do Polski).
 11. Intencje, zapowiedzi.
 12. Pomod­limy się za śp. Alfredę Kula z Ciotczy l. 85 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 23.04. 2021 Alfreda Karpińska; 24.04.2020 Roman Mitura; 27.04.2019 Wanda Mikos i 2023 Kaz­imierz Barszcz.

Czy­tany 293 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466