• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

5 Niedz Wielk. 28.04.2024 r.

1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

2. W poniedzi­ałek 29 kwiet­nia św., Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.

3. W środę rozpoczyna się miesiąc maj poświę­cony czci Matki Bożej zwłaszcza przez nabożeństwa zwane „majówkami”. Nabożeństwa majowe będą odpraw­iane codzi­en­nie po Mszy św. o godz. 17,00. Zapraszam dzieci, młodzież dorosłych. Parafia nasza jest pod wezwaniem Matki Bożej dlat­ego proszę aby w poszczegól­nych wioskach były śpiewane „majówki” koło kapliczek, krzyży. Proszę zad­bać o kapliczki i krzyże przy­drożne, aby je ozdo­bić, gdzie jeszcze tego nie uczyniono..

4. W czwartek 2 maja św. Atanazego i Dzień Flagi. Zachę­cam do wywieszenia flag biało czer­wonych 2 i 3 maja przed naszymi domami. Będzie to I Czwartek miesiąca. Mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

5. W piątek 3 maja Uroczys­tość Matki Bożej Królowej Pol­ski, głównej patronki naszej Ojczyzny i 233 rocznica uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3-​go Maja. Msze św. o 9,15, 12,00 i 17,00. Na Mszy św. o godz. 9,15 będziemy mod­lić się w intencji strażaków z racji święta patrona strażaków św. Flo­ri­ana i w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. prze­marsz pod Urząd Gminy w Michowie. W pro­gramie pow­i­tanie przy­byłych gości i złoże­nie kwiatów pod tabli­cami pamiątkowymi, okolicznoś­ciowe przemówienia i część artysty­czna przy­go­towana przez uczniów Szkoły Pod­sta­wowej w Rud­nie. Będzie to równocześnie I Piątek miesiąca. W Mesznie o 15,00.

6. W sobotę 4 maja 4 maja św. Flo­ri­ana, patrona strażaków. Będzie to I Sob­ota miesiąca. Ado­racja I Soboty po Mszy św. o godz. 7,00. W Dębi­nach o 9,30.

7. W przyszłą niedzielę I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Mszy św. wieczorowej.

8. Za tydzień taca za na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

9. Prasa: Niedziela (Cywiliza­cja życia czy śmierci? Szla­chetna rywal­iza­cja o roz­gry­wkach min­is­tran­tów w piłce nożnej, Gość Niedz.(Opiłowywanie kato­lików), Mały Gość Niedz nowy numer.

10. Intencje, zapowiedzi.

11. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Bara­nowskiej. Przed wejś­ciem do koś­cioła wykosili trawę. Na przyszłą niedziele proszę o to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

12. Dziękuję za zgłaszanie się do prac rodz­i­com dzieci komu­ni­jnych. Już 5 rodz­iców włączyło się w pomoc przy parafii. Proszę o zgłaszanie się tych, którzy jeszcze nie byli. Bóg zapłać za pomoc przy rębakowa­niu drzewa 3 rodz­iców komu­ni­jnych i P. Rober­towi Tomasiewic­zowi z Trz­cińca, który rębakował drzewo i Zbig­niewowi Borzęck­iemu z Budek, który był z ciągnikiem.

13. W tygod­niu została ukońc­zona doku­men­tacja pro­jektu wymi­any okien i wewnętrznych drzwi w naszym koś­ciele. Doku­men­tację pro­jek­tową złożyłem w Kon­serwacji Zabytków w Lublinie. Zakończyły się też sprawy związane z założe­niem hydrantu w naszym koś­ciele. Urząd Kon­serwacji Zabytków był prze­ci­wny mon­towa­niu hydrantu w koś­ciele. Państ­wowa Straż wyma­gała. Zle­ciłem wyko­nanie spec­jal­nej eksper­tyzy strażakom z uprawnieni­ami. Wyko­nano eksper­tyzę na mocy której zastą­pi­ono hydrant trzema dodatkowymi gaśnicami.

14. Fun­dacja pod Damaszkiem zaprasza dzieci o lat 1218 na turniej sza­chowy który odbędzie się 1 maja br w Muzeum Wsi Lubel­skiej. Szczegóły na plaka­cie w gablocie kościoła.

15. Pomod­limy się za zmarłą Stanisławę Maruszak z Michowa l.94 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w przyszłym tygod­niu: 29.042020 Alek­sander Tatar­czak; 30.04 2023Marianna Kowal­czyk; 1.05.2021 Alek­sander Gry­mul­ski; 2.05.2020 Julia Ciołeki 2021Teresa Kur­pas; 3.05.2022 Laura Korzeniowska.

Czy­tany 286 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466