• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

III Niedz. Wielk. 14. 04.2024 r.

APEL PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POL­SKI O MOD­L­ITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH

Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezby­wal­nym prawem każdego człowieka, dlat­ego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego roz­woju. Sza­cunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z pod­sta­wowych powin­ności każdego człowieka.

Mil­iony osób na całym świecie pode­j­mują nieustan­nie stara­nia, aby chronić ludzkie życie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze nien­ar­o­d­zone oraz ukazy­wać wszys­tkim jego pię­kno i wartość. Również w naszej ojczyźnie pode­j­mowane są liczne inic­jatywy w jego obronie, jak choćby zaplanowany na najbliższą niedzielę Nar­o­dowy Marsz Życia. Będzie on man­i­fes­tacją sza­cunku wobec życia poczętego, przyję­cia tego życia w miłości oraz wyrazem uzna­nia wobec trudu rodzi­cielstwa, zapew­ni­a­jącego dzieciom możli­wość wzrostu i rozwoju.

W naw­iąza­niu do opub­likowanego wczo­raj Stanowiska ws. poszanowa­nia życia ludzkiego w fazie pre­na­tal­nej i w związku z toczącą się debatą nad pol­skim usta­wodaw­st­wem, ogranicza­ją­cym prawo do życia dzieciom nien­ar­o­d­zonym, zachę­cam gorąco, aby najbliższą niedzielę 14 kwiet­nia uczynić dniem szczegól­nej mod­l­itwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszys­t­kich koś­ciołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, mod­lić się w tej intencji.

Ufam, że stara­nia mil­ionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze więk­szą ochroną życia osób nienarodzonych.

✠ Tadeusz Wojda SAC Arcy­biskup Met­ro­polita Gdańsk Prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski Gdańsk, 12 kwiet­nia 2024 roku

Dzisiaj Nar­o­dowy Marsz Życia odbędzie się w Warsza­wie. Rozpocznie się o godz. 12. 30 na Placu Zamkowym .Marsz będzie wielką man­i­fes­tacją w obronie życia, rodziny, wartości i niepodległości oraz wyrazem sol­i­darności z tymi, którzy najbardziej potrze­bują wspar­cia, zwłaszcza dziećmi zagrożonymi abor­cją. Wydarze­nie odbywa się pod patronatem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Wcześniej, o godz. 11 w warsza­wskiej archikat­e­drze oraz kat­e­drze warsza­wsko – prask­iej odpraw­ione zostaną Msze św. O godz. 12.15 zaplanowano akcję „Pieluszka dla maluszka” , będąca konkret­nym wspar­ciem dla potrze­bu­ją­cych matek i dzieci. Po rozpoczę­ciu Marszu jego uczest­nicy wyruszą Trak­tem Królewskim aż do Placu Trzech Krzyży, gdzie o 13.30 planowane są wys­tąpi­enia i przed­staw­ie­nie Orędzia Marszu. Marsz zakończy się ok. godz. 14.30.

1. Bóg zapłać za ofi­ary na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2. Dzisiaj rozpoczyna się 16 Tydzień Bib­li­jny, który ma nas uwrażli­wić na czy­tanie i rozważanie słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym.

3. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Krań­cowej, Kurowskiej, Pod­wal­nej. Za tydzień proszę o to mieszkańców Zacisze, Sportowa, Mag­no­liowa, Rynek I.

4. Zapowiedzi przedślubne, intencje Mszy św. Prasa: Niedziela (Komu wierzy współczesny człowiek?, To ja…ja żyję), Gość Niedzielny (Chrzest określi naszą tożsamość) .

5. Zapraszam na roz­mowę przed I Komu­nią Św. dzieci kl. IIIa w najbliższy Piąteka 15,00 i na 16,00 kl. IIIb.

6. Wczo­raj nasi min­is­tranci i lek­torzy reprezen­towali nasz dekanat michowski w diecez­jal­nych roz­gry­wkach w piłce halowej…Bóg zapłąć ks. Zbig­niewowi za zor­ga­ni­zowanie grupy min­is­tran­tów młod­szych i lek­torów. Bóg zapłać za wspar­cie finan­sowe (trans­port, stroje sportowe, napoje, przekąski dla urzędu Gminy Michów na ręce p. Wójta gminy Janusza Jankowskiego, Bankowi Spółdziel­czemu w Michowie, Skle­powi Lei­watan i fir­mie Syta za możli­wość wzię­cia udzi­ału naszych min­is­tran­tów, lek­torów. Opiekunów w XIV Archi­diecez­jal­nych Zawodach w piłce halowej o puchar Arcy­biskupa Stanisława Budziaka.

7. W najbliższy wtorek zapraszamy na 18,00 na krąg Bib­li­jny, który będzie nas wdrażał w zrozu­mie­nie Pisma Świętego. Prosimy przynieść ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

8. Pomod­limy się za zmarłych: Bartłomiej Stępień l. 22 z Ciotczy i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 17.04.2020 Jan Kostyła; 19.04.2018 Mar­ian Lalak; 21.04. 2018 Fran­ciszek Kukiełka i Wacław Madoń, 2019 Mar­i­anna Grzesiak.

Czy­tany 187 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466