• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie 12.05.2024 r.

 1. Komu­nikat Rady Stałej KEP — verte.
 2. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym celem naszego życia jest niebo. Bóg zapłać za ofi­ary tacowe na budown­ictwo sakralne w naszej archidiecezji.
 3. Jutro 13 maja rocznica objaw­ień Matki Bożej Fatim­skiej. Zapraszamy na pier­wsze czuwanie fatim­skie w tym roku na godz. 19,00. Proszę przynieść świece.
 4. We wtorek14 maja św. Macieja Apos­toła. W czwartek 16 maja św. Andrzeja Boboli, patrona Polski.
 5. Zapraszam rodz­iców dzieci kl. IV na spotkanie w sprawie Komu­nii św. roczni­cowej w najbliższy piątek 17.05 po majówce o 17,45.
 6. Za tydzień Niedziela Zesła­nia Ducha św. Zielone Świątki. I Komu­nia św. w naszej parafii o godz. 10,30. Dzieci gro­madzą się przed koś­ciołem o 10,15. Spowiedź dzieci, rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i innych w sobotę od godz. 9,00. Bardzo proszę rodz­iców dzieci komu­ni­jnych o grun­towne posprzą­tanie koś­cioła, otoczenia koś­cioła, wykoszenia trawy k. koś­cioła, ple­banii, starej ple­bani, oczyszcze­nie chod­nika pro­cesyjny wokół kościoła.
 7. Msze św. w przyszłą niedzielę o 8,00 Msza św. w Dębi­nach i Mesznie. W Michowie 9,15, 10,30 komu­ni­jna, 12,00, 17,00.
 8. Za tydzień sprzą­tają koś­ciół rodz­ice dzieci komunijnych.
 9. Zapraszamy na mod­l­itwę o szczęśliwe urodzaje czyli poświęce­nia pól. W poniedzi­ałek 13 maja na godz. 17,00 w Rudzienku Biskupim i w środę po majówce Michów.
 10. Intencje, zapowiedzi, Niedziela (Ona jest nasza – pol­ska, fatim­ska, Koszty zielonej rewolucji), prasa GN Pod­mieniona Łucja i inne absurdy), Mały Gość Niedz.
 11. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczko-​pielgrzymkę do Nor­wegii w dni­ach 1723 sierp­nia tego roku. Szczegóły są na tabli­cach ogłoszeń.
 12. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu z Michowa: Jad­wiga Tar­gońska l. 88 i Jan Bochyński l. 94 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 14.05.2023 Feliks Gryta; 15.05.2018 Witold Dudek; 16.05.2018 Janusz Górzyński i 2021Janusz Nankiewicz; 17.05.2018 Zyg­munt Kołodyński, 2019 Jan Ste­fa­niak, 2020 Mar­ian Berliński, 2021 Bolesław Kar­cz­marz; 18.05. Marek Buczyński; 19.05.2019 Ryszard Sztorc.Stanowisko Rady Stałej Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski
w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dig­ni­tas infinita o god­ności człowieka to doku­ment Dykas­terii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Fran­ciszka, porusza­jący kluc­zowe zagad­nienia ludzkiego życia. W związku z naras­ta­jącą w przestrzeni pub­licznej i dzi­ała­ni­ach rządu presją doty­czącą zmi­any prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legal­iza­cji zabi­ja­nia dzieci w łonie matek, prag­niemy przy­pom­nieć jed­noz­naczne i niezmi­enne stanowisko Koś­cioła w tej kwestii.
„Koś­ciół nie przes­taje przy­pom­i­nać, że «god­ność każdej istoty ludzkiej ma charak­ter isto­towy i obow­iązuje od chwili poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci. Uznanie tej god­ności jest niezby­wal­nym warunk­iem wstęp­nym ochrony egzys­tencji oso­bis­tej i społecznej, a także niezbęd­nym warunk­iem tego, by braterstwo i przy­jaźń społeczna mogły się urzeczy­wist­niać między wszys­tkimi nar­o­dami na ziemi». Opier­a­jąc się na tej nien­aruszal­nej wartości ludzkiego życia, mag­is­terium Koś­cioła zawsze wypowiadało się prze­ci­wko abor­cji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszys­t­kich przestępstw prze­ciw życiu, jakie człowiek może popełnić, prz­er­wanie ciąży ma cechy, które czynią z niego wys­tępek szczegól­nie poważny i godny potępi­enia. […] Dzisiaj jed­nak świado­mość jego zła zaciera się stop­niowo w sum­ieni­ach wielu ludzi. Akcep­tacja prz­ery­wa­nia ciąży przez men­tal­ność, oby­czaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moral­nego, który stop­niowo traci zdol­ność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wów­czas, gdy chodzi o pod­sta­wowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytu­acji szczegól­nie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spo­jrzeć prawdzie w oczy i nazy­wać rzeczy po imie­niu, nie ule­ga­jąc wygod­nym kom­pro­mi­som czy też pokusie oszuki­wa­nia siebie. […]
Właśnie w przy­padku prz­ery­wa­nia ciąży można się dziś często spotkać z dwuz­nacznymi określe­ni­ami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdzi­wej natury i złagodzenia jego ciężaru w świado­mości opinii pub­licznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nur­tu­jącego sum­ienia. Jed­nak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczy­wis­tości: prz­er­wanie ciąży jest – nieza­leżnie od tego, w jaki sposób zostaje doko­nane – świadomym i bezpośred­nim zabójst­wem istoty ludzkiej w początkowym sta­dium jej życia, obe­j­mu­ją­cym okres między poczę­ciem a nar­o­dze­niem». Nien­ar­o­d­zone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszys­t­kich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej god­ności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbaw­ia­jąc je życia i ustanaw­ia­jąc prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jas­noś­cią, nawet w naszych cza­sach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokol­wiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dig­ni­tas infinita, 47).
W kon­tekś­cie troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszys­t­kich wiernych do włączenia się w inic­jatywę Ojca Świętego Fran­ciszka, który ustanowił pier­wsze Świa­towe Dni Dzieci. Będą one obchod­zone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych mod­l­itwach pamię­ta­jmy także o tych dzieci­ach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.


Pod­pisali Członkowie Rady Stałej
Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski
Jasna Góra, 2 maja 2024

Czy­tany 383 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466