• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Legion Maryi

Celem Legionu Maryi jest głosze­nie chwały Bożej i dąże­nie do oso­bis­tej świę­tości poprzez mod­l­itwę i pracę apos­tol­ską, w duchu zaw­ierzenia i pod prze­wod­nictwem Najświęt­szej Maryi Panny. Legion Maryi jest do dys­pozy­cji Księdza Pro­boszcza jako prak­ty­czna pomoc dusz­paster­ska w każdej pracy społecznej i akcji prowad­zonej dla dobra Koś­cioła.

Rada Duszpasterska

Parafi­alna Rada Dusz­paster­ska jest insty­tucją dorad­czą księdza Pro­boszcza i reprezen­tacją wspól­noty parafi­al­nej. Z jed­nej strony wspo­maga ona i koor­dynuje orga­ni­za­cję pracy dusz­paster­skiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozy­cje doty­czące różnych form apos­tolstwa świec­kich, dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i dzi­ałal­ności na rzecz wspól­noty parafi­al­nej.

Służba Litur­giczna Ołtarza

Strona 2 z 2

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727