• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

APEL PRZE­WOD­NICZĄCEGO KON­FER­ENCJI EPISKOPATU POL­SKI W ZWIĄZKU Z INWAZJĄ ROSYJSKĄ NA UKRAINĘ

W związku inwazją rosyjską na Ukrainę, w imie­niu Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, stanow­czo potępiam dzi­ała­nia Rosji i Władimira Putina, uzna­jąc je za niedo­puszczalny i haniebny akt bar­barzyństwa, skierowany wobec suw­eren­ności i nieza­leżności niepodległego państwa. Jed­nocześnie – wraz z całym Koś­ciołem w Polsce – wyrażam moją sol­i­darność ze wszys­tkimi Ukraiń­cami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zapew­ni­a­jąc ich o naszej bliskości, mod­l­itwie oraz gotowości do pomocy.

W związku z prośbą Ojca Świętego Fran­ciszka, zwracam się do Księży Biskupów oraz wszys­t­kich wiernych, aby Środa Popiel­cowa była obchod­zona w Koś­ciele w Polsce jako dzień postu i mod­l­itwy w intencji pokoju oraz sol­i­darności z Ukrainą. Proszę, aby w każdym koś­ciele i parafii w Polsce zanosić gorące bła­gania w intencji pokoju, a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obec­nej dra­maty­cznej sytu­acji. Jako Koś­ciół w Polsce prag­niemy przyjść naszym Bra­ciom również z mate­ri­alną pomocą, dlat­ego apeluję, aby zarówno w najbliższą niedzielę, jak i w Środę Popiel­cową, po każdej Mszy Świętej zor­ga­ni­zować zbiórkę ofiar do puszek, które – za pośred­nictwem Car­i­tas Pol­ska – zostaną przez­nac­zone na pomoc uchodź­com wojen­nym z Ukrainy. Pomoc Koś­cioła katolick­iego w Polsce będzie świad­c­zona sukcesy­wnie i sys­te­mowo za pośred­nictwem naszych insty­tucji chary­taty­wnych – parafi­al­nych, diecez­jal­nych i ogólnopol­s­kich – w tym, przez Zespół Pomocy Koś­ciołowi na Wschodzie przy Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Pon­adto, proszę wszys­t­kich wierzą­cych i ludzi dobrej woli o otwartą postawę wobec potrze­bu­ją­cych schronienia. Królowej Pokoju zaw­ierzam losy Ukrainy i Pol­ski, zapew­ni­a­jąc wszys­t­kich o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 18 Niedz Zw. 31.07.2022 r. +

  1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie. 2. We wtorek2 sierp­nia można Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727