• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Artykuły

POLI­TYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Strona wyko­rzys­tuje pliki Cook­ies stąd poniższe infor­ma­cje doty­czące szczegółów wyko­rzysty­wa­nia tych plików oraz możli­wości ich zachowywa­nia bądź usuwania.

Czym jest plik cookies?

Niewielkie zbiory infor­ma­cji przesyłanych z ser­w­era www na kom­puter użytkown­ika noszą nazwę plików cook­ies (po pol­sku ciasteczka). Nie są to pro­gramy kom­put­erowe, a tylko niewielkie pliki zaw­ier­a­jące infor­ma­cje pozwala­jące wit­rynom inter­ne­towym prze­chowywać i udostęp­niać infor­ma­cje doty­czące wzor­ców zapy­tań wpisy­wanych przez użytkown­ika do przeglądarek.

Jak usunąć plik cookies?

Więk­szość przeglą­darek automaty­cznie akcep­tuje cook­ies. Można wyłączyć pliki cook­ies w przeglą­darce, jed­nak należy pamię­tać, że może to spowodować utratę wielu udo­god­nień umożli­wia­ją­cych praw­idłowe funkcjonowanie wit­ryn inter­ne­towych. Kom­plek­sowe infor­ma­cje dostępne są w ustaw­ieni­ach przeglą­darki internetowej.

Cook­ies na stronie Parafii Michów

Ser­wis wyko­rzys­tuje tylko tym­cza­sowe pliki służące do tworzenia statystyk, oraz utrzy­ma­nia sesji użytkown­ika dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie.

Akcep­tacja Warunków Korzys­ta­nia z Ser­wisu WWW

Akcep­tu­jąc niniejsze Warunki oraz korzys­ta­jąc ze Strony użytkownik wyraża zgodę na uży­wanie plików cookies.

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466