• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

1 sty­cz­nia 2012 r.

Przeży­wamy dzisiaj uroczys­tość Świętej Bożej Rodzi­cielki i Świa­towy Dzień Pokoju. Dzień imienin Ks. Biskupa Mieczysława Cisło.

Boże Nar­o­dze­nie — 25 grud­nia 2011 r.

Dzisiaj przeży­wamy Uroczys­tość Nar­o­dzenia Pańskiego. Msze św. o godz. 9,15, 12,00 i 13,30. Nie będzie Mszy św. wiec­zorowej. Po raz kole­jny pochy­lamy się nad tajem­nicą betle­jem­skiego Żłóbka, by dziękować Bogu za dar Wcie­le­nia Syna Bożego. Słowo stało się Ciałem, Bóg jest z nami. Oto najws­panial­sza now­ina: daleki i nieskońc­zony, tajem­niczy i nieog­a­r­niony, stał się naszym Bratem, Emmanuelem — Bogiem z nami, bliski i widzialny, ubogi i bezbronny. Z okazji Świąt Nar­o­dzenia Pańskiego my dusz­pasterze chcemy złożyć naszym Drogim Parafi­anom i Goś­ciom jak najserdeczniejsze życzenia. Życzę by Nowonar­o­d­zony nam bło­gosławił, darzył zdrowiem i wszys­tkimi potrzeb­nymi łaskami, miłoś­cią na co dzień w naszych rodz­i­nach i miejs­cach pracy, Bożym poko­jem, pojed­naniem z Bogiem i ludźmi. Rados­nych, pełnych miłości Świąt Bożego Nar­o­dzenia.
Strona 78 z 78

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727