• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

16 Niedz. Zw. 19 lipca 2020 r.

1. Dzisiaj rozpoczyna się XXI Tydzień św. Krzysztofa „Umoc­nieni Eucharys­tią niesiemy Chrys­tusa”. W przyszłą niedzielę z racji patrona kierow­ców, którym jest św. Krzysztof odbędzie się poświęce­nie pojazdów mechan­icznych po każdej Mszy św. Każdy pojazd będzie świę­cony indy­wid­u­al­nie. Kieru­jący otrzy­mają breloki z wiz­erunk­iem św. Krzysztofa, lub poświę­cone różańce i obrazki z mod­l­itwą kierowcy. Ofi­ary złożone z racji poświęce­nia pojazdów będą przez­nac­zone na środki trans­portów dla mis­jonarzy, Mszę św. która będzie odpraw­iona w przyszłą niedzielę o godz. 17,00 i na remont naszego koś­cioła. Akcję tę już rokrocznie orga­nizuje Miva Pol­ska, która co roku zakupuje środki trans­portu: samo­chody, motory, a nawet łodzie. „Akcja św. Krzysztof 2020 – podz­iękuj Bogu za bez­piecznie prze­jechane kilo­m­e­try ofi­aruj 1 gr za 1 km na misyjne pojazdy.

2. W czwartek 23 VII św. Bry­gidy, patronki Europy, w piątek 24 św. Kingi, sobotę 25 VII św. Jakuba Apostoła,

3. W przyszłą niedzielę 26 VII św. Rodz­iców NMP Joachima i Anny. Odpust w Lubar­towie. Szczegóły na plaka­cie zamieszc­zonym na tabl­icy ogłoszeń.

4. W przyszła niedziele można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne, po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

5. Prace przy tynkowa­niu parkanu koś­cioła zostały prz­er­wane ze względu na żniwa i prace, które muszą w innym miejscu wykonać. Prace rozpoczęły się zaraz po świę­tach wielka­noc­nych i trwały do 16 lipca.

6. Bóg zapł za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com rodzi­nom nowożeńców . Za tydzień proszę o to mieszkańców Szkolna I.

7. Zapowiedzi intencje, prasa.

8. Pomod­limy się za zmarłych: Zofia Anto­niak z Zagoździa 93 l., Hen­ryk Zdunek z Kruszyn l. 88, i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 24.07.2019 Genowefa Iwan; 25.07.2018 Irena Cienkusz, 26.07. 2016 Krzysztof Krzykowski, 2019 Ewa Piskorska.

15 Niedz Zw. 12.07.2020 r.

1. Sejm RP 22 lipca 2016 ustanowił 11 lipca Nar­o­dowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa doko­nanego przez ukraińs­kich nacjon­al­istów na oby­wa­telach II RP. W niedzielę 11 lipca 1943 roku odd­zi­ały UPA dokon­ały sko­or­dynowanego ataku na 99 pol­s­kich miejs­cowości na Wołyniu. Badacze obliczają, że tylko tego jed­nego, lip­cowego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i star­ców. Lud­ność pol­ska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w koś­ciołach pod­czas Mszy św. i nabożeństw. Sza­cuje się, że w jej wyniku w lat­ach 19431945 zamor­dowano ok. 100 tys. Polaków.

2. W poniedzi­ałek 13 lipca Czuwanie Fatim­skie o godz. 19,00 Msza św., różaniec i pro­cesja z fig­urką Matki Boskiej Fatim­skiej wokół koś­cioła. Proszę przynieść ze sobą świece.

3. We czwartek 16 lipca NMP z Góry Karmel– Matki Boskiej Szkaplerznej. Szkaplerz to dwa kawałki mate­ri­ału połąc­zone ze sobą sznurkami, z wiz­erunk­iem Matki Boskiej Szkaplerzne lub meda­lik nos­zony na szyi z wiz­erunk­iem Matki Boskiej Szkaplerznej. Nosze­nie szkaplerza to znak szczegól­nej miłości do Matki Boskiej i jed­nocześnie Jej szczególna opieka dla każdego kto nosi szkaplerz. Odpust w Abramowie.

4. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu naszego kościoła.

5. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez (była parafi­anka z Zagoździa 200 zł).

6. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

7. Intencje, zapowiedzi.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Cichej i Krótkiej. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Szkol­nej I.

9. Poświęce­nie pojazdów mechan­icznych będzie za dwa tygodnie.

10. W przyszłą niedzielę przy­jedzie do nas na sumę Ks. Bp Ryszard Karpiński i będzie spra­wował Msze św. za swo­jego zmarłego ojca Edwarda.

11. Bardzo proszę abyśmy w koś­ciele uczest­niczyli w maseczkach.

12. W najbliższą środę będzie można dokonać przeglądu gaśnic na parkingu przy koś­ciele w godz. 8,0016,00.

13. Pomod­limy się za śp. Krystyna Gałązka z Miastkówka l. 91 Ryszard Stańczyk z Wyp­nichy l. 57 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 14.07.2015 Stanisława Gomuła i Ste­fan Wawruch;15.07.2018 Ilona Wałach i Stanisława Czar­necka; 16.07. 2016 Jad­wiga Nowak;18 .07. 2016 Lucyna Goluch; 19. 07. 2015 Mieczysław Barszcz,2018 Zenon Stefaniak.

14 Niedz Zw. 5.07.2020 r.

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakra­mentu i okazja do omod­le­nia wszys­t­kich spraw naszego życia. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. W sobotę 11 VII św. Benedykta, patrona Europy.

3. W przyszła niedzielę II tura wyborów prezy­denc­kich w naszej Ojczyźnie. Przy­toczę zdanie Pry­masa Tysią­cle­cia Ste­fana Kar­dy­nała Wyszyńskiego: „Albo Pol­ska będzie wierna Bogu, albo wcale jej nie będzie” i św. Siostry Faustyny Kowal­skiej: „Pol­skę szczegól­nie umiłowałem i pragnę ją wywyższyć w potrze­bie świę­tości jeśli będzie posłuszna i wierna woli Bożej”.

4. Trwają prace przy tynkowa­niu kościoła.

5. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Radosław i Agnieszka Skwarek z racji chrztu dziecka100 zł.

6. Intencje, zapowiedzi.

7. Bóg zapłać za mieszkań­com ul. Skład­owskiej za sprzą­tanie koś­cioła i przy­ozd­abi­anie go kwiatami. Na przyszłą niedzielę proszę to mieszkańców ul. Cichej i Krótkiej. Na odpust będą sprzą­tać koś­ciół i przys­tra­jać mieszkańcy ul. Spokojnej.

8. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały Gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

9. Pomod­limy się za ks. prob. z Abramowa Woj­ciecha Szla­chetkę l. 57 i zmarłych, których rocznice śmierci będziemy obchodzić w tym tygod­niu: 7.07.2016 Stanisław Bogusz; 8.07. 2017 Stanisław Pisko­rski; 9.07.2017 Mar­i­anna Nankiewicz; 10 V.07. 2019 Ireneusz Molenda.

XIII Niedz Zw. 28.06.2020 r.

Komu­nikat Met­ro­pol­ity Lubel­skiego o święce­ni­ach nowego biskupa pomocniczego

Umiłowani w Chrys­tusie Panu Siostry i Bracia!

Jak już wcześniej Was infor­mowałem, Papież Fran­ciszek mianował nowego biskupa pomoc­niczego dla naszej archi­diecezji w oso­bie ks. dr Adama Pio­tra Baba. W najbliższy poniedzi­ałek, w uroczys­tość Świę­tych Apos­tołów Pio­tra i Pawła, o godz. 11.00, w Archikat­e­drze Lubel­skiej otrzyma on święce­nia biskupie. Serdecznie Was zapraszam do udzi­ału w tym ważnym wydarze­niu, a tych, którzy nie mogą przy­być oso­biś­cie, proszę o duchową łączność poprzez Telewizję Trwam, TVP 3 Lublin, Radio Plus Lublin i trans­misję inter­ne­tową. Pole­ca­jąc Waszej gorącej mod­l­itwie biskupa Adama, z serca wszys­tkim bło­gosławię. Wasz biskup Stanisław.

1. Dzisiaj wybory prezy­denckie w naszej Ojczyźnie. Zachę­cam wszys­t­kich do udzi­ału w tak ważnych wyborach.

2. Pragnę poin­for­mować parafian , że nasz Rodak ks. Cezary Kowal­ski został mianowany pro­boszczem w parafii św. Pawła w Lublinie. Grat­u­lu­jemy i życzymy sukcesów.

3. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie.

4. Jutro Uroczys­tość Św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. w Michowie o 9,15 i 17,00. W kapli­cach w Dębi­nach i Mesznie o 8,00.

5. W czwartek 2 lipca św. I Czwartek miesiąca. Mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

6. W tym tygod­niu w piątek 3.07. Tomasza Apos­toła i rocznica „cudu lubel­skiego”, łez, które płynęły z obrazu Matki Bożej Częs­to­chowskiej w Kat­e­drze Lubel­skiej w 1949 r. Będzie to I Piątek Miesiąca. Msza św. o 17,00. Spowiedź od 16,30. W Mesznie o 15,00.

7. W sobotę 4 lipca I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. o 7,00.

8. Za tydzień I Niedz. Miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najśw. Sakr. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

9. Trwa nowenna przed zaw­ierze­niem Pol­ski św. Józe­fowi. Codzi­en­nie o 16,45. W środę 1.07. po Mszy św. o godz. 7,00. 2 lipca będzie zaw­ierze­nie Pol­ski św. Józe­fowi w Kaliszu.

10. Trwają prace przy tynkowa­niu parkanu koś­cioła. Od dzwon­nicy do bramy wjaz­dowej przy starej ple­banii parkan koś­cioła został otynkowany. Teraz tynkowany jest parkan od strony kościoła.

11. Prasa: Gość Niedz , Niedziela, Mały Gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

12. Intencje, zapowiedzi.

13. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com Rudzienka I od strony ul. Kurowskiej. Na przyszłą niedz. proszę o to mieszkańców ul. Składowskiej.

14. We wtorek, 4 sierp­nia 2020 r., wyruszy z 42. Lubel­ska Piesza Piel­grzymka na Jasną Górę. W tym roku będzie ona wyglą­dać nieco inaczej. Będzie to sztafeta mod­l­itwy. Każdego dnia inni piel­grzymi wyruszą na szlak. Zgod­nie z rekomen­dac­jami sanepidu, w trasę jed­nocześnie może wyjść 150 osób. Każdego dnia iść będziemy w trzech gru­pach po 50 osób w każdej. Po dojś­ciu na miejsce, pąt­nicy wracają do domów, a następ­nego dnia, na trasę wyjdą kole­jni piel­grzymi. Dzięki wymi­anie piel­grzymów, na lubel­skiej piel­grzymce może być nawet ponad tysiąc osób. Zapisy ruszą 1 lipca i potr­wają do 10 lipca. Odby­wać się będą wyłącznie przez inter­net i prowad­zone będą przez księży prze­wod­ników grup – więcej na stronie piel­grzymki:
www​.piel​grzymka​.lublin​.pl W parafii lub przez stronę inter­ne­tową można składać ofi­ary z intenc­jami na Fun­dusz „Idę z Tobą”. Wysokość ofiar dowolna.

15. Pomod­limy się za śp. Anas­tazję Kowal­ską z Rudzienka I l. 95, Ryszard Zieliński z Wyp­nichy l.68 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 29.06.2015 Jerzy Wasiak i 2018 Wik­tor Wronowski; 30.06. 2016 Mar­iusz Chudziki 2019 Bolesław Kula; 1.07. 2017 Helena Mek­suła; 2.07. 2018 Teresa Dziar­maga; 3 V07. 2017 Jad­wiga Kobus.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727