• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

Uroczys­tości odpus­towe 14 i 15 sierp­nia 2018 roku.

14 sierp­nia 2018 roku ( wtorek )

Różaniec wypominkowy połąc­zony z Mszą Świ­etą zbiorową na cmen­tarzu parafi­alny — godz­ina 1700

15 sierp­nia 2018 roku ( środa ) — Uroczys­tość Wniebowz­ię­cia Najswi­et­szej Maryi Panny

Msze Święte: godz­ina 800, godz­ina 930, suma odpus­towa 1230

Komu­nikat Met­ro­pol­ity Lubel­skiego zaprasza­jący na Marsz Życia i Rodziny

Umiłowani w Chrys­tusie Panu!

W niedzielę 10 czer­wca uli­cami Lublina prze­jdzie Marsz Życia i Rodziny pod hasłem „Dziękuję, że żyję”. Orga­ni­za­torami tegorocznego marszu są Fun­dusz Obrony Życia i Cen­trum Jana Pawła II. Tegoroczny prze­bieg wydarzenia będzie miał nieco inny charak­ter niż w poprzed­nich lat­ach. Rozpocznie go Eucharys­tia o godz. 15.00 na placu przed koś­ciołem aka­demickim KUL. O godzinie 16.00 wyruszy marsz z uni­w­er­sytetu w kierunku Placu Zamkowego. O godzinie 17.15 rozpocznie się tam piknik rodzinny, w ramach którego wys­tąpi Majka Jeżowska. Poza kon­certem przewidziane jest wiele atrakcji dla dzieci oraz pod­sumowanie akcji „Selfie dla życia”.

W cza­sie marszu będziemy zbierać pieniądze na fun­dusz „Dobrze, że żyjesz”, przez­nac­zony dla potrze­bu­ją­cych dzieci z Uni­w­er­syteck­iego Szpi­tala Dziecięcego w Lublinie. 10 czer­wca Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się również w Puławach i w Chełmie. Proszę dusz­pasterzy o pomoc w zor­ga­ni­zowa­niu prze­jazdu dla osób chcą­cych uczest­niczyć w tym wydarze­niu. Warto wziąć w nim udział, aby pub­licznie wyrazić wdz­ięczność za dar życia i rodziny oraz przyłączyć się do wielkiej wspól­noty ludzi dzielą­cych te same wartości.

Z mod­l­itwą i błogosławieństwem

Wasz biskup Stanisław

P O Ś W I Ę C E N I E P Ó L

Ś R O D A — 9 maja 2018 r.

Godz­ina — 1500 — Dębiny

Godz­ina — 1500 — Wypnicha

C Z W A R T E K — 10 maja 2018 r.

Godz­ina — 1500 — Ciotcza

Godz­ina — 1500 — Trzciniec

PIĄTEK11 maja 2018 r.

Godz­ina — 1500 — Natalin

Godz­ina — 1500 — Rudzienko Biskupie

SOB­OTA12 maja 2018r.

Godz­ina — 1800 — Rudzienko Kolonia

6 lutego br nasz czcigodny ks. pro­boszcz obchodzi 60 lecie swoich urodzin. W niedzielę na mszy św. o godz. 12.00 Rada Parafi­alna oraz chórzyści w imie­niu wszys­t­kich wiernych złożyli życzenia wraz z koszem kwiatów. Szczęść Boże księże Proboszczu.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • V Niedz Wielk. 02.05.2021 r. +

  1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. 2. Jutro w Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727