• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

24 Niedz. Zw. 13 wrześ­nia 2020 r.

1. Dzisiaj poświece­nie tor­nistrów i przy­borów szkol­nych dla dzieci kl. I na Mszy św. o godz. 9,00. Nato­mi­ast po Mszy św. o godz. 12,00 spotkanie z rodzi­cami dzieci kl. III w sprawie I Komu­nii św.

2. Dzisiaj nabożeństwo Fatim­skie na Mszy św. wiec­zorowej o godz. 17,00. Po Mszy św. różaniec pokutny i pro­cesja z fig­urką Matki Bożej Fatim­skiej wokół kościoła.

3. Dzisiaj odpust Pod­wyższenia Krzyża Św. w Rudnie.

4. Dzisiaj 53 Dzień Środ­ków Społecznego Przekazu. Są zbier­ane ofi­ary do puszek na: „Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w Środ­kach Społecznego Przekazu”.

5. Od dzisiaj do 20.09. trwają kwartalne dni mod­l­itwa dzieci, młodzież i wychowawców.

6. Jutro 14.09. święto Pod­wyższenia Krzyża świętego. We wtorek 15.09. Matki Boskiej Bolesnej, patronki Legionu Maryi w naszej parafii.

7. W piątek 18,09 święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci, młodzież na Mszę św. o godz. 17,00, aby ucz­cić swego patron i przez jego wstaw­i­en­nictwo mod­lić się w intencji dzieci i młodzieży.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła nowożeń­com Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

9. W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie z rodzi­cami młodzieży przys­tępu­jącej do sakra­mentu bierz­mowa­nia. Po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 17,00.

10. W tym tygod­niu zostały wznowione prace przy remon­cie parkanu koś­cioła. Bóg zapłać za ofi­arę na remont parkanu w kwocie 100 zł. bez­imi­enna z ul. Rynek I zł .

11. Zapowiedzi intencje, prasa: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały. Gość Niedz. i Moje Pismo Tęcza.

12. Pomod­limy się za zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 14.09.2015 Elż­bi­eta Nankiewicz, 17.09.2016 Zofia Ciołek; 19 . 09. 2015 Zyg­munt Syta .

Więcej w tej kat­e­gorii: « 14 grud­nia 2014 r. 21 grud­nia 2014 r. »

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727