• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

28 Niedz. Zw. 11 października 2020 r.

1. Dzisiaj odpust w Dębi­nach ku czci Matki Boskiej Różań­cowej. Porządek Mszy św. w Michowie: 9,15, 10,30, 17,00. O 12,00 w Dębinach.

2. Dzisiaj XX Dzień Papieski. Msze, pro­cesje, kon­certy, pokazy odbędą się z okazji Dnia Papieskiego, który w tym roku jest obchod­zony pod hasłem: „Totus Tuus”. Orga­ni­za­torem XX już Dnia Papieskiego jest Fun­dacja Dzieło Nowego Tysią­cle­cia. Stype­ndyści otrzy­mują pomoc do czasu ukończenia studiów. Dzień ten przeży­wamy w łączności ze św. Papieżem, Janem Pawłem II i w duchu sol­i­darności. Będą zbier­ane ofi­ary do puszek na stype­n­dia dla młodzieży z ubogich terenów Pol­ski. Młodzież naszej parafii włącza się w tę ogólnopol­ską akcję i zbiera ofi­ary na ten cel.

3. We wtorek 13 października o godz. 17,00 ostat­nie Czuwanie Fatim­skie. Po różańcu pro­cesja z fig­urką Matki Boskiej Fatim­skiej. Proszę przyjść ze świecami.

4. W dni­ach 1518 października 2020 r. na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim Jana Pawła II odbędzie się VI Kon­gres Kul­tury Chrześ­ci­jańskiej pod hasłem „Przestrze­nie dia­logu. Chrześ­ci­jańskie inspiracje kul­tury spotka­nia”.
Wśród gości Kon­gresu zna­jdą się kard. Kurt Koch, który otrzyma dok­torat hon­oris causa, kard. Ger­hard L. Müller, kard. St. Dzi­wisz, bp Ser­afin Amiel­czenkow, Rocco Buttiglione i wiele innych osób.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w kon­gre­sie i w wydarzeni­ach kul­tur­al­nych, które będą towarzyszyć obradom. Debaty będą też trans­mi­towane drogą inter­ne­tową. Wszelkie infor­ma­cje można znaleźć na stronie www​.kon​gres​.lublin​.pl

5. W piątek 16 X 42 rocznica wyboru na Stolicę Apos­tol­ską św. Jana Pawła II.

6. W niedzielę 18 X św. Łukasza Ewan­ge­listy, patrona służby zdrowia. Zapraszamy do prowadzenia różańca św. pra­cown­ików służby zdrowia.

7. W przyszłą niedziele taca na misje i ogólnopol­skie licze­nie wiernych obec­nych na Mszy św. i przys­tępu­ją­cych do komu­nii św.

8. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Tysią­cle­cia za sprzą­tanie koś­cioła i przy­oz­do­bi­e­nie kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Za tydzień proszę o to rodz­inę nowożeńców.

9. Trwają prace przy parkanie koś­cioła. Już widać jak będzie wyglą­dał nasz parkan. Kolory kom­ponują się z koś­ciołem. Również popraw­iamy cokół fron­tonu koś­cioła. Jeszcze raz skuto tynk do siatki met­alowej i został położony nowy tynk i wykon­awca daje gwarancję, że nic nie będzie odpadało. Cieszymy się, że zakrys­tii naszego koś­cioła są już nowe dębowe meble. Nie ma jeszcze wszys­t­kich ele­men­tów mebli, ale już widać jak się teraz będzie prezen­towała zakrys­tia. Bóg zapłać za składane ofi­ary na ten cel.

10. Intencje, prasa. Niedz .(Nas­to­latek zadzi­wia świat – Carlo Acustik, geniusz kom­put­erowy, zmarł na białaczkę w wieku 15 lat) Gość Niedz. (z płytą ziemia Maryi). Są do naby­cia kalen­darze na przyszły rok.

11. Pomod­limy się za zmarłych: Mar­i­anna Mazurek z Rudz. Kol. L. 63, Jad­wiga Barszczewska z Michowa l. 77, Bog­dan Aftyka z Trz­cińca l. 79, Anna Wój­tow­icz z Wyp­nichy l. 79 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 15.10.2016 Hen­ryka Kuba­jka, 2017 Edward Pisko­rski, 2018 Leoka­dia Janisz;16.10.2019 Danuta Wój­cik, 17 .10. 2018 Anna Rola.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 30 Niedz. Zw. 25 października 2020 r. +

  1. W związku ze zmi­aną czasu Msze św. wiec­zorowa dzisiaj jeszcze o 17,00. Od przyszłej niedzieli o 16,00 2. Dzisiaj Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727