• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

I Ndz Adwentu 29 listopada 2020 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

2. Dzisiaj rozpoczy­namy nowy rok litur­giczny Adwent. Okres Adwentu ma pod­wójny charak­ter. Jest cza­sem przy­go­towa­nia do uroczys­tości Nar­o­dzenia Pańskiego pod­czas której czcimy pier­wsze przyjś­cie Syna Bożego do ludzi. Jest też cza­sem w którym uwaga nasza zostaje skierowana przez tę pamiątkę na oczeki­wanie powtórnego przyjś­cia Chrys­tusa przy końcu świata. Z obu tych powodów okres Adwentu przeży­wamy jako czas pobożnego i rados­nego oczeki­wa­nia. Msze św. w niedziele Adwentu o 6,00, 9,15, 12,00; 16,00 Zewnętrznym prze­jawem naszej gotowości na spotkanie z Panem są roraty. Jest to Msza św. o Matce Bożej, która najlepiej przy­go­towała się na przyjś­cie Pana. Msze św. rorat­nie codzi­en­nie o 6,00. Bóg zapłać ks. Grze­gor­zowi za przy­go­towanie deko­racji adwen­towej i P. Wiesławie Bogusz za zro­bi­e­nie wieńca adwen­towego. Zachę­camy do przyjś­cia na roraty z lampionami.

3. Jutro 30 listopada św. Andrzeja Apostoła.

4. W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Ado­racja i mod­l­itwa o powoła­nia kapłańskie i zakonne po roratch. I Piątek miesiąca. Msza św. o 16,00. Spowiedź od 15,15. W Mesznie o 14,00 Msza św. I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po rorat­ach. W Dębi­nach 9,00.

5. Za tydzień I-​sza niedziela miesiąca i całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu Po sumie zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Mod­l­itwa wypominkowa będzie teraz w I-​sze niedziele miesiąca.

6. Dzisiaj są zbier­ane ofi­ary do puszek na „Gwiazdkę Nadziei”.

7. W przyszłą niedzielę 6 XII zbiórka ofiar do puszek na Pomoc Koś­ciołowi na Wschodzie.

8. Trwają kon­fer­encje przed­małżeńskie. Spotka­nia odby­wają się o godz. 15,00.

9. Dzięki Bogu zakończyliśmy w tym roku prace przy remon­cie parkanu koś­cioła od starej ple­banii do furtki wejś­ciowej od parkingu koś­cioła. Teraz parkan i bryła koś­cioła tworzą jedną całość i wyglą­dają bardzo okazale.

10. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł: ul. Szkolna I 325 zł; z Łukawki Stanisława Madej 100 zł, Krystyna Cen­cura 50zł; Helena Lalak 80 zł, Zofia Aftyka 50zł.

11. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła mieszkań­com Łukawki. Złożyli oni na ogrze­wanie koś­cioła 150 zł. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Wypnichy.

12. Ze względu na pan­demię nie będzie w tym roku w całym naszym dekana­cie rekolekcji adwen­towych. Okazja do spowiedzi będzie przez cały adwent.

13. Zapowiedzi, intencje, prasa GN, Mały Gość Niedz., Niedz ‚Tęcza.

14. Opłatki zostały poświę­cone. Będziemy się nimi dzielić w gronie swoich blis­kich. Nie kupu­jmy opłatków w mar­ke­tach, gdyż są niepoświę­cone. Kto może z Rad­nych to proszę o zgłaszanie się po opłatki do kance­larii parafi­al­nej dzisiaj po Mszach św. Jeżeli ktoś z rad­nych obawia się roznosić opłatki to proszę się zgłaszać po opłatki do zakrys­tii koś­cioła lub do kance­larii parafialnej.

15. Od dzisiaj będzie można już naby­wać świece Car­i­tas, które będą na naszych stołach wigilijnych.

16. Pomod­limy się za zmarłych: Jan Szyszko z Rudzienka l. 67, Piotr Wronowski z Michowa l.60,StanisławWięsykz Puław l. 71,Stafania Kar­wowska z Michowa l.76 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 30.11.2018 Tadeusz Marzec; 2019 Czesława Pisko­rska; 1.12.2016 Czesław Borzęcki; 2.12.2015 Teresa Szczepaniak.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r. +

  Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz. W czwartek Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727