• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

IV Ndz Adwentu 20 grud­nia 2020 r.

1. W czwartek 24.12. Wig­ilia Świąt Bożego Nar­o­dzenia. O godz. 9,00 będzie odpraw­iona Msza św. za zmarłych, którzy odes­zli do Pana od ostat­niej wig­ilii. Rodziny z których Pan powołał kogoś do wieczności proszę, aby przyniosły kartkę z wyp­isanym imie­niem i nazwiskiem zmarłego wraz z datą jego śmierci i dołąc­zoną ofi­arę na Mszę św. zbiorową. Po Mszy św. pójdziecie na cmen­tarz grze­balny i w ten sposób rozpoczniecie Wig­ilie Bożego Nar­o­dzenia łącząc się mod­litewnie z tymi których zabrakło przy wig­ili­jnym stole. Zapraszamy na roraty jeszcze jest ostat­nia szansa dla tych, którzy jeszcze nie byli w pon. wtorek, środa, czwartek 6,00. Do spowiedzi zapraszamy codzi­en­nie na ranne Msze św.

- Wiec­zorem zasiądziemy do wiecz­erzy wig­ili­jnej w gronie swoich blis­kich. Zachowa­jmy religi­jny charak­ter tego wig­ili­jnego spotka­nia. Nie staw­ia­jmy na stół alko­holu. Porządek wiecz­erzy wig­ili­jnej przed­stawia się następu­jąco: śpiew kolędy „Wśród noc­nej ciszy” lub „Bóg się rodzi”, mod­l­itwa rodzinna, odczy­tanie frag­mentu Ewan­gelii o nar­o­dze­niu Jezusa Łk 2, 114, złoże­nie sobie wza­jem­nie życzeń i podzie­le­nie się opłatkiem. Dzień Wig­ilii Bożego Nar­o­dzenia i święta są okazją do pojed­na­nia się w gronie rodziny, sąsiedztwie. Pamię­ta­jmy w ten dzień o samot­nych z rodziny, sąsiedztwa. Zaprośmy ich na wieczór wig­ili­jny. Pasterka w Michowie o 24,00. W kapli­cach Mesznie i Dębi­nach o 22,00.Ofiary tacowe z Pasterki są przez­nac­zone na Fun­dusz Obrony Życia. Tak jak Maryja wraz z Józe­fem nie mogli znaleźć miejsca w Betle­jem ponad 2000 lat temu, tak obec­nie są matki, które nie mogą znaleźć miejsca na urodze­nie swo­jego dziecka. Dlat­ego są Domy Samot­nych Matek np. w Lublinie prowad­zony przez Siostry Pasterki.

2. W piątek 25 grud­nia Boże Nar­o­dze­nie. Msze św. w dzień o 9,15 i 12,00 i dodatkowa w tym roku o 16,00. W kapli­cach tak jak w każdą niedzielę. Ci którzy przyjmą komu­nię św. na Pasterce mogą również przyjąć Pana Jezusa w Boże Narodzenie.

3. W sobotę 26 grud­nia drugi dzień świąt BN św. Szczepana pier­wszego męczen­nika. Poświęce­nie owsa na Mszach św. o 9,15 i 12 , 16. Taca na KUL Jana Pawła II. Chrzest dzieci na sumie.

4. Przyszła niedziela 27 XII Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Stara­jmy się przyjść całymi rodz­i­nami. Będzie bło­gosław­ieństwo poszczegól­nych rodzin.

5. Od 24 XII przez całe Boże Nar­o­dze­nie zbiórka ofiar przy żłóbku na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego.

6. Ofi­ary z opłatka: Rudzienko Kol. 370; Trzciniec 350 zł; Zagóźdź 270 zł. Bóg zapł. wszys­tkim którzy przyjęli opłatek. Kto jeszcze nie ma opłata to proszę się zgłaszać do zakrystii.

7. Bóg zapł. za ofi­ary na koś­ciół. Bez z Cichej 50 zł; Bez z Ciotczy 100 zł; Bez z Pod­wal­nej 70 zł; Bez Rudzienka Bpiego 120 zł;Bez Szkolna II 100 zł.

8. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła na tę niedzielę mieszkań­com Ciotczy. Złożyli oni ofi­arę na ogrze­wanie koś­cioła 225 zł. W środę na 14,30 czyli po pogrze­bie proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców Natalina.

9. Zapowiedzi, intencje, prasa Niedz , Gość Niedz. Mały Gość Niedz. nowy nr z mate­ri­ałami do zro­bi­enia domowej szopki, Tęcza dla dzieci również jest do wyko­na­nia szopka .

10. Są jeszcze do naby­cia świece Car­i­tas i kalen­darze na 2021 r.

11. W tym roku ze względu na pan­demię wiz­yty dusz­paster­skiej w takiej formie jak doty­chczas nie będzie. Zapraszamy na Mszę św. do koś­cioła daną część parafii, w której miała być wiz­yta dusz­paster­ska. W intencji Waszej będzie odpraw­iana Msza św. , bło­gosław­ieństwo kolę­dowe i otrzy­ma­cie obrazek kolę­dowy i sami pokrop­icie Wasze mieszka­nia. Zachę­cam do złoże­nia ofi­ary na potrzeby parafii, tak jak składa­cie ofi­arę pod­czas kolędy. Można te ofi­ary przynieść do rad­nych lub na tę Mszę św. Można też złożyć ofi­arę na konto parafi­alne. Nr konta jest zamieszc­zony na stronie parafi­al­nej 09 8191 1068 2001 0000 0912 0001. Jeżeli jest gdzieś do poświęce­nia nowy dom to przyjdziemy z wiz­ytą dusz­paster­ską na poświęce­nie domu po wcześniejszym umówie­niu się z kapłanem . Porządek Mszy św. kolędowych:

28.12. (poniedz.) Dębiny o 10,00 Msza św. w kapl­icy. 28.12. o 16,00 Skład­owska, Spoko­jna, Cicha i Krótka;

29.12. (wtorek)10,00 Meszno, Zagoźdź, Składów o 10,00 w kapl­icy i w koś­ciele o 10,00 Budki i Miastkówek, o 16,00 Pod­walna, Kurowska, Krań­cowa, Rynek I, Strażacka;

30.12. (środa) i o 10,00 Wyp­nicha i Ciotcza w koś­ciele o 16,00 Szkolna I i Szkolna II.

31.12, (czwartek) godz. 10,00 Rudzienko B-​pie, Krótkie i Rudzienko Kol.

2.01. (sob­ota) 2021 godz. 10,00 Rudzienko I i o16,00 Rynek II, Północna, Tysią­cle­cia, Zasadnia.

4.01. (poniedzi­ałek) o 10,00 Łukawka, Łukaw­ica, Gródek, o 16,00 Bara­nowska i Partyzancka.

5.01 (wtorek) o 10,00 Natalin i Trzciniec.

12. Bóg zapłać za świąteczny wys­trój koś­cioła ks. Grze­gor­zowi i wszys­tkim którzy mu poma­gali: strażakom„ dzieciom i młodzieży i innym. Za ofi­arowanie choinek: 2 choinki Bogu­mił Skwarek z Ciotczy, i po jed­nej Grze­gorz Górny i Strażacy.

Pomod­limy się za śp. Zbig­niew Krzykowski l. 67, Hen­ryk Mazurek z Ciotczy l. 88. Zamówiono 20 Mszy św. Jako wie­niec mod­l­itwy i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 21.12.2018 Stanisława Szpakowska; 2019 Krystyna Fur­tak; 22.12.2016 Irena Kruczek i Jan Wrzos, 2018 Stanisława Sienkiewicz; 26 XII 2016 Hen­ryk Gry­mul­ski; 27.XII 2017 Irena Bicka.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r. +

  Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz. W czwartek Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727