• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

II Niedz Zw. 17 sty­cz­nia 2021 r.

 1. Od 1825 I trwa Tydzień Mod­l­itw o Zjed­nocze­nie Chrześ­ci­jan. Mod­limy się aby nas­tała jedna owczar­nia i jeden pasterz.

 2. W czwartek 21 I św. Agnieszki.

 3. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Rudzienka Bpiego i Krótkiego. Złożyli oni 110 zł na ogrze­wanie koś­cioła. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców Rudzienka Kol.

 4. Zapowiedzi, intencje, prasa GN (Stany Zjed­noc­zone Ameryki), Mały Gość Niedz i Niedz (Przeła­mać zmowę mil­czenia – o kard. Pelu niesłusznie oskarżonemu o ped­ofilię), Tęcza.

 5. Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

 6. Jeżeli kto chce złożyć ofi­arę na koś­ciół można to uczynić przez konto parafi­alne. Nr konta parafi­al­nego jest na stronie inter­ne­towej i na sto­liku z prasą.

 7. Pomod­limy się zmarłe dziecko Dawid Grzech­nik Składów l. 5 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 19.01.2018 Leoka­dia Tatar­czak, 20.01.2017 Stanisława Pisko­rska; 22.01. 2017 Mieczysław Kuba­jka; 23.01. 2018 Krzysztof Rola.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedz Wielkiego Postu 28.02. 2021 r. +

  Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na Kra­jowy Fun­dusz Misyjny „Ad Gentes”. Ofi­ary te służą finan­sowa­niu pro­jek­tów misyjnych i dzi­ałal­ności Dzieła Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727