• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

IV Niedz Wielk. 25.04.2021 r.

1. Dzisiaj w 4-​tą Niedziele Wielka­nocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna się w całym K-​le Tydzień Mod­l­itw o Powoła­nia do służby w K-​le, kapłańskie i zakonne.

2. W sobotę rozpoczyna się miesiąc maj poświę­cony Matce Bożej. Zachę­cam do gro­madzenia się na nabożeńst­wach majowych. W Michowie „majówki” będą po Mszy św. o godz. 17,00. Zachę­cam do odmaw­ia­nia „majówek” przy krzyżach i fig­u­rach i w domach.

3. Będzie to również W I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. o godz. 7,00. W Mesznie o 9,30. Matka Boża ukazała się św. Łucji już po śmierci Fran­ciszka i Hia­cynty, 10 grud­nia 1925 r., w Pon­teve­dra (Hisz­pa­nia), tym razem z Dzieciątkiem Jezus. Po raz kole­jny Maryja zwró­ciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoc­zone cier­ni­ami, a Jezus powiedział: „Współczuj Sercu swo­jej Najświęt­szej Matki, które jest uko­ronowane cier­ni­ami, jakie przez cały czas niewdz­ięczni ludzie weń wbi­jają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyr­wać”. Wtedy Matka Boża wezwała do pod­ję­cia wyna­gradza­jącego nabożeństwa pier­wszych sobót miesiąca: „Spójrz, moja córko, na moje Serce uko­ronowane cier­ni­ami, które niewdz­ięczni ludzie bez ustanku wbi­jają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdz­ięczności. Przy­na­jm­niej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godz­inę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzeb­nymi do zbaw­ienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pier­wsze soboty odprawia spowiedź, przyjmą Komu­nię św., odmówią jeden różaniec i przez pięt­naś­cie minut rozmyśla­nia nad pięt­nastu tajem­ni­cami różań­cowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

4. Za tydzień I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ie­nie Najświęt­szego sakra­mentu. Zachę­cam do pry­wat­nej ado­racji. Tyle mamy różnych spraw. Powierzmy je Chrys­tu­sowi obec­nemu w Najświęt­szym sakra­men­cie. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańcowych.

5. W maju czeka nas wiele wydarzeń. 9 maja odpust w Mesznie. (Dlat­ego bardzo proszę przed odpustem o wykosze­nie trawy wokół świą­tyni, przed parkanem przed wejś­ciem do świą­tyni. 16 maja wiz­y­tacja kanon­iczna naszej parafii, której dokona Ks. Bp Adam Bab i sakra­ment bierz­mowa­nia naszej młodzieży kl. VII i VIII. Ks. Bp będzie również w Dębi­nach i Mesznie. 23. Maja I Komu­nia Święta.

6. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Jubi­laci z Wyp­nichy 150zł; Bez. z Zagoździa 100 zł; Bez z ul. Szkol­nej I 100 zł; Bez. z ul. Szkolna I 60 zł.

7. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Bara­nowskiej. Na przyszłą niedzielę proszę to mieszkańców ul. Strażack­iej i Północnej.

8. Intencje, zapowiedzi. Prasa: Niedziela (Skąd się biorą dzisiaj powołani?), Gość Niedz.( Jesteś ważny – o12 dziew­czynce, która przeszła już 12 oper­acji), Mały Gość Niedz. (Nowy numer plakat św. Józefa) Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

9. Pomod­limy się za zmarłych, których pożeg­nal­iśmy w tym tygod­niu: Mar­i­anna Barszcz – Bisek z Meszna l. 88 i zmarłych rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 25.04.2017 Mar­lena Gro­bel; 26.04. 2018 Edward Dużyński; 27.04.2019 Wanda Mikos; 28.04.2016 Helena Czar­necka i 2017 Roman Kar­cz­marz; 29.04. 2016 Jan Kukier, Jan­ina Augusty­niak, 2020 Alek­sander Tatar­czak; 1.05.2017 Salomeja Parzyszek; 2.05.2020 Julia Ciołek.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727