• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

V Niedz Wielk. 02.05.2021 r.

1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca. Przez cały dzień wys­taw­ienia Najświęt­szego sakra­mentu. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św.

2. Jutro w poniedzi­ałek 3 Maja NMP Królowej Pol­ski, głównej patronki Pol­ski i w 230 rocznica uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3-​go 3 Maja.

3. 4 maja wspom­nie­nie św. Flo­ri­ana, patrona Strażaków. W czwartek 6 maja św. Apos­tołów Fil­ipa i Jakuba. Będzie to również I Czwartek miesiąca. Będziemy się mod­lić o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

4. W Piątek I Piątek miesiąca. Spowiedź od 16,00 Msza św. o 17,00. W Dębi­nach o 15,00.

5. W sobotę 8 maja św. Stanisława Biskupa Męczennika.

6. W przyszłą niedzielę odpust ku czci św. Stanisława BM. Porządek Mszy św. w Michowie 9,15, 10,30, 17,00. O 12,00 w Mesznie.

7. Zapraszamy na nabożeństwa majowe. O 17,00 Msza św. i później „majówka”. Zachę­cam do odpraw­ia­nia nabożeństw majowych przy krzyżach, fig­u­rach. Przepisy san­i­tarne dopuszczają do gro­madzenia się na zewnątrz do 50 osób.

8. W czwartek 6 maja będzie I część wiz­y­tacji biskupiej. Przy­będzie do naszej parafii wiz­y­ta­tor diecez­jalny, który będzie sprawdzał całą dokumentację.

9. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Strażack­iej i Północ­nej. Na przyszłą sobotę proszę o mieszkańców ul. Rynek II.

10. W tym tygod­niu rozpoczęliśmy prace porząd­kowe przed wiz­y­tacją Ks. Bpa i I Komu­nia św. Na ręce P. Wójta Janusza Jankowskiego i P. Sekre­tarza Artura Karpińskiego składam serdeczne podz­iękowanie za wyrów­nanie i uzu­pełnie­nie tłuczniem parkingu przed koś­ciołem. Bóg zapłać P. Marek Opol­ski emu i Tadeuszowi Wój­tow­ic­zowi z Michowa za wyczyszcze­nie kar­cz­erem całego chod­nika pro­cesyjnego (rodzic bierz­mowany). Prace trwały 4 dni. Potrzeba jeszcze oczyś­cić kostkę k. ple­banii. Kto z rodz­iców komu­ni­jnych czy bierz­mowanych ma kar­cz­era to zapraszam. Jeżeli nikt się nie zgłosi, to będę prosił Panie i młodzież do tych prac. Bóg zapłać P. Doro­cie Kołodyńskiej za umy­cie okien w koś­ciele z zewnątrz – tee wysokie okna. Poma­gał jej Zbig­niew Jezior. Proszę aby rodz­ice komu­ni­jni umyli okna wewnątrz koś­cioła przed wiz­y­tacją biskupią. Będziemy mal­ować płot drew­ni­any przy ple­banii Proszę, aby rodz­ice zgłaszali się do mnie wcześniej, aby omówić te prace.

11. Będę w tym tygod­niu zamaw­iał ornat różowy do naszego koś­cioła. Można by jedną wysyłką zamówić inne drobne rzeczy np. ładną stułę maryjną, narzuty na ambonkę. Mam w zakrys­tii kat­a­log różnych propozy­cji. Zapraszam do wyboru.

12. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez. Z Lublina 200 zł (Więsyk Elż­bi­eta), Helena Tro­jak Rudzienko Kol. 100 zł; Celina Jankowska ul. Skład­owska 150 zł; Bez. Zagoździa 200 zł (Skwarek), Marek Wieszczeczyński z Ciotczy 50 zł.

13. Jutro 3 maja chci­ałbym się po sumie spotkać krotko z Radą Parafi­alną i Grupą Syn­odalną w kościele.

14. Intencje, zapowiedzi., prasa: Niedziela (Święty nie tylko dla mężczyzn), Gość Niedzielny (Do końca z pasażerami –o trwa­niu 3 księży na pokładzie statku „Tytanic” do końca. Żadem nie sko­rzys­tał szalupy ratunkowej).

15. Pomod­limy się za zmarłych: Alfreda Karpińska z Michowa l.78 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 4.05.2016 Alina Ligęza; 8.05.2017 Kaz­imiera Grze­siak; 9.05.2016 Kaz­imierz Kołodyński, Jan Tro­jak, Tadeusz Socha.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727