• 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

VI Niedz Wielk. 09.05.2021 r.

1. Dzisiaj taca na sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Za złożone ofi­ary składam serdeczne Bóg zapłać.

2. Dzisiaj odpust w Mesznie ku czci św. Stanisława Biskupa Męczen­nika. Porządek Mszy św. dzisiaj o 9,15, 10,30, 17,00. O 12,00 będzie suma w Mesznie.

3. W czwartek 13 maja rozpoczy­namy w tym roku czuwa­nia Fatim­skie, które będą trwały do października. Zapraszam na 19,00 ze świecami. Po Mszy św. majówka, różaniec fatim­ski i pro­cesja z fig­urką Matki Bożej i świecami wokół kościoła.

4. W przyszłą niedzielę Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie i wiz­y­tacja naszej parafii przez ks. Bpa Adama Bab. Msze św. o 8,00 w Dębi­nach, 9,15 w koś­ciele parafi­al­nym, 11,00 w Mesznie i 12,30 w koś­ciele z udzielaniem sakra­mentu bierz­mowa­nia naszej młodzieży i o 17,00. Na Mszy św. o 9,15 ingres ks. Bpa. W drzwiach koś­cioła przekazanie kluczy, pow­i­tanie chlebem i solą, ucałowanie krzyża i pow­i­tanie ks. Bpa przez przed­staw­icieli rady Dusz­paster­skiej, spra­woz­danie ks. pro­boszcza. Na sumie o 12,30 ks. Bp udzieli młodzieży sakra­mentu bierz­mowa­nia. Na tę Mszę św. przy­chodzą tylko zain­tere­sowani bierz­mowaniem (młodzież, świad­kowie, rodz­ice). Wewnątrz koś­cioła proszę aby była tylko młodzież która przyjmie sakra­ment bierz­mowa­nia. Świad­kowie, rodz­ice będą stali na zewnątrz. Na samo udzielanie sakr. bierz­mowa­nia młodzież wyjdzie na zewnątrz kościoła.

5. Spowiedź młodzieży, rodz­iców, świad­ków będzie w piątek o 18,00. Proszę aby rodz­ice młodzieży bierz­mowanej posprzą­tali koś­ciół w sobotę od godz. 9,00 wykosili trawę wokół koś­cioła i ple­banii. Proszę, aby rodz­ice zgłaszali się do prac przy parafii w tym tygod­niu. Są prace dla pań i panów. Proszę się wcześniej umówić z ks. pro­boszczem. Rodz­ice mogą przyjść do pomocy z swoimi pociechami.

6. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Rynku II. Na przyszłą sobotę proszę o to rodz­iców młodzieży bierzmowanej.

7. Prasa: Niedziela, (Trzeba być znakiem sprze­ciwu, To nabożeństwo zmienia świat – o nabożeńst­wach fatim­s­kich, W intencji plonów — poświęce­ni­ach pól, Pycha, która zrodz­iła zbrod­nię – św. Stanisławie BM, przepisy na piecze­nie chleba domowego), Gość Niedz. (Obrazek z aktu­al­nym tek­stem litanii lore­tańskiej, Coraz starsi –Co dzisiaj ofer­uje państwo osobom starszym, dlaczego Maryja się objawia…) Tęcza.

8. Intencje, zapowiedzi.

9. Pomod­limy się za zmarłych: Alek­sander Gry­mul­ski Natalina l. 73, Teresa Kur­pas z Gródka l. 69 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 10.05.2017 Mar­i­anna Kołodziejczyk i 2018 Helena Lep­i­anka; 11.05.2016 Czesława Wój­tow­icz, 2017Szczepan Grze­siak, 2019 Sła­womir Jankowski; 12.05.2019 Adam Mróz; 15.05.2018 Witold Dudek; 16.05.2016 Janusz Górzyński.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 16 maja 2021 r. +

  1. Dzisiaj obchodz­imy Święto Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ta uroczys­tość przy­pom­ina nam, że życie nasze nie sku­pia się tylko na ziemi. Głównym Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727