• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

18 Niedz Zw. 31.07.2022 r.

1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie.

2. We wtorek2 sierp­nia można zyskać odpust zupełny zwany „Por­cjunkulą”. Warunk­iem uzyska­nia odpustu czyli darowa­nia kary za grzechy już odpuszc­zone jest stan łaski uświę­ca­jącej, pobożne odmówie­nie mod­l­itwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga… i naw­iedze­nie koś­cioła parafi­al­nego lub sanktuarium.

3. Sier­pień w Koś­ciele w Polsce od wielu lat przeży­wany jest jako miesiąc absty­nencji, w którym nie tylko wiele osób pow­strzy­muje się całkowicie od spoży­wa­nia alko­holu, ale także pode­j­mowana jest szczególna reflek­sja nad przy­czy­nami prob­lemów uza­leżnień, zwłaszcza od alkoholu.

4. W czwartek 4 sierp­nia św. Jana Vian­neya, patrona pro­boszczów. Będzie to I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o godz.7,00 mod­limy się o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

5. W piątek I Piątek miesiąca. Msza św. o 17,00. Spowiedź od 16,30. W Mesznie o 15,00.

6. W sobotę 6 sierp­nia święto Przemie­nienia Pańskiego. Msze św. w Michowie o 7,00, 9,15 i 17,00. W kapli­cach w Mesznie o 10,30, w Dębi­nach 12,00. Będzie to również I Sob­ota miesiąca. Ado­racja I Soboty w Michowie po Mszy św. o godz.7,00, w Dębi­nach po Mszy św. o 12,00.

7. Zbliża się nasz odpust parafi­alny ku czci Wniebowz­ię­cia NMP. Już będziemy robić porządki na cmen­tarzu grze­bal­nym. Śmiecie proszę wynosić na wyz­nac­zone miejsce. 14 sierp., w niedzielę o godz. 17. rozpocznie się różaniec wypominkowy i później Msza św. Kartki wypominkowe można przynieść wcześniej. Po Mszy św. dla gości przy­byłych z daleka okazja do poświęce­nia nowych pom­ników na cmen­tarzu grzebalnym.

8. Na odpust sprzą­tają i deko­rują koś­ciół i ołtarz polowy mieszkańcy ul. Tysiąclecia.

9. Za trzy tygod­nie, czyli 21 sierp­nia będą dożynki parafi­alne. Gospo­darzami dożynek będą mieszkańcy Wyp­nichy. Przy składa­niu wieńców dożynkowych będzie prezen­tacja pro­gramów artysty­cznych. Proszę przy­go­tować krótkie 5 min części artystyczne.

10. Prasa: Niedziela (Zro­biłabym to samo, Cho­les­terol– czy zawsze zły?), Gość Niedz (Cuda to nie złuda), Mały gość Niedz, Moje Pismo Tęcza dla dzieci.

11. Intencje, zapowiedzi.

12. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł: Bez. ul. Sportowa 200 zł.

13. Bóg zapłać za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Strażack­iej . Za tydzień proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Rynek II.

14. Są jeszcze wolne miejsca na piel­grzymkę samolo­tową do Tur­cji w dni­ach 1018 października b.r.

15. Pomod­limy się za zmarłych: Tadeusz Żurek z Łukawki 66 l., Kukier Mar­iusz ze Sład­owa l. 47 i zmarłych , których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 2.08.2020 Zyg­munt Kołodyński; 4.08.2018 Zyg­munt Wronowski, Irena Nakonieczna 2021; 5.08. 2016 Roman Fidut, Syl­wia Szabel­ska i Tytus Wronowski.

Więcej w tej kat­e­gorii: « 17 Niedz Zw. 24.07.2022 r.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 18 Niedz Zw. 31.07.2022 r. +

  1. Dzisiaj można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie. 2. We wtorek2 sierp­nia można Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727