• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

34 Niedz. Zw. Urocz Chrys­tusa Króla 20 listopada 2022 r.

1. Dzisiejsza uroczys­tość Chrys­tusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku litur­gicznego przed adwen­towym wycisze­niem. Została wprowad­zona przez papieża Piusa XI w 1925 r. Obchodzi się ją w ostat­nią niedzielę roku koś­ciel­nego dla pod­kreśle­nia, że wszys­tko ma swój początek i będzie miało swoje uko­ronowanie w Chrys­tusie. W tę niedzielę obchodz­imy patronalne święto KSM.

2. Dzisiaj zbier­ane są ofi­ary do puszek na pomoc bezdomnym.

3. Zapraszam rad­nych na spotkanie w budynku nowej ple­banii po Mszy św. o godz. 9,15.

4. Za tydzień można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

5. Za tydzień I Niedziela Adwentu. Msze św. 6,00, 9,15; 12,00; 16,00. Godzinki przed Mszą św. o 6,00. Andrze­jki stara­jmy się kończyć przed północą. Zapraszamy na Roraty codzi­en­nie na godz. 6,00. Proszę przy­chodzić z lampionami.

6. W przyszła niedzielę taca na Sem­i­nar­ium Duchowne Lublinie.

7. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Trz­cińca. Złożyli oni ofi­arę na koś­ciół 210 zł. Za tydzień proszę o to mieszkańców Rudzienka Bpiego i Krótkiego. Jak będzie ładna pogoda to proszę o zagra­bi­e­nie liści wokół kościoła.

8. Proszę o zgłosze­nie się do oczyszczenia rynien z liści k. zakrys­tii, z budynku starej ple­banii, jeżeli będzie dodat­nia temperatura.

9. Są do naby­cia świece Car­i­tas na stół wig­ili­jny. W tym roku są 2 rodzaje świec: duże w cenie 20 zł, małe 10 zł.

10. Bóg zapłać za ofi­ary na k-​ł: Bez Rynku I 100 zł; Bez z Rynku I 100 zł.

11. Zapowiedzi, intencje, prasa: Niedz. Gość Niedz. Mały Gość Niedzielny,

Moje pismo Tęcza .

12. Opłatki będą poświę­cone dzisiaj. Proszę aby radni zgłaszali się po poświę­cone opłatki po wszys­t­kich Mszach św. dzisiaj i za tydzień.

13. Pomod­limy się za śp. Euge­niusza Kaszaka z Lublina l. 87 i zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 21.11.2020 Piotr Wronowski, 22.11.2018 Mar­ian Leśkiewicz i 2020 Stanisław Więsyk; 24.11.2020 Ste­fa­nia Kar­wowska; 25.11.2019 Marek Karpiński i 2021 Wacława Wal­czak; 27.11.2021 Mar­i­anna Kukier.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • IV Niedz Zw. 29.01.2023 r. +

  1 Dzisiaj można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie. Proszę, aby każdy grób miał dys­po­nenta. Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727