• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

IV Niedz Zw. 29.01.2023 r.

1 Dzisiaj można dokonać opłat cmen­tarnych po Mszy św. o 9,15 i po sumie. Proszę, aby każdy grób miał dys­po­nenta. Groby, którymi się nikt nie zaj­muje będą przez­nac­zone do ponownego użycia.

2 We wtorek 31 sty­cz­nia wspom­nie­nie patrona trud­nej młodzieży św. Jana Bosko.

3 W czwartek 2 lutego Święto Ofi­arowa­nia Pańskiego Matki Boskiej Grom­nicznej. Msze św. o 9,15, 17,00. Bło­gosław­ieństwo grom­nic na każdej mszy św. W kapli­cach jak w niedzielę. Będzie to Dzień Życia Kon­sekrowanego. W Polsce pracuje ok. 32 tysiące sióstr zakon­nych oraz zakon­ników. Najwięk­szą grupę osób kon­sekrowanych w Polsce stanowią kobi­ety. Liczba sióstr zakon­nych w Polsce wynosi ogółem ok. 20240, z czego 1290 to siostry żyjące w klasz­torach kon­tem­pla­cyjnych. Siostry zakonne prowadzą m.in. niemal 400 przed­szkoli; 115 szkół pod­sta­wowych, pon­ad­pod­sta­wowych i spec­jal­nych; 79 świ­etlic; 64 placówki opiekuńczo-​wychowawcze (w tym domy dziecka); 31 okien życia; 29 domów opieki; 33 stołówki dla biednych.

4 2 lutego to również 25 rocznica święceń biskupich ks. Bpa Mieczysława Cisło. (odczy­tać komu­nikat ks. Arcy­biskupa –verte)

5 W tym tygod­niu I Czwartek miesiąca. Po Mszy św. o 9,15 będzie wys­taw­ie­nie Najświęt­szego Sakr. i mod­l­itwy o powoła­nia kapłańskie i zakonne.

6 W piątek 3 sty­cz­nia I Piątek miesiąca. Msza św. o 16. Spowiedź od 15,00. W Dębi­nach o 14,00.

7 W piątek 3 Lutego to również wspom­nie­nie św. Błażeja, patrona od chorób gardła. Po Mszy św. O 7,00 i będzie bło­gosław­ieństwo św. Błażeja.

W sobotę 04 sty­cz­nia I Sob­ota miesiąca. Ado­racja po Mszy św. O godz. 7,00. Meszno o 9,30.

8 Za tydzień I Niedziela miesiąca. Przez całą niedzielę ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. 5 lutego św. Agaty. Poświęce­nie chleba i soli na każdej Mszy św.

9 Otrzy­małem kole­jny rachunek za gaz do koś­cioła kwocie 1800 zł. W grud­niu zapłaciłem 2200, teraz 1800. Razem 4 tys. zł.

10 Bóg zapł. za sprzą­tanie k-​ła mieszkań­com ul. Szkolne I. Na przyszłą niedzielę proszę o to mieszkańców ul. Szkol­nej II. Z uwagi na te wysokie rachunki za gaz proszę, aby zbier­ane były również ofi­ary na ogrze­wa­nia koś­cioła z racji sprzą­ta­nia kościoła.

11 Bóg zapłać za ofi­ary na kościół.

12 Kto nie mógł być na kolędzie z różnych racji to można się umówić na indy­wid­u­alną wiz­ytę duszpasterską.

13 Zapowiedzi, intencje, prasa Niedziela (Jan Paweł II odkry­wamy prawdę, Każdy ma szansę, postanowienia noworoczne spik­erki telewiz­yjnej „>Pytanie na śni­adanie> Idy Nowakowskiej, Wszys­tko mam od Boga), GN (Sakra­ment ratunkowy, W cie­niu pro­roctwa Syme­ona) Mały Gość Niedz. Moje Pismo Tęcza

14 Zapraszam do roze­bra­nia deko­racji bożonar­o­dzeniowej chęt­nych w sobotę na 9,00.

15 Pomod­limy się za zmarłych: Zdzisław Korzeniowski z Michowa l. 86, Marta Kukier z Rudzienka l. 90, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 30.01.2021 Mieczysława Kusyk; 31.01.2019 Danuta Kos i 2021 Irena Michałowska; 1.02.2018 Ewa Targońska-​Pytka; 2.02.2017 Lucyna Sztkowska, 2020Tadeusz Rola, 2021 Bolesław Bar­tuzi; 4.02. 2017 Marek Karpiński i 2020 Wiesław Miller; 5.02.2018 Zofia Kubajka.

KOMU­NIKAT MET­RO­POL­ITY LUBELSKIEGO

Umiłowani w Chrys­tusie Panu!

Z radoś­cią pragnę Was poin­for­mować, że w najbliższy czwartek, 2 lutego, obchodzić będziemy 25. rocznicę sakry biskupiej Księdza Biskupa Mieczysława Cisło, biskupa pomoc­niczego seniora archi­diecezji lubelskiej.

Jubi­lat urodził się 15 sierp­nia 1945 roku w Niemirówku, na tere­nie parafii w Kras­no­brodzie, gdzie zna­j­duje się znane sank­tu­ar­ium maryjne. Po maturze w Tomas­zowie Lubel­skim w 1964 roku wstąpił do Sem­i­nar­ium Duchownego w Lublinie. Sześć lat później przyjął święce­nia kapłańskie z rąk biskupa Pio­tra Kałwy i uzyskał mag­is­terium z teologii na KUL. Przez cztery lata pra­cował jako wikar­iusz w Kras­nymstawie i przez jeden rok w Lubartowie.

W 1975 roku został wysłany na stu­dia do Rzymu, gdzie w 1981 roku obronił na Uni­w­er­syte­cie Gre­go­ri­ańskim dok­torat z teologii dogmatycznej.

Po powro­cie do diecezji został przełożonym w Sem­i­nar­ium Duchownym
w Lublinie, pełniąc kole­jno funkcje prefekta, wicerek­tora i rek­tora, także rek­tora sem­i­nar­ium greckoka­tolick­iego. Jed­nocześnie prowadził wykłady z teologii dog­maty­cznej jako asys­tent, adi­unkt i starszy wykładowca.

Dnia 2 lutego 1998 roku przyjął z rąk arcy­biskupa Józefa Życińskiego święce­nia biskupie i przez 13 lat był jego gor­li­wym współpra­cown­ikiem. Po jego śmierci
w lutym 2011 roku pełnił przez osiem miesięcy funkcję admin­is­tra­tora diecezji.

W ramach Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski pełnił funkcje prze­wod­niczącego Rady Kato­lików Świec­kich oraz współprze­wod­niczącego Zespołu ds. Dia­logu z Koś­ciołem Ewan­gelickim. Był członkiem zespołu dusz­paster­skiego ds. kon­tak­tów z Koś­ciołem Greckoka­tolickim na Ukrainie, prze­wod­niczą­cym Komitetu KEP ds. Dia­logu
z Judaizmem oraz prze­wod­niczą­cym Rady KEP ds. Dia­logu Międzyreligijnego.

W sierp­niu 2020 r. został zwol­niony z obow­iązków biskupa pomoc­niczego, prze­chodząc w stan emery­talny. Nadal jed­nak głosi gor­li­wie słowo Boże, uczest­niczy w uroczys­toś­ci­ach parafi­al­nych i diecez­jal­nych, pode­j­muje trud wiz­y­tacji kanon­icznych, angażuje się w prace III Syn­odu Archi­diecezji Lubel­skiej, wnosi wkład w budowanie wspól­noty wśród kapłanów, osób życia kon­sekrowanego i wiernych świec­kich. Uczest­niczy akty­wnie w dia­logu eku­menicznym i międzyreligijnym

Zapraszam wszys­t­kich do Archikat­edry 2 lutego, w Święto Ofi­arowa­nia Pańskiego, na godz­inę 11.00. Pod­czas Eucharys­tii dziękować będziemy za owocną posługę Księdza Biskupa Mieczysława i wypraszać dla niego potrzebne łaski. Zapraszam wiernych świec­kich, którym posługuje od dziesię­ci­oleci, kapłanów, którzy są więk­szości jego wychowankami oraz osoby życia kon­sekrowanego, dla których Ofi­arowanie Pańskie jest świętem patronalnym.

Wszys­tkim z serca błogosławię.

Wasz biskup Stanisław

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • IV Niedz Wielkiego Postu 19 marca 2023 r. +

  1 Dzisiaj rozpoczy­nają się rekolekcje wielko­postne w naszej parafii. Serdecznie witam Rekolekcjon­istę Dyrek­tora Sto­warzyszenia Młodzieży Archi­diecezji Lubel­skiej Ks. Emila Mazura Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Grze­gorz 509771727