• DSC 0386 — kopia
 • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
 • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
 • PARMICH
 • ciemnica
 • modl2
 • modl
 • grob
 • modl2

32 Niedz. Zw. 12 listopada 2023 r.

1. Bóg zapłać za ofi­ary do puszek na „Pomoc koś­ciołowi w potrze­bie” jako dzień sol­i­darności z Koś­ciołem prześlad­owanych. W tym roku jest to pomoc dla chrześ­ci­jan na Bliskim Wschodzie, gdzie trwa wojna.

2. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Zasad­niej. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Par­tyzanck­iej po stronie apteki. Sprzą­ta­ją­cych proszę o pomoc w zgra­bi­a­niu liści wokół kościoła.

3. Zapowiedzi, intencje, prasa.(Gość Niedz –„To krew naszych męczen­ników” o prześlad­owa­niu chrześ­ci­jan– Niedziela (Jest ktoś na kim się możesz oprzeć), Mały Gość Niedz.). Są do naby­cia kalen­darze na przyszły rok.

4. Licze­nie wiernych wykazało, że było nas na niedziel­nych Mszach świę­tych, łącznie z kapli­cami 626 osób. Czy to jest dużo odpowiedzmy sobie sami. W parafii Michów jest zamel­dowanych 3984 osób.

5. W czer­wcu br przyszło podz­iękowanie za zebrane ofi­ary na Radio Maryja w kwocie 1050 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom.

6. Planowana trans­misja telewiz­yjna na przyszłą niedzielę została prze­sunięta z powodów nieza­leżnych od nas. Pro­ponowano nam 17 grud­nia, ale ja nie przyjąłem tego terminu.

7. W piątek min­ionego tygod­nia została komisyjnie ode­brana zabytkowa mon­strancja z XVII wieku przez Kon­serwację Zabytków w Lublinie. Mon­strancja ta była bardzo zniszc­zona i została pod­dana grun­townej renowacji i uzu­pełnieniom. Za renowację zapłaciłem 14 tys zł. 7 tys. zostało dofi­nan­sowane przez Kon­serwację Zabytków w Lublinie. Teraz na tę mon­strancję musimy kupić spec­jalny sejf, aby ją bez­piecznie przechowywać.

8. W tym tygod­niu byłem w siedz­i­bie PGNIG Lublinie i złożyłem pismo o ochronę tary­fową ogrze­wa­nia gazowego w kościele.

9. Kto się intere­suje mis­jami jest do zaprenu­merowa­nia dwu­miesięcznik „Misyjne drogi”. Jeden nr kosz­tuje 6 zł. Dla młodzieży i małżeństw jest też bardzo dobry dwu­miesięcznik „Trwa­j­cie w miłości” w cenie 8 zł. Na te dwa cza­sopisma proszę się zapisy­wać, aby było wiadomo ile egzem­plarzy zamówić.

10. Pomod­limy się za śp. Woj­ciech Ślicz­niak z Michowa l. 78 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 13. 11. 2020 Stanisława Tar­gońska; 14.11.2020 Michalina Pisorska, Mar­i­anna Piech, Jad­wiga Słowik; 16.11.2018 Jan Więsyk i 2020 Jerzy Biaduń; 17.11.2017 Staanisław Kołodyński; 19.112020 Jan Szyszko; 20.11.2019 Wacław Bil.

Czy­tany 166 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • I Ndz Adwentu 03 grud­nia 2023 r. +

  1. Bóg zapłać za ofi­ary złożone na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Dzisiaj I-​sza niedziela miesiąca i całodzi­enna ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466