• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

Niedz. Zesła­nia Ducha Św. 19 maja 2024 r.

1. Komu­nikat ks. Arcy­biskupa Stanisława Budzika.

2. Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. W hier­ar­chii świąt jest to najważniejsze święto po Zmartwych­w­sta­niu Jezusa i Nar­o­dze­niu Pańskim. Duch św. umac­nia swoją mocą, światłem cały Koś­ciół i każdego z nas. To trze­cia osoba Boska daje nam dobre natch­nienia, uzdal­nia nas do mod­l­itwy. Wzy­wa­jmy często Jego światła i mocy. Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego nazy­wana jest również Zielonymi Świątkami. Jest to święto rol­ników. Rol­nikom życzymy obfi­tych plonów i satys­fakcji ze swo­jej pracy.

3. Dzisiaj dzień I Komu­nii św. w naszej parafii. 27 Dzieci przyjęło po raz pier­wszy Pana Jezusa do swoich serc. Cieszą się w szczególny sposób rodz­ice, rodz­ice chrzestni, rodz­ina, my kapłani, kat­e­checi, nauczy­ciele, cała nasza wspól­nota parafi­alna. Bóg zapłać rodz­i­com, rodz­i­com chrzest­nym za trud wychowa­nia dzieci i doprowadzenia ich do I Komu­nii św. i życzę by dalej nie szczędzić czasu do dal­szego wychowa­nia swoich dzieci i przy­go­towa­nia ich do życia dorosłego. Bóg zapłać rodz­i­com za ufun­dowanie nowej kosiarki do koszenia trawy. Bóg zapłać rodz­i­com za przy­go­towanie świą­tyni i otocz­nia koś­cioła na dzisiejszą uroczys­tość, deko­racje, prace porząd­kowe, kosze­nie trawy, przy­wiezieni brzózek. Bóg zapłać za postawę rodzi­ciel­ską pełną odpowiedzial­ności i za pomoc w pra­cach dla naszej parafii (oczyszcze­nie chod­nika pro­cesyjnego). Kto jeszcze z rodz­iców nie mógł być przy pra­cach na rzecz parafii to zapraszam po Komu­nii św. Bóg zapłać ks. Zbig­niewowi za przy­go­towanie dzieci do I Komu­nii św., Kat­e­chetce mgr Ewie Zielińskiej za pomoc P. Organiś­cie za przy­go­towanie śpiewów, P. Koś­ciel­nemu, min­is­tran­tom, lek­torom. Zapraszam dzieci, rodz­iców na „Biały Tydzień” o godz. 17. Poszczególne dni „Białego Tygod­nia” będą poświę­cone wdz­ięczności różnym osobom za doprowadze­nie dzieci do dnia I Komu­nii św.: poniedzi­ałek - mamom w Dzień Matki K-​ła), wtorek — tatu­siom, środa– piel­grzymka do Wąwol­nicy. czwartek– kapłanom i kat­e­chetom, nauczy­cielom i wychowaw­com; piątek –bab­ciom , dzi­adziom (dar dzieci komu­ni­jnych na misje),; w sobotę rodzeństwu, rodzinie, chrzestnym.

4. Jutro w poniedzi­ałek, 20.05 drugi dzień Święta Zesła­nia Ducha Św. – Matki Koś­cioła. Msze św. 9,15, 17,00 . Kaplice: Dębiny 8,00, Meszno 10,30.

5. W czwartek Jezusa Chrys­tusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

5. W przyszłą niedzielę Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej. Za tydzień kończy się okres spowiedzi wielka­noc­nej, który trwa od Środy Popiel­cowej do Niedzieli Trójcy Przena­jświęt­szej. W tym cza­sie każdy kato­lik powinien przys­tąpić do spowiedzi i Komu­nii Świętej wielkanocnej

6. W przyszłą niedzielę można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o godz. 9,15 i po sumie do godz. 14,00.

7. Ks. Zbig­niew przeżywa w tym roku rocznicę 20 lat kapłaństwa. W przyszłą niedzielę można będzie złożyć życzenia ks. Zbig­niewowi na Mszy św. o godz. 9,15.

8. Intencje, zapowiedzi, prasa: Niedziela (Maryja – lus­tro Koś­cioła, Bobola dzi­ała z roz­machem, Zdrada pol­skiego sędziego, His­to­ria pewnej miłości Święta od spraw bez­nadziejnych o św. Ricie), Gość Niedz. (Od ran do nowego życia, Win­centy Witos– ojciec z ludu) Gość Extra (Święte Matki, i Matki Świętych).

9. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczko-​pielgrzymkę do Nor­wegii w dni­ach 1723.08 br.

10.Pomodlimy się za śp. Jan Koziej l. 76, i Anna Szwar­golińska z Michowa l. 73 zmarłych, których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 20.05.2018 Helena Kos; 21.05.2020 Genowefa Gryta;22.05.2021 Danuta Sobiesiak; 23.05. 2020 Alina Miller i Ryszard Cwa­jda; 26.05.2019 Zofia Pisko­rska i 2021 Piotr Kukier.

Komu­nikat Met­ro­pol­ity Lubel­skiego
zaprasza­jący na Marsz dla Życia i Rodziny w Lublinie

Umiłowani w Chrys­tusie Panu – Siostry i Bra­cia!

26 maja kole­jny raz uli­cami Lublina prze­jdzie Marsz dla życia i rodziny. Chcemy dziękować Bogu za bez­cenny dar, jakim jest życie. Wyrażamy wdz­ięczność naszym rodz­i­com za to, że nas przyjęli jako dar oraz otoczyli miłoś­cią i troską. W Dniu Matki zwrócimy się ku naszym mamom i zgro­madz­imy się pod hasłem „Dziękuję, że mnie urodz­iłaś”.
Początkiem spotka­nia będzie Msza Święta w Archikat­e­drze Lubel­skiej o godz. 15.00. Bezpośred­nio po jej zakończe­niu prze­jdziemy uli­cami miasta, aż do Ogrodu Sask­iego, gdzie pośród piękna zabytkowego parku będziemy przeży­wać radość dzieci i wdz­ięczność dzieci Bożych. Dla najmłod­szych będą przy­go­towane tam liczne atrakcje, między innymi piknik rodzinny. Całość zakończy się kon­certem.
Wyrazem naszego konkret­nego zaan­gażowa­nia w dziedzinie troski o życie będzie prowad­zona zbiórka na rzecz Domu Samot­nej Matki w Lublinie oraz na Hos­picjum Małego Księ­cia.
Zachę­cam do uczest­nictwa i wyraże­nia swo­jego popar­cia dla życia i rodziny. Do zobaczenia!

Z mod­l­itwą i bło­gosław­ieńst­wem
Wasz biskup Stanisław

Lublin, dnia 16 maja 2024 r.

Czy­tany 236 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466