• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

11 Niedz. Zw. 16.06.2024 r.

1. Umiłowani w Chrys­tusie Panu – Siostry i Bracia!

23 czer­wca w Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Kębel­skiej w Wąwol­nicy odbędzie się II Dzień Rodzin Archi­diecezji Lubel­skiej. Chcemy dziękować Bogu za dar sakra­mentu małżeństwa oraz zaw­ierzyć mu wszys­tkie rodziny naszej Archidiecezji.

W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem „W górę serca”. Wydarze­nie rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 12.00, pod­czas której małżonkowie odnowią przyrzeczenia małżeńskie. Po zakońc­zonej liturgii będzie czas na wspólne świę­towanie na bło­ni­ach przy Sanktuarium.

Będziemy mieli również okazję wysłuchać świadectwa małżeństw oraz wspól­nie mod­lić się przed Najświęt­szym Sakra­mentem. Całość zakończy kon­cert oraz rodzinny Różaniec.

Zachę­cam do uczest­nictwa w tym ważnym dla rodzin naszej Archi­diecezji wydarze­niu! Z mod­l­itwą i błogosławieństwem

Wasz biskup Stanisław

2. Jutro w poniedzi­ałek 17 czer­wca św. Alberta Chmielowskiego, patrona Puław.

3. Jutro kon­fer­encja księży dziekanów Lublinie.

4. W piątek 21.06. uroczyste zakończe­nie roku szkol­nego 202324. Zapraszam na Mszę św. o godz. 8,00 dzieci, nauczy­cieli, rodziców.

5. Przez cały czer­wiec czcimy Najść. Serce Pana Jezusa i odpraw­iają się nabożeństwa czer­w­cowe na które zapraszam wszys­t­kich na godz. 17,00.

6. Bóg zapłać za ofi­arę na koś­ciół: Bez­imi­enna od fotografa 100 zł.

7. Prasa: Niedziela (Gorący kryzys na granicy, Przy­jaciółka młodej mamy) Gość Niedz, (Świat maszeruje dla życia Z Bogiem łatwiej na wojnie, Patron Europy wschod­niej – o kard. Ste­fanie Wyszyńskim, Władza wal­czy z różańcem), Mały Gość Niedz.(cały ter­mi­narz meczy piłki nożnej na Euro).

8. Intencje, zapowiedzi.

9. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com ul. Tysią­cle­cia i nowożeń­com. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Zasadniej.

10. 1i 2 lipca będzie piel­grzymka nauczy­cieli i wychowaw­ców na Jasną Górę. Zachę­camy nauczy­cieli czyn­nych i emery­tów do udzi­ału w tej pielgrzymce.

1. Pomod­limy się za zmarłych: Bar­bara Kom­sta z Michowa l. 59. i zmarłych, 18.06.2019 Lud­wik Kosacki, 2021 Czesława Pisko­rska; 20.06.2020Anastazja Kowal­ska, 2021 Tadeusz Kukier, 2023 Mar­i­anna Tar­gońska; 21.06. 2021 Andrzej Ogórek; 23.06. 2020 Ryszard Zieliński.

Czy­tany 216 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466