• DSC 0386 — kopia
  • 95606558 1709992402472271 1130505258540204032 n
  • 95723407 1709992242472287 2949501630124392448 n
  • PARMICH
  • ciemnica
  • modl2
  • modl
  • grob
  • modl2

12 Niedz Zw. 23.06.2024 r.

1. Dzisiaj Dzień Ojca. Tatusiów żyją­cych i zmarłych pole­camy naszym modlitwom.

2. Dzieciom, młodzieży, nauczy­cielom życzymy udanych i bez­piecznych wakacji, dobrego wypoczynku.

3. W poniedzi­ałek 24 czer­wca Nar­o­dze­nie św. Jana Chrz­ci­ciela. Odpust w Bara­nowie połąc­zony z sakra­mentem bierzmowania.

4. W sobotę 29 czer­wca św. Apos­tołów Pio­tra i Pawła. Msze św. o godz. 7,00, 9,15, 17,00. W kapli­cach jak w każdą niedzielę. Odpust w Kamionce. Rocznica święceń biskupich ks. Bpa Adama Bab.

5. Ofi­ary złożone na tacę 29.06.przeznaczone są na potrzeby Stol­icy Apostolskiej.

6. W przyszłą niedzielę można ure­g­u­lować opłaty cmen­tarne po Mszy św. o 9,15 i po sumie.

7. Bóg zapłać za ofi­ary na koś­ciół: Bez z Dębin 200 zł (Ogórek Zenon Dębiny); Tro­jak Helena z Rudzienka Kol. 100 zł., Bez. z Trz­cińca 30 zł (Karol Piskorski).

8. Prasa: Niedziela (Ojcem być, 7 kroków zdrowia dziecka), Gość Niedz. (Polacy będą bronić Ojczyzny) Mały Gość Niedz.

9. Intencje, zapowiedzi.

10. Bóg zapłać mieszkań­com ul. Zasad­niej za sprzą­tanie koś­cioła i przy­ozd­abi­anie go kwiatami. Za tydzień proszę o to mieszkańców ul. Par­tyzanck­iej po stronie apteki.

11. 12 lipca jest piel­grzymka nauczy­cieli i wychowaw­ców na Jasną Górę. Zapisy na wyjazd w zakrystii.

12. Car­i­tas rozpoczyna pomoc żywnoś­ciową, w której w tym roku można otrzy­mać ok. 34 kg pro­duk­tów żywnoś­ciowych na osobę. Osoby samotne, mające miesięczny dochód do 2.056,40 zł, lub osoby mieszka­jące w rodzinie z docho­dem do 1.590,00 zł na osobę, mogą zgłosić się do pro­gramu, jeżeli nie zapisały się już wcześniej w tym roku na podobną pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej, PCK czy Banku Żywności. Aby zgłosić się do pro­gramu należy wypełnić for­mu­larz dostępny [miejsce wyłożonych for­mu­la­rzy; do pobra­nia także na stronie www​.lublin​.car​i​tas​.pl]. Z wypełnionym for­mu­la­rzem uda­jemy się do Ośrodka Pomocy Społecznej, który kwal­i­fikuje nas do pro­gramu. Po zak­wal­i­fikowa­niu, for­mu­larz przekazu­jemy do sekre­tariatu Car­i­tas w Lublinie, albo do kance­larii parafi­al­nej i czekamy na infor­ma­cję o ter­minie i miejscu odbioru paczki żywnościowej.

13. Kole­jne ławki zostały odnowione w tym tygod­niu. Już 13ławek zostało odnowionych.

14. Pomod­limy się za zmarłych: pochodząca z Miastkówka Mirosława Bogusz l. 74 i zmarłych których rocznice śmierci będą w tym tygod­niu: 26.06.2018 Tadeusz Pisko­rski i2023 Hen­ryk Białek; 27.06.2018 Genowefa Mis­i­urek i Leszek Mundzik; 28.06.2021 Zyg­munt Górzyński i 2022 Tadeusz Ste­fa­niak; 29.06.2018 Wik­tor Wronowski; 30.06. 2019 Bolesław Kula.

Czy­tany 300 razy

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w Piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
tel. ks. Zbig­niew 696460466